Romániai Magyar Szó, 1951. október (5. évfolyam, 1240-1265. szám)

1951-10-02 / 1240. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja V. ÉVFOLYAM 1240 szám. 4. OLDAL ARA 4 LEJ BUKAREST 1951., október 2. kedd Fokozzuk üzemeinkben a belső, rejtett tartalékok feltárásáért folyó mozgalmat (2. oldal) Hogyan dolgozik egy jó és egy gyen­ge békeharcbizottság (2. oldal) SPORT — A magyar és a román mo- torosok győzelmével végződött a buka­resti nemzetközi verseny (2. oldal) Lapunk tartalmából: Néphadseregünk — a dolgozók vív­mányainak védelmezője — a hazaszere­tet nagy iskolája (3. oldal) A Németországi Szocialista-Egységpárt folytatja a harcot az egységes, demokra= tikus Németországért (4. oldal) A csehszlovák kormány tiltakozó jegyi zéke az USA-konmányhoe az e'rabolt csehszlovák honpolgárok fogvatartása és megkinzása miatt (4. oldal) Szeptember 29-én ünnpelték a Magyar Népköztársaság dolgozói a magyar nép­hadsereg napját (4. oldal) Népköztársaságunk Fegyveres Erőinek Napja Irta: KOSTYAL ISTVÁN alezredes Október másodikán elsőizben ünnepel­jük meg hazánkban a Fegyveres Erők Napját. Ez a nap hadseregünk, katonáink megbecsülését jelenti s ezért jogos büsz­keséggel tölti el fegyveres erőink minden tagját. A Fegyveres Erők Napja azt a bizal­mat és elismerés; je'képezi, amelyet ha­zánk dolgozói re ;hádseregünk tagjai iránt éreznek. Október má=od:kán Pártunk és kormányunk uiabb bizonyitékát adják an­nak, hogy tudják és értékelik néphadse­regünk megteremtése és megerősítése terén elért nagy eredményeinket. A Fegyveres Erők Napja a nép ünnepe. A dolgozók és a hadsereg közti széítép- lietetlen kapcsolat megünneplése. A burzsoá-földesuri rendszer hadse rege a kizsákmányoló osztályok hatalmi eszköze volt, amelynek segítségével a ka­pitalisták biztosították maguknak úgy a román nép, mint az együttélő nemzetisé- gek kizsákmányolását. Az ilyen hadse­regre csak gyűlölettel tudott tekinteni a nép. A mi hadseregünk a Román Nép­köztársaság népe forradalmi vívmányait védi s ezért hazánk minden dolgozója meleg szeretettel gondol rá. A mi hadse. regünk az imperiaFzmus súlyos jármától megszabadult munkások és parasztok hadserege — a román nép és az együtt, élő nemzetiségek közti testvériség had ereje. Október másod'kának hazánk minden dolgozója számára nagy jelentősége van 1943 október 2-án hagyta ugyanis jóvá a nagy Sztálin a Szovjetunió területén levő román hadifoglyoknak azt a kérését hogy a Szovjetunió területén önkéntes* katonai alakulatokat szervezhessenek, amelyek a szovjet hadsereg oldalán hazá­tok és a hitleri hordák által elözönlőit lobbi ország felszabadításáért harcolhas­sanak. Ezt a napot választottuk tehát a Fegyveres Erők Napjául. 