Romániai Magyar Szó, 1952. augusztus (6. évfolyam, 1497-1523. szám)

1952-08-01 / 1497. szám

A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja VI. ÉVFOLYM, 1497. SZÁM 4 OLDAL ARA 20 BÁNI 1952. augusztus 1., péntek A Román Népköztársaságban ..a nők. a gazdasági, politikai élet, az államélet és kulturélet minden terén a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek. A nőknek a férfiakkal egyenlő jogaik vannak a munkához, a bérre, a pihenéshez, a társadalombiztosításhoz és a tanuláshoz. (A Román Népköztársaság Alkotmánytervezetének 83. szakasza) A Romáit Üunkáspárí a szocializmus építésének vezetőeijje a Román Népköztársaságban Dolgozo népünk htártalan örömmel és lelkesedéssel fogadta flépköztárslfságunk uj Alkotmánytervezetét. prörny$s lelkesedés tölt el minden dolgozóiaz/Alkotmánytervezet olvasásakor, mert mrttl szakaszban saját harcainak es gyoze^ffeiek törvényesitését is­mén fel. Az m ^Alkotrr.nytervezet mindany- tmunk szam>fg_ hü tüktképet nyújt arról az útról, amelyet az utóbbiévekben megtettünk, pontosa"foSszegezj minazokat a vivmányo- kat."5rfnelyeket kiharcolttik. .Áfáikor a szocializmusépitése utján elért sikerekről, nagyszerű forradalmi vívmá­nyainkról olvasunk, a Rcián Munkáspártra gondolunk, harcunk vezetjére, arra az erő­re, amely minden sikerüket lehetővé tette, amely biztosítja az eddig.megtett ut sike­rekben gazdag,’ győzedelm? folytatását. Népköztársaságunk, amlynek uj Alkot­mánytervezetét most vitaia meg a dolgo­zók széles tömege, négyévi. Csupán négy éve, hogy megkezdtük népöztársaságunkat építeni, de a harc ezért az álamért, az igazi hazáért, régóta folyik. Alkotiánytervezetünk bevezetőjében leszögezi, hogja Román Nép- köztársaság életrehivásával i dolgozó nép évszázados harca a szabadsajt és nemzeti függetlenségért, a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály héies küzdelme a kapitalista-nagybirtokos rendzer és az im- pepialista járom lerázásáért arstott diadalt. íVjöbb mint három évtizede v.zeti dolgozó népünk harcát a párt. A legneheebb időkben, a legvéresebb. fasiszta terror dején is a kommunisták szüntelenül a har« élén álltak és tántorithatatlanul küzdöttek izekért a nagy győzelmekért, amelyeknek l'rdetője ma uj Alkotmánytervezetünk. A mmkásosztály marxista-leninista, forradalmi pátja nélkül mai győzelmeink elképzelhetetlent«, mert a .párt jelenti a harcot a kizsákmárVolás el­len, a dolgozó nép állan áért, a sztcializmus építéséért. A Román Munkáspárt a dolgozói, élcsapa­ta, a dolgozók érdekeinek következtés har­cosa. Népköztársaságunk a városi és falusi dolgozók állama, s a párt, amely vf-zetője a dolgozóknak, egyszersmind vezetőefcje ha­zánknak is. AJj Alkotmányunk tervezete ezt ^ valósá­got szögezi le, amikor kimondja: j„A Ro­mán Munkáspárt mind a dolgozók, szerve­zeteinek, mind az állami szerveknek, és in­tézményeknek a vezetőereje. A Román Mun­káspárt köré tömörülnek a Román Népköz- társaság dolgozóinak összes szervezetei ” A dolgozó nép több évtizedes harci tapasz­talatát rögzíti le az uj Alkotmány tervezete. A párt, megalakulása óta mindenkor vezetője volt a dolgozó nép forradalmi harcának és forradalmi szervezeteinek. A munkásosztály és az egész dolgozó nép saját sorsán mérte le, hogy az egyedüli vezető, amely a helyes utat mutatja, am