Romániai Magyar Szó, 1950. április (4. évfolyam, 781-804. szám)

1950-04-01 / 781. szám

ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP | 8 OLDAL. ÁRA: 4 LEI FREDERIC JOLLIOT-CURIE professaorttalc, PÁRíS ötvenedik születésnapja alkalmából a Román Népköztársaság tudósai a Szovjetunió vezette hatalmas, szervezett békefrontba tömörülve, a Román Népköztársaság Akadémiájának Elnök­sége utján, szívélyesen üdvözlik önt, a szeretett kartársat. Büszkék vagyunk arra, hogy ön, a nagy tudós és a béke harcosa Akadémiánk tagjai között van,. Sok tevékeny és eredményes évet kívánunk ön­nek, hogy szolgálhassa az emberiség nagy eszmé­nyeit, a békét és a haladást. TRAIAN SAVULESCU fanár, akadémikus A Román Népköztársaság Akadémiájának elnöke. Román közéleti személyiségek visszaküldték jugoszláv kitüntetéseiket A külügyminisztérium az alábbi levelet kapta jugoszláv érdemrendek és kitüntetések birtokosaitól: Miniszter Eivtársnö! Alulírottak, akik abban az időben kaptunk jugoszláv ki­tüntetéseket, amikor a Judás- Tito még eltitkolhatta, hogy a nép hóhéra és az angol-ameri- kai imperialisták lakája, azzal a kéréssel tordulunk önhöz, küldje vissza ezeket a rendje­leket a belgrádi nacionalista és áruló kormánynak. Az angol és amerikai impe­rialisták érdekeit szolgáló Tito és klikkje nem elégszik meg azzal, hogy visszaállítsa a ka­pitalizmust Jugoszláviában és meggyilkolja a munkásosztály és a jugoszláv nép legjobb fiait Naponta nemzetközi pro­vokációkat idéznek elő és agent provokatőröket, szabotőröket és di verzionistákat küldenek a népi demokrácia országainak területére. Az imperialisták iránti szolgai magatartásukban, a legmocskosabb szovjet ellenes rágalmaktól sem riadnak v'sz- aza. Minden gaztettre készek ha az gazdáiknak az imperi­alista háborús gyujtogatóknak hasznára válik. Jugoszlávia marshall izálása, a proletár! nternacional i zmushoz hü harcosok elleni terrorhad- járat, a monarcho-fasiszta Gö­Május 1 tiszteletére A bányák, üzemek és vállalatok dolgozói lelkesen csatlakoznak a verseivnozealonhoz a hatalmat és romlásba, sötét­ségbe taszítják az országot. Ki­tartunk megingathatatlan meggyő­ződésünk mellett, hogy a jugoszláv népeknek is sikerül lerázni az imperialisták igáját és ezzel még inkább megerősítik a béke tábo­rát, melynek erői az egész világon rohamosan növekednek. Mint hazafiak, a béke hívei, mint a kommunizmust építő nagyszerű ország, a Szovjetunió csodáiéi, mint édes hazánkban, a Román Népköztársaságban a szo­cializmus építéséért küzdő harco­sok, megvetjük népünk ellensé­gének és haladó eszméink ellen­ségének a Judás Titónak kiiünle. téseit. E kitüntetéseket visszaszármaz­tatva a belgrádi kormánynak, kér­jük M'niszter Elvtársnő, fogadja hajthatatlan odaadásunk kifejeze sót és biztosítjuk, hogy minden erőnket a szocializmus és a béke szolgálatába állítjuk Traian Sävulescu, Gheorghe Apostol, Sorin Torna, Mátéi Socor, Anton Alexandru, D. Pompeiu, Dr. St. Nicolau profeszor, Dr. N. Gh. Lunii profeszor, Mihail Flo- rescu tábornok, Adorján Gheorghe ezredes, Minea Stan ezredes, Cristina Luca, N. Moraru, M. Cru- ofanu, I. Pecher, Boriszlav Popo vios, Zsoriiese Moriuko, Iaries Szvetozar, Guhcsih Ivon, Lazar Nikolin, Rozsa Sztaooevics. rögországnak nyújtott segítség valamint a Szovjetunió és a népi demokrácia országai ellen irányuló provokác'ók sorozata felszínre hozta ezeknek a ve­szett nacionalistáknak, Hitler és Mussolini tanítványainak 'gazt arculatát, akik az im­perialista mágnások pénzéért a béke aláaknázásának és hábo­rús politikájuk hídfőjének a Balkánon való megszervezésé riek szégyenteljes feladatára vállalkoztak. Országunk dolgozói ugyanúgy mint a világ minden munkása és haladó értelm'sége tisztán látják azokat a szálakat, me­lyek a Tito banda fasiszta gyilkosságait összekötik az im perialisták Szovjetellenes aljas háborúra uszító