Romániai Magyar Szó, 1950. január (4. évfolyam, 706-729. szám)

1950-01-01 / 706. szám

IV. ÉVFOLYAM, 706 szám. **» íanuár L Vasárnap Nagy lelkesedéssel ünnepeld a főváros dolgozd népe a Népköztársaság második évfordulóját A főváros dolgozó népe nagy lelkesedéssel fin* nepelte meg ö Román Népköztársaság kikiáltá­sának második évfordulóját. Ezen a napon valamennyi gyár, üzem és Intéz­mény homlokzata ünnepi diszt öltött. A fővárosi tereken népünnepélyeket rendeztek, amelyeken a dolgozók sok ezres tömegei vettek részt. A népi ateneumokban és munkásklubokban Is ünnepségek zajlottak le. A Köztársaság-terén hatalmas embertömeg gyűlt egybe és horát táncolva nyilvánította ki örömét, hogy szabadon és boldogan élhet á Ro­mán Népköztársaság keretében. A szocializmus építésének jegyében fejezte be munkálatait a Nagy Nemzetgyűlés 1949 évi második ülésszaka !A Nagy Nemzetgyűlés pénteken inggel fél 10 órakor megkezdődött ülése Gál Márton képviselőnek, a Nagy Nemzetgyűlés irodája al- eln őkének elnökletével fojyt le, A Nagy Nemzetgyűlés elnöksége padsoraiban a következők foglal­tak heflyet: Dr. C. PARHON pro - faaszoir, a Nagy Nemzetgyűlés El­nöki Tanácsának elnöke, P. CON- STANTINESCU-IASI professzor, MOHAIT, SADOVEANU és I. NI CUH a Nagy Nemzetgyűlés El­nöki Tanácsának alelnökei, MA­RIN FLOREA IONESCU, a Nagy Nemzetgyűlés elnöki tanácsának titkára és az Elnöki Tanács más tagjai. A miniszteri padsorokban Dr. GROZA PÉTER miniszterelnök GH. GHEORGHIU-DEJ, a RMP KV főtitkára, első miniszterelnök helyettes, ANA PAUKER, a RMP KV titkára, miniszterelnökhelyet les, külügyminiszter, TEOHAR1 GEORGESCU. a RMP KV titkára, belügyminiszter, LOTHAR RADA- CBANU, a RMP KV titkára, mun­ka és népjóléti miniszter GH. VA S1LICHI, a RMP KV Politikai Ir0 dájának tagja, bánya- és petiro- le.umügyi minisztetr, VASILE VAIDA a RMP KV Politikai Iro dájának póttagja, földművelés­ügyi miniszter és a kormány más tagjai foglaltak helyet. A napirendre térve C- PARAS- CHIVESCU BALACEANU képvi­selő, mint előadó felolvasta a je lentésj és a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa által 1949 Julius (Folytatás a 2. oldafaMf Ünnepélyes keretek között adták át a kitüntetetteknek a munkájukkal és a fasizmus elleni harccal kiérdemelt érdemrendeket Péntek délben, a Nagy Nem­zetgyűlés Elnöki Tanácsának pa­lotájában ünnepélyes keretek kö­zött zajjott le a , Román Népköz- társaság Gsillagrendjével“ és a ,,Munkaéremmel“ kitüntetett mun­kások. dolgozó parasztok és értel­miségiek kitüntetése. Az ünnepségen részt vettek: dr. 'C. 1. Pairhon professzor, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának elnöke, Mihail, Sad'oveanu és I. Ni- ouli, az Elnöki Tanács alelnökei és Marin Florea Ionescu az Elnöki ■Hanáos titkára. Az ünnepség során C, I. Parhon melegen üdvözölte a kitüntetette­ket és eredményes munkát kivan1 nekik a hazánk felvirágoztatásáért és a szocializmus felépítéséért a •Román Népköztársaságban vívott küzdelemben. Ezután átnyújtotta a kitüntetéseket. Az ünnepség befejeztével a je­lenlevők meleg rokoinszenvtünte- téssel jutatták kifejezésre szerete- tükej- és hűségüket a Román Munkáspárt, a győzedelmes Szo- cteíiamius Nagy Országa és a ro­mán nép felszabadítója és barát­ja, JosZitf VisszáTíonovics Sztálin irányában. Pénteken délelőtt a Román Nép . köztársaság kikiáltásának második évfordulója alkalmával ünnepélye sen átnyújtották a „Fasiszta iga alóli felszabadulás" emlékérmét mindazoknak, akik úgy a bwzsoá- föUlasiuiri rendszer Idején, mint pedig országunknak a fasiszta iga »lói a dicsőséges Szovjet Hadsereg részéről történő felszabadítása Mtán a fasizmus ellen harcoltak­A ..Fitimon Sa/rbu“ teremben a páríaktivistáknak, a tömegszerve­zetekben és állami gépezetben mü ködő kiitíintetteknek nyújtották át a „fasiszta iga alóli felszabadu- lás‘‘ emlékérmét, melyet az illega­litás idején való vagy 1944 augusz tűs 33. után a fasizmus ellen harc­ban érdemeltek ki. Az ünnepségen C. ParVulesc-u elvtárs, a RMP KV-nek és a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának t-*gja elnökölt. Hasonló ünnepségek Zajlottak le a .Maima“ (eremben, a Gazdasági és tervezési Tudományo's Intézet