Romániai Magyar Szó, 1952. szeptember (6. évfolyam, 1524-1548. szám)

1952-09-02 / 1524. szám

VI. ÉVFOLYAM, 1524. SZÁM 6 oldal ára 20 báni 1952. szeptember 2., kedd A Duna-Fekete=tenger csatorna építkezés vezető» állásaiba befurakodott díverzíonísta és szabotőr banda bünperének tárgyalása. (Tudósítás ok 5. oldalon) A világ népei meg fogiák akadályozni a militarista Japán felélesztését Világszerte a békeszerető népek szeptember 2-án ünnepük hetedik évfordulóját annak, hogy a japán agresszív erőket szolgáló hadi­gépezet szétzúzásával Kelet-Ázsia felszaba­dult a japán imperializmus igája alól és a második világháború végétért. Ennek a vi­lágtörténelmi jelentőségű győzelemnek ki­vívásában döntő szerep jutottja dicső Szov­jet Hadseregnek. A Szovjetunió bekapcsoló­dása a Japán elleni harcba, a Szovjet Had­sereg ellenállhatatlan offenzivája, az a tény, hogy ezeknek a hadműveleteknek során Fel­morzsolódtak a japán haderő legjobb egy­ségei, eldöntötték a japán militarizmus sor­sát és arra kényszeritették a japán impe­rialistákat, hogy alig négy hónappal Német­ország feltételnélküli kapitulációja után le­tegyék a fegyvert. Ugyancsak fontos szerep jutott a japán imperialisták leverésében a kinai népnek is. A kinai nép és felszabadító hadseregének harca a japán megszállók ellen, nagy mér­tékben segítette elő az 1945 szeptember 2-i kapitulációval megpecsételt győzelmet. Az elmúlt évtizedek során a japán mili­tarizmus számtalan támadási akcióval, az orosz nép ádáz, elkeseredett és veszedelmes ellenségének bizonyult. Az amerikai és angol imperialisták támogatásával japán 1904-ben megtámadta Oroszországot, megszállta Dél- Szahalint és a Kurilli-szigeteket. A Nagv Októberi Szocialista Forradalom győzelme után a japán militaristák az amerikai, angol és francia imperialisták oldalán résztvettek a fiatal szovjet hatalom elleni aljas fegyve­res intervencióban és négy esztendőn át folytatták a rablóhadjáratot a szovjet nép ellen. A fiatal Szovjet Hadsereg hősies har­cok során legyőzte az intervenciós hordákat és elűzte őket a szovjet haza területéről. A két világháború közötti időszakban a japán im­perializmus több Ízben is megkísérelt tá­madást a Szovjetunió ellen. Minden egyes alkalommal azonban szégyenteljes visszavo­nulásra kényszerült. 1941 végén a hitleri Né­metországgal és a fasiszta Olaszországgal kötött agresszív szerződésére támaszkodva, a japán militarizmus. a. Csendes-óceán tér­ségében, újra kirobbantotta a háborút, amely­nek főcélja a Szovjetunió megsemmisítése volt. A Japán fölött aratott győzelem döntő mó­don megváltoztatta a távolkeleti helyzetet. A Szovjet Hadsereg által kivívott ragyogó győzelem, az állandó háborús veszélyt je­lentő agresszív japán haderő megsemmisí­tése, a japán megszállók elüzetése nagy mér­tékben megkönnyítette a kinai felszabadító hadsereg harcát. A japán iga alól felsza­badult kinai nép saját kezébe vette sorsát, a Kinai Kommunista Párt vezetésével kiví­vott harca eredményeként elűzte a korrupt, hazaáruló gomindanista klikket és az ame­rikai imperialistákat és .kikiáltotta a Kinai Népköztársaságot. A Szovjet Hadsereg által felszabadított koreai nép megvalósította a Koreai Demokratikus Népköztársaságot és a japán imperialisták legyőzetésének egyik eredményeként megalakult a Vietnámi De­mokratikus Köztársaság. Uj, erőteljes lendü­letet kapott az a harc, amelyet Ázsia népei nemzeti