érdekeivel. A belgrádi kém és provokációs központ tevékenységét felfedezték és bebizonyították mindannyiunk- nak, hogy a titoisták hiába pró­bálkoznak reményvesztetten gátat vetni a szocializmus építésének országunkban és a népi demokrá­cia országaiban, hiába próbálják akadályozni a béke és szocializ­mus' Szovjetunió vezette táboré nak növekedését. Tudjuk, hogy minden terror ellenére a dolgozók Jugoszláviá­ban is mind nagyobb elszántság­gal szállanak szembe a fasiszta hó hérokkal, akik megkaparintották j 140.043 hektárt szántottak fel és 88.341 hektárt vetettek be Temes megyében TEMESVÁR. — Március 27-én estig Temes megye terűidén Ö6Z- j szesen 140.043 hektáron végezték ! el a tavaszi szántást és 88.341 hektáron a vetést. Ezekből a szám adatokból az tűnik ki, hogy a ve­tési első időszakra megállapított munkákat a megyében 87.8 száza­lékban végezték ©I. A járások kö­zű! a vingai jár az éíen, a meny a nyiben 106 százalékban teljesítet­te az első idő6zaikra szóló elő­irányzatát. Utána a dettai járás következik 102 százalékos telje— sitménnyel. Leghátul kullog a gytlveszi járás, amely csak 58 szá­zalékban teäjesitetie az előtrány-J zatot. Hat nappal hamarabb fejezte be márciusi tervelőirányzatát a filiasi gép- és traktorállomás CRAIOVA Agerpres. — A dolj- megyei Filiasi községben lévő ál­lami gép- és traíktoral!omá6 trak­toristái egyéni és csoportverse­nyekkel március 25-re befejezték a hónapra előirányzott munkater­vüket és ugyanolyan nagy lendü­lettel hat napoal hamarabb április­ra kezdtek dolgozni. Különösen kitint a Miien Va­lié u trakiorista áltat vezetett cso­port, amelynek tagjai 175 munka­normát teljesítettek, ami az elő­irányzat 17.3 százalékos túlszár­nyalását jelentette. Teljesítményé­vel a csoport megnyerte a gép­állomás termelési zászlaját. Hasonló sikereket értek el • p'opsori gépái'omáe traktoristái is, akik alaposan megszervezett mun­kával a március 21 és 26-a közötti időszakra előirányzóit feladatukat 22 százalékos t öbbtel jesi metray el múlták felül. Biharmegye 90.7 százalékban teljesítette a vetési terv első szakaszának feladatait Március 29-ig Bihar megye 90.7 százalékban teljesítette a vetési terv első szakaszának feladatait. Az egyes járásokban a követ­kező eredményeket érték el: a margittai járásban 99.3 százalék, a béli járásban 97.8 százalék, a székelyhídiban 97.5, a csékeiben 96.9, a központi járásban 94.3, a tenkeiben 93.9, a belényesiben 92,7, a szalárdiban, 90.4, az élesditrén 89.83, a szalontaiban 89.8, a teJ legdiben 88.3 százalék. Egyedül a vaskói járás ért el gyengébb eredményt, amely 71.5 százalék-' ban teljesítette a vetési tervet. Üzemeink vállalataink mun kásái nagy lelkesedéssel kapcso­lódtak be a május 1. tisztele téré indított országotátfogó szo­cialista versenybe. A munkások, technikusok és tisztviselők mun- kaflelajánlásokkal köszöntik a versenyt és megfogadják, hogy a nemzetközi proletariátus nagy napja tiszteletére még jobban fo­kozzák munkalendülctüket. Jelentősen túlszárnyalják a tervelőirányzatokat a zsilvölgyt szénbányászok A zsieci bányászok gyűlés kere­tében beszélték meg a verseny­feltételeket. A gyűlésen Kopetin Géza, a zsieci kitermelés élbányá- saa elvállalta hogy csoportjával együtt naponta ■ 25 százalékkal haladja túl a tervelőirányzatot. Ezenkívül azt is vállalta, hogy 20 százalékkal kevesebb robbanó­anyagot használ majd fel munka , Vasárnap ül össze a RNK, Állandó BékeváJelmi Bizottságának plenáris ülése A RNK Állandj Békevédelmi Bí­zót tságáriak Végrehajtó Bürája március 30-ám csütörtökön ülést tartott. A Végrehajtó Büró meghallgatta Mihail Sadoveanm, Florica Mezin- cescu és Constantin Lepadalu, a RNK Állandó Békevédelmi Bizott­sága tagjainak, a Világbéke Hívei Kongresszusa AUandó Bizottsága stockholmi ülésén résztvett ' kül­dötteinek jelentését. Mihail Sadoveanu Jolliot Curie beszámolóját