aulájában, a „Paris“ teremben és a 3, számú elméleti líceum díszlet: méhen, ahol a különböző vállala­tok és intézmények dolgozóinak adták át arüteéaÜfiSiB aiatt ás a fasizmus elleni harcukkal kiérde­melt emlékérmet. Kormányfogadás a Képköztársaság második évfordulójának tiszteletére A Román Népköztársaság kikiáltásának kétéves évfordulója alkalmából a minisztertanács fogadást rendezett a külügyminisz­térium palotájában. A fogadáson resztvettek a Román Munkáspárt Közponlti Veze­tőségének, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának és a kormány nak a tagjai, valamint a diplomáciai testület tagjai. A meleg légkörben lezajlott fogadáson megjelentek továbbá a Nagy Nem­zetgyűlés képviselői, számos él munkás, a kitüntetettek, a tömeg- szerveaetek, a hadsereg, a tudomány, a művészet és kulturéle- tünk többi képviselői. Nincsen dolgozó széles e haza- »an, aki ma ne venné elő újra, neg újra a tegnapi újságokat, rogy elolvassa belőlük a legszebb ijesztendel köszöntőt, amelyet ;sak népi hatalom adhat egy or­szág lakosságának: a szocializmus jpitésének második Állami Tervét. Legyen bányász, acélöntő, vasesz­tergályos, épitőmunkás, gátteres, szövő, bőrcserző, szabó, tervező, mérnök, földműves, tanszemélyzeti tag, vagy bármilyen más foglalko- íás mestere, szakmunkása, tanon- ca, segédmunkása, — mindegyre növekvőbb örömmel olvassa és ta­nulmányozza a Tervet. Hogyne olvasná örömmel amikor további sikerek kiinduló pontját jelentő küzdelmeinek eredményét, szorga­lommal végzett eddigi munkájá­nak megbecsülését, szebb holnap­jainak bizonyságát tárják eléje a világos mondatok s n. beszédes számoszlopok. Az ország dolgozó millióinak hősi harca lüktet és csillog dia­dalmasan e Terv-törvény beveze­tőjének minden mondatában, minden számadatában. Nehéz küz delmek kikristályosodása minden egyes mondat és minden számok­ban kifejezett eredményben benne van a százezrek, a milliók, egyéj ni teljesítménye. Maga a munkás, a dolgozó paraszt, a haladó szel­lemű értelmiségi áll az adatok mögött, az ő munkáját tükrözik s az ő kezébe adnak biztos vezér­fonalat a jövőre nézve. Méltán lehet örülni ennek a tervnek s méltán tölt el büszkes- séggel minden őszintén hazafias érzelmű honpolgárt. Akadhat-e becsületes gondolko- zásu városi és falusi dolgozó, aki ne örülne neki, hogy hazánkban, n Román Népköztársaságban nap- rói napra erősödnek a kizsákmá- nyolásmentes szocialista rendszer eltiporhatatlan hajtásai? Akit ne töltene el jogos büszkességgeh hogy munkahelyén a maga tudá­sával, alkotókészségéivel, karjával és szivével maga is egyike a nagy mü építőinek? A munkásosztály és a dolgozó nép célkitűzéseinek ellensége vagy árulója az, aki nem örül ennek az ujesztendő küszöbén életrekelt nagyvonalú Tervnek s nem te­kint derűs bizakodással az egyra szebbé formálódó holnapok elé. Mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban hatalmas jelentő­ségű ez a TERV. Mint ahogy a törvény javaslatot beterjesztő be­szédében Miron Constantinescu elvtárs, a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének tagja, a* állami tervbizottság elnöke hang­súlyozta, mi akkor kezdjük meg a politikai, gazdasági és kulturá­lis fejlődés magasabb szintjei felé vezető uj tervevünket, amikor „a Marshall-tervnék ,... kiszolgáltatoftt tőkés országokban idültté válnak a politikai ellentétek és a gazda­sági helyzet romlik.“ A Szovjet­unió önzetlen és életünk minden szektorára jótékonyan kiható ba­ráti segítségével — a béketábor tényezőikémt — építünk és nö­vekszünk, amikor a tőkés világ­ban mindegyre ijesztőbb méretes két ölt a gazdasági válság, a munkanélküliség, a dolgozók életa színvonalának tervszerű alásüly- lyesztése a kizsákmányoló kevesek érdekében. Építünk, mert életünk értelmé­nek és céljának tekintjük az épí­tést. Építünk, mert ellenségei va­gyunk a nyomorúságnak, az anya­gi és erkölcsi sorvadásnak, a pusz­tításnak, mert szeretjük a békét „az iparban 103 százalékosán teljesítettük a tervet és így az egész termelés az 1948. évi ter­meléshez képest 40 százalékkal emelkedett... a szegény- és kö­zépparasztság a Román Mun­káspárt vezetésével, a munkás­osztály cselekvő támogatásával ebben az évben megkezdte az első kollektív gazdaságok létesíté­sét; a RMP KV 1949. március 3—5-1 határozatának iránymu­tatását követve, rátért az egyetlen útra, amely megsza­badítja a nyomortól és bőséges életet biztosit számára, mező- gazdaságunk szocialista átala­kításának útjára.., a dolgozók életszínvonala megjavult a nemzeti jövedelem emelkedése folytán, amely elsősorban a szocialista szektor erősödésének és fejlődésének köszönhető. Az átlagos bér 30 százalékkal e- nuelkedett, amelyhez hozzájá­rul a társadalmi bér emelke­dése.