Romániai Magyar Szó, 1951. november (5. évfolyam, 1266-1290. szám)

1951-11-01 / 1266. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja Lapunk tartalmából: A közoktatásügyi minisztérium köz­leménye (2. oldal) A belgrádi gyilkosok és a jobboldali Szociáldemokrácia vadházassága. (2. oldal) Á Román-Szovjet Barátság Hónapja — A szovjet-román egyezmény megszilárdítja a RNK függetlensé­gét — Szovjet segítséggel épül ha­zánk legnagyobb vizierőmütelepe (3. oldal) Egyiptom tiltakozása az’ angolok tér-* rorakciói miatt (4. oldal) Kudarcba fulladt a görög hazafiak eH len rendezett fasiszta per (4. oldal) Jacques Duclos felelősségre vonja a köztársasági elnököt (4. oldal) V. ÉVFOLYAM., 1266., szám. 4 OLDAL ARA 4 LEJ BUKAREST 1951., november 1., csütörtök. Fokozzuk erőfeszítésein két az 1951 évi tervünk határidő előtti teljesítéséért Tegnap jelent meg a RNK minisztertaná­csa mellett működő központi statisztikai igazgatóság közleménye állami tervünk 1951 III. évnegyedi előirányzatának teljesítéséről Hazánk minden dolgozója büszkeséggel Ol­vasta ezt a tervjelentést. Hiszen ez újabb győzelmekről számol be. Azt tükrözi, hogy biztos léptekkel haladunk a pártmutatta utón, a szocializmus építésének utján. „Az 1951—1955 évi ötéves terv alapvető feladata abban van, hogy a Román Népköz- társaságban a szocializmus gazdasági alap­jait felépítsük, a tőkés elemeket az ország gazdasági ágaiból fokozatosan eltávolitsuk, jolyan módon, hogy az utolsó tervévben az iparban teljesen felszámoljuk, a kereskede­lemben és mezőgazdaságban pedig nagy­mértékben korlátozzuk". így határozza meg népgazdaságunk fej­lesztésének ötéves terve a soronlévő hatal­mas feladatokat. Célkitűzésűnk felszámolni a kizsákmányolást. Megteremteni hazánkban a fejlett szocialista ipart és mezőgazdaságot. Küzdelmes, de örömteli munka. Ma egész dolgozó népünk .minden erejének latbaveté- sével, az 1951. évi tervfeladatok határidő előtti teljesítéséért dolgozik. A Párt harminc­éves harcának megünneplésére hangzott el élüzemeink munkásainak, technikusainak és mérnökeinek ajkáról a versenyfelhívás: TEL­JESÍTSÜK H HÓNAP ALATT AZ 1951. ÉVI TERVÜNKET! Ez a felhívás minden hazáját szerető ember szivében nagy vissz­hangra talált. Több terven felül termelt szén, vasérc, acél, szerszámgép, szövet, stb. fejezte ki dolgozóink válaszát. Ezt tükrözi a tervjelentés is. Az 1951 III. évnegyedi össztermelési ter­vet az egész iparunkban 101.5 százalékra tel­jesítettük. A villamosságügyi és villamossági ipari minisztérium 105.1 százalékban, a fém- és vegyipari minisztérium 105 százalékban, a szállitásügyi minisztérium pedig 118.7 szá­zalékarányban teljesítette harmadik évne­gyedi előirányzatát. Szép eredményeket látunk akkor is, ha összegezzük ez évi munkánkat. Az eltelt há­rom évnegyed folyamán a kohászat és fém­ipar tervét 117 százalékban, a villamossági ipar tervét 125.4 százalékban, a kőolajiparét 105.1, a vegyiparét 111.7, az egész nehézipar tervét pedig 112.4 százalékarányban teljesí­tettük. Az 1951 III. évnegyedi ipari összter­melésünk', az 1950 évihez viszonyítva, 126 százalékra emelkedett. A munka termelékeny­sége a tavalyihoz viszonyítva ebben az év­negyedben 13.7 százalékkal növekedett. Egyes iparágakban ezen a téren igen jelen­tős eredményeket értünk el. így a gépipari és nehézgépgyártási főigazgatóságnál a munka termelékenysége ebben az évnegyed­ben, az 1950 harmadik évnegyedéhez viszo­nyítva 26 százalékkal, a villamossági ipar­ban pedig 24.5 százalékkal emelkedett. Ha­sonló mértékben növekedett a munka terme­lékenysége a többi iparágakban is. Mindezek a nagyszerű számok azt tükrö­zik, hogy