ly valóban győMit-ojre tu** ja vinni a kizsákmányoltak és elnyomottak nagy ügyét, az a párt. A kizsákmányolás és elnyomatás elleni ne­héz és áldozatokat követelő harcban edződött és nőtt naggyá a párt. A munkásosztály leg­kiválóbb fiait adta a pártnak. A kommunis­ták a legkegyetlenebb elnyomatás idején is, amikor minden lépésre börtön és kivégzőosz­tag várt rájuk, tántorithatatlanul itiagasra tartották a forradalmi harc zászlaját és ve­zették a harcot. Uj Alkotmányunk tervezete dolgozó né­pünk hűségét is kifejezi azzal, hogy a párt vezető szerepét hazánk alaptörvényévé nyil­vánítja. A Román Munkáspárt élcsapat jellegét összetétele is meghatározza. „A munkásosz­tály és a többi dolgozó réteg soraiból a leg­aktívabb és. legöntudatosabb állampolgárok a Román Munkáspártban egyesülnek, amely a dolgozók élcsapata a népi demokratikus rendszer megerősítéséért és fejlesztéséért, a • szocialista társadalom felépítéséért vivott harcban.“ Ezt a tényt, amely szervesen, el­választhatatlanul beletartozik életünkbe, az uj Alkotmány tervezete méltó módon juttat­ja kifejezésre 86. szakaszában. Az ut, amelyen a párt a dolgozó népet ve­zeti, a biztos győzelem útja. Ádáz ellenséget kell megsemmisítenünk, nehéz akadályokat kell elhárítanunk ahhoz, hogy célunkhoz ér­jünk. Ilyen utón biztos kezű vezetőre van szükség, aki nemcsak bátran, de körültekin­téssel és tudományos előrelátással is vezeti a dolgozó népet. A Román Munkáspárt nagy­szerű iránytűvel rendelkezik, a marxista-leni­nista tanokkal. Pártunk vezetői, élén Gh. Gheorghiu-Dej elvtárssal, alkotó módon al­kalmazzák hazánk körülményeire a marxiz- müs-léninizmust és felhasználva a Bolsevik Párt gazdag tapasztalait, biztos léptekkel, gyors ütemben vezetik hazánkat és dolgozó népünket a szocializmus építésének utján. A párt politikája a munkásosztály érdekeit fejezi ki; a kizsákmányolás felszámolásáért, a szocialista társadalom létrehozásáért folyó harc politikája. A párt vezette a dolgozó nép harcát a politikai hatalom meghódításáért, a Román Népköztársaság megteremtéséért, a népi demokratikus rendszerért, amely a dol­gozók hatalmát képviseli. A párt a gyakor­latban alkalmazta azt a marxi-lenini tanítást, hogy a szocializmus építésének előfeltétele a kizsákmányolok elűzése a hal alomból és a dolgozók államhatalmának megteremtése és megszilárdítása. A Román Munkáspárt ve­zeti a harcot a városi és falusi dolgozók ál­lamának szüntelen erősítéséért. Népköztársa­ságunk négy éve alatt pártvezette harcunk komoly eredményeket mutat fel ezen a téren. Szétzúztuk az államgépezet régi formáját és megteremtettük a Román Népköztársaság po­litikai alapját, a néptanácsokat, az állam- hatalom helyi szerveit. Az igazságszolgáltatás átszervezése,, hazánk területi-közigazgatási beosztásánál: megváltoztatása mind a párt irányításával jött létre és igy nyert a városi és falusi dol­gozók hatalma nagyobb erőt, hogy valóra- váltsa azt a párt megszabta politikát, ame-. lyet most uj Alkotmányunk tervezete is ki­nyilvánít.’