Romániai Magyar Szó, 1951. június (5. évfolyam, 1135-1160. szám)

1951-06-01 / 1135. szám

IV. ÉVOLYAM, 1135 szám 8 OLDAL ARA 4 LEI 1951. junius L. péntek Taxa Posta 12 olätjtä to numerái conf. aprobarfj DJr; Gén, P.T.T. Mr. 2B5.092'§4? ROMÁNIÁI Ä Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja Dr. C. /. Parhon professzor, ft Nagt/ Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa elnökének BUKAREST) Szioből köszönöm a születés* napom alkalmánál küldött üd* oözletél. TV. Soernik Junius 15-re befejezik a félévi tervet a nagyváradi üzemek dolgozói A fővárosi „Augusztus 23” 'üzem élmunkásainak kezde­ményezése nagy visszhangra talált a nagyváradi üzemek dolgozói között is. A nagyváradi vegy- és fém­ipari üzemek munkásai, tech­nikusai és tisztviselői elhatá­rozták, hogy a félévi tervet junius 15-re fejezik be. Ennek érdekében javasolták, hogy a termelékenységet 2 százalék­kal növeljék és a selejtei 5 százalékkal csökkentsék. Király Lajos brigádvezető a vulkanizáló osztályból vállal­ta, hogy már junius 10-re tel­jesíti a félévi tervet. A „Vasile Roaita” textil­üzem kollektívája is elhatároz­ta, hogy az előirányzatot idő előtt teljesíti. Itt is számos munkás és technikus vállalt konkrét feladatot a terv végre­hajtása érdekében. Bálint Csíbl, a fonóosztály mestere a kollektíva nevében vállalta, hogy junius 15-re be­fejezik az első félévi tervüket. Filip Irén és Bőr Eta, az 1. és a 2. számú fonoda munkás- női vállalták, hogy naponta 25, illetve 30 százalékkal ha­ladják túl a normát. A „Bíborul” építkezési vál­lalat munkásai és technikusai félévi előirányzatukat junius 15-re teljesitik. 2!!>el növekszik az idén a villamosított szérűk száma Villamosítási tervünk teljesí­tése során egyre több erőforrás kerül felszínre, amelynek fel- használása folytán az idén a ta­valyinál sokkal több szérűt vil­lamosíthatunk. A múlt évben 289 villamosított szerünk volt, mig az idén 500 Jesz. Villamosított szérűinken a tavaly 380, az idén pedig csak­nem 700 cséplőgépet hajtatnak meg villanyárammal. Nagyszámú szérűt villamosí­tanak ezévben Bukarest, Praho- V3r'Í3ÍöTtHto''41e!eQrnian, Dőlj, Arges, Buzäu, Constanta; Ba­cäu, Galati, Sztálin, Szeben, Hu. nyad, Kolozsvár, Temes és Arad tartományban. Ezekben a tartományokban már megindult az előkészületi kampány a szérűk villamosítása érdekében. A Tartományi Villa­mossági Vállalatok s a földmű­velésügyi minisztérium és a nép­tanácsok képviselőiből erre a célra alakult bizottságok minden tartományban kijelölték a villa-? mositott szérűk helyeit és elké­szítették ezek tervrajzát. A villamosságügyi miniszté­rium mellett bizottság alakult, amelynek feladata biztosítani a szérűk villamosításához szüksé­ges nyersanyagellátást; Az elektrotechnikai felszerelé­seket gyártó üzemek munkásai és technikusai napról-napra fokoz­zák munkalendületüket, hogy idejében teljesíthessék a szérűk villamosítási előirányzatából rá­juk háruló feladatokat.- így a bukaresti Dinamó, a temesvári Elektromotor, a bukaresti Electro cablul és Electroaparataj, vala­mint a craiovai Electroputere gyárak dolgozói gyors ütemben kezdték gyártani a szérűk villa­mosításához szükséges felszere­léseket. 5776 tonna szenet termeltek terven felül az aninószai bányászok Az aninószai bányászok április­ban 5776 tonna szenet termeltek előirányzaton felül. Május második felében 33.3 százalékkal haladták túl a tervet. A versenyben kitűn­tek: Duraitras Victor, Her Dumit- ru, Tucaciu Mihai és Bar Adrian bányászok, akilk 'naponta 40—80 százalék túlteljesítést értek el. A lupényi műhelyek kollektívá­ja sok nehézséggel küzdött, amig különböző újításokat, észszerüsité- seket vezettek be. Hanacsek Vil­helm elvtárs 53 fejtőkalapácsot tett üzemképessé. Májer Péter 70 darab