pártvezette dolgozó népünk győ­zelmesen halad a szocialista iparosítás utján, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ál­tal megnyitott utón, egy szebb és bőségesebb élet felé. Azt bizonyítják ezek a számok, hogy ké­pesek vagyunk a kapitalista gazdaságnál magasabbrendü gazdaságot létrehozni, hogy képesek vagyunk a kapitalista termelési mód fölé emelkedni. Ez pedig — mint Sztálin elvtárs tanítja — szilárd biztosítékunk a győzelemre. „Miért győzheti le, miért kell hogy le­győzze és miért fogja okvetlenül le is győzni a szocializmus a gazdaság kapitalista rend­szerét? Mert a munka magasabbrendü for­máit tudja adni, magasabb munkatermelé­kenységet, mint a kapitalista rendszer. Mert több terméket tud adni a társadalomnak és gazdagabbá tudja tenni a társadalmat, mint a gazdaság kapitalista rendszere”. íme, igy beszél Sztálin elvtárs, a kapita­lizmus és a szocializmus között folyó életha­lálharc legfontosabb tényezőjéről, a termelés­ről. Az 1951. évi termelési tervünk harmadik évnegyedének túlszárnyalásával újabb bi­zonyítékát adtuk annak, hogy nagy tanító­mestereink útmutatásai nyomán és a Szov­jetunió állandó segítségével teljesíteni tud­juk az előttünk álló hatalmas feladatokat. Néhány nap múlva ünnepeljük a Szovjet­unió születésnapját, november 7-ét. Pár nap múlva 34 éve lesz annak, hogy kitört a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, amely uj korszakot nyitott meg az emberiség történel­mében. Hazánk munkásai, technikusai és mérnökei e nagy ünnep tiszteletére még foko­zottabb lendülettel dolgoznak az évi tervünk 11 hónap alatt való teljesítéséért. Erőfeszí­téseiknek nagyszerű eredményei vannak. Már számos üzemünk 1952-re termel. A resicai „Sovrommetal” üzemek dolgozói ok­tóber másodikén befejezték ez évi teryüket. Azóta 1952-re dolgoznak. Országunk legna­gyobb bútorgyárában, a marosvásárhelyi „Simó Géza” gyárban egyes osztályok a jö­vő évre előirányzott feladataikat teljesítik. A zsiec-lónyai bányászok szintén a jövő évre fejtik a szenet. Legkimagaslóbb termelési e- redményeket ebben a bányában Kopetin Géza sztahanovista csoportja éri el. Népköztársasá­gunkban már mindenki ismeri a szocializmus­ért folyó nagyszerű harc olyan hőseinek a ne­vét, mint Péter Mihály esztergályos, aki már 1954-re termel. Ezt a kiemelkedő eredményt elsősorbafi annak köszönheti, hogy szovjet módszerrel dolgozik. Mikor Bikov elvtárs ná­lunk járt, megtanulta tőle a gyorsfémvágást. Ismereteit még azután is bővitette. Ma már igen jó szakmunkás. Péter Mihály elvtárs, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34-ik évfordulója tiszteletére vállalta, hogy novem­ber 7-ig teljesíteni fogja az 1954. évi tervét és ettől a naptól kezdve az ötéves terv utol­só évére dolgozik. A fővárosi „Dinamó” üze­mekben Mateica Ion szerelő, szovjet módszer rel, ma már 1954-re termel. Aurel Puiu a „Fónagy János” üzemek sztahanovista laka­tosa szintén 1954-re dolgozik. A „Vulcan” üzemekben Aristide Economu sztahanovista esztergályos pedig, az 1953. évre előirány­zott tervfeladatait teljesiti. Teleki Imre, az „Unió” szerszámgépgyár esztergályosa, szintén maga mögött hagyta az időt. Szovjet munkamódszerekkel igen szép termelési sikereket valósit meg. Már az 1953. évre előirányzott tervfeladatait teljesiti. A könnyűiparban sem kisebbek az ered­mények. Fővárosunkban 717 könnyűipari munkás dolgozik a jövő évre. Hasonló győ­zelmeket mutat fel országunk számos élmun­kása és sztahanovistája. Egyre több távirat és levél érkezik, népköztársaságunk minden sarkából, Pártunk Központi Vezetőségéhez, amelyben a dolgozók büszkén jelentik: TEL­JESÍTETTÜK ÉVI TERVÜNKET! A