Romániai Magyar Szó, 1951. augusztus (5. évfolyam, 1188-1213. szám)

1951-08-01 / 1188. szám

ROMÁNIAI A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja IV. ÉVFOLYAM., 1188, szám. 4. OLDAL ARA 4 LEJ BUKAREST 1951., augusztus 1., szerda. DOLGOZÓ PARASZTOK! Gabonafeleslegeteket hozzátok forgalomba a szövetkezetek utján, mert ezzel biztosítjátok a munkásság ellátását! Félévi munkánk győzelmének számadatai „Az „Augusztus 23“ üzemek munká­sainak .technikusainak és tisztviselőinek arra a hazafias felhívására válaszolva, hogy határidő előtt teljesítsük 1951 el­ső félévi tervét, több mint 400 iparvál­lalat június 15-ig teljesítette első fél­évi előirányzatát- Az egész ipar globá­lis termelési tervét 1951 első felében 107,8 százalékban teljesítettük“. Ezekkel a szavakkal foglalja össze Álla­mi Tervbizottságunk tegnap megjelent köz­leménye, az ötéves tervünk első félévében és különösen az utóbbi négy hónap folya­mán kibontakozott széleskörű vcrsenymoz- galom eredményeit. Ezek a sikerek tehát már az első félévben bebizonyították, hogy a Párt vezette dolgozó tömegeink biztos léptekkel haladnak a szocialista jövő felé és pontról-pontra sikeresen megvalósítják nagy szerű ötéves tervünk minden célkitűzését. Ezek a kézelfogható eredmények bebizonyí­tották, hogy a sztálini ötéves tervek min. tájára készült állami tervünk valóban nép­gazdaságunk fejlesztésének terve. Olyan terv, amely erős láncként kapcsolja össze népgazdaságunk valamennyi ágazatát és kéllő irányítással biztosítja, hogy azok köl­csönösen, állandóan elősegítsék egymás fej­lődését, az egész népgazdaság felvirágzá­sát. A terv teljesítéséért folyó mindennapi harcot Pártunk a Szovjetunió gazdag ta­pasztalatai alapján vezette. Üzemeink, bá­nyáink és munkatelepeink pártszervezetei ebben az időszakban még fokozottabban törekedtek arra, hogy a munkásokat, tech» nikusokat és mérnököket a szovjet embe * rék példáinak követésére ösztönözzék. S » szovjet sztahanovisták módszereinek bátor alkalmazása, valamint élmunkásaink munka tapasztalatainak népszerűsítése és továbbter­jesztése a legtöbb munkahelyen meghozta a kívánt eredményeket. Állami Tervbizott­ságunk közleménye csak néhányat említ meg azok közül, akik e téren kimagasló si­llereket értek ci. mint Kopetin Gézát, Ciupea Ioar.t, Boboca iont, Student Károlyt. De a szocialista verseny füzében minden nap újabb és újabb élmunkások emelkednek ki nagyszerű teljesítményeikkel. Kopetin nyo­mában már ott halad Dűli, Fúró, Nu{á Ste- lian, Irimis Gheorgbe, Kővári Sándor és számos más bányászcsoport, amelyek már az év utolsó napjaira, vagy éppen 1952-re fejtik a szenet. Boboca Ion ploesti IMSZ csoportja mellé már felsorakoztak a főváro­si Augusztus 23 üzemben dolgozó Bälan és Zipcer brigádjaihoz hasonló ifjúsági munka- csoportok, amelyek julius folyamán ugyan­csak átlépték 1952 küszöbét. Népi demokratikus kormányunk minden eszközzel támogatja és ösztönzi azokat a munkásokat, technikusokat, tisztviselőket, akik minden szaktudásuk és odaadásuk lat. bavetésévcl igekeznek fokozni szocialista versenymozgalmaink eredményeit. Nemrég jelent meg a minisztertanács törvényrende­lete, amely előírja, hogy a takarékosságban kitűnt dolgozók külön pénzjutalomban része­sülnek. Ez is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy csupán 1951 második évnegye­dében dolgozóink a fém- és vegyipari üze­mekben 712, a villamossági és elektrotech­nikai üzemekben 38, az építésügyi, faipari szállitásügyi és élelmiszeripari minisztérium üzemeiben pedig mintegy 155 találmányt, újítást és észszerüsitést