Pesti Napló, 1939. szeptember (90. évfolyam, 199-223. szám)

1939-09-01 / 199. szám

Budapest, 1939 Teiles heti rádióműsor 90. évfolyam 199. szám tó. m.^Üií/^ Péntek, szeptember 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra .. 4.— pengő Negyedévre. 10.80 pengő Félévre.... 21.60 pengő Egyes szám ára Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon. 16 fillér Vasárnap ...........32 fillér P ESTI NAPLÓ Főszerkesztő : GRAT2 GUSZTÁV SZERKESZTŐSÉI és KIADÓHIVATAL« VIL kern Rákóczi út 54. Telefon :*145-559,*146-4ia Jegypénztár, hirdettél*, előfiie* téei-, utazási- és konyvosztilyj Vn„ Erzsébet körút 18-20 Végsőkig kiéleződött az európai helyzet Németország közzétette tárgyalást Javaslatát, amely szerint 1. Danzig azonnal Németországhoz, 2.Gdynia marad, 3. a korridor hovatartozandóságárót népszavazás döntene egy év múlva Mivel a Berlinbe hívott lengyel megbízott nem jött el, a német kormány gyakorlatilag elutasítódnak tekinti javaslatait Mnglia mozgósította tengeri és légi haderőinek tartalékait A válság háborús vagy békés megoldásá­nak, illetőleg e megoldás lehetőségének utolsó percei előtt áll a világ. Az egyre gyorsabban rohanó események e pillanatban annyira önmagukért beszélnek, hogy szinte feleslegessé tesznek minden kom­mentárt. A német kormány csütörtökön este közzétette azt az ajánlatot, amelyet a válság megoldásának módozataként Anglia elé ter­jesztett. Ez a megoldási tervezet 16 pontból áll s leglényegeseb elgondolásai szerint.Dan­zig, mint tisztán német város, azonnal vissza­térne a Németbirodalomhoz, Gdynia kikötője viszont a megfelelő utakkal együtt elvitatha- tatlanul lengyel birtokban maradna, míg a korridor sorsáról egy év múlva népszavazás döntene A következő 12 hónap alatt az úgyneve­zett folyosó teljhatalmú igazgatását a Saar- vidék statútumainak példájára, egy angol, francia, olasz és orosz delegátusokból álló bizottság venné át, amely egyben ügyelne a népszavazás rendjére és nyugalmára. Nép­szavazásra jogosult lenne mindenki, aki 1918-ban a korridor területén lakott, vagy ott született. A szavazás egyszeri! szótöbbséggel döntene a korridor hovatartozandóságárót. Abban az esetben, ha a korridort a népszava­zás akár Németországnak, akár Lengyel- országnak juttatná, a másik fél jogos igényei­nek biztosítására, autóút, illetőleg négy sín­páros átmenő vasút épülne a folyosón keresz­tül. A német, illetőleg lengyel területen ma­radt nemzeti kisebbségek gazdasági és kul­turális igényeiről külön kisebbségi szerződé­seket kötne Berlin és [Varsó, A német kormány még augusztus 28-án közölte az angol nagykövettel, hogy amennyi­ben augusztus 30-ig lengyel megbízott érkez­nék Berlinbe, úgy német részről hajlandóak lennének megvitatni vele ezt a tervet. A len­gyel megbízott azonban nem érkezett meg, — sem augusztus 30-án, sem később. Amikor né­met részről végül megkérdezték Lipski ber­lini lengyel nagykövetet, hogy nincs-e mód­jában állástfoglaíni a német javaslattal szem­ben, a lengyel diplomata kijelentette, hogy erre sem megbízatása, sem felhatalmazása nincs. A német kormány ilyen körülmények között javaslatát gyakorlatilag visssautasí- tottnok tekinti. Ennek a ténynek távolabbi következ­ménye az, hogy szünetelnek a további angol­námét megbeszélések, annál inkább, mert — Berlin felfogása szerint — az angol javasla­tok mindezideig általános jellegűek voltak s csupán a második angol jegyzék közölte, hogy Anglia hajlandó bizonyos értelemben közvetíteni Berlin és Varsó között. Ez a köz­vetítés, mint most utólag megállapítható, abból állott, hogy az angol külügyminiszté­rium megjegyzés nélkül továbbította Var­sóba a német javaslatot. Varsó válasza erre a javaslatra abból állott, hogy a lengyel kor­mány elrendelte az általános mozgósítást... Rendkívül komor perspektívákat jelez az utolsó három nap folyamán lezajlott poli­tikai tényeknek és diplomáciai tárgyalások­nak ez a csoportosítása. A német közlemény­ből ugyanis megállapítható, hogy: 1. Varsó még tárgyalási alapnak sem fogadta el a né­met javaslatot, 2. a német-angol megbeszélő sek legalább is egyelőre megszakadtak, 3. nincsen újabb terv a német-angol, illetőleg német-lengyel kapcsolatok felvételére. Az egyre jobban kiéleződő krízisek megoldási kísérleteinek lélektanához tartozik azonban, hogy. a tárgyalásoknak — még a nyüványak-­lóan meghiúsulásra ítélt meddő tárgyalások is — egy pillanatra sem szabad megszakad- niok, nehogy a félbenmaradt diplomáciai megbeszélések helyett a fegyverek kezdjék meg az akciót. Főleg ezért látszik rendkívül veszedelmesnek a jelenlegi tárgyalási szünet, — eltekintve azoktól a nagyon is pozitív ka­tonai rendszabályoktól, amelyeket visszafej­leszteni még akkor is roppant munka lenne, ha valamely megfelelő tárgyalási alapot sike­rült volna találni. Elsősorban a csütörtökön este elrendelt újabb angol mozgósításra gondolunk, amely a haditengerészet, illetőleg a légiflotta eddig nem mozgósított csoportjait aktiválta; ilyen­módon az angol katonai erők ma már elérték a teljes mozgósítás állapotát, noha ebben a mozgósításban a szárazföldi haderő a sajátos angol helyzet miatt nem vesz kontinentális arányokban részt. Hasonlóképpen nyugtala­nító jelnek kell tartanunk azt a körülményt is, hogy London kiürítése, illetőleg a polgári lakosság elszállítása teljes erővel folyik, hogy Anglia és a kontinens között megszakadt a telefonösszeköttetés s nyilván már ma a ber­lini és bécsi telefonforgalomban is igen nagy­arányú korlátozások várhatók. Olaszország ugyancsak a legnagyobbszabású intézkedése­ket hajtja végre; légvédelmi gyakori;^ s. folynak valamennyi nagyvárosban, a női aggokat és gyermekeket vidékre szállítják vasúti és közúti forgalmat, a benzin- és a gyarma tára fogyasztást nagymértékben korlá­tozzák. s ugyanakkor a fegyveres erő jelen­tékeny egységeit is készenlétbe helyezik. * A végkifejlődés óráit éljük. Ha ezekben az órákban nem sikerül az egymással szem­ben álló két fronton kölcsönös áldozatok árán olyan megegyezési alapot találni, amelyen állva a tárgyalások tüstént megkezdődhetnek, iEmópOf nem? fogja elkerülhetni a háborút.

Next

/
Thumbnails
Contents