terv határidő előtti teljesítéséért folyó hősi harc élén sztahanovistáink és élmunká­saink haladnak. Széleskörű szocialista verse­nyeink már egész dolgozó tömegeket felöle­lő tömegmozgalommá fejlődtek. A szocialis­ta verseny ebből a fejlődési szakaszból, egy magasabb formába csap át: a sztahanoviz- musba. Hazánkban most bontakozik ki a sztahanovista mozgalom. Pártunk és kormá­nyunk nagy gondot fordít e mozgalom kifej­lődésére. Ezt tükrözi a minisztertanácsnak a sztahanovistákra és élmunkásokra, vala­mint azok erkölcsi és anyagi támogatására vonatkozó határozata is. Mint a határozat­ból is látszik, kormányunk minden támoga­tást megad a munkásoknak és élmunkások­nak, hogy sztahanovistákká váljanak, hogy minél erősebb hajtómotorjai legyenek szocia­lista iparunk rohamos fejlődésének. Minden becsületes munkás előtt az a feladat áll, hogy a szovjet módszerek alkalmazásával és erőfeszítéseinek állandó fokozásával élmun­kássá, sztahanovistává váljon. Ez szükséges ahhoz, hogy 1951. évi tervünket határidő előtt teljesítsük. Különösen azokban az ipar­ágakban fontos nagyon emelni a termelést és a munka termelékenységét, amelyek a terv teljesítésében lemaradtak. A harmadik évnegyedi terv teljesítésében el ért sikereink mellett hiányosságok is vannak. Egyes iparágak lemaradtak a tervvel. Az élelmiszeripari minisztérium csak 95.6 szá­zalékban teljesítette tervét. Egyes szektorai­ban még kirívóbb a lemaradás. így a tejipari igazgatóság 65,7 százalékban, a húsipari al- minisztérium pedig csupán 60.3 százalék- arányban teljesítette tervét. Feltétlenül szük­séges, hogy ezeket a hiányosságokat felszá­moljuk. Mindezek ellenére azonban végső eredmé­nyeink pozitivek. Ötéves tervünk első évének eddigi sikerei ,a három negyedév túlteljesí­tése azt mutatja, hogy nagy erőtartalékaink vannak és képesek vagyunk 11 hónap alatt teljesíteni az évi tervet. Még minden gyárban és üzemben vannak ki nem használt belső tartalékok. Minden hazafinak becsületbéli kötelessége, megacélozott erővel, minden belső tartalék kihasználásával folytatni a harcot célkitűzéseink valóraváltásáért. Ha­táridő előtt kell teljesítsük ez évi tervünket! Még egy hónap áll rendelkezé­sünkre ehhez a munkához. Az a hónap, amelyben a világtörténelem legnagyobb ese­ményének 34-ik évfordulóját ünnepeljük. November 7 jegyében fokozzuk erőfeszí­téseinket 1951 ÉVI TERVÜNK HATÁRIDŐ ELŐTTI TELJESÍTÉSÉÉRT! Népünk egyemberként követeli a görög hazafiak szabadonbocsájtását Minden becsületesen gondolkodó ember, akinek drága kincset jelent a béke, felhábo­rodva ítéli el a görög nép hóhérainak gaz­tetteit. Ezek a hóhérok a legelvetemültebb és legkegyetlenebb eszközökkel igyekeznek elfojtani a görög hazafiak szabadságharcát. A 93 görög hazafi pere újabb bizonyíték fiz egész világ előtt, hogy a monarcho-fa- siszta görög kormány és a katonai törvény­szék, hűséges kiszolgálója az amerikai impe­rializmusnak, amely a görög népet a legna­gyobb nélkülözésbe és szenvedésbe sodort'./. Mi az oka, hogy a bestiális népnyuzók az utóbbi időben méginkább fokozzák a görög nép sanyargatását? A felelet egyszerű. Resz­ketnek a görög nép egyre növekvő erejétől, amely a legutóbbi választásokon, minden ter­ror ellenére, jelentős sikereket ért el. Resz­ketnek a nép hóhérai és velük együtt gaz­dáik, az amerikai imperialisták is. A Nikosz Beloiannisz és a többi kilencven- két görög hazafi ellen megrendezett perrel is a mOnarcho-fasiszták azon mesterkednek, hogy gyengítsék és megtörjék a szabadság- harc vezétőerejét, a görög kommunista pár­tot és a mögé felsorakozó haladó erőket. Az imperialista lakájoknak ez a reménysé ge már eleve