“ katonái December 30-án, a Román Nép- köztársaság második évfordulóján nak megünneplésével egyidejűleg, a RNK hadseregének katonái le­tették a katonai esküt. Ünnepélyes keretek között a. közkatonák, altisztek, tisztek és tábornokok fogadalmat tettek, hogy hűségesek lesznek a dolgozó néphez, a Hazához, és a Román Népköztársaság kormányához,. Valamennyi egységnél, a honvé­delmi minisztériumnak a Román Népköztársaság második évfordu­lója alkalmából kiadott 8. számú napiparancsának felolvasása után, a parancsnokok elmondták a ka­tonai esküformát. A közkatonák, altisztek, tisztek és tábornokok esküt tettek, hogy fáradhatatlanul dolgoznak, rászol­gálva a dolgozó nép bizalmára és kemény, becsületes, bátor, fegyela mezett és éber harcosokká válnak. Megesküdtek, hogy életüket és vérüket nem kiméivé keményen harcolnak a végső győzelem kiví­vásáért az ellenség fölött. Meges­küdtek, hogy leleplezik az osztály- ellenséget és lényük legmélyéből gyűlölik a Haza és a dolgozó nép összes ellenségeit, az angol-ameri­kai imperialistákat, az uj háború­ra uszitókat, mindazokat, akik vissza akarják fordítani a történés lem kerekét. Az eskUletételi ünnepség után felvonulás következett, majd a ka­tonai zenekarok hangjai mellett a katonák horát és sárbat táncol­tak. ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP I 8 OLDAL. ARA: 4 LEI ELŐRE, AZ 1950. ÉVI ÁLLAMI TERV TELJESÍTÉSÉÉRT! s mert tudjuk, hogy magunknak építünk napfényesebb holnapot. Uj Állami Tervünk törvénye is magában foglalja igazolását an­nak, hogy a Román Munkáspárt irányításával — és csakis az ő irányításával — tudunk építeni. Mi volt ez az ország addig, amíg a burzsoázia és földesurak szívták telhetetlen szomjúsággal gazdag forrásait? Idegen imperialisták és honi csatlósaik kénye-kedvének ki szolgáltatott, szuverenitásától meg fosztott ország, amelyben jogtalan és nélkülöző volt a javakat te­remtő dolgozó. Mi volt ebben az országban, amikor a Szovjet Had­sereg felszabadító hadjárata kö­vetkeztében a dolgozó nép milliói­nak akaratából a munkásosztály pártja ragadta kezébe népünk sorsának irányítását? Üszkös ro­mok, szétzilált nemzetgazdaság, elégtelen termelőeszközök, súlyos háboruutáni válság: ez volt a népelnyomóktól és a háborúkat szító imperialistáktól átvett terhes örökség. Ma pedig diadalmasan számol­hat be róla az uj Terv, a máso­dik, amely kiinduló alapját te­remti meg a következő ötéves Tervnek: Errol a biztos talapzatról, ame­lyet dolgozó népünk önmagának teremtett meg, indulunk most uj célok elérése felé, eddigi eredméi nyeink túlszárnyalására. Több szén, több vas, több acél, több nyersolaj, több kibányászott érc, több gép, több üzem és több szakképzett ipari munkás teszi le­hetővé hogy az előttünk álló uj- esztendőben még több legyen az anyagi és kulturális javak rendel­kezésünkre álló mennyisége és i még nagyobb legyen a nemneti jövedelem, amely mostmár a dol­gozók javát szolgálja. Nem lehet hazáját, népét, csa­ládját, a békét és a haladá.t sze* rető ember, aki holnap né fogná meg keményebben a kalapács nyelét, a légfurót, a tervirónt, a- mikor azt olvassa: milyen felada­tok teljesítése vár ránk ebben az uj esztendőben hazánk felvirágoz­tatására és a mimagunk bősége­sebb életének megvalósítására. Túl kell szárnyalnunk elmúlt évi eredményeinket! Teljesíthető ez a mindnyájunkból felfakadó kívánság, amelyet a Terv törvénye foglal konkréten magában? Meg­van hozzá a tapasztalatunk, sok­kal gyakorlottabbak is vagyunk már, mint a hátunk mögött bezá­ruló tenrévben. A Szovjetunió se­LETETTÉK A HÜSÉGESKÜT \ a Román Népköztársaság hadseregének

Next

/
Thumbnails
Contents