felszabadulásukért a gyarmatosító imperialisták és azok lakájai ellen vívnak. A japán militarizmus legyőzetése megte­remtette a Távol-Kelet békéje biztosításának feltételeit. Ezt a célt szolgálták mindazok a határozatok és intézkedések, amelyeket Ja­pánnal kapcsolatban a szovjet békepolitika elvei győzelmének eredményeként a potsda­mi egyezménybe foglaltak. Ezeket az intéz­kedéseket megerősítették és részben kibőví­tették a Távolkeleti Bizottságnak a Szovjet­unió. kezdeményezése alapján hozott hatá­rozatai. A postdami egyezmény kimondotta, hogy el kell távolítani a hatalomból és ki. kell rekesz- teni minden közéleti befolyásukból azokat a társadalmi csoportokat, melyeket érdekük, tö­rekvéseik és hagyományos politikájuk táma­dóvá tesz. A potsdami egyezmény egyben megjelölte a japán militarizmus és fasizmus újjáéledésének megakadályozását és a de­mokratikus, békés Japán alapjainak megveté­sét célzó intézkedéseket. Az amerikai imperialisták és cinkosaik azonban a japán militarizmus kapitulációjá­nak első napjától kezdve, mindent elkövet­tek annak érdekében, hogy Japánt uj agresz- sziós terveik keletázsiai fegyverraktárává, hídfőjévé változtassák és ezeknek a támadó terveknek megvalósítására használják fel. Mindazok az intézkedések, amelyeket az amerikai imperializmus Japánnal kapcsolat­ban a háború befejezése óta foganatosított: a reakciós japán kormányzat megteremtésé­nek megkönnyítése és állandó támogatása, a japán háborús bűnözők nagy részének sza- badonbocsátása és az ezekkel való együtt­működés megteremtése, a japán hadiipar fel- támasztása, uj japán hadsereg létesítése és felfegyverzése, Japán megszállásának állan­dósítása, mind azt bizonyítják, hogy Japán rendkívül fontos szerepet tölt be az amerikai milliárdosok világuralmi terveiben. Japán jelenleg fő katonai és gazdasági bázisa a »koreai nép elleni aljas imperialista támadás­nak: a békés koreai városokat és falvakat bombázó, öregeket, asszonyokat és gyerme­keket gyilkoló amerikai légi kalózok egvrésze japán területről száll fel; Japán katonai gya­korló tereit használják fel az amerikai im­perialisták az újabb és újabb utánpótlások kiképzésére; a japán szigetek ma a Korea elleni banditatámadás valóságos „hinter­landja” és az amerikai imperialisták min­dent elkövetnek annak érdekében, hogy Ja­pánt a Kinai Népköztársaság és a Szovjet­unió, ellen tervezett háború bázisává építsék ki. Mindez azt tanúsítja, hogy a japán mi­litarizmus feltámasztása ellen, a demokrata Japán megteremtéséért folytatott harc a nemzetközi békearcvbnal egyik legfontosabb szakasza. Az amerikai imperialisták által folytatott kalandorpolitikának egyik fontos állomása az a külön „békeszerződés”, amelyet az Ame­rikai Egyesült Államok 1951. szeptemberé­ben San Francisco-ban a japán militaristák­kal kötöttek, annak ellenére, hogy a potsda­mi egyezmény határozottan tiltja a külön­béke megkötését. Ez a szerződés, valamint a vele egyidejűleg kötött, úgynevezett „bizton­sági” egyezmény (magyarul: amerikai-japán katonai egyezmény) az uj világháború ki­robbantását célzó imperialista Összeesküvés egyik legbeszédesebb dokumentuma. Ä sanfranciscoi összeesküvés dokumentu­mai mind arról beszélnek, hogy az ameri­kai imperialisták őrült világuralmi terveik megvalósításában Japánt, mint arzenált, a japán népet pedig ágyutöltelékként akarják felhasználni. Japán felfegyverzése, a gazdasági élet