„A népi demokratikus állam politi­kája az ember ember általi kizsákmányolásá­nak felszámolására és a szocializmus építé­sére irányul." (Bevezető fejezet.) Ez a politika kifejezi a uoigozó paraszt­sággal szövetséges munkásosztály érdekeit. A munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége a szocializmus épitése érdekében az a szilárd alap, amely biztosítja ennek a politikának a gyakirlati keresztülvitelét és a népi hatalom megszilárdulását Uj Alkotmányunk tervezete á pártnak I dolgozók hatalmát megszilárdító harcát fe-A jjezí ki. Népköztársaságunk uj Alkotmány* tervezete azáltal, hogy összegezi eredmé­nyeinket, még szilárdabbá teszi a dolgozók hatalmát, uj, fokozott alapot nyújt a to­vábbi sikerek kivívásához. Nagy és magasztos harcra vezeti dolgozó népünket a párt; a szocializmus gazdasági alapjainak lerakására. Ebben a nehéz harc­ban a párt eredményesen használja fel Sztá­lin elvtárs tanításait és a Szovjetunió tapasz, talatait. Hazánk felvirágzásának, dolgozó né­pünk bőséges életének biztositéka a párt mu­tatta szocialista iparosítás útja. Gh. Gheor- ghiu-Dej elvtárs már 1945-ben rámutatott arra, hogy hazánk felemelkedését az iparo­sítás és elsősorban a nehézipar megteremtése biztosíthatja. Népköztársaságunk első évében a munkásosztály a párt vezetésével megte­remtette a szocialista ipar széles alapját a főbb termelőeszközök államosításával. Azóta az egyéves állami tervek és ötéves tervünk célkitűzéseinek teljesítésével a dolgozók ko­moly eredményeket mutatnak fel. Kifejlesztet­tük nehéziparunkat, amely ma már egész sor nagyjelentőségű gépet és gyári felszerelést gyárt, amiket azelőtt külföldről kellett be­hoznunk. Fontos biztositéka ez hazánk füg­getlenségének és ugyanakkor kiindulópontja az ország iparosításának, a mezőgazdaság gépesítésének, a dolgozó nép élet- és kultur- szinvonala szüntelen emelésének. A szocialista iparosítás teremtette meg a technikai alapot a mezőgazdaság szocialista átalakítására. A párt politikája a parasztkér­désben megteremtette a szilárd szövetséget a dolgozó parasztsággal. A lenini hármas jelszó alkalmazása: szilárdan támaszkodni a szegenyparasztságra, szövetségben a közép­parasztsággal és szüntelen harc a kulákok ellen, pártunk mindenkori politikája a mun­kás-paraszt szövetség megerősítésében. A meggyőzés politikáját alkalmazva, a párt ko­moly sikereket ért el a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésében; ma már 1408 kollek­tiv gazdaság alakult hazánkban. A párt meg­mutatta a dolgozó parasztságnak az egyedüli utat, amely kivezeti a szegénységből, meg­szabadítja egyszer s mindenkorra a kulákki- zsákmányolástól. A párt megvilágította a dol­gozó parasztság érdekközösségét a szocializ­mus építésének ügyével és feladatul tűzte ki a dolgozó parasztság széleskörű bevonását a szocializmus építéséért folyó harcba.V. Luca, A. Pauker és T. Georgescu pártellenes, opportu­nista csoportja megakadályozta, hogy a dol­gozó parasztságot kellő mértékben bevonják a szocializmus építésébe, azonban a jobbol­dali elhajlók politikájának szétzúzása, a párt helyes politikai vonalának győzelme megad­ta a lehetőséget arra, hogy dolgozó paraszt­ságunk is erejéhez mérten hozzájáruljon a szocializmus építéséhez. A párt vezeti hazánk ktilturforradalmának kibontakozását. A burzsoa-földesuri rendszer nehéz örökséget hacryrh"' maga illán knltu. rális téren. A pártvezette kulturforradalom sikeresen számolja fel az Írástudatlanságot, küzdi le a miszticizmus és babona maradvá­nyait és emeli magas szintre a dolgozó nép kulturszinvonalát. A