1943 október imásodlka u*án Sztálin elvtárs jóváhagyásával 'alakult meg az első nagy s valóban a. nép érdekeiért har­coló román katonai egység, amelyet Tu­dor Vladimírescuról neveztek el. A hitlerizmus elleni olthatatlan gyűlő letet és elszánt harci vágyat, népünk nagy fiai, a Kommunisták Romániai Pártjának akkoriban a Szovjetunióban tartózkodó vezetői — élükön Ana Pauker és Vasilc Luca elvtársakkal — oltották be a tornán hadifoglyok szivébe. A Tudor Vladimirescu hadosztályban a román önkéntesek mellett ott harcoltak hazánk együttélő nemzetiségeinek fiai — köztük sok magyar is. Ezek ugyanolyan hősies önfeláldozással küzdőitek a közös haza felszabadításáért, mint a románok. Ez a hadosztály a Kommunisták Ro­mánia; Párti a. harcának eredményeként, a fogságbakerült munkások és parasztok akaratából és a szovjet nép segítségével — testvéri támogatásával — született meg s a ptoletárnemzetköziség szellemé­ben harcolt. A Tudor Vladimirescu had­osztály számos dicsőséget szerzett ha­zánknak a fasiszta elözönlők el'eni harc­ban. Ez a hadosztály volt a mai néphad­seregünk magva. A hős szovjet katonák oldalán harcoló hős pandúrok áldozat-os harca is hozzájá­rult Erdélynek a hitleri és bor!hysta her dák járma alóli felszabadításához, vala, mint a baráti magyar és csehszlovák nén felszabadításához. A Tudor Vladimirescu hadosztály hős. tetteit soha nem fogja elfelejteni hazánk népe. Ennek a hadosztálynak adomá­nyozta Sztálin elvtárs a „Vörös Zászló Rend“ magas szovjet kitüntetést, ezt a hadosztályt a szovjet hadsereg főnaran<"8 noksága hősies hadjtényeiért többizben napiparancsban méltatta. A katonák és tisztesek soraiból a Tu dor Vladimirescu hadosztály román és nemzetiségekhez tartozó uj parancsnok- kádereket nevelt ki. Ezek a harcokban ed­ződtek és acélosodnak meg. Itt alakult meg hazánkban először az a po'it’kai szervezet, amely a marxi-lenini tanok szel. lemében és a Kommunista Párt irányvo. nalának megfelelően nevelte a katona* kát. A Tudor Vladimirescu hadosztály mindig Ikövefendő példaként lebegett a Párt által, a hitlerizmus elleni harcba hivott 14 román hadosztály katonái előtt Ennek a hadosztálynak a pandúrjait a legforróbb hazaszeretet és a proletár­nemzetköziség szelleme hatotta át. A h'tlerí hordák e’loni harcban, a hős szovjet katonák oldalán vívott nagy üt kőzetekben a Tudor Vladimirescu hadosz­tály pandúrjai ismét megpecsételtek a román-szovjet fegyverbarátságot. így tR remtődött meg az a szilárd alap, amelyre Pártunk felépítette a mai néphadsereget ezen az alapon fejlődik, gyarapszik, iz mosódik hazánk fegyveres ereje. Mintán a dicsőséges szovjet hadsereg fe'szabad5 tóttá hazánkat és az egész poü tikai hatalom a munkásosztály kezébe ment át. Pártunk hozzáfoghatott a régi hurzsoá-földesuri hadsereg fe’számo'ásá- hoz és az ujtipusu néphadsereg megalko tásáhez. Az ui hadsereg megalkotásánál Pártun­kat a Szovjetunió Kommunista (b) Párt­jának tapasztalata vezérelte s az uj had­sereg mintakénéül a dicsőséges szovjet hadsereget választotta, felhasználva a Tudor Vladimirescu hadosztály harci ta­pasztalatait is. Néphadseregünk ereje abban van, hogy Pártunk teremtette meg, Pártunk vezeti és neveli s alapját a világ legtökéletesebb hadi tudománya, a sztálini hadi tudomány képezi. Hazánk minden katonája számára meg­tisztelő feladat, hogy a dolgozók forra­dalmi vívmányai felett fegyverrel a kéz­ben őrködhetnek. Ebben a hadseregben már nincs he'y a kizsákmányolok számá­ra, ezt a hadsereget a dolgozó nép leg­jobb fiai vezet:k. A katonai politikai szervek. Pártunk