miütarizálása, a békeipar elsorvasztása, az amerikai megszállás állandósítása a japán nép nyomorának, a munkanélküliek számának növekedését vonja maga után. Az amerikai megszállás és a háborús készülődések költ­ségeit a japán nép viseli. Japán 1952—53-as költségvetése, amelyet Dodge amerikai ban­kár állította össze, a 852 milliárd yen csillagé, szati számot éri el. Ennek az összegnek fele a háborús előkészületeket szolgálja, az amerikai csapatok eltartásához szükséges összeg pedig 220 milliárd yenre emelkedik A Szovjetunió delegátusai úgy a Távolke­leti Bizottságban, mint az ENSZ ülésein is minden alkalmat felhasználtak arra, hogy az amerikai imperialisták Japánnal kapcso­latos politikáját leleplezzék és a potsdami egyezmény betartását követeljék, egyben pe- dik síkra szálltak a japán nép demokratikus jogai tiszteletben tartása érdekében. A san­franciscoi értekezleten a szovjet küldöttség leleplezte az amerikai imperialisták által gyártott „békeszerződés” valódi céljait. A szovjet kormány képviseletében Gromiko elv­társ követelte a szerződés oly értelemben való módosítását, amely megakadályozza a japán militarizmus feltámadását, biztosítsa a megszálló csapatoknak Japán területéről való kivonását es lehetetlenné tegye, hogy külföldi hatalom Japán területén hadibázi­sokat tartson fenn. A szovjet kormány harca Japán remilita- rizáiására és az amerikai agressziós tervek céljai: a való felhasználása ellen, lelkes tá­mogatásra talál az összes békeszerető népek soraiban. Erőteljesen támogatja ezt a har­cot a népi Kina, amelynek nevében Csti En- láj, a Kinai Népköztársaság miniszterelnöke és külügyminisztere az elmúlt év szeptember 19-én elhangzott nyilatkozatában kijelentette, hogy „a kinai nép a végsőkig szilárdan szem. beszáll az Egyesült Államok kormányának azzal a bűnös tervével, hogy a Japánnal kö­tött sanfranciscoi „békeszerződés”-t és az úgynevezett amerikai—japán kétoldali „biz­tonsági” paktumot az uj agressziós háború előkészületeinek fokozására használja fel.” •A japán nép egyre szélesebb tömegei lát­ják, hogy az amerikai imperialisták és a ja­pán militaristák szövetsége Japán számára a gyarmati sorsot, a japán nép számára pe- dik az ágyutöltelék szerepét készíti elő, egyre határozottabban száll síkra jogaiért, az amerikai imperialisták és japán lakájaik ellen. Millió és millió munkás, paraszt és értelmiségi vesz részt a sanfrancisco-; össze­esküvés ellen, a Szovjetunióval és a Kinai Népköztársasággal való barátságért folyó harcban. E békeharc nagyszerű megnyilvánulása az a tény is, hogy ez év julius végéig Japánban — a Joshida-kormány által kifejtett terror ellenére több mint 6.400.000 ember irta alá az öt nagyhatalom közötti békepaktum megkötését követelő fel­hívást. A japán békeharcosok lelkesen ké­szülnek az ázsiai és a Csendes-óceán öveze­tébe tartozó országek békeharcosainak kon­gresszusára. Felejthetetlenek maradnak a japán nép számára és uj erőt adtak harcához Sztálin elvtárs újévi üdvözletének szavai: „A Szov­jetunió népei maguk is átélték a múltban az idegen megszállás borzalmait, mely megszál­lásban a japán imperialisták is résztvettek — irta Sztálin elvtárs. — Ezért teljesen megértik a japán nép szenvedéseit, mélysé­gesen együttéreznek vele és hiszik, hogy éppúgy kivívja hazájának újjászületését, mintahogy azt annakidején a Szovjetunió népei is kivívták." Ebben a harcban, amelyet a japán