kudarcra van Ítélve. A görög nép tántorilhatallanul kitart igazi vezetői, a kommunisták mellett és a végső győzelem­be vetett hittel, elszántan száll síkra a letartóztatott és bestiális módon megkínzott hős hazafiak szabadonbocsátásáért. A görög nép hősies küzdelmében nem áll egyedül. Mellette van a Szovjetunió vezeté­sével az egész haladó világ, amely egysége­sen és határozottan követeli a letartóztatott hazafiak szabadonbocsátását. Mellette van­nak a világ békeszerető népei, amelyek a Szovjetunió vezetésével napröl-napra súlyo­sabb csapásokat mérnek a2 amerikai-angol imperialisták terveire. Dolgozó népünk, hazánk békeharcosai, ugyancsak egyemberként emelik fel tiltakozó szavukat a monarcho-fasiszta görög kor mány és amerikai cinkosainak barbársága ellen. Határozottan követelik a kegyetlen­kedések megszüntetését, a szabadságukért, hazájuk függetlenségéért és a békéért küzdő görög hazafiak azonnali szabadonbocsátását. RÉVI ILONA a MNSZ Végrehajtó Irodájának tagja November 7 köszöntésére —11 hónap alatt teljesítsük évi tervünket A nagybányai bányászok 1952-re termelik az ércet Október 20-án már november 16-ra termeltek A medgyesi Uj Ut üzem munkásai és technikusai széles körben terjesz­tik a szovjet módszereket. Eddig 180 gépet vettek szocialista gondozásba. November 7-ig még 14 munkás vezeti be Nina Nazarova gépgondozási mód­szerét. Zsandarova munkamódszerét 30 munkás alkalmazza. A szovjet módszerek alkalmazásával lehetőve vált a terv túlteljesítése. A termelési grafikonok október 20-án már november 16-ót mutatták. Ezalatt 1.886.684 lejt takarítottak meg. Teljesítették november 7-i felajánlásukat A fővárosi Fiamura Rosie textilüzem dol­gozói teljesítették november 7-re tett vállalá­sukat. A szociálista versenyek fokozásával és a szovjet módszerek alkalmazásával november végére termelnek. Több mint 30 élmunkás dolgozik már 1952 május és júniusra. A ter­melésben kitűntek az előkészítő osztályon Kocsis Ferenc, Ciurcan Ioana, Radu Anna, Barbu Florica a vegyi-és segédanyag osz­tályon. A Fiamura Rosie üzem munkásai és techni­kusai a nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 34. évfordulója tiszteletére jelentős eredményeket érnek el a termelésben. A nagybányai kombinát dolgozóinak az évi terv határidő előtti teljesítéséért folytatott küzdemükben egyik legfontosabb eszközük a szovjet sztahanovisták fejlett munkamódsze­reinek széleskörű alkalmazása. Zazarbányán Teodor Lukács és Boiteanu Petre elvtársak csoportjai — Decsei Sándor élcsoportját követve ■— bevezették a „Min­den embernek egy fúrógép” módszert. Így ha­marosan befejezték az 7951. évi tervüket. Ma már az 1952. évre fejtik az ércet. A kombinát központi műhelyeiben dolgozó Tankó Lajos és Várvédő . István öntök vállal­ták, hogy a Phőnix-üzemek részére elkészítik Iosif Androne, a petrillai szénkitermelésnél ez év tavaszán kezdett dolgozni, mint szakké- pesitetlen munkás. Szegényparaszt szülőktől számazott, s még eddig nem tanulhatott mesterséget. Itt a bányában azonban meg­nyílt számára is a fejlődés útja. Szaktan- folyamokra járhatott. De még nagyobb jelen­tőségű volt a tanulás szempontjából egy szovjet munkamószer bevezetése. A bányá­szok alkalmazni kezdték Kotleár módszerét, a munkahelyen való szakképesítést. Hajdú Gyula bányász szerződést kötött Androne elvtárssal, hogy szovjet módszer szerint, három hónap alatt megtanítja a bányászmesterségre. Hajdú Gyula beváltotta azt a tengelyt, amit egy másik üzemtől ren­deltek meg, de az nem szállította le. Az öntők az elmúlt napokban teljesítették munkaválla­lásukat, s ezzel az üzemnek nagy hasznot haj­tottak. A Phönix vegyiüzemekben