irányításával és a katonai párt- és ifjú­munkás szerveztek segrségévcl a hadsere­get a dolgozó ifjak valóságos iskolájává változtatok. Ez a hadsereg, nemzetiségre való tekintet nélkül, egyesíti zászlaja alatt hazánk m'nden ifjú dolgozóját. A ka­szárnyákban testvéri együttélésben élő katonáink minden pillanatban készen áll­nak arra, hogy fegyverrel a kezükben védjék meg azokat az alkotásokat, ame­lyeket szüleik, testvéreik és rokonaik a gyárakban, üzemekben, kollektív gazd ssá- gokban testvéries munkával teremtettek meg. Az együttélő nemzetiségek fiait ma már nem ü legelik, nem alázzák meg a had­seregben, am’nt az a múltban történt, ha­nem ugyanolyan jogaik vannak, mint a román ifjaknak. A kaszárnyákban minden nap saját anyanyelvükön olvashatnak új­ságokat, brosúrákat. könyveket. Az együttélő nemzetiségek irni-olvasní nem tudó ifja.it nemcsak saját anyanyelvükön, hanem román nyeljen is megtanítják írni olvasni, számolni. A katonai iskolák hallgatódnak kivá­lasztásánál sem tesznek többé nemzetiségi megkülönböztetést. Az együttélő nemze­tiségek fiai számára is nyitva áll a leg. magasabb katonai rangok felé vezető ut csupán a képesség és a szocalizmus, vala­mint a béke ügyéhez való hűségűk szá­mit. Ez a magyarázata annak, hogy hazánk nemzetiségéinek számos képviselője van néphadseregünk tisztesei és t'szíjéi között a legalacscnyabbtól a legmagasabb rend fokozatig. Ma tehát teljes joggal mondhatjuk el hogy hadseregünk a román nép és az egyiitté’ő nemzetiségek testvériségének hadserege. Az együttélő nemzetiségeknek a román néppel való teljes jogegyenlő­sége a kaszárnyái életben is nagyszerűen tükröződik. Ez a testvériség képezi nép­hadseregünk erejének egyik legfőbb for­rását. A mi uj hadseregünkben már nincs helye a soviniszta uszításnak, hadseregünk tagjai nem ismerik a nemzetiségi széthu zást, s nem melegágya többe a dolgozó néptől való elidegenítésnek. Ma már hazánk minden dolgozója — bármilyen nemzetiséghez tartozzon Is — magáénak érzi a hadsereget, mert tudja, hogy ez a hadsereg szorosan együtt él és éré- vele. A katonák kommunista nevetesének alapját — a legalacsonyabb rangtól kezd­ve a legmagasabb rangig — a marxi-le nini tanok képezik. Katonáinkban egyre erősödik a szocialista öntudat, egyre gyak­rabban adják tanujelét a haza irnáti hű­ségüknek és önfeláldozásuknak Néphadseregünk katonáit és tisztjeit a szocialista hazaszeretet és a r’-oletárnem. zetköziség szellemében neveljük, s ezzel párhuzamosan hazánk haladó szellemű ha­gyományainak tiszteletét is tudatasitjuk bennük. A Román Népköztársaság hadseregének m'nden katonáját arra tanitiák. hogy tisztelettel gondoljon a muH dicső har. caira s a román nép. vatamint az együti- élő nemzetiségek szabadságának és füg­getlenségének kivívásáért hozott nagy ál­dozatokra. A mi hadseregünk katonái büszkék Mircea cél Bälränra, Stefan eel Maréra, loan Vodä col Cumplitre; büszkén em­lékeznek vissza Mihai Viteazura. akinek legközelebbi és leghűségesebb fegyver­társa a magyar Király Albert tábornok volt s nem felejtették a Dózsa Györ>,y.: Budai Nagy Antal, Iloria. Closca és Cri- san vezetése r 1 att harcoló