nép az amerikai megszállók ellen, Japánnak az uj háború eszközévé való felhasználása ellen folytat, a japán népet a kommunizmust épí­tő szovjet emberekkel az élen, a világ bé­keszerető népei, a béke harcosainak száz­milliói támogatják. Az amerikai imperialista háborús gyújtogatok őrült tervei elé meg­dönthetetlen akadályként emelkedik a legyőz­hetetlen Szovjetunió és az újjászületett Kinai Népköztársaság sziklaszilárd szövetsé­ge, a béke harcosainak egyre erősödő, egyre gyarapodó, az egész földkerekséget átfogó tábora. A Román Munkáspárt Központi Vezetősége és a Román Népköztársaság Minisztertanácsa részéről A Román Munkáspárt Központi Vezetősége és a Román Népköztár­saság Minisztertanácsa mélységes fájdalommal tudatja a párttal és a dolgozókkal, hogy 1952 szeptember 1-én hosszas betegség után elhunyt Iosif Ranghet elvtárs, a Román Munkáspárt Központi Vezetősége Polit- bürójának póttagja, a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének képviselője, a párt hűséges fia, a dolgozó nép ügyének és a népi demo­kratikus állam megerősítésének fára óhatatlan harcosa. Az Alkotmánytervezet tiszteletére teljesítsük 11 hónap alatt 1952. évi tervünket Jelentős munkasikerek Gh. Svistea lupényi bányamester kezdemé­nyezését egyre inkább felkarolják a zsilvölgyi bányák technikusai. A pártbizottságok és a szakszervezet irányításával igyekeznek ezt a módszert arra felhasználni, hogy valóravált- sák a bányászok jelmondatait: „Minél több szenet a hazáért, a békéért” és „egyetlen bá­nyász se termeljen norma alatt.“ A zsiec-lónyai bányában több mint 30 tech­nikus ért el szép eredményeket a kezdeménye­zés bevezetésével. Egyre kevesebb azoknak a bányászbrigádoknak a száma, amelyek nem érik el napi normájukat. A Mircea Vraja és Simion Rusu bányászok vezetése alatt álló brigádok most már naponta 40—50 százalék­a zsilvölgyi bányákban kai termelnek többet Marin Pavel és Gh. Strai. nescu mesterek támogatásával. A vulkán: bányában a Veres Gábor, láncú Octavian és Wagner Otto vezette brigádok szintén alkalmazták ezt a kezdeményezést és Fodor Árpád, Somkereky Jenő es Borza Jenő technikusok segiségével 20 százalékkal termel­nek többet az előirányzatnál, holott azelőtt még a normát sem érték el. A lupényi bányában Svistea mester közvet­len segítségével Hajdú Gábor és Pavel Cip- rian bányászok brigádja) is naponta 16 szá­zalékot érnek el a normán felül. (Agerpres.). A sztálinvárosi gépgyárak újabb vívmányai Sztálinváros gyárainak és üzemeinek dolgo. zói büszkén járultak a párt és a kormány szí­ne elé augusztus 23-i nagy nemzeti ünnepünk tiszteletére elért eredményeikkel. Az augusztus 23-a tiszteletére rendezett mun­kaversenyek során elért sikerek tekmtetében első helyen állnak a „Vörös Zászló” és az „Esztergamüvek" munkaközösségei. Ezen üzemek munkásai, technikusai és mérnökei, a szovjet műszaki irodalom és a szovjet sztaha­novisták munkamódszereiből merített tapaszta­latok alapján, első Ízben gyártottak hazánkban ércs'állitásra alkalmas nagy ürtartalmu csil­léket és golyőszelepes fejtőkalapácsot. A „Vörös Zászló” üzemeknél előálütott*érc. szállításra alkalmas nagy ürtartalmu csil­le tervrajzát a szovjet szak:roda!om nyomán Szabó István állami díjjal kitüntetett mérnök és Gaston Miklós tervrajzoló készítették el. A nagy befogadóképességű csille olyan önmű­ködő kiürítési szerkezettel van ellátva, mely 5—6 munkás munkáját