Gaher Stefan, Hóban Paul és Cetátean loan elvtársakból álló ifjúsági brigád bevezette Nina Nazarova socialista gépgondozási módszerét. A szerző­dések értelmében gondozásba vett berendezé­sekkel és kemencékkel 103 tonna ólmot ter­meltek a terven felül. Ezenkívül 11.390 kg kokszot takarítottak meg. munkavállalását. Három hónap alatt meg­tanította az ifjú Andronet a légkalapács kezelésére, a szénfejtési munkafolyamatok különböző fogásaira, a szovjet munkamódsze­rek alkalmazására, a baleset elleni védelemre és sok egyéb szükséges dologra. Iosif Androne, e szakismeretek elsajátítása után egyedül kezdett dolgozni. A vizsgát si­keresen tette le. Hajdú Gyulát jó munkájáért megjutalmazták. Az ifjú Androneből jó bányász lett. Ma a petrillai bánya egyik legjobb csoportjának vezetője. A szép példának sok követője akadt. A petrillai bányában Kotlear módszerrel eddig 221 munkást szakképesítettek. Szovjet módszerrel szokképesitenek a petrillai bányában A marosIudasm|oní szövetkezetek 2 nap alatt 5 vagon hazát vásároltak fel A szörényfartományi Almázs-Mehádia rajonban százszázalékban teljesítették az őszi vetést Szörény tartományban, az oravicai és resicai rajonok október 26-ig a vetési elő­irányzatnak csak 36 százalékát teljesítették. Ez a munka szervezetlenségére vall. Más a helyzet, ahol jó volt a szervezés. Almázs- Mehádia rajon dolgozó parasztjai a fent jel­zett időig az őszi vetési tervelőirányzatot 100 százalékban teljesítették. A karánsebesi rajon 86 százalékban végezte el a vetést, mig az ujmoldovai rajon csak 63 százalékot ért el. Nagyon sok helyen a szövetkezeti szervek vezetői eredményesen szervezték meg a búza felvásárlását. Helyesen ismerték fel, hogy búzát csak akkor vásárolhatnak, ha a dol­gozó parasztok segítségére alapozzák mun­kájukat. A marosludasrajoni szövetkezetek vezetői október vége felé gyűléseket rendeztek. Eze­ken a gyűléseken megmagyarázták a szövet­kezeti tagoknak a város és falu közötti árucse­re jelentőségét. Elmondották, hogy a szövet­kezetek feladata nemcsak az, hogy ipari áruval lássa el a dolgozó parasztságot, ha­nem az is, hogy a mezőgazdasági terméket juttassa a városba, a munkásság ellátására. Több gyűlés igen eredményesen fejeződött be. Számos dolgozó földműves kötelezettségei vállalt, hogy a szövetkezetben értékesíti búza termésének feleslegét. A gyűlések után a vállalások életre keltek. A marosludasrajoni szövetkezetek két nap alatt 5 vagon búzát vásároltak fel. Szovjet módszer szerint vetettek az irinyi állami gazdaság dolgozói Az irinyi állami gazdaság dolgozói szép megvalósitásokkal köszöntik november 7-ét. A gazdaság munkásai egyéni szocialista ver­senyt szerveztek az őszi vetési csata beindu­lásakor. A vetést az agrotechnika követelmé­nyeinek megfelelően végezték, a föld szá­razsága ellenére is. A gazdaság dolgozói a jó talajelőkészítés mellett igyekeztek a vetést időre elvégezni. A szovjet agrotechnika alkalmazásával az előirányzott területből 146 hektárt keresztbe vetetlek, 10 hektáron duplasoros vetést végez­tek. 5 ezzel az irinyi állami gazdaság meg­kezdi a kapásbuza termesztését. A gazdaság dolgozói közül az őszi vetési csata idején kitűntek: Kiss Vilma traktorista- nő; 40 hektár területen végezte el a kereszt­soros vetést. Tóth István traktorista szintén túlteljesítette tervét az őszi munkák ideje alatt. Eszényi József traktorbrigád-felelös a jó munkamegszervezéssel segítette élő a ve­tési csata sikerét. Az állattenyésztésben is szép eredménye­ket értek el november 7 tiszteletére a dolgo­zók. Oovor Gergely tehénistállófelelős évi tej- tervét 32 százalékkal túlhaladta, mig a bor- íunevelési