román és ma­gyar parasztok szabadságharcos áldoza­tait. Fegyveres erőink tagjait szigorú kato­nai fegyelemben forradalmi éberségre, szocialista hazaszeretetre és proletárnem­zetköziségre nevelik. Ennek a hadsereg­nek a legfőbb jellemvonása a hazaszere­tet, a román-szovjet fegyverbarátság ápo­lása s a nagy Sztálin iránt érzett szeretet és hála jellemzik. Hadseregünk minden tagja a legnagyobb gyűlölettel lektat az uj világháborúra uszító amerikai-angol imperialistákra, a román nép és az együtt élő nemzetiségek halálos ellenségeire. Hazánk népe a. szocializmust építi és a békéért harcol. Ebben a. harcban október másodjka a múlt hagyományainak a prole- tárnemzetköziséggel vfi'ó összefonódását jelent:. A Fegyveres Erők Napja uj. ra­gyogó megnyilatkozása annak, hogy ha­zánk néoe és hadserege egyemb°rként, megbonfihatatlan egységben áll Lészen arra, hogy megvédelmezze mindazt, amit eddig nagy áldozatek árán vívott ki ma­gának s ugyanilyen elszántan harcol és dolgozik tovább mindnyájunk szocialista jövőjének megteremtéséért, A Fegyveres Erők Napján, néphadsere­günk minden tagja — rendfokozatra való különbség nélkül — ismét fogadalmat tesz arra, hogy minden erejét hadseregünk megercnitésének szolgálatába állítja, amely a le^ozhe'e'Hn s-ovjet hadsereg, gél és az imperialista igából k'szahaduilt rónék hadseregeivel együtt az emberiség békéjét védelmezi. Hangverseny a hazánkban tartózkodó szovjet zeneszerzők műveiből Pénteken eíte, a Batistei utcai „Román- Szovjet Bnrátság Házában“ hangversenyt rendez ek a „Román Zene Hete“ alkalmá­ból hazánkban tartózkodó V. G. Zaharov, Szolovjev-Szedoj és Alexandr Arutiunian szovjet zeneszerzők müveiből. A műsort a Demokrata Örmény Bizott­ság COMITAS énekkara nyitotta meg Aru­tiunian „Himnusz Sztálinhoz“ és „Kantá­ta a hazához“ című szerzeményének befe­jező részével. Gájdárov halalajkazenekara és a szólisták V. G. Zaharov dalait adták elő. Különös megelégedéssel fogadta a hallgatóság a „Kimentek a lányok a rétre“, „Kisérgetés“, „Kolhozének Moszkváról'1 c:mü nagysikerű dalokat, amelyek a szovjet kolhozpa­rasztok boldog életéről, hazájuk iránti sz'i- retetükről beszélnek. Szolovjev-Szedoj hazánkban oly jó! ismert zenéjét szórakoztató zenekar játszotta. Ha­talmas sikert arattak „Ideje Indulni“, „Es­te a kikötőben“, „Pacsirta“ című szerze. menyei. A műsort a jelenlévők lelkesen megtap­solták. A Román Népköztársaság fegyveres erői miniszterének 1951 október 2-án kelt 15-ös számú parancsa Katona és tengerész, tisztes és altiszt, tiszt és tábornok elvtársak! Dolgozó népünk hadseregével együtt ün­nepli ma a Román Népköztársaság fegyve­res erőinek napját. A Román Munkáspárt és a kormány ve­zette népünk a szocializmus építésének ut­ján elért újabb és nagyjelen'őségü sikerek­kel fogadja Fegyveres Ereinek Napját. A Román Népköztársaság dolgozói a békéért és haza függetlenségéért folytatott harc­cal fejezik ki elismerésüket a Szovjetunió, dicsőséges harcosai és a nagy vezető, Sztá­lin generálisszimusz iránt. A román néphadsereg a harci és po’i 1- kai kiképzés, a katonai fegyelem és a íor- rad. Imi éberség megjavítása terén újabb sikereket ért el. Fegyveres erőink, a ro­mán nép legkiválóbb katonai hagyomány !