végzj el. Az „Esztergaműveknél” a Szepretly Béla mérnökből, Wagner János, Csere Miklós és Bács József szerelőkből álló munkaközösség­nek sikerült a szovjet technika elsajátítása révén golyószelepes fejtőkalapácsot meg­szerkesztenie. A golyószelepes fejtőkalapácsok előállítása könyebb és olcsóbb, mint az eddig használt fejtőkalapácsoké. A sztálinvárosi technikusok újabb kimagas­ló vívmányai meggyőző bizonyítékai annak a segítségnek, amellyel gépgyáraink bányá­szainknak munkáját támogatják. Az uj gépek megkönnyítik bányászaink munkáját, módot nyújtanak arra, hogy újabb sikereket érjenek el a „teljesítsük évi tervünket 11 hónap alatt” jelszó alatt folyó szocialista munkaversenyek­ben. ★ A sztálinvárosi „Vörös Zászló” üzem mun­kásai és technikusai uj, jelentős sikereket ér­tek el az ország szocialista iparosításának ut­ján. Ebben az évben az üzem munkaközössége, a szovjet emberek gazdag tapasztalatainak felhasználásával, egész sor olyan gépet és fel­szerelést gyártott, amelyeket azelőtt nehéz p%izért külföldről szereztünk be. Augusztus 23 és az Alkotmánytervezet tisz. teletére pár nap előtt fejezték be az első, or­szágunkban gyártott ércszállító vagont. A va. gon tervét az üzem technikusai a CFR techni­kusokkal közösen készítették el. Ugyancsak a „Vörös Zászló" üzem gyártotta a busten; pa­pírgyár részére az első rostálógépeket. Az üzem ezenkívül más gépeket és felszereléseket is készített. E fontos gépek gyártásával az üzem nagy mértékben hozzájárult népgazdaságunk állandó fejlesztéséhez. DOLGOZÓ NÉPÜNK KENYERÉÉRT Szilágysomlyó rajon első a begyűjtésben Nagyvárad tartományban Nagyvárad tartomány dolgozó parasztjai eleget tesznek hazafias kötelességüknek és ide­jében beadják az államnak járó gabonakvótát. Augusztus 28-án estig a buzabegyüjtési tervet 90.4 százalékban, q rozsét 84.5 százalékban teljesítették. A tartományban első lett Szilágysomlyó ra­jon, ahol a búza begyűjtésének tervét teljes egészében teljesítették és a rozs-, árpa. és zab­kvótának is nagy részét már beadták. Ezek a szép eredmények a néptanácsok vég. rehajtó bizottságainak és a begyűjtő szervek­nek a begyűjtési és cséplési terv teljesítése ér­dekében végzett kitartó, szervezett munkájá­nak köszönhetők. Egyidejűleg a dolgozó parasztok támogatá­sával erőteljes akciót indítottak a gabonabe­szolgáltatást szabotáló kulákok ellen. Több rajon teljesítette buza- és rozsbegyüjtési tervét A Román Népköztársaság uj Alkotmányter­vezetének tiszteletére, falusi dolgozóink újabb sikereket értek el a gabonabegyüjtési terv tel­jesítésében, hogy biztosítsák dolgozó népünX kenyerét. Az elmúlt napokban újabb rajonok párt. és államszervei jelentették a pártnak és a kor­mánynak, hogy teljesítették a begyűjtési ter­vet. A beérkezett jelentések szerint Piíestj tar­tományban Pitesti és Campulung rajonok. tel. jes egészében eleget tettek búza-begyűjtési kö­telezettségüknek. A rozs-begyűjtési tervet a nagyváradtartomá. nyi Nagyvárad és Nagyszalonta, a Pitesti tari tománybeli Campulung és Dragaseni és az Arad tartománybeli L:ppa rajon teljesítették teljes egészében. A búza és a rozs begyűjtésének eddigi sike­rei arrq kell ösztönözzék falusi dolgozóinkat, hogy fokozott lendülettel teljesítsék a gabo­na begyűjtési tervet. Jól haladnak az őszi zöldség- és veteményültetések Arad tartományban Arad tartomány egész területén fokozódó ütemben folyik az őszi zöldség- és vetemény- ültetés a városi és falusji dolgozók ellátásának minél hathatósabb biztosítására. A tartomány területén 1952. augusztus 28-ig 54 százalék­ban teljesítették az őszi zöldség- és vetemény- ültetési tervet. E nagyfontosságu mezőgazdasági munkála­tok terén első helyen állnak a kollektív gazda­ságok. 