bányacsillét készített. Habina Jó­zsef vállalásán felül még 300 darab uj fúrót készített. A bánya­felszerelés üzembehelyezésével több mint 6.000.000 lejt takarítot­tak meg. A zsilvölgyi ifjúsági brigád bá­nyászai szép eredményeket érnek el. Kopetin Géza ifjú brigádja áp­rilisba 780 tonna szénnel termelt többet az előirányzatnál. Compodi loan 390, Eves Nicolae 280, és Petric Petru brigádja 349 tonna szénnel adtak többet. Aninósza ifjúsági bányászbrigád­jai is hasonló sikereket érnek el Oprean loan 100, Pomárleaflti Constantin 132. Nufa Stelian és Musta Alexandru brigádjai 80-130 tonna szénnel haladták túl az áp­rilisi tervet. Az eredményeket a jól megszer- vezett munka, a szovjet módsze­rek alkalmazása segítette elő. Ok­tóber 3-án minisztertanácsi határo-i zat értelmében, minden bányász, aki 3 hónapon át 40 százalékon felül termel, Bányász Elmunkási nevet és jelvényt kap. Lupényban 15 bányász érdemel­te ki ezt a kitüntetést. A petrillai bányánál nagy gon­dot fordltnak az uj bányászkáde­rek kiképzésére. Az f. és ll.-foku szaktanfolyamon 196 bányász vett részt. Ezek a bányászok idősebb szakemberekkel kötöttek szerző­dést a különböző szovjet módsze­rek alkalmazására. Hajdú Gyula 3 kezdő bányásszal, Szilágyi Já­nos 2 segédbányásszal ismertet­ték meg a bányászat titkait A tanfolyam látogatói közül Tóth Vilmos, Kiss Pál és Deian Mi­hály elvtársak tűntek ki. Az I. és ll.-foku iskola az év második felében 343 hallgatóval kezdte meg működését Sepsi rajoabas a növényápolással párhuzamosan felkészülnek az aratásra Sepsi rajon egész területén jól haladnak a növényápolási munkák. A dolgozó földművesek mindenütt kemény munkát vé­geznek a bőséges termésered­ményért. Réty község dolgozó parasztjai a cukorrépa kapálását teljes egészében, más kapás nö­vények első kapálását május 26-ig nagyrészben elvégezték. Ugyanakkor szívós harcot foly­tatnak a szabotáló kulákok ellen, így leplezték le Keresztes Gyula : kulákot, aki a tavaszi vetési kain '«pány ideje alatt propagandát folytatott a traktorszántás ellen és most is akadályozni próbálja a növényápolási munkát. Sala­mon András kulák hátul kulio- -gott a vetési csatában és most a növényápolási munkában is há­tul kullog. I Az egerpataki dolgozó parasz- 1 tok is tudják, hogy a jó termés az 5 munkájuktól függ. Elení jár­nak a növényápolási munkákban és ezzel egyidejűleg készülnek a terménybetakaritásra. Kijavítot­tak három kaszálógépet és a cséplőgépet is rendbehozták, r Nagyborosnyó dolgozó paraszt­jai 18 hektár zöldségtermesztés­re kötöttek szerződést a szövet­kezettel. A gondosan megművelt [■földekről az elmúlt napokban ^nagymennyiségű zöldhagymát átadtak el a szövetkezet utján a jtyarosi dolgozóknak; Bagoly La- jjíjÖs szégényparaszt, aki harmad- Tmagával kötött csoportos szer­ződést, örömmel jegyezte meg: ■ 1 *— A tavasszal én is kételked­tem á zöldségtermelés eredmé- fnyeiben, de most már látom, .hogy Pártunk csak a mi javun­kat akarja. Most az eladott zöld- ►Tiagyma helyét kölessel vetem be. fés így; még egy termést takarí­tok be ugyanarról a területről. Sepsi rajonban a növényápo­lás mellett nem hanyagolják el az aratásra és cséplésre való elő­készületeket sem. A néptanácsok irányításával csaknem valameny- nyi községben és faluban kijaví­tották az arató és cséplőgépeket. Málnás községben a szérűket is kijelölték. Egyre gyűlnek az aláírások Az öthatalml békeegyezményt követelő felhívást egyre többen és többen írják alá. Aláírja min* denegyes becsületes etnber, aki szereti otthonát, családját, aki nem akar újra háborút. íme néhányan az aláírók kő zül: Gh. Bádiceanu mérnök, a szén­ás petróleumipari minisztérium ta­nácsosa; Mihail Peteanu, a ko­lozsvári „Victor Babes“ egyetem pszihológial-pedagógiai