művelődés ügyét a párt államüggyé emelte. Miként azt uj Alkot­mánytervezetünk is meghatározza, a népi de­mokratikus állam biztosítja a román nép és a nemzeti kisebbségek szocialista tartalmú és nemzeti formájú kultúrájának fejlődését. Életünk minden terén a párt iránymutatása az, amely előreviszi a szocialista épités ügyét. A Román Munkáspárt iránymutatása és szer­vező ereje az, amely megszabja a népi demo­kratikus állam működését. A párt a sztálini útmutatások szerint épiti népi demokratikus államunkat, kifejlesztve azokat a funkcióit, amelyek elengedhetetlenek a szocializmus építésének időszakában. így az állam amel­lett, hogy teljesiti a szocialista épités védel­mét a külső és belső ellenséggel szemben, mindinkább kifejleszti gazdasági-szervezési és kulturális-nevelő tevékenységét. A párt által megvalósított irányelv ma már hazánk alaptörvényei közé sorolható és ezért ez is helyet kapott uj Alkotmányunk tervezetében. „A Román Népköztársaság gazdasági és kul­turális élete az állami népgazdasági terv alapján fejlődik, a szocializmus épitése érde­kében, a dolgozók anyagi és kulturális jólé­tének szüntelen növelése, az ország nemzeti függetlenségének és védelmi képességének megerősítése érdekében.” (14. szakasz.) A párt irányelvei érvényesülnek hazánk külpolitikájában is. Népköztársaságunk követ. Kezetes békepolitikája, a nagy Szovjetunióval való szilárd szövetség, baráti kapcsolatok a testvéri népi demokratikus országokkal nem más, mint a pártvezette békés épitőmunká- nak külpolitikai vonatkozása. Dolgozó népünk sok jelentős sikerrel büsz- kélkedhetik a szocializmus építésében. Ezeket a sikereket elsősorban annak tudhatja be, hogy a forradalmi .marxista-leninista párt ve­zetésével vivja harcát. Nagy problémáink megoldása, épitőmunkánk mindennapos kérdé. seinek megoldása mind szervesen a párt ne­véhez fűződik. Megszokottá vált, hogy min­den jelentős akció kezdetekor a szocialista épités bármely terén a párt Központi Vezető­sége Határozatokban mutatja meg a feladato­kat és ad konkrét útmutatást ezek megoldá­sára. Sok pártot ismert a múltban hazánk, dol­gozó népe. E pártok, a szélső jobboldalitól a szociáldemokráciáig mind a kizsákmányolok érdekeit képviselték. Ezért ezek a pártok mindvégig idegenek maradtak a dolgozók számára. Az egyetlen párt, amely a dolgozó nép érdekeit képvjseli, a marxista-leninista forradalmi párt, amely az osztályharc szelle­mében vezeti a dolgozókat. Ilyen párt a Ro­mán Munkáspárt is. A dolgozók széles tömegei magukénak ér­zik a pártot, hiven követik irányelveit, mért a gyakorlatban meggyőződtek arról, hogy ezek az irányelvek mindenkor a dolgozó nép ügyét szolgálják. Ez váltotta ki a dolgozó tö­megek határtalan bizalmát és felmérhetetlen szeretetét a párt iránt, a szocialista épitő- munka vezetőereje iránt. ' Uj Alkotmánytervezetünk mérlege annak a harcnak, amit a Párt. vezetésével viv a dolgo­zó nép. Ez a mérleg pedig a párt irányelvei­nek helyességét tükrözi, azt mutatja, hogy dolgozó népünk biztos léptekkel halad a szo­cializmus utján. Uj Alkotmányunk tervezete maga is a párt vezetésével folyó harc egyik jétentős sikere, érthető tehát, ha minden dol­gozó a legnagyobb örömmel fogadta, hogy hazánk alaptörvénye szentesíti a párt vezető­szerepét, annak az erőnek