vezettek be, ame­lyek évente összesen több, mint 320 millió lej megtakarítást eredményeztek- A munkamódszerek ülíando tökéletesítése, valamint az újítások, észszerüsitések egyre szélesebbkörü bevezetése az ipar minden területén, 1951 második évnegyedében a munkatermelékenység 16.7 százalékos emel­kedéséhez vezetett, az elmúlt év ugyane­zen időszakához viszonyítva. Oda vezetett, hogy 1951 második évnegyedi előirányzatát a villamosenergia és az elektrotechnika ipa­rában 3.8 százalékkal, a szén és kőolajipar­ban 4.6, a fém- és vegyiparban 7.9, a szál­lítási iparban 23.1, a fa- és papíriparban 4.1, a nyomdaiparban 18.9, a könnyűiparban pedig 4.4 százalékkal túlteljesítettük, öt­éves tervünk tehát már kezdetben döntő eredményeket hozott. „Az 1951—1955 évi ötéves terv alapvető feladata abban van, hogy a Román Nép- köztársaságban a szocializmus gazdasági alapjait felépilsük ,a tőkés elemeket az or­szág gazdasági ágaiból fokozatosan eltá- volitsuk, oly módon, hogy az utolsó tervév­ben az iparban teljesen felszámoljuk, a ke­reskedelemben és mezőgazdaságban pedig nagymértékben korlátozzuk“. — Írja ötéves tervünk törvénye. Hogy ezt megvalósíthassuk, elsősorban meg kell erősítenünk munkásosztályunkat. és e téren már az elmúlt hónapok folya­mán is szép eredményeket értünk el: 1951 második évnegyedében munkásosztályunk létszáma újabb 248.000 fővel emelkedett. Növekvő munkásosztályunk pedig egyre na­gyobb tömegeit adja a szakmailag jel fel. készült a dolgozó nép ügyéhez hü munkás­vezetőkádereknek. Ebben az évnegyedben to­vábbi 47 ezer munkást szakképesítettünk kö­zülük 18 ezret Koíleár szovjet sztahanovista módszerével, a munkahelyen. Kétezer mun­kásunk végezte cl ezalatt sikeresen a mes terképző tanfolyamot. Ezen az utón, a szocializmus építésének utján, — amely elképzelhetetlen állandó tanulás nélkül, — dolgozó tömegeinknek egyre jobb és nélkülözhetetlenebb barátjuk­ká válik a könyv. És népi demokratikus rendszerünk megteremtette a lehetőségét is egész dclgozó népünk szellemi fejlődésének: e néhány hónap folyamán kiadott könyveink p.'ldányszáma közel tizenkét millióra emel­kedett s ebből több, mint 900 ezer techni­kai és tudományos könyv. Ilyen szakmai, szellemi és létszámbeli fej­lődés mellett nem kétséges, bogy maradék­talanul végrehajtjuk ötéves tervünk fő­ét (kitűzéséi és iparunkban fokozatosan fel­számoljuk a tőkés elemeket. Mezőgazdaságunkban ezek az utolsó hó­napok mindennél világosabban kimutatták a szocializmus építése, a tervgazdálkodás sikereit. Pártunk és kormányunk, — úgy, ahogyan azt népgazdaságunk fejlesztésének tervében leszögezte, — már az őszi és ta­vaszi mezőgazdasági munkákra idejében és kellőképpen mozgösitotta dolgozó parasztsá­gunkat. Ez biztosította, hogy teljességgel ki tudtuk használni a kedvező időjárást és olyan bő termést értünk el, amilyenre Ha­zánkban évtizedek óta nem emlékeznek. S miután Pártunk vezetésének helyessége nap ró.Vnapra ily .világosan megmutatkozik dolgozó parasztságunk előtt is, — egyre biztosabb léptekkel haladunk a mezőgazda­ság szocialista átalakításának utján, egyre jobban megfelelünk ötéves tervünk alapve­tő feladatának. . Falvainkon egyre erősödnek állami és kol­lektiv gazdaságaink, és egyre jobban bebi­zonyítják a szocialista, nagyüzemi termelés felsőbbrendűségét. Állami gazdaságaink eb­ben az időszakban 65—170 százalékkal, kol­lektiv gazdaságaink pedig 22—113 száza­lékkal túlteljesítették tavaszi vetési tervü­ket. A magvak pedig még jobb földbe ke­rültek, mint tavaly, mert csupán ebben az évnegyedben több, mint 50.000 hektárral növekedett