fakultásá­nak dékánja; Elvira Barbu, tiszt­viselőnő, Iasi, Fulger-utca 13; Alexandru Para, az aradi „Vörös Lobogó'* üzem élmunkása; Elena Junius elsején az egész világ dolgozói a Gyermekek Nemzetközi Napját ünneplik. Ezen a napon a becsületes emberek milliói még jobban megfeszítik erejüket, még jobban fokozzák a béke megvédé­séért folytatott harcukat, hogy át- törhetelen védőfalat emeljenek a gyermekek — a jövő reménysé­ge — köré. Pártunk mindig hagy súlyt he­lyezett a jövő nemzedékre, kitar­tóan harcolt az anyák és gyerme­kek védelméért, f elszabadulásunk óta a Párt és á kormány szerető gondoskodása folytán a gyermekek élete egyre szebbé és boldogabbá válik hazánkbam A RDNSZ szervezetek is kive­szik részüket ebből a munkából. Kolozsvárt 100 újabb ágyat ren­deltek a RDNSZ támogatóbizott­sága segítségével a napközi ottho­nok részérei Marosvásárhelyen 90.000, Karánsebesen 58.000 lejt juttatott á támogatóbizottság az állomáson berendezendő. *Anyák és gyermekek szobájacéljára, ‘míg Temesváron junius:. "elsejéig 90 időközi napközi otthon nyílik meg junius 1. tiszteletére. Eddig összesen 1140 időközi napközi ott­hon nyílt meg az országban Ezek­nek felállításához a RDNSZ tá­mogatóbizottságai 3,226.570 lejt juttattak, amit ünnepségek és ba­zárok rendezésével gyüjöttek ősz sze. Az tskotásgyermekeh fokozott tanulással köszöntik ezt a napot Lelkiismeretesen készülnek fel arra, hogy méltóak lehessenek ahhoz a boldog jövőhöz, amelyet ‘épitünki Cimpoeru, a craiovai 2-es számi! leányliceum tanulója; Mariana Parvulescu üjságirónő; Teodor Harsia festőművész, Kolozsvár; Mihai Mela, a segesvári állami gazdaság III.- oszt. Munkaérdem­renddel kitüntetett munkása; Ghe- orghe Alexandrescu, a RNK sporté mestere; Constantin Mitrici, a bu­karesti „Timpuri Női" üzem élön­tője; Gavril Timis ügyvéd, Nagy­várad, Hübsenberger-utca I szám; Mihail Ravatut, a iasi természet- tudományi fakultás tanára. Zaha- ria Banica, kisiparos, Craiova- Sztálingrád-utca 73; Ilié Stanescu tisztviselő, Nagyvárad, Orbuiui- utca 12; Ecaterina Ionescu, házi­asszony, Iasi, Pacurari-utca 40; Aurel Istrate, a baicoi „Sovrom- petrol'* kőoiajtelep Elmunkásjeii- vénnyel kitüntetett szondamestere; Letitia Raducu tisztviselőnő, Tor- da, Ecaterina Teodoroiu-utca 3; Molter Károly iró, Marosvásár­hely; Ion Barbu, a bukaresti „Di­namó" üzem élesztergályosa; Ion Costea, a sztálinvárosi CFR szak­iskola igazgatója; Cornelia Cin- reanu a constanjai „Imbräcämin- te" szövetkezet varrónője; Alexand­ru Vernescu, a bukaresti petró! leum és gázintézet IV. éves hall­gatója; Vasile Slavescu, a buka­resti BG raktár icazánmestere; Ní- culija Popescu tanítónő, Barza község, Dőlj tartomány; Alexand­ru Caramaniaü. a raiovai Nemze­ti Színház diszletfestője; Olga Daniliu, a bukaresti „23 August“ üzem lakatosa; Cristea Popescu, a Branet községi „Tot inainte“ kollektív gazdaság tagja. Dőlj tar­tomány; Abaffy Aurél ügyvéd. Arad, Republicii körút 50; Dono­ra Lupascu. a temesvári Bábszín­ház technikusa; Maria Kutesch, á segesvári állami gazdaság csc^ portfelelöse; loan Robescu, a ko­lozsvári „Unirea“ fémipari üzem mérnöke; Petru Terenzi, gyógy? szerész, Iasi, 2 es számú Állami Gyógyszertár; Alexandru Stoenes cu, a RNK sportmestere; Hanzell Lajos, nagyváradi római katolikus pap; Ana Lascu, a bukaresti „Re- publica" üzem élmunkása; Ion Sasu, a kolozsvári Nemzeti Szín­ház művésze; Fazekas András fo­gász, Craiova, Ilié Pintilie-utca 11; Dumitru Gheorghe, az urlafi „SovrompelroT* kőolajtelep dísz­oklevéllel kitüntetett főszondames- tere; László Margit háziasszony, Marosvásárhely, Ady Endre-utca 7; Ana Balica, a resical „Sovrom- metal*' laboránsá és mások, Készül az orszáo a junius Ui nemzetközi auermeknapra

Next

/
Thumbnails
Contents