Romániai Magyar Szó, 1950. július (4. évfolyam, 855-881. szám)

1950-07-01 / 855. szám

IV. ÉVFOLYAM, 855. szám. 1950, jullu^ Tax* postaiä plätUä In numera* conl. aprobärtl Dir. Gen. P. T. T. Nr. 2Sá&92/947 ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP || 8 OLDAL ARA 4 LEI A Szovjetunióban megindul a stockholmi békefelhivás aláírási kampánya MOSZKVA. (Agerpres.) — Nikoláj Tyiho- nov, a szovjet békevédelmi bizottság elnöke a Tass sajtóiroda tudósítójának a szovjet béke- bizottság junius 29-i plenáris ülésével kapcso­latban a következő nyilatkozatot adta: A Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottságának stockholmi felhívása, amely az atomfegyver megtiltását és nemzetközi ellena őrzését követeli és háborús bűnösnek nyilvánít ja azt a kormányt, amely első ízben használ­ja ezt a borzalmas tömegpusztító fegyvert, — hatalmas visszhangot keltett az egész világon Vallási meggyőződésre, nemzetiségre és politi­kai hovatartozásra való tekintet nélkül több mint lOfí millió ember irta alá máris a stock­holmi béke felhívást. Az aláírók száma foly­tonosan növekszik. A szovjet nép a sztálini bölcs békepoll tika és a népek közötti együttműködés elvei* hez hivten aktív harcosa volt és lesz a világ­békének. Népünk mindenkor közösséget vállalt a béke híveinek a háborús gyújtogat ók bünöt tervei elleni harcával, mert a Szovjetunióban nincsenek olyan osztályok és csoportok, ame­lyeknek érdekükben állna hóditó háborúk ki­robbantása. Országunk népei nagy lelkesedéssel fogad­ták a Szovjetunió LJegfelsö Tanácsának a stock holmi békefelhivás támogatására vonatkozó nyilatkozatát A Legfelső Tanács nyilatkozata kimutatja, hogy a.z ÁÍInmdó Békebizottmg javaslatai telje sen megfelelnek az összes népek létérdekeinek valamint a taríós és szilárd világbéke megte­remtésére irányuló törekvéseiknek. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa azt a megs győzödését fejezte ki, hogy a szovjet kormány, mint eddig, ezentúl is következetesen folytat­ja a népek közötti békés barátság politikáját és megteszi a szükséges intézkedéseket az ENSZ utján a nemzetközi béke biztosítására. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa egyben kifejezi azt a meggyőződéséti hogy a béke hí­veinek mozgalma és elsősorban a stockholmi békefelhivás a szovjet nép teljes támogatásá­nak örvend. Országunk dolgozói számlálom levélben és tömeggyüléseken nyilvánítják ki. hogy szívvel lélekkel helyeslik a Legfelső Tanács határo­zatát. Népünk mindenben támogatja a Szovjet­unió következetes békepolitikáját, amely rém dithetetl tnül. önfeláldozással harcol a bé­kéért. Az egész haladószellemü világ a békealáirá sok gyűjtését fontos Uímcszemnek tekinti■ az imperialista agresszorok cselszövéseinek meghiu sitására irányuló akcióban. A békeharc szaka, datlan fokozása a világ összes népeinek lég- főbb feladata. A koreai események bizonyítják, hogy az amerikai vezetőkörök nem szorítkoznak csupán a támadás előkészítésére, hanem a közvetlen támadó akcióra tértek át. A szovjet emberek ismerik a stockholmi békefelhivás óriási jelentőségét. Minden szov­jet polgár kész arra, hogy nagy­fontosságú okmányt. A szerv fi Vessels a megvédésére irányuló akarata r,.r.r-ncell, hogy nyilvánuljon a stotcikholmi békefelhivás »Ws írásával. A Szovjetunió egész területén junius 30-án széleskörű aláirás-gyüjiő kampány indul. A Szovjetunió Béhevédélmí Bizottsága, amely csütörtökön kezdte meg munkálatait, meg van győződve arról, hogy minden szovjet polgár aláírja az atomfegyver megtiltását kö­vetelő felhívást. A stockholmi békefelhivás