a természetes és műtrágyával javított földek területe. Munkásosztályunk példájára .dolgozó parasztságunk is egyre inkább rálép a tanulás, a fejlett agrotechni­kai módszerek elsajátításának és alkalma­zásának útjára. Csakis igy vált lehetővé, hogy állami gazdaságaink 2—3.000 kilo- gramos hektáronkénti átlagtermést értek el és több kollektiv gazdaság földjén 2 ezer­től 3900-ig emelkedett a hektáronkénti át­lagtermés. Ezzel magasan kiemelkedtek a magángazdaságok terméseredményei fölé. E kézelfogható jó példa pedig napról-- napra több követőre talál. Tavaszi mező- gazdasági kanjpányunk idején 375.000 dol­gozó paraszt lépett társulásba, hogy trak­torral. gépekkel müve'tcsse meg földjét. 456.000 hektár földről tűnt cl ezáltal a mes- gye, a nyomorúságos magángazdálkodásnak ez az átkos ismertetőjele. így most már 57 százalékkal több társulási földön dolgozott a traktor, mint tavaly­Munkásosztályunk mindenben tevéke­nyen támogatta dolgozó parasztságunkat. Mezőgazdasági gépiparunk ez cv első felében 1560 traktort, 2240 traktorekét, 490 kulM. vátort, 240 vetőgépet és sok egyéb me­zőgazdasági szerszámot küldött falura. így 24 uj gép- és traktoréilomást létesíthettünk. Munkásaink vállvetve harcolnak dolgozó pa­rasztságunk mellett a gazdag termés beta­karításáért folyó nagyszerű csatában. A termés elcsípi esőnek megkönnyítésére pedig kétszerannyi szérűt v'lHzmosiíottak, mint tavaly. Dolgozó parasztságunk egyre job­ban rájön a közös munka előnyeire. Kor­mányunk pedig minden eszközzel segíti ezt a harcot falvaink dolgozó népének mielőbbi felvilágosításáért. Ezekben a hónapokban 115 uj pönyvtár és 152 uj kultúrotthon kezdte meg működését. Pártunk és kormányunk a dolgozó pa­rasztság érdekeinek, az egész dolgozó nép érdekeinek megfelelően készítette el Hazánk gabonabegyüjtési tervét is. A gaben.•’.be­szolgáltatás mennyiségének megállapításá­val mindenütt előnyben részesítettük a dol­gozó parasztságot és szigorúan korlátoztuk a kulákokat. Dolgozó parasztságunk máris számos esetben kinyilvánította efölötti örö­mét és megelégedését, amiden a kvóián fe­lül szolgáltatott be terményt az államnak és kíméletlenül leleplezte azokat a kuláko­kat, akik megpróbátak kibújni beszolgálta- tási kötelezettségeik alól. Ilyen növekvő feltételek és ilyen nagysze­rűen kibontakozó eredmények mellett, ahhoz sem férhet kétség, hogy a mezőgazdaság te rén is végrehajtjuk ötéves tervünk alap­vető célkitűzéseit. Mindennek eredményeként úgy városaink­ban, mint falvainkban egyre szebbé és könnyebbé válik az élet, a dolgozók élete. Ebben az időszakban a végrehajtott beru­házások értéke 36 százalékkal nagyobb veit, mint tavalyi második évnegyedben. Uj üzemeink, munkáslakásaink, iskoláink és kórházaink épültek- A lakosság pedig 32,7 százalékkal több árut kapott, mint 1950 második évnegyedéiben. Dolgozóink ezidő alatt 35 százalékkal több kenyeret, 60.8 százalékkal több édesipari terméket, 110.7 százalékkal több vajat, 28,4 százalékkal több konzervet fogyaszthattak és 36.4 szá­zalékkal több pamutszőttest, 32,2 százalék­kal több gyapjuszöttest, 28,1 százalékkal több cipőt, 28.8 százalékkal több ruhát, 28.6 százalékkal több bútort és 96.9 száza, lékkai több rádiókészüléket vásárolhattak, mint a műit év hasonló időszakában. Ez­zel egyldőben növekedett a választék és javult a termelvények minősége , is. Uj ál­lami és szövetkezeti üzleteket létesítettünk, amelyek mégjobban megerősítik az ipari munkásság, a dolgozó parasztság és a dol­gozó értelmiség közti szoros kapcsolatot. Mindez a kereskedelemben is elkerülhetet­lenül a tőkés elemek egyre fokozottabb kor­látozásához vezet. 