vezetését, amely­nek vívmányainkat,“kiharcolt boldog életün­két köszönhetjük. ? I KOVÁCS JANOS UJ MUNKASIKEREKKEL KÖSZÖNTIK AZ ÚJ ALKOTMÁNYTERVEZETET A SZTÁLIN VÁRÓ SÍ SOVROMTRÁCTOR üzem dolgozói — akik „Adjunk minél több traktort mezőgazdaságunk szocialista átala- : kitásához” jelmondattal harcolnak a terv sikeréért —, leirhatatlan lelkesedéssel fogad­ták az Alkotmánytervezet megjelenését. Esz­tergályosok, marósok, öntök ragyogó szem­mel beszélnek uj, boldog életük törvényéről. Aligha akad olyan ember az üzemben, aki ne olvasta volna el többször is, ne tanulmá­nyozta volna elmélyülten a tervezetet, ne mérte volna le saját életének változásán ke­resztül a tervezetben foglaltakat. Simion Florica sztahanovista rektifikátor az Alkotmánytervezetet ismertető röpgyülésen a meghatottság könnyeivel szemében mon­dotta: — Elvtársak, az Alkotmánytervezet teljes­séggel megnyugtat engem gyermekeim jövő­je felől. Nyitva áll előttük az ut a tanulás felé. Úgy érzem, ezt csak azzal hálálhatom meg Pártunknak, Gheorghiu-Dej elvfársnak, . ha még többet és jobban fogok dolgozni mint eddig. Az Alkotmánytervezet felett érzett öröm az üzem valamennyi műhelyében szárnyakat adott, a munkának. Chloreanu Vasile marós clmunkás, aki eddig napi két normát adott, most három normát teljesít, három normára emelte fel teljesítményét Dúca Vasile szta­hanovista esztergályos is. Kiss Aurél szta­hanovista hegesztő—, aki äugii.sztus'23;. fisz. teleiére műhelyében sztahanovista iskolát lé­tesített —, egész csoportja nevében vállalta, hogy a terv augusztusra eső részét 15 nap­pal határidő előtt befejezik. A 215-ös mű­hely két ifjúmunkás brigádja ugyancsak az augusztusi terv időelőtti befejezésére tett fo­gadalmat. * A TELEKI VASÉRCBÁNYA dolgozói az uj Alkotmánytervezet megjelenésének tiszte­letére, valamint hazánk felszabadulásának év­fordulójára, vállábák, hogy tervüket túltel­jesítik és jóminőségü vasércet termelnek a vajdahunyadi „Gh. Gheorghiu-Dej”.kombinát és a kaláni „Victoria” kohói számára. A bánya júliusi tervét eddig 63 százalékkal tel­jesítették túl; 4 százalékkal javították a vas­érc minőségét. „Minél több vasércet terven felül” jelszó­val Bobinlne Vasile és Vitéz János már augusztus 15-re termel. Mateescu loachim csoportja állandóan 63 százalékkal termel terven felül. A teleki bányászok vállalták,’hogy az újon. nan felépült 2. számú kohó részére határidő előtt termelik ki a vasércet. KRASZKA JÓZSEF, levelező. Villamosítási tervünk valóraváltásának első nagy sikere A doicesti „Gh. Gheorghiu-Dej“ hőerőmű megkezdte a villanyáram szolgállafásf üzemeinknek I A doicesti hőerőmű épitői a napokban fé­nyes győzelmet ünnepeltek. Uzembehelyez- ték a viltenytelep első áramfejlesztő csoport­ját és ezzel életrehivták az ország nagysza­bású villamosítási tervének első nagy mü­vét. A doicesti hőerőmű, amely Gh. Gheorghiu- Dej elvtárs nevét viseli, országunk legna­gyobb villanytelepe és egyszersmind az első »rőmü, amelyet teljes egészében országunk­ban terveztek, építettek és szereltek. Építőink ezt a nagy eredményt a fejlett szovjet tapasz­talatok széleskörű alkalmazásával és a Szov­jetunió téstvéri segítségével érték el. A telep dolgozóinak rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniök, hogy minél előbb tel­jesíthessék a párt