egyöntetű támogatásával országunk dolgozói bebizonyítják népünk szoros egységét a Bol­sevik Párttal, zseniális vezetőnkkel és tanító­mesterünkkel, a béke zászlóvivőjével, Sztálin elvtárssal. jr Éberséget a cséplésnél! A dqlgozó parasztság a Párt-ve- aelte munkásosztály segítségével becsületesen teljesítette az őszi és a tavaszi vetési tervet. Az ország majdnem minden részében meg-, kezdődött a legfontosabb mezei munka : a termény betakarítás. Minden falusi dolgozónak úgy kell intéznie, hogy a sok munkával, verejtékkel elért termésből lehető­leg egyeUen szem se vesszen kár­ba. A megyei, járási, községi ideig; lenes bizottságok a határozat ér­telmében már jóelőre gondoskodj tak a munka megszervezéséről. A városi munkásság és 3 gépállomá­sok dolgozói idejében elvégezték a gépek, szerszámok kijavítását. A gépállomások dolgozóinak meggyő­ző munkája nyomán egyre lölb dolgozó paraszt tömörii't traktor, bérlő társulásba és kötött szerződ dést aratásra, csépiésre és tarló- hántásra a gépállomásokkal. Kn-, nek köszönhető, hogy az ország jelentős szántóterületén korszerű gépekkel végzik az aratást és csép­iéit. A kijelölt szérűkön helyenként már búgnak a cséplőgépek. A me-, zögazdaság szocialista szektorában kezdték meg először az idei ke­nyérmag zsákolását. Hosszú eszi tedők óta nem történt meg, hogy junius végén csépeljenek. Ezt első­sorban a tervszerüsités fokozása-; nak, a gépesített munkának és a kiterjedten alkalmazott szovjet agro technikai módszereknek köszön­hetjük. Az ideiglenes bizottságok idejére megszervezték a betakarí­tást is. Gondoskodtak 3 szérűk kijelöléséről, n cséplőgépek szérű-, re vontatásáról és műszaki sze­mélyzetük kiválasztásáról. A esép'ést végző gépállomások tagjainak, a cséplőmunkásoknak becsületbeli kötelességük, hogy erős segítséget nyújtsanak a dol­gozó parasztságnak. Újból be kell bizonyitaniok előttük a szervezett gépi munka felsőbbrendűségét. Kötelességük jó, hasznos munkát végezni. Nem szabad megtörtén­jék, hogy elhamarkodott munká­val aláássák a dolgozóparasztok bizalmát. Lebegjen szemük előtt, hogy lelkiismeretes munkájukkal a felszabadult dolgozó nép érdekeit, a saját érdeküket szolgálják. Jó teljesitmenyekkel járuljanak hát hozzá a terméshozam emelésé-, hez. A legnagyobb éberséggel vé­gezzék a csépiéit. Ne történjék meg, hogy akár egyetlen szem is a szabna, a pelyva közé keveredj jék. A magasabb terméseredmények; ért indított küzdelemben a dolgo­zók versenyre kelnek egymással. ,,A munka verseny bon az a legje­lentősebb, hogy az embernek a munkáról való nézeteiben gyöke­res fordulatot idéz elő, mert a munkát szégyelrúvaló és súlyos teherböi. aminek ezelőtt tekintet­ték, a becsület dolgává, dicsőség dolgává, érdem és hősiesség dol­gává változtatja.“ (SZTÁLIN). Ilyen szocialista versenyszeHemnek kell uralkodnia a szérűkön is, a cséplőmunkások között. Szemelött kell tartaniok a oséplés idején, hogy minél jobb feltételekkel mű­ködhessenek.. Magától értetődő, hogy a munkaverseny alapja a munka helyes megszervezése. A szérűn is meg kell szervezni a brigádokat, munkacsoportokat. Nem kevésbbé fontos a verseny; szellem állandó ébrentartása. Idő; röl-időre, napról-napra tudatosít; suk a brigádok, munkacsoportok minden egyes tagjában azt, hogy miért dolgozik és mi fáradozása; nak eredménye. Ha lehetséges, versenytábla is legyen a szérűkön. A versenytáblán feltüntetett ad*; tok alapján minden cséplőmunkás tájékozódhat a verseny állásáról, eredményeiről. Fel keU tüntetni a legjobb eredményeket elért brigá­dokat, de a versenyben lemarad.; takai is. A