1952. augusztus 28-ig Barsana, Sofro- nya, Ujarad, Pécska és Zadareni községek teljesen befejezték őszi zöldség- és vetemény- ültetési terveiket. Jó eredményeket értek el a Gheimac község­beli kollektiv gazdaság tagjai is. A tervbevett 15 hektár helyett önkéntes munkával 17 hektár termőföld öntözését biztosították. A Tudor Vlad'mirescu községbeli állami gazdaság dolgozói is csaknem teljes egészében befejezték a zöldség- és vetemények ültetését. A borosjenői dolgozó parasztok, felbuzdulva a kollektivisták és az állami gazdaság dolgo­zói mutatta jó példákon, szintén munkához láttak és idejében befejezték az őszi zöldség­éi veteményültetést. Megkezdték az őszi mélyszántást A lugosi, ujpécsi és nagyremetei gép. és traktorállomások dolgozói befejezték a nyári mezőgazdasági kampányt. Jó! megszervezték a munkát, hogy idejében teljesíteni tudják a termésbetakaritásra hozott kárt. és kormány- határozatot. A lugosi GTA dolgozói kiküszö­bölték a holtidőt s gazdaságosan használták ki az arató, és cséplőgépek teljesítő képessé­gét. A kampány idején több elvtárs kitűnt a munkában. Alak Mihály 85 százalékkal, Szőke Zsigmond 71 százalékkal, Vilián loan 78 szá. zalékkal teljesítették túl tervelőirányzataikat. Az ujpécsi gép. és traktorállomás munká­sai közül Zarics Braniszláv 265 százalékkal, Blaga Andrei 154 százalékkal és Paul Cor­nel 140 százalékkal teljesítettek többet’ terv- előirányzatuknál. A nagyremetei GTA dolgozói kezdetben nem tulajdonítottak kellő fontosságot a me­zőgazdasági munkák jó megszervezésének. Ezért a traktor és cséplőgépek 20—30 száza­léka állt üzemképtelenül. A GTA tartomány' igazgatóságának segítségével sikerült felszá- molniok a hiányosságokat és jó munkát vé­gezni a betakarítási kampány idején. Mindhárom gép. és traktorállomás dolgo­zói már megkezdték az őszi mélyszántást. Szabotáló kulákokat lepleztek le Csik rajonban Csikszenttamás kö/ségben a dolgozó föld­művesek nemrég leleplezték Magyarj Dezső, Katona István, Bara Márton, Böjthe Ferenc és Kedves Ágoston kulákokat, akik —, hogy kivonják magukat az adó és a beszoigá'tatási kötelezettség alól — eltagadták földbirto­kuk jelentős részét. Margittán Ferenc Mihály, Ferenc Elek, Gyi- mesközéplokon. Kulcsár, István kulák tagadta el hasonló módon birtoka egyrészét. A dolgo­zók ébersége azonban itt is leleplezte a kuiá- kok aljas mesterkedését, amiért a népbiróság előtt felelnek majd. Csik rajon néhány községében a kulákok nem javították ki idejében a tulajdonukban lévő cséplőgépeket, nem biztosították a szük­séges üzemanyagot. így járt el Asztalos Árpád madarasi, Bakó Géza Csíkszeredái, János Ig­nác menasági és Pál Károly tapolcai kulák. A dolgozó parasztok azonban minden község­ben meghiúsították a szabotáló kulákok aljas tervét. A néptanácsqk utján kényszeritették gépjük azonnali kijavítására, szabotázsukért pedig bíróság elé állították őket. TÁVIRATOK HO SI MINH elvtársnak, a Vietnámi Demokratikus Köztársaság elnökének, A 7. évfordulóján annak, hogy a dics öséges Szovjet Hadseregnek a japán Impe­rializmus fölött aratott győzelme nyomán megalakult