által rájuk bizott felada­tot. A szocialista verseny nagy támogatást jelentett e feladat elvégzésében. Stefan Bär- bulescu vasbetonszerelő munkás, például, lé­nyegesen csökkentette a betonszerkezetek vasvázának szerelési idejét. Ilié Dragnea bá­nyász, jóllehet a legnehezebb terepen dolgo­zott, jelentősen túlteljesítette munkatervét. At. építők fársHl-intslHtfV ■ niuiiRájinid:, kommunisták lendületes harcának köszönhe­tő, hogy a nagy villanytelepet már ez év nyarán, alig egy és fél évvel.a villamosítást terv megjelenése után, üzembe helyezték, bizonyságául építőink óriási fejlődésének és a párt irányításával uj életet épitő munkás- osztályunk alkotó erejének. A burzsoázia uralma idején 35 év kellett a doicesti hőerőműnél jóval kisebb Grozá- vesti villanytelep felépítéséhez. Ma már a doicesti villanytelep sokezer ki­lowatt villanyáramot szállit a bukaresti üze­meknek, a prahovavölgyi petróleumszondák­nak és iparvállalatoknak, Sztálinváros üze­meinek. A doicesti hőerőmű üzembehelyezésével az egész dolgozó nép első nagy sikerét ünnepli hazánk nagyszabású villamosítási tervének, amelyet pártunk Központi Vezetősége, élén Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárssal kezdemé- nyezett. NÉHÁNY NAP MÚLVA ÜZEMBE­LÉP AZ OVIDIU.II. HŐERŐMŰ A Duna—Fekete-tenger csatorna mentén, a tegnapi kietlen, sziklás vidéken emelkedik az Ovidiu II. hőerőmű, villamosítási tervünk egyik nagy megvalósítása. Az uj villanyte­lep rövidesen megkezdi az áramszolgáltatást s elárasztja a Duna—Fekete-tenger melletti -. i,i!éket és az egész Dobrudzsát a villamos­ság jótéteményeivel. Fényt és bőséget fa­kaszt az egykori elmaradott vidéken. Az uj Alkotmánytervezet és dolgozó né­pünk nagy ünnepe, augusztus 23.-tiszteletére az építők még jobban megfeszítik erejüket, hogy, mielőbb üzembehelyezhessék ezt a nagyjelentőségű erőmüvet. November 20-ig teljesitik évi tervüket a „Sovromtractor“ dolgozói Az elmúlt napokban termelési értekezletet tartottak a sztálinvárosi Sovromtractor üze­mek sztahanovistái, élmunkásai, mérnökei és technikusai, amelyen összegezték az uj Al­kotmánytervezet és augusztus 23. köszönté­sére vállalt feladataikat és megvitatták azok végrehajtásának módját. Az üzem a félévi tervfeladatait 15 nappal a határidő előtt teljesítette. Ez alatt a tervhez viszonyítva 1,3 százalékkal emelték a munka termelékenységét és 6,2 százalékkal csökken­tették az önköltséget. A termelési értekezle­ten az üzem főigazgatója rámutatott arra, hogy még mindig olyan feltáratlan belső tartalékokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy évi termelési tervüket 11 hónap­nál is hamarább teljesítsék. Az osztályok vállalásainak összegezése után az egész üzem a következő munkafela­jánlást tette: — Az 1952 évi traktorgyártási tervet nem december 1-ig teljesítik, mint azt az első félévben vállalták, hanem november 20-ig. — Annyira meggyorsítják a traktorgyár-’ tás ütemét, hogy augusztus 23-án már szep­tember 15-re termelhessenek. — A II. félévben a tervhez viszonyítva munkásonként 4,5 százalékkal emelik a mun­ka termelékenységét. — 5,5 százalékkal csökkentik a traktorgyár- tás önköltségét. — A vas- és acélöntésnél az I. félévhez viszonyítva 20 százalékkal csökkentik a se­lejt et. — Az egész üzem viszonylatában 12 szá­zalékkal csökkentik