ismertette, amely a béke hivei tábocának növekedésé­ről számolt be. Florica Mezincescu eivtársnö fleam Lafitte jelentéséről tartott beszámo’ót és rámutatott arra, hogy a RNK küldöttsége aktívan vett részt a vitában és Mihail Sadoveanu szavain keresztül tol­mácsolta dolgozó népünk határo­zott harcos békeakaratát. G. Lepadatu elvtárs Loui6 Sail- íant jelentésével foglalkozott. A jelentés . — mint ismeretes — a munkásosztály vezetőszerepéröi számol be a békéért vívott nagy Szovjetunió-vezette harchan. A beszámolók sarán hangsúlyoz, fák, hogy a Román Népköztársa­ságban 17.024 békeharc bizottság alakult, amely összesen 237.705 ta- go1 foglal magában. Ezeknek a tagoknak feladatuk még fokozot­tabban mozgósítani országunk min den becsületes békeszerető lako­sát az étet, a béke csatájának diadaláért. Április 2-án, vasárnapra össze­hívták a RNK Állandó Békevéde- tni Bizottságának plenáris ülését. jában. Kopetin és csoportja eddig is jóval túlhaladja felajánlásait. Kopetin példája ösztönözte a többi i íny ászcsoportot is, melyek szintén iittgyobbarányu normatul. szárnyalásra vállalkoztak. Közé­jük tartozik a II. szektorban dol­gozó Paul Ntculae csoportja. Ez a csoport elvállalta, hogy 100 százalékkal haladja túl a termelé­si tervelőirányzatát és a robba­nóanyag 25 százalékát megtaka­rítja. A munka észszerű megszer. vezésével sikerült a csoportnak saját vállalását 19, illetve 32 szá­zalékkal túlhaladni. Jobban szervezte meg munká­ját a fejtöben Mátyás Ferenc cso­portja is és ezzel naponta átlag­ban 17—19 százalékkal haladja túl a termelési tervelőirányzatot és megtakarítja a robbanóanyag 32 százalékát . A lupényi bányászok jelentős termelési sikereket érnek el, mert a munkahelyen történik a váltás és teljes mértékben kihasznál­hatják a 8 órás munkaidőt. Ez­zel a módszerrel sikerült az első szektor fejtőkamrájában dolgozó Maxim Adám- és Bárdosi György, csoportoknak 38, illetve 31 szá- zzdlckkal kihaladni a termelési tervelőirányzatot. A munkahelyen való váltás bevezetése előtt ez a két csoport csak nagynehezen teljesítette a tervet. Értékes újítás a brassói Vörös Lobogóban A brassói Vörös Lobogó vagon_ javftó műhelyében nehézségeket (Folytatás a 2. oldalon.) Szintetikus öntöttvasat gyártanak az országban Mintegy négyhónapi megfeszített munka után a ploesti Ilié Pintilie üzemek munkás- és technikus-cso­portjának március 21-én sikerült az első' 6000 kiló szín tétikus öntöttvasat elkészíteni. Az uj szintétikus öntöttvas minőségileg sokkal jobb az eddig használt öntöttvasnál és a sajátosságai egyeznek a különleges öntöttvaséval. Az uj öntöttvas szakitási ellenállása négyzet milli­méterenként mintegy 35 kiló, nagyon homogén és fi-* nőm szemcséjű. A vas homokformába is önthető és könnyen feldolgozható. A szintétikus öntöttvas sajátosságai az acéléval is egyeznek, mert növekedő szekcióban edzhető. Március 21 és 27 között összesen 20 ezer kiló kü­lönböző méretű és vastagságú gépalkatrészt öntöttek szintétikus öntöttvasból. Az öntvények rendkívül jóminőségüek és még a rendes öntöttvasnál mutat kozó porozitás sem észlel­hető az öntvényeken. A ploesti üzem kollektívája sikerrel gyártja a szin­tétikus öntöttvasból készült alkatrészeket. Nagymennyiségű kainit műtrágyát kaptunk a Szovjetunióból (Konstanca). — A Román Népköztársaság és a Szovjetunió között érvényben lévő keresked elmi egyezmény értelmében a konstancai kikötőbe 5.500 tonna kainit (kä!I,ó-féleség), kulim V*- ges műtrágya érkezett. ­Négy nappali és négy éjszakai munkás csoport kezdte meg a műtrágya azonnali kirakodás, át, hogy a kainin minél hama­rabb eljuthasson az ország áll ami birtokaira és kollektív gaz. daságaira. TTT íurmVAivr női - Ta*a posta» Dtótitt (n numerátcont. aprnbäÄ^ IV. ü VI OLY AM, 781. szám du. Gen. P. *. T. Nr 265.092/841 1950. április 1, szombat

Next

/
Thumbnails
Contents