- nak követője, szilárd őrzője népünk békéjé­nek, függetlenségének és szabad eleiének. Katona és tengerész, tisztes és altiszt, tiszt és tábornok elvtársak! A Román Népköztársaság fegyveres erei­nek napja alkalmából, könszöntelek ben­neteket és uj sikereket kivánok a hadiisme. retek és a politikai nevelés tökéletesítésé­ben ,a szilárd katonai fegyelem és forradal­mi éberség megerősödésében, szeretett had­seregünk harcikészségének emelése céljá­ból. Éljen a Román Népköztársaság fegyveres ereje, a béke és hazánk függetlenségének pajzsa! Éljen a Román Munkáspárt, népünk ve­zetője a szocializmus építésének utján! Éljen a Román Népköztársaság kormáz nyal Éljen a román-szovjet fegyverbarátság! Éljen a román nép fel szabadi tója és bí­rálja, az egész világ dolgozóinak tanítója, a nagy Sztálin! EMIL BODNARAS hadsereg-tábornok a Román Népköztársaság fegyveres erőinek minisztere KITÜNTETÉSEK a RNK Feavveres Erői Naaiának alkalmából Oktober 2., a RNK Fegyveres Erő! Napjának alkalmából, a Nagy Nemzet­gyűlés Elnöki Tanácsa rendeltének ér­telmében, a „Román Népköztársaság csillagrendjének I. fokozatát adományoz­ták a „ülasul Armatei“ c. lapnak, a RNK fegyveres erői minisztériuma köz­ponti lapjának.­Más rendelet szerint „A haza védelme“ rend II. fokozatát adományozták az „Inainte“ cimü katonai lapnak, amely a párt lángoló szavát vitte a „Tudor Vta- dimirescu-Debrecen“ hadosztály pandúr­jai közé, hazánknak a fasiszta iga aló! való felszabadításáért vivott harca ide- jen* Emil Bodnáras vezérezredes előléptetése A Nagy Nemze'gyülis Elnöki Tanácsa rendeleté értelmében Emil Bodnáras, vezér- ezredest 1951 október 2. haíáilyf.l hadsereg- tábornokká léptetik clj. A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Trnácsának második rendeletével Leoniin Sä Iáján ve­zérőrnagyot 1951 október 2. hatállyal al- tábornaggyá léptetik ilJ. Ünnepség a Pionirpalotában Néphadseregünk napja alkalmából J. Ve Sztálin távirata Mao Ce-dunhoz MOSZKVA (Agerpres). A TASS közli annak a táviratnak a szövegé* „ ame­lyet J. V. Sztálin intézett Mao Ce-dunhoz, a Kínai Népköztársaság központi nép- kormár.yának elnökéhez. A távirat szövege a következő: MAO CE-DUN ELVTÁRSNAK A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖZPONTI NÉPKORMÁNYA ELNÖKÉNEK t PEKING A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 2. évfordulója alkalmából kérem, elnök elvtárs, fogadja baráti üdvözletemet Szívélyes jókívánságaimat küldöm a nagy kínai népnek, a Kínai Népkö- társaság kormányának és Önnek személyesen és újabb sikereket kivánok a népi demokratikus Kina építésében. Erősödjék a jövőben is a Kinai N épköztársaság és a Szovjetunió közötti nagy barátság ame’y a távolkeleti béke és biztonság tartós záloga. > J. SZTÁLIN Ünnepi nagygyűlés a fővárosban a Kinai Népköztársaság második évfordulója alkalmából A Kínai Népköztársaság kikiáltásának második évfordulója alkalmáhól a Külföldi Kul urkapcsolatok Román Intézete ünnepi nagygyűlést rendezett a fővárosi Giulesti- CFR munkásszinházban. A Román Munkáspárt vezetőin