tervét október I-ig teljesítette. Pás. ku László, a sertésnevelésnél október 1-ig 200 malaccal haladta túl a tervet. Tiltakozó gyűlés dr. Du Bois amerikai tudós meghurcoltatása ellen A Történelmi és Filozófiai Tudományos Tár­saság tagjai, P. Constantinescu-Iasi akadé­mikus, a RNK Akadémiája Történelmi és Filo­zófiai Intézete igazgatójának elnöklete alatt kedden délután tiltakozó gyűlést tartottak, dr. DuBois tanár, haladószellemü amerikai tudós bíróság elé állítása ellen. A Román Népköztársaság Történelemtudo­mányi, Nyelvtudományi és Folklór Társasá­ga, valamint a RNK Tudományos Akadémiá­jának Történelmi és Filozófiai Intézete 195! október 30-án megtartott rendkívüli gyűlé­sén megbélyegezte az Amerikai Egyesült Államok fasizált hatóságai által a béke hi­Emil Condurache elvtárs, egyetemi tanár ismertette dr. DuBois tevékenységét. Mihail Ralea akadémikus, tanár, az ameri­kai kormánynak dr. DuBois ellen foganatosí­tott önkényes intézkedéseit ismertette. Rámu­tatott arra, hogy dr. DuBois harcát a világ sokmillió békeharcosa támogatja. A gyűlés végén a megjelentek tiltakozó táv­iratot intéztek a dr. DuBois védelmére alakult brüsszeli Nemzetközi Bizottsághoz és köve­telték a nagy tudós ellen indított per azonnali beszüntetését. A tiltakozó gyűlés távirata A SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYSZÉKNEK WASHINGTON — USA vei és dr. Du Bois elleni terroreljárást, va­lamint az amerikai monopolista imperialis­ták agressziós cselekedeteit. Erélyesen til­takozik a haladó néger tudós ellen megren­dezett aljas per ellen, követeli a per meg­szüntetését, mert meggyőződése, hogy a né­pek boldogságát csak a béke fenntartásá­val lehet biztosítani, melyet a fasizáló ame­rikai imperialisták klikkje veszélyeztetett. A Du Bois doktor elleni merénylet — gaztett a béke ügye ellen. Követeljük minden bírósági eljárás meg­szüntetését dr. Du Bois és munkatársai, L. Moos, Kyrie Elkin és Sylvie Soloff ellen. P. CONSTANTINESCU-IASI elnök, 'i a RNK Tudományos Akadémiája tagja V. MAC1U titkár. HÍREK Ä SZOVJETUNIÓBÓL Élenjáró kollektívák (SZTAL1NO) A „Zuevantracit" tröszt 19 bányája és bányüzemvezetősége rendszere­sen teljesíti és túlteljesíti állami tervét. Kü­lönösen jó eredményeket érnek el a második bányaüzemvezetőségben, ahol terven felül több ezer tonna szenet termeltek. A bánya- üzemvezetőség kollektívái közül a verseny­ben az első helyen a 3-as számú tárna bá­nyászai vannak. Ez a tárna a terven felül több mint 21 ezer tonna szenet termelt Gorlovka és Dzerzsink bányászai sztaha­novistákként dolgoznak. A gorlovkai „Ru- dues" bánya dolgozói az „Artemugolj" kombinátban elsőnek teljesítették all hónapi tervet. Itt minden tárna túlhaladta vállalt kötelezettségét. A tadzsikisztáni üzemek újabb győzelmei (SZTALINABAD). — A tadzsikisztáni vál lalatok egyre jobban kiszélesítik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34-ik év­fordulója tiszteletére rendezett szocialista versenyeket. A versenyben az 1. számú leninabádi se­lyemkombinát szövőgyár dolgozói vezetnek. E gyárakban az utóbbi időben j.lentékenyen megnőtt a munka termelékenysége. A leg­kimagaslóbb eredményeket B. Gafurov bri­gádja éri el, amely szeptemberi tervét 167 százalékban teljesítette és október_ hónap­ban is már több termelési sikert ért el. A fonodában a versenyek terén A. Iszmatbajev brigádja vezet, amelynek tagjai nap mint nap 150, sőt 200 százalékra teljesitik nor­májukat Jelentékeny eredményeket értek el a Nagy Októberi Forradalom méltó fogadására ren­dezett szocialista versenyben a sztálinabádi selyemgyár dolgozói is, akik az utóbbi idő­ben megkétszerezték termelésüket. Uj mühelyekef létesítettek (SZMOLENSZK). — Újonnan épült szőj vőmühelyek kezdték meg működésűket a jarcevszki Molotov fonó-szövőgyárban. A műhelyekben száz meg száz hazai gyártmá­nyú önműködő szövőgépet szereltek fel. A gyár szövő- és fonómunkásai szocialista versenyt szerveztek az uj szövőszékek tel­jes kihasználásáért, a termelés minőségi és mennyiségi megjavításáért. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére vállalták, hogy terven felül több százezer méterszövetet termelnek. A szövő­munkások az utóbbi napokban több ezer mé­ter anyagot állítottak elő terven felül. Idő élőit teljesítették ez évi tervet (NUKUSZ.) — A Türkmén-főcsatorna épí­tői idő előtt teljesítették az évi gépszerelési tervet. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom méltó köszöntésére rendezett szocialista versenyen az első helyet a nukuszi részleg kollektívája foglalta el, amely feladatát 50 százalékkal haladta túl. Szép eredményt ér­tek el még a Tahia-tasi építkezési kerület munkásai, mérnökei és technikusai is. Tahia-Tas sztahanovistái és mérnökei nem­régiben uj munkamódszert vezettek be, mely­nek nyomán meggyorsult a lakóház-épités üteme. A fafeldolgozó üzem dolgozói novem­ber 7 tiszteletére terven felül 25 házhoz szükJ séges faanyagot készítenek el. November 7 tiszteletére (SZERDLOVSZK) — A Párt felhívására Ural dolgozói újabb munkasikerekkel válaszol nak. Szverdlovszk gépgyárainak kollektívái túlteljesítik tervüket. Az Ural-gépgyár munkásai nagyteljesítmé­nyű kotrógépek és más ujtipusu gépek kibo­csátásával köszöntik a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 34. évfordulóját. A „Pnyevmosztrojmasina” üzem . dolgozói megkezdték a dieselkompresszorok gyártását. A Vorovszkij üzem munkásai ujabo ásványi kincsek feltárására furóberendezéseket készí­tenek . Az iparnál és közlekedésnél alkalmazott újí­tások hozzájárulnak a gyártási folyamatok to­vábbi tökéletesítéséhez, újabb technikai és gazdasági eredmények eléréséhez. A Szinar- szkij csőgyár dolgozóinak sikerült az uj mun­kamódszerek alkalmazásával a termelést a ta­valyihoz képest tiz százalékkal növelniük. Az uráli gépgyártók, kohászok, bányászok és vasutasok versenyeznek az 1951. évi terv időelőtti teljesítéséért. Uj lakóházak és klubok a bányászok számára A Szovjetunió szénmedencéiben november 7 tiszteletére uj lakóházakat, kultúrpalotákat és klubokat építenek a dolgozók számára. Sztalino városban most készül el hatalmas díszteremmel és különböző helyiségekkel ellá­tott Pionirpalota. Itt az ifjú repülőgépmodel­lezők, természetbarátok, sportolók és műked­velő csoportok kísérleteznek majd és tovább képezik magukat. Az Uraiban, Kizel városban elkészült a sportpalota, amelynek nagytermében 800 néző fér be. Szép sportterme és nagy könyvtára van. A „Kizelsachtsztroj” tröszt építkezési tervét túlteljesítette. Az idén a kizeli bányászok ré­szére 26,5 ezer négyzetméter lakteríiletet épí­tettek. A kuznyeci szénmedence sokezer bányásza kapott uj, egészséges lakást. Anzsero-Szud- zsenszkben most fejezik be az uj vízvezeték építését. ROMÁNIAI Tomoiagá Stefan élbányász a Bányászok Napja tiszteletére már augusztusban befe­jezte évi előirányzatát. Ma csoportjával együtt jövő évre fejti a szenet. Mihai Baier a fővárosi Timpuri Női üzem élesztergályosa szovjet módszerü gyorsfér­vágással dolgozik. Percenként átlag 360 méter forgácsot vág és ezzel háromszoro­sára emelte a munka termelékenységét. Kopetin Géza élbányász az egész Zsilvöl- gyében elsőként már julius 2-án teljesítette 1951. évi normáját. Azóta már 8 havi nor­mát teljesített jövő évi előirányzatából.

Next

/
Thumbnails
Contents