a selejtet. Az értekezleten részvevő munkások és technikusok ugyanakkor azt javasolták, hogy emeljék föl eddigi takarékossági vállalásai-’ kát és augusztus 23-ig 350.000, év végéig pedig 1,200.000 lejt takarítsanak meg. A felajánlások végrehajtásának biztosítá­sára elhatározták, hogy fokozzák a szocia­lista versenyt és szakmai versenyt indítanak a legjobb kohász, öntő, olvasztár, esztergá­lyos, marós, stb., cimért. ’ A szocialista versenyek keretében kiterjesz­tik az üzemosztályokon Bikov, Bortkevics, Zsflndarova, Kuznyecov, Korabelriyikova és más sztahanovisták, valamint.^ mi sztaha­novistáink, Vasú Nicolae és Dicu Vasile mód­szereit. Az,üzem sztahanovistái és élmunkásai sze­mélyesen is vállalták, hogy az uj Alkotmány- tervezet és augusztus 23. köszöntésére túl­szárnyalják valamennyi eddigi eredményüket. Táviratok MAO CE-DUN ELVTÁRSNAK a Kínai Népköztársaság központi népi kormánya elnökének PEKING A béke hűséges védelmezőjének, a Kínai Felszabadító Néphadsereg* nek megalapítása 25. évfordulója alkalmából a Román Népköztársaság kormánya nevében és a magam nevében személyesen, forró jókivánsá* gaimat fejezem ki. . GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ a Román Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. ★ CSU DEHNEK a Kinai Felszabadító Néphadsereg fó'parancsnokának \ PEKING A dicsőséges Kinai Felszabadító Néphadsereg megalapításának 25* évfordulója alkalmából meleg jókívánságaimat küldöm a Kinai Néphad-’ sereg vitéz katonáinak és Önnek is személyesen. A RNK Fegyveres Erőinek katonái újabb sikereket kívánnak á Népi Kina vitéz katonáinak nagy hazájuk megvédéséért és a békéért folytatott harcukban. EMIL BODNÄRAS * hadseregtábornok. A RNK Fegyveres Erőinek miniszteré ’★ __. CSU EN LAJ ELVTARSNAK a Kinai NK Állami Közigazgatási Tanácsa elnökének,! a Kinai NK külügyminiszterének , é PEKING ­Kérem fogadja meleg jókívánságaimat á hős Kinaí Felszabadító Néphadsereg megalapításának 25. évfordulója alkalmából. SIMION BUGHICI ä Román Népköztársaság külügyminisztere­/ / DOLGOZO NÉPÜNK KENYEREERT Kézdi rajonban is megkezdték az aratást Kézdi rajonban a kollektiv gazdaságok 1952-ben élenjártak a vetési, valamint a nö­vényápolási munkákban és a betakarításra is idejében felkészültek. Kijavították az összes cséplőgépeket, megszervezték a brigádokat és igy szervezetten, jól felkészülten kezdték meg az aratást. Ä dálnoki „Uj Barázda”1 kollektiv gazda­ság kezdte meg elsőnek az aratást julius 21- én. A virágokkal díszített arató- és kötöző­gépek, a feldíszített lovasfogatok az ünnepi beszéd után a daloló kollektivistákkal meg­kerülték a falut. • Első nap a munkában kitűntek ifjú Boér Mihály, Bokor József, Csekme Boldizsár- né, Már Andrásné és Teleki Mihályné. Har­minc ember 4 óra alatt 6 hektár 30 ár búzát aratott le Szabó Imre brigádos vezetésével. Aratás után azonnal megkezdték a tarló­hántást is. A learatott területről a pionírok összegyűjtötték az elhullott kalászokat, , Ugyancsak julius 21-én a petöfalvl ,.Pé-’ tőíi Sándor” kollektív to. -ufe.j— megkezdték az aratást. A lemhényi „Vörös zászló” kollektiv gaz­daság is learatott másfél hektár vetőmagra szánt árpát. Az egyénileg dolgozó parasztok közül az aratást Sárfaiván kezdték meg. A kézdivásárhelyi GTÁ traktoristái is ki-’ mentek