és a kor­mány tagjain kívül, a diszgyülcsen megjelentek míg a diplomáciai fes'li­lét tagjai, a tömegszervezetek vezetői, a RNK fegyveres erőinek képviselői, művé­szek, pártaktivis ák, munkások és munkás­nők. Az ünnepi nagygyűlést P. Const antines- cu-Iasi akadémikus,, professzor, nyitotta meg, aki aztán átadta a szót Gh. Apostol elvtársnak, a RMP KV Politbürója tagjá­nak, az Országos Szakszervezeti Tanács el­nökének. A Kinai Népköztársaság kikiáltásának második óvfordu'ója alkalmából, Van Ju- P.n. a Kínai Népköztársaság bukaresti rendkívüli nagykövete. meghatalmazott miniszter és felesége hétfőn este fogadást rendezett. Fogadós a Kinai Népköztársaság évfordulója tiszíeleíérc A Román Zene Hetének ünnepi záróűlése Szombaton délután a Pionirpalota színhá­zának termében nrgyszámu pionír vett részt a „Pogonici“ folyóirat és a Hadse­reg Központ: Házának „Gyermekek Klubja“ által „A RNK Fegyveres Erői Napja“ Ész­leletére rendezett gyűlésen. Az ürinepi gyűlésen résztvettek az 1877- es háború veteránjai is, akik az orosz ka­Szombaton este a bukaresti Gh. Gheor- ghiu.Dej rajon IMSZ-bizottsága a „Fumo- zan“ teremben nagygyűlést tartott. A gyűlésen ünnepélyes keretek között át­nyújtották a Vörös Zászlót a rajon leg­jobb IMSZ szervezetének, amely a leg­eredményesebb munkát végezte a berlini VIT és augusztus 23 tiszteletére. Az ünnepi gyűlésen megjelentek a rajoni pártbizottság, az IMSZ Bukarest városi bizottságának képviselői, valamint szá­mos élmunkás IMSZ-tag. Ion Oana evtárs. a rajon; IMSZ-bizoti- ság első titkára részletes előadásban fog. lalkozott a Gh. Gheorghiu-Dej rajon ifjú­ságának szervezeti cs termelési eredmé­nyeivel. Megemlítette például, hogy a „Gh. Gheorghiu-Dej“ konfekciói; üzem­ben 2630 ifjú vesz részt a szocialista versenyekben (az egész rajonban 7310 ifjú). Sok ifjú szovjet munkamódszerek szerint dolgozik és már 1952-re termel. A berlini Fesztivál és augusztus 23 tisz­teletére a rajon ifjai a vállalt 7 millió lej megtakarítás helyett 11.326.171 lejes megtakarítást értek el. Az ifjak derekas munkája — mind a termelés, mind a szer­vezeti élet terén — azt eredményezte, hogy a főváros raj ónjai közül a Gh. fonákkal együtt .harcoltak országunk füg­getlenségéért. Nicolae Constantinescu százados október 2. jelentőségéről beszélt a megjelent fővá­rosi pioníroknak. Az ünnepség a fővárosi katonai zeneisko­la p ion iregyüt lesének művészi műsorával zárult. Gheorghiu-Dej rajon IMSZ-bizottsága nyerte a városi szervezet élmunkás-zász- laját. A rajoni IMSZ-bizottság bürójának elemzése alapján a Vörös Zászlót a „Di­namó“ üzem IMSZ bizottságának adomá­nyozták. A brigádok között az első dijat pedig a ,.Gh. Gheorghiu-Dej“ konfekeiós üzem Bucur Nicolae által vezetett IMSZ- brigádja kapta. A Vörös Zászló átvételekor Cornel So. rocinschi elvtárs, a „Dinamó1* gyár IMSZ szervezetének titkára november 7 tiszte­letére versenyre hívta a rajon összes IMSZ-szervezeteit. 