magasabb termés-eredmények felé való törekvésünkben rendkí­vül nagy a jelentőségük az ujitá; soknak, az uj munkamódszerek bevezetésének. Alkalmazásukkal a munkát könnyebbé, gyorsabbá vagy termelékenyebbé tehet termi. Cséplőmunkásaink vegyenek pél. dát a szovjet gépkezelők kezdemé­nyező készségéről. Nikoláj Bred; juknak, a brev.mianszki traktorai; lom ás cséplőgépészének, gépe ta­valy 2* óra a*att 8—10 vagon bu^ zát csépelt ki. Cséplőgépe 4 asz ti g között állt, a kévéket két oldatró* két asztagról egyszerre rakták rá. A gépen 4 ember vagyis 2x2 e*n; bér óránkénti váltással dolgozott. A szovjet dolgozók tapasztalatait hasznosítani munkánkban — ha­zafias tett. Nemzetgazdaságunkat virágoztatja fel. A kezdeményezés nagyszerű pél­dáját szolgáltatta Coconoiu Gheor; ghe « brailesti (Dőlj megye) gép; állomás gépésze. Olyan szerkezetet készített, amelynek segítségével egy traktor erejével 2 cséplőgép hajtható. Ezzé1 az eljárással gyor­sabbá válik a eséplés. Több trak; tor szabadulhat fel a tarlóhántás; hoz. Kezdeményezését mát'ig ki­terjedten kezdik alkalmazni. Ki; vánatos, hogy mindenütt meghono; sitsák, ahol erre mód kínálkozik. Az újítás egymagában azonban nem elegendő. Nyomában kelti jár­nia a tapasztalatcserének, az uj munkamódszerek átadásának é» minél szélesebb körű bevezetésé; nek. A Jó ujitót arról lehet meg­ismerni, hány munkásnak adta it tapasztalatait ts pülyen ered; ménnyel. Hl az ideje, hogy a cséplésnél is alkalmazzuk « ta­pasztalatcserét. Hazánk dolgozó népe nemcsak lelkiismeretes gépkezelést, etetést, hordást kíván cséplőgépeink műn; kásáitól. Azt is kívánja tőtök, hogy legyenek éberek. Védelmez; zék a dolgozó nép érdekeit. Kü­lönösen a cséplőgép felelöséfierlt kell vigyáznia arra, nehogy a ku; Iákok, a félrevezetett emberek kijátszhassak a Párt és a kormány terménybegyüjtési határozatát. Munkájuk csak akkor lehet igazán jó, ha ilyen magatartást tanúsít»; nak. A oséplőmunkások a terménybe­takar it ás csatájának aktiv baroo; sai. Lelkiismeretes munkájukkal tegyenek hitet a béke mellett s erősítsék azt a happst, amelyet Népköztársaságunk doigo-ói a »*»; cialivmus építéséért vívnak; BAN CSÍK .iJLÁN Érvénytelen a Biztonsági Tanács határozata Korea ügyében MOSZKVA. (Agerpres.) Tryg­ve Lie, az ENSZ főtitkára a kő vetkező táviratot intézte a Szov jetumió külügyminisztériumá­hoz: Tisztelettel közlöm a Bizton­sági Tanács junius 27-én megtar tott 474. ülésén hozott határo­zat szövegét. A Biztonsági Tanács megálla­pította, hogy a Koreai Köztár­saság megtámadása ez északko­reai csapatok részéről a béke megszegését jelenti- Felszólítja az északkoreai hatóságokat, hogy azonnal szüntessék meg a hadműveleteket, azonnal vonják vissza fegyveres erőiket a 38. délkörig. A Tanács figyelembe vette az ENSZ koreai bizottsá­géinak jelentését, amely szerint ae északkoreaí hatóságok nem Szüntették meg a hadművelete­ket és nenv vonták vissza fegy­veres erőiket a 38- délkörig. A (Tanács véleménye szerint sür­gős katonai intézkedésekre van szükség a nemzetközi béke és jbiztonság helyreállítására. Fi feyelembe véve a Koreai Köz «társaságnak az ENSZ-hez inté- ■eiett felhívását az azonnali és ♦nathatós intézkedések megtéte- tjhke, a béke és biztonság érde- -jcében, a Biztonsági Tanács azt tajánlja az ENSZ tagállamainak, ■"hogy nyújtsanak kellő segítséget *> Koreai Köztársaságnak a fegy Weres támadás visszavetésére és a nemzetközi béke és biztonság helyreállítására ezen a vidéken. 