1951 második évnegyedében tehát, amely szerves része ötéves tervünknek, — teljes lendülettel hozzáláttunk az ötéves terv alapvető feladatainak végrehajtásához. A Pártunk harmincadik évfordulója tisz­teletére megindult hatalmas versenymozga- lom — 1951 évi állami tervünk határidő előtti teljesítéséért — ma még fokozottab­ban folyik tovább. És ma, amidőn a román nép legnagyobb nemzeti ünnepére, augusz­tus 23-ra készülünk, nagy jelentősége van az ötéves tervünk első félévében szerzett tapasztalataink széleskörű felhasználásá­nak­Tovább kell fokoznunk a szovjet sztaha­novisták nagyszerű módszereinek terjeszté­sét, amelyek könnyebbé és szaporábbá te­szik a munkát. Minden egyes munkást meg kell tanítanunk élmunkásaink módszereire — úgy, ahogyan azt Kováljov szovjet szta­hanovista tette — hogy augusztus 23-án, Hazánk felszabadulásának napján minél több Kopetin, minél több Ciupea, minél több Student Károly állhasson a már meg­lévők mellé. Á SOYROMLEMN VÁLLALATOK MUNKÁSAINAK ÉS TECHNIKUSAINAK MUNKAFELAJÁNLÁSAI SZERETETT GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ELVTARS Mi, a Sovromlemn vállalatok munkáa sainak, mérnökeinek, technikusainak és tisztviselőinek megbízottai, Bukarestben megtartott termelési értekezletünkön e- lemeztük a második évnegyedben vég­zett munkánk eredményeit és megállapí­tottuk, hogy vállalatainkban jelentős bel­ső tartalékok léteznek. Elhatároztuk, hogy a szovjet szakértők értékes segítségével, a termelés jobb megszervezésével, a szocialista munkafegyelem megszilárdí­tásával, a gépi felszerelés teljesebb- mérvü kihasználásával és a szovjet szta­hanovista módszerek egyre nagyobb mé­retű alkalmazásával felszínre hozzuk ezeket a tartalékokat. A vállalatok ke­retében az összes munkások tech­nikusok, mérnökök és tisztviselők be­vonásával megtartott gyűlések alapján elhatároztuk, hogy a következő kötele­zettségvállalásokkal köszöntjük annak a napnak 7-ik évfordulóját, amelyen a le­győzhetetlen szovjet hadsereg hazánkat felszabadította a fasiszta járom alól. Az egész Sovromlemn felajánlása: a) 1951 augusztus 23-ig a következő termelvényeket adja terven felül: ­1. Fűrészáru 32,520 köbméter 2. Láda 1,810 köbméter 3. Előgyártott házak 1.780 köbméter 4. Bányafa 8,810 köbméter 5. Cellulózénak való fa 11,120 köbméter 6. Cellulózénak való hulladék 1,050 köbméter A kitermeléseknél: Fazonáló 32,400 köbméter Szállítás 98.300 köbméter b) 1 százalékkal csökkentjük a tervben előirányzott önköltséget. 1 c) Á tervelőirányzathoz képest 1 szá­zalékkal emeljük a munkatermelékeny­séget. Vállalatonként: 1. — A PIATRA-NEAMTI GYARAK IGAZGATÓSÁGA a) Augusztus 23-ig teljesitik a fü= részáru, láda, bányafa és a cellulózé hul­ladékra vonatkozó júliusi és augusztusi tervelőirányzatot. b) A júliusi és augusztusi tervelő­irányzaton felül 1000 köbméter cellulo­zefát adtak át a szállításra. c) A tervben meghatározott válasz^ ték szerint biztosítják a termelvények minőségét. d) az előírásoknak megfelelően csök­kentik a feldolgozott termelvények rak­tári készletét. e) Megjavítják a munkások élelmezé­sét a kantinokban és 5 százalékkal csök­kentik az étkezés árát. 2. — A FALCAUI 8. SZÁMÚ EGYSEG a) 2600 köbméter fűrészárut dolgoz fel a júliusi és augusztusi tervelőirány­zaton felül. b) Augusztus 23Mg teljesíti a láda­gyártás, bányafa, cellulozefa és cellulo- zehulladék júliusi és augusztusi tervét. c) Augusztus 23-ig teljesiti a fazoná- lás, hántolás, vontatás és szállítás nyolc hónapi tervét. dl A terv előírásain felül három szá­zalékkal megjavítják az elsőosztályu választékok minőségét. e) Négy százalékkal emelik a munka termelékenységét. 