'Ar Ugyancsak szombaton osztották ki a főváros más rajonjaiban is a Vörös Zász­lót az élenjáró IMSZ szervezeteknek. A Lenin rajonban a Vörös Zászlót az ICAR IMSZ szervezete nyerte. Az 1 Mai rajonban a Vörös Zászlót a „13 Decem- brie“ olajgyár IMSZ szervezetének ado­mányozták. A Nicolae Bälcescu rajonban a Filaret vasúti műhelyek nyomdájának IMSZ szervezete érdemelte ki a Vörös Zászlót. A „Kirov“ (volt Täbäcäria Na­tional) üzem IMSZ szervezetét pedig megjutalmazták. ‘ Vasárnap délelőtt tartották meg a Giu- lesíi CFR Munkásszinházban a Román Zene Hete ünnepi záróülését. Az ülésen a RMP KV. a kormány és a diplomáciai testület tagjai, művészek, valamint nagyszámú dolgozó vett részt. Az elnökség tagjai a következők vol­tak: Eduard Mezincescu, a Művészeti Bi­zottság eünöke; Mátéi Socor, a RNK éi" denies művésze, a Zeneszerző Szövetség elnöke; V. G. Zaharov, a szovjet küldött­ség vezetője. V. P. Szolovjev-Szedoj és Alexandr Arutiunian, a küldöttség tagjai; Li Lin, a Kinai Népköztársaság Központi Zeneintézete egyik vezetője: Petko Sztajnov. DimJirov-dijjaJ kitüntetett bolgár zeneszerző. Jan Kapr, Sztálir.-di- jas csehszlovák zeneszerző; Sznbó Fe­renc. Kossuth-dijas magyar zeneszerző: Tornász Kisewetter, lengyel zeneszerző: Johannes Paul Thilmann és Günther Fedrich német zeneszerzők: Ilié Morgu- lescu közoktatásügyi miniszterhelyettes: dr. C. Dimitaiu, a Rádióbiz-ottság aíel- nöke; M. Andricu,' a RNK érdemes mű­vésze. Alfred Mendelsohn, a RNK érde­mes művésze; Sabin Drägoi, a RNK érde­mes művésze; G. Niculescu-Basu, a RNK érdemes művésze; George Georgescu, az Á'lami Dij kitüntetettje; Anatal Viero, az Állami Dij kitüntetettje. Ior: Chirescu. Hilda Jerea. Diamandi Gheciu, T. Bredi- ceanu, Theodor Rogalski, Ion Dumitrescu, Martian Negrea, Mauriciu Vescan, Paul Constantinescu és Achim Stoia. Bevezető beszédében Mátéi Socor elv­társ hangsúlyozta, hogy a Párt és a kor- mány segítségével rendezett Romár: Zene Hete nagyszerű alkalmat nyújtott, a dol­gozó nép szolgálatában álló zeneművé­szetünk eredményeinek bemutatására és a zeneszerzőink alko'ási problémáinak megvitatására. Ugyanakkor a Román Zene Hete Izene- szerzőinknek a szovjet zeneszerzőkkel és a népi demokratikus országok, az egész világ haladószolleimü zeneszerzőivel együtt, a békéért, a haladásért, a kul­túráért és a népek testvériségéért vívott harcát erősíti. Matat Socor elvtárs felolvasta az „Éne- keljünk a békéről és a népek barátságá­ról“ nemzetközi dalverseny zsűrijének jegyzőkönyvét. Mátéi Socor elvtárs beszéde után az oklevelek kiosztása következett. A közön­ség melegen ünnepelte és virággal hal­mozta el a kitüntetetteke*: V. G. Zaharov, szovjet zeneszerzőt, Radu_ Paladi és len Chiriac román zeneszerzőket, valamint a dicséretben részesült zeneszerzőket Is; Szabó Ferencet és Zaharía Popescut. Élénk tetszésnyilvánítás közepe'te vá­lasztottak meg egy kibőviieft bizottságot, amelynek feladata, hogy tájékoztató anya­got állitson össze a Zeneszerzők Szövet­sége plenáris üléseinek vitáin és beszá­molóin felszínre került kérdésekről és eredményekről. A bizottság tagjai: Matei Sccor, Eduard Mezir.cescu, len Chiriac, Sabin Drägoi, Martian Negrea, Hilda Jerea: Ion Dumi. trescu, Constantin Palade és Sergiu Naira. A Román Zene Hetét Sabir: Drägof zeneszerző beszéde zárta be. Az ülés