7 MOSZKVA. (Agerpres.) — \ Tass sajtóügynökség közli: A szovjet kormány válaszát Trygve Lie átiratára a ko­reai kérdésben. A szovjet kormány válássá nak szövege a következő: A szovjet kormány megkap ta a Biztonsági Tanács junius 27-i határozatának szövegét, am,?ly felhívást tartalmaz az ENSZ tagállamaihoz a r ránézi ve, hogy a tagállamok bea­vatkozása szükséges a dél- koreai hatóságok javára. A szovjet kormány megál­lapítja, hogy ezt a határoza­tot hat szavazattal hozták, egy hetedik tagnak, Csatig Ting Fu-nak, a Kuomintang megbízottjának részvételével, akinek nincsen joga Kínát képviselni. Ismeretes, hogy az ENSZ alapokmányának megfelelően a Biztonsági Tanács határo­zatainak jóváhagyásához hét szavazat szükséges, közöttük kell lennie a Tanács öt ál tan dó tagjának, mégpedig az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, a Szovjetunió és Kinn megbízóttainak. Ismeretes az is, hogy ami kor az említett határozatot hozták, a Biztonsági Tanács két állandó tagja — a Szov­jetunió és Kína — megbízot­tai távol voltak. Ismeretes, hogy az ENSZ alapokmányának értelmében, a Biztonságf Tanát} fontos döntéseket csupán a,z öt ál­landó tag egyöntetű szavai zaita alapján hozhat, vagyis: az Egyesült Államok, Anglia, Francia-ország, a Szovjetunió és Kína egyhangú szavazata alapján. A fentieket figyelembe vé­ve, tel jenen világos, Jhaigy a Biztrmsétgi Tun/nas említett határozata fi IS-reai''kérdés­ben néni bir törvényes erő­vel. A partizánalakufafokhoz csatlakozott lakosság egymásután szabadítja fel Délkorea falvait és körzeti központjait PHYONGYANG. Agerpres. Az állandóan előnyamuió nép; hadsereg sikerein felbuzdulva. Dél Korea partizánjai élénk harci te­vékenységbe kezdtek. A koreai központi távirati iroda jelentése szerint, a partizánok junius 2fi- án benyomultak Urdin körzeti központba, megsemmisíted ték a város rendőri készültségét és a várost teljesen felszabadították. A lakosság mindenütt lelkesen csat; lakozik a partizánokhoz és segít, séget nyújt a falvak és nagyobb helységek felszabadításában. Az Knven környéki partizánala­kulatok egyike, a fellázadt bánya; munkásokkal és a környék lakos­ságával együtt teljesen felszaba. di tóttá a Kanyon tartomány beli Enven várost és ttsrább nyomul előre Endiu és Andon i inyába. Sikeres hadmzodulatokat végez­nek a partizánalakulatok a hegy­vidéki Odiasan és Thyabiaky kör nyékén Ég, Mendiu, Csenszonendek és több más vidék partizánjai csatlakoz; tak Hampho és Phoam vidékén állomásozó néphadsereg egységei­hez és velük együtt oemmisUik meg az ellenséget. A felszabadított vidékek lakosai mindenütt kitörő örömmel és lel­kesedéssel fogadják a partizánom kát és a néphadsereg katonáit. Dél'Korea felszabadított vá­rosainak és falvainak lakos­sága boldogan üdvözli a nép­hadsereget és a biztonsági csapatokat, «melyek meg­semmisítő csapásokat mér­nek Szírig Man Rhee had­seregére és rendőrségére. Számos helységben ünne­pélyeket rendeztek, amelyek keretében a lakosság megtár­gyalta a népi tan ácsok újra­felállításának és a földre­form előkészítésének kérdé­seit. Leleplezték Szing Man Rhee klikkjének áruló tevé­kenységét és forró hálájukat fejezték ki a néphadsereg és a partizánok iránt- Ilyen ün­nepélyeket tartottak Enir, Hendju, Hamphó és más kör zetekben. Urdin, Encsen, En- bek és Dél-Koreának a nép­hadsereg által felszabadított számos más tartományában már vissza is állították a népi bizottságokat és meg­semmisítik Szing Man Rhee fasiszta rendszerének marad­ványait. Ezekben a megyék­ben jelenleg a földosztásra készülnek. Befejezől>en van a japánokkal összejátszó á* rulók földjeinek összeírása- E földeket « parasztság kö­zött osztják szét.

Next

/
Thumbnails
Contents