a falvakba, hogy az aratásban és cséplésben segítsenek a dolgozó parasztok­nak. Mielőtt elindultak volna, Farkas József technikai igazgató felhívta a trpktoristák fi­gyelmét a gépek gondozásának jelentőségére. A szovjet delegációtól kapott tapasztalato­kat ismertette és javasolta, nogy szervezzék meg ugyanúgy a munkát, mint a Szovjet­unió traktoristái. Járjanak elől jó példával, hogy a dolgozó parasztságot meggyőzhessék a gépi munka felsőbbrendűségéről. LENGYEL KAROLY, levelező t Torda rajonban a kollektiv gazdaságok vezetnek a betakarításban és a növényápolásban Torda rajon dolgozó parasztjai nagy len­dülettel végzik az aratást. Különösen a kol­lektiv gazdaságokban halad jól a munka, sőt már vannak olyanok is, ahol az aratás vége- felé járnak. A kollektív gazdaságok julius 23-ig több mint 650 hektár búzát, 81 hektár árpát, 10 hektár rozsot, 29 hektár bükkönyt és 15 hektár zabot arattak le. Az aratásban a gerendi kollektivisták haladnak az élen, akik már 80 hektár- búzát, ‘ 10 hektár rozsot és 5 hektár bükkönyt arattak le. Ugyanakkor a tarlóhántást 70 hektáron végezték el. Ezenkí­vül még élenjárnak a kövendi és a detremi kollektiv gazdaságok. Az egyénileg dolgozó parasztok is igye­keznek követni a kollektivisták példáját.- Több mint 55 százalékban végezték el az ara­tást. A tarlóhántást is egyidőben végzik az aratással. Az egyéni dolgozó parasztok kö­zül a nagycsányiak, egerbegyiek és a szpnt- mihályfalviak járnak élen az aratásban, rnig a tarlóhántásbán a detremeiek, túriak és a tordaiak értek el szép eredményt. _ ~ -_ A növénygondozásban is jó eredményt ér­tek-el a dolgozó parasztok: A detrehemtelepi, virágosvölgyi és a kövendi kollektiv gazda­ságokban háromszor kapálták meg a kuko­ricát és a többi kapásnövényeket. Elén járnak még a kövendiek és a sütmegiek, akik rövid idő alatt befejezik a harmadik kapálást. Jl-iA marosvásárhelyf fcépkoesijavitó Vál lalat ^dolgozói íá kitörő lelkesedéssel fogadt áR «J AlkotmánytérvezetünkeUMünkaszünef«-, - ben szakaszról-szakaszra megvitatják az-A lkotmánytervezetet. Teljesítették hazafias kötelezettségüket a lippai kollektivisták A lippai „I. L. Caragiale" kollektiv gaz­daság tagjai, nagy lelkesedéssel végezték az aratást. Gazdag gabonatermésük minden szemére ügyeltek, nehogy kárba vesszen. Az aratás után mindjárt a cséplést is megkezdték, hogy minél előbb raktárba kerüljön a gabo­nájuk. Az első nap a kicsépelt gabonával, feldíszített szekereken a terménybegyüjtő központhoz igyekeztek, hogy megszerezzék az 1. számú nyugtát. Ez sikerült is a kollek­tivistáknak. Élenjártak a betakarításban, el­sőknek teljesítették hazafias kötelezettségüket, a beszolgáltatást. SZLAMAI VILMOS levelező Hová küldendők be az Alkotmánytervezettel kapcsolatos javaslatok A dolgozók, akik javaslatokat akar­nak előterjeszteni az Alkotmányterve­zettel kapcsolatban, e javaslataikat beküldhetik az NDF tartományi, ra- joni, városi tanácsaihoz, az NDF fa­lusi bizottságaihoz, a tartományi, ra­jom, városi, községi néptanácsok vég­rehajtó bizottságaihoz vagy pedig a központi és helyi lapok szerkesztősé­geihez. A javaslatok beküldhetők közvetle­nül az Alkotmánytervezetet előkészí­tő bizottság titkárságához is (Buka* rest- Aieea Alexandru 39 szám. (Ager* prés.) x

Next

/
Thumbnails
Contents