végén, lelkes éljenzés közepette elhatározták, hogy táviratot intézzenek a haladó emberiség lángeszű vezetőjéhez, a népek békeharcának zászlóvivőjéhez. Jo- szif Visszárionovics Sztálinhoz. . Hatalmas tapsvihar közepette határoz­ták el azt Is, hogy hazánk zeneművészei, nek a Román Munkáspárt iránti háláját és ragaszkodását kifejező táviratot kü!de> nek népünk szeretett vezetőjének, Gh- Gheorghiu-Dej elvtársnak. Hasonlóképpen a Szovjet Zeneszerzők Szövetségének is küldtek egy üdvözlő és köszönő táviratai. Az. ünnepséget a legutóbb) országos' kulfurverseny győrtes •kulturcsoportjai- nak gazdag, művészi műsora zárta be. Ünnepi záróhangversennyel fejeződött be a Román Zene Hete Vasárnap délután tartották meg a RNK Ateneumában a „Román Zene Hete“ ün­nepi záróhangversenyét. Je’en voltak: I. Chisinevschi, Gh. Após tol, L. Räutu, L. Säläjan, altábornagy.. Sorin _ Torna, Ofelia Manóié, C. Doncea vezérőrnagy, Eduard Mezincescu, Gr. Preoteasa, Em. Vinea. Motei Socor, dr. I.' Bogdan. Diorieie Ionescu elvtársak, zene. művészek, írók. újságírók, a Művészeti Intézet tanárai és halügatói, stb. A diplomáciai testület részéről meglé­ten tek-Wojciech Wrzosek, a Lengyel Köz­társaság nagykövete; Dobri Terpesev, a Bolgár Népköztársaság nagykövete; V.’ S, Makovkin ezredes, a Szovjetunió helyet" tes katonai attaséja. Fu Dun Hoá, a Ki- nsii Népköztársaság katonát attaséja; Bánd Vilmos, a Magyar Népköztársaság helyet­tes ügyvivője. I. Vochomurka, a Cseh­szlovák Köztársaság helyettes ügyvivője; Kurt Streich, a Német Demokratikus Köz- társaság helyettes ügyvivője és mások. Az ünnepi hangversenyen részívett M. B. Mityin, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tagja is. A hangversenyen' résztvettek a „Román Zene Hete“ előadásain közreműködő zeneszerzői küldöttségek, élükön a V. G. Zaharov vezette szovjet zeneszerzői kül­döttséggel. Az első részben az „Énekeljük meg a békét és a népek közödi barátságot“ című nemze’közi dalverseny győztes da­rabjait, a második részben pedig Hilda Jerea ,.A béke napja alatt“ cimü orata- riumát adták elő. A versenyen kitüntetet V. G. Zaharov, Radu Palade és lóri Chirescu zeneszerző­ket a jelenlévők hosszasan megtapsolták.. Átadták a Vőíős Zászlót a főváros legjobb SMSZ-szervezeíeinek ROM ÁN IA I A fogadáson résztve*tek a Román Munkáspárt vezetői, élén Gh. Gheorghiu- Dej elvtárssal, a kormány és a diplomá­ciai testület tagjai és mások. A fogadás meleg baráti légkörben zaj­lott le. Gh- Apostol elviárs után Van Ju Pin, á Kínai Népköztársaság rendkívüli nagyköve, te és meghatalmazott minisztere emelkedett szólásra. A diszgyülés hatalmas lelkesedéssel ha*á- rozta el hódoló és elismerő távirat küldését Sztálin elvtársnak, a népek zseniális taní­tójának és vezetőjének. Kitörő tapsvihar fogadta Gh. Gheorghiu- Dej elvtárs által a RMP KV nevében Mao Ce-dun elvtárshoz, a kinaá nép kipróbált ve. zetőjéhez intézett távirat felolvasását. Az ünnepi nagygyűlés gazdag és váltod zatos művészi műsorral ért véget, amely­hez hozzájárult többek között a Koreai If­júság Népi Együttese is. Néphadseregünk békénk védelmezője '.

Next

/
Thumbnails
Contents