3. — A ROZNOVI 9. SZÁMÚ EGY­SÉG a) Augusztus 23-ig teljesitik a júliusi és augusztusi kitermelési tervet. b) Biztosítják az 1951 negyedik ne­gyedévi kitermelési előkészületek 70 szá­zalékának keresztülvitelét. c) Biztosítják a barakk- és ládaüzem júliusi és augusztusi anyagellátását fe­nyő és bükk fűrészáruval. d) A júliusi és augusztusi terven felül 500 köbméter bányafát, 300 köbméter cellulozefát és 50 tonna cellulózénak való hulladékfát. e) Befejezik a „Junius 11“ gyárhoz és á Iapa körzeti rajonba vezető iparvasut építését. f) 1 százalékkal csökkentik az elői­rányzott önköltségi árat. 4. — A BACAUI 10. SZÁMÚ EGY= SÉG a) Augusztus 23-ig teljesiti a julius és augusztus havi tervet a ládagyártás­nál és a fűrészárunál. b) . Terven felül termelnek: 1.000 négyzetmétert az előgyártott házaknál, 400 köbméter bányafát. 1.000 köbméter cellulózénak való fát és 100 tonna cel­lulózénak való hulladékfát. c) Teljesitik az előirányzott fakihasz­nálást. 5. A VATRA DORNEI — 11. SZÁMÚ EGYSÉG a) Augusztus 23-ig teljesítik a júliusi és augusztusi fűrészáru és ládagyártási ter­vet. b) Terven felül adnak 300 köbméter bá­nyafát, 200 köbméter cellulózénak való fát és 50 tonna cellulózénak való hulladékfát. c) A második évnegyeddel szemben 4 százalékkal megjavítják a minőségi mutató­számot a fűrészárunál. d) A második évnegyedhez viszonyítva 2 százalékkal csökkentik az önköltségi árat. e) A júliusi és augusztusi hónapokra biztosítják a termelési és értékesítési terv teljesítését 6. VATRA DORNEI - „BERNAT AN­DOR“ FURÉSZUZEMI KOMBINAT a) Augusztus 23-ig teljesitik a júliusi és augusztusi tervet és terven felül adnak még 500 köbméter fűrészárut, 200 köbméter lá­dát, 200 köbméter bányaiét, 300 köbméter cellulózénak való fát és 100 tonna cellulózé, nak való hulladékfát. b) A fűrészárunál elérnek egy 59.50 szá­zalékos fakihasználást, c) Teljesitik a fűrészáru késedelmnélküli rakodását- Az előírásoknak megfelelően csökkentik a fűrészáru raktárkészletét. d) 2 százalékkal csökkentik az előirány­zott önköltségi árat. 7. - A VADURI „21. DECEMBRIE“ FURÉSZUZEMI KOMBINÁT aj a Júliusi és augusztusi terven felül 2.000 m* fűrészárut, 200 ms ládát, 100 m5 bányafát; 200 m* cellulozefát és 50 tonna cellulózé hulladékot szállítanak. b) ä fakihasználás arányát a fűrész­árunál 60 százallékig emelik. c) a munka termelékenységét 3 száza- lékkai emelik a terven felül. d) az előirányzott önköltségi árat 3 szá­zalékkal csökkentik. e) befejezik és üzembehelyezik az úsz­tatott fák csusztatóját. f) befejezik 4 ház építését és a mun­kásnegyed villamosítását. 8. — A BRAILAI FŰRÉSZÜZEM a) augusztus 23-lg befejezik a Júliusi és augusztusi tervet a fűrészáruk és lá­dák készítésénél és 50 tonr.a cellulózénak való hulladékfát gyártanak terven felül. b) biztosítják a terv szerint előirt vá­laszték e’készitését. c) a második évnegyedhez viszonyítva 1 százalékkal emelik a munka termeié, kenységét. dj az előirányzott önköltségi árat 1.5 százalékkal csökkentik. e) a falcíhasználást 59.75 százalékra emelik. 9. — Ä' SERDARUI FŰRÉSZÜZEM a) augusztus 23-lg befejezik a júliusi és augusztusi tervet a fűrészáruk és lá­dák elkészítésénél és 20 tonra celluzénak való fahulladékot gyártanak terven felül. bl a fakiszállitást 59.70 százalékra emelik. c) az előirányzott önköltségi árat 3 száza’ékkal csökkentik. d) a második évnegyedhez viszonyítva 3 százalékkal emelik a munka termelé­kenységét. 10. — X COSMESTI FŰRÉSZÜZEM a) biztosítják a Júliusi és augusztusi terv választék szerinti végrehajtását. Fl. — A PIAIRA NEAMTI 1-ES SZÁMÚ KITERMELÉSI EGYSÉG a) teljesítik a 8 hőnapra szóló fazoná- tási és szállítási tervet; a Júliusi és az augusztusi tervelőirányzaton felül 60.000 köbmétert hántolnak és 50.000 köbmé. tért szállítanak. b) 1951 Julius 25-től naponta biztosít­ok 450 köbméter rönkfa kötözését és tu­tajozását. c) 2.000 köbméter bányafát és 3.000 köbméter cellulózénak való fát szállítanak terven felül. d) az augusztusi tervnek megfelelően befejezik a mozdonyok főbb Javítását és a vontatóállományt 100 darabbal növelik AUGUSZTUS 23 TISZTELETERE UJ VERSENY INDULT TEMESVÁR TARTOMÁNYBAN A Gyapjuipar dolgozóinak megbízottja i legnagyobb helybeli üzemek kiküldöttei előtt beszámolt arról az eredményről, ame. lyet villanyáramfogyasztás megtakarítása tekintetébe.^ a legutóbbi időben elérlek E megtakarítások alapja egy uj szovjet mód. szer, melyet N. I. Petrov, a moszkvai Au­tógumigyár szakembere dolgozott ki. Eredményeik és tapasztalataik alapján a tartomány összes üzemeit — augusztus 23. tiszteletére — versenyre hívták ki e módszer minél tökéletesebb alkalmazására a következő versenypontokkal: — A termelési-gyártási egységek előáll!, fásához szükséges kilowatt-óra fogyasztás leszállítása. — A vezetékek és villamos-berendezések legjobb karbantartása, a túlméretezés el­kerülése, a csúcsfogyasztások kiegyenlítése. — Azon üzemeknél, amelyek saját erőte­leppel rendelkeznek a legnagyobb takaré­kosság a tüzelőanyag gazdálkodásban. A MEDGYESI „DRUM NOU“ ÜZEMBEN 460 KILO OLMOT TAKARÍTOTTAK MEG A medgyesi „Drum Nou“ üzemben szép sikereket mutat fel a takarékossági moz­galom. Maer loan mester a szerelüosztályon ]u- litis 16-án újabb vállalással felelt az „Elec- troaparataj“ és „Dinamó“ üzemek felhívá­sára. Megbeszélték, hogyan lehetne a da­ruk csapágyait más fémmel helyettesíteni. E csapágy helyettesítésével jelentős meg takarítást értek el. Maer elvtárs számos alkatrészt színesfém helyett vasból készit­A villanyszerelési osztályon Gaida Fran- cisc lakatos a villanymotor több alkatré­szét, amit eddig színesfémből készítettek, ma már vassal helyettesit). A kovácsmühely vezet a szinesfémtakaré- kosságban. Cervenca Stefan főgépész tá. ej az előirányzott önköltségi árat 2 szá zalékkal csökkentik. 12. _ A BROSTENI 3-AS SZÁMÚ KITERMELÉSI EGYSÉG a) a júliusi és augusztusi tervet túltel­jesítik és a fazonálásnál 9.000 köbméter­rel, a hántolásnál 40.000 köbméterrel, a vontatásnál 40.000 köbméterrel, a szállí­tásnál pedig szintén 40.000 köbméterrel többet adnak. b) 2.000 köbméter bányafát és 3.000 köbméter cellulózénak való fát termelnek terven felül. c) Az előirányzott önköltségi árat 3 százalékkal csökkentik. d) 1951 Julius 25-től naponta biztosít­ják 4.500 köbméter rönkfa kötözését és tutajozását. 13. — A VATRA' DORNEI 4-ES SZÁMÚ EGYSÉG a) teljesítik a Júliusi és augusztusi ter­vet és a fazonálásnál 15.000 köbméterrel, a hántolásnál 36.000 köbméterrel, a von­tatásnál 70.000 köbméterrel, a szállítás­nál pedig 9.000 köbméterrel adnak töb­bet. b) augusztus végéig a tervfeladatokat 15 százalékkal túlteljesítik. c) Teljesitik teljes egészében a bánya­fára és a cellulózéra vonatkozó első nyolc-, hónapi terv feladatait. d) öt százalékkal csökkentik az előirány. zott önköltséget. e) Az állatok takarmánnyal való ellátá-t sának biztosítására, az egység kellő időben 1000 tonna szénát szerez be. f) 1951 julius 25-től biztosítják naponta 4000 köbméter rönkfa kötözését és tutajo­zását. 14. — Ä CEAHLAU 6. SZÁMÚ KITER­MELÉSI EGYSÉG a) Biztosítják a júliusi és augusztusi tervelőirányzat teljesítését minden egyes munkafolyamatnál. b) 1951 julius 25-től kezdve biztosítják naponta 2500 köbméter rönk kötözését és tutajozását. 15. — A VATRA DORNEI ÉPÍTKEZÉSI MUNKATELEP a) Üzembe helyezik a központi műhelye­ket 1951 augusztus 18-ig. b) Átadják a használatnak a műszaki raktárt az ellátási részleg részére 1951 augusztus 10-ig. c) A „Bernét Andor" gyárnál két házat használatra adnak át a munkásoknak. d) Az építkezések önköltségét 10 száza­lékkal csökkentik. Biztosítjuk Önt, szeretett Gheorghe Ghe- orghiu-Dej elvtárs, hogy kitartó munkává' és harccal teljesítjük ezeket a feladatokat, ezzel hozzájárulunk mi is országunk nagy szocialista építkezéseihez a szocializmus építéséhez országunkban, a legyőzhetetlen békefront megerősítéséhez, melynek az élén a Szovjetunió áll. Éljen augusztus 23, szeretett Hazánk fel- szabadulásának napja! Éljen a Román Munkáspárt Központi Ve­zetősége, élén Gheorghe Gheorghiu-Dej elv­társsal! Éljen a román nép legjobb barátja, a vi­lág összes dolgozóinak lángeszű vezetője, Sztálin elvtársi A „Sovromlemn1* vállalatok munkásainak, mérnökeinek, technikusainak és tisztviselői­nek nevében: Alexandru Konscinski vezérigazgató- helyettes, Ion Chirufä, a Vatra Dornei „Bernáth An­dor“ fürészüzemi kombinát RMP szervezeté­nek titkára, Dumitru Mezdrea, a Vatra Dornei 4. számú kitermelési egység szindikátusi bizottságá­nak elnöke, Nicolae Bancea, az IMSZ alapszervezetének titkára, Constantin Serban, a Vatra Dornei .Ber­náth Andor“ fürészüzemi kombinát igazgatója. Nicolae Petreanu, a bákói 10. sz. egység vezetője, Gheorghe Cojoc, a Piatra-Neamti 1. számú kitermelési egység főmérnöke, Szűcs Kálmán, a Vatra Dornei 11. számú egység technikai vezetője, Fischer Károly, a Vatra Dornei 4. számú kitermelési egység vezetője, Walpetz Rudolf, a Piatra Neamji gyárak vezetője, Mendel Grill, a Roznovi 9. számú egység vezetője, Karácsony József, a Vad úri „December 21** fürészüzemi kombinát igazgatója, Florea Mihai, a Piatra Neamti usztató- egység technikusa, Petre Tebreanu, a Falcäui 8. számú egység igazgatója. Riogatásával Matusca loan, Bauer Ferenc, Teiescu Constantin, Drägoi Gheorghe és Fác Rusalin lakatosok 460 kiló ólmot takarítot­tak meg 120.431 lej értékben. uj öntödével bővítik ki a petro. ZSÉNYl KÖZPONTI MŰHELYEKET A petrozsényi központi műhelyek — az egyre nagyobbodó feladatok teljesítése érde­kében — még egy épülettel kibővülnek. Az uj épületben modern öntődét szerel nek fel. A Szovjetunióból érkezett 7 tonnás villamos-darut és más olyan termelőeszkö­zöket rendeznek be, amelyek segítségével a munka terrm líkenysége lényegesen emelke- d*k- Tr.''nsz*'inná*«rt Is szerelnek fel, s igy lehetővé válik, hogy még egy kemencét üzembehelyezzenek, ami által emelkedik az acéltermelés. Az uj öntődét a 12. számú építkezési vállalat munkásai és technikusai építik, akik vállalták, hogy augusztus 12-ig a „Bá­nyászok Napja*’ tiszteletére befejezik ezt a munkát, . Gh. Gheorgiu-Dsj elvtárs üdvözlőtávirata Rudolf Szlanszky elvtárshoz A CSEHSZLOVÁK KOMMUNISTA PART, KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK RUDOLF SZLANSZKY ELVTARSNAK ! A Román Munkáspárt Központi Vezető sége melegen üdvözli önt, a Csehszlovák Kommunista Párt egyik legszámottevőbb vezetőjét, 50. születésnapja alkalmából és hosszú életet, jó egészséget és eredményes munkát kíván a béke, a szocializmus és _ a Csehszlovák Köztársaság felvirágoztatása ügyének javára, A Román Munkáspárt Központi Vezetősége nevében: GH. GHEORGHIU-DEJ HÍREK Ä SZOVJETUNIÓBÓL Gépkocsiépitök hozzájárulása a kommunizmus nagy építkezéseihez A moszkvai Sztálin autógyár többeken nyi munkása, akárcsak az egész szovjet nép, tevékenyen hozzájárul a Volga, Don, Dnyeper és Amu-Darja hatalmas vizierőmü építkezéseihez. , Márciusban a t&rhmén főcsatorna építői levéllel fordultak a gyár munkásaihoz, a- melyben kérték az építkezés részére több „Zisz-J51‘‘ tipusu teherszállító gépkocsi sürgős elkészítését. A levelet a gyár mun­kásai nagy lelkesedéssel fogadták és rög­tön szocialista munkaversenyeket rendeztek a sürgős megrendelés időelötti teljesítésére. A gépkocslkészitők sztahanovista őrségei szerveztek. Pár napon belül Moszkvából elindult a teherszállító gépkocsik szállítmá­nya a türkmén főcsatorna építkezései felé. A megrendelést lényegesen a határidő előtt teljesítették. A gyár főfutószalagjáról meg­állás nélkül áradnak ki a tehergépkocsik. Egyes gépkocsik oldalaira a szerelők ilyen felírásokat helyeznek el: „Kahovkába." ,,A sztálingrádi vizieromühöz‘‘, „A Volgái Donhoz‘‘. A gyár munkássága már teljesí­tette évi tervét és a teherszállító autókat leszállította a nagy építkezések helyére. Az autógyárak folytatják munkaversenyüket, megtakarított anyagokból készült, terven felüli tehergépkocsik gyártásáért. Ezek a gépkocsik szintén a hatalmas vízierőművek épilkezésetie Sí-uigü’ilűtlL A dicsőséges nap tiszteletére TALLIN. — A város, Énekesek-mező.. lét, közel 60 ezer dolgozó népesítette be. Az érek napját a szovjet hatalom kikiál­tása tizenegyedik évfordulója tiszteletére rendezték. Az ünnepséget az összetett kó. ms nyitotta meg. G. Erneszaksz Sztáltn- dijas művész, az Észt SZSZK érdemes művésze, vezetésével a kórus a Szovjeté unió és az Észt SZSZK himnuszát éne­kelte. 700 alsóbbosztályos tanuló ,,’Az isko­lások békét követelnek“ című dalmüvet énekelték. Az ünnepségen felléptek a fel. sőbbosztályosok vegyes kórusai, a balti tengerészek matróz-kórusa. Észt és orosz nyelven dalok hangzottak el a nagy Sztálinról, a Bolsevik Pártról, a boldogságról, melyet az észt nép a Szovjetunió baráti családjának szocialis­ta népei között talált. Az ének ünnepén közel nyolcezren működtek közre a különböző műkedvelő csoportokban. Az ünnepség részvevői nagy lelkesedés- sei üdvözlőtáviratot küldtek Sztálin- elv., társnak. Az ének nap|át Tart, Kejla. Kuresszaar és a köztársaság más városaiban Is meg­tartották. Szállítják a búzát a Dnyeperen KIEV. — Nagy mennyiségben szállítják az uj búzát a Dnyeperen. Éjjel-nappal hozzák az autók és szekerek a búzát a „Zagotzerno“ beszolgáltatási pontjai­hoz. A búzát a Zaporozsje és Dnycpto- petrovszk tartományok kolhozai szol­gáltatják be. A Dnyeper hajósai arra tr"s rekednek, hogy minél gyorsabban beszál­lítsák a búzát. A szállítás iramát naponta gyorsítják. Kerszon és Dnyepropetrov^zk kikötőiben, valamint a Zaporozsje, Niko- leájev és a többi nagy gyűjtőpontban a gabonarakodók nagy lelkesedéssel és o- daadással dolgoznak. Átutazott fővárosunkon a bolgár ifjúsági küldöttség Vasárnap este átutazott fővárosun­kon a berlini VIT-re induló bolgár ifjú­ság küldöttsége Az Északi-pályaudvaron az IMSZ Központi Bizottsága nevében Fazekas János elvtárs, az IMSZ Központi Bizott­ságának titkára üdvözölte az átutazókat. A bolgár ifjúság nevében Stojánov elvtárs, a Dimitrov Bolgár Népi Ifjúság titkára válaszolt az üdvözlő beszédre. A bolgár és román ifjúság küldött­ségének találkozása a két nép közötti szoros baráti kapcsolat megnyilvánulása volt A DIV.SZ himnuszának hangjai köz­ben gördült ki a vonat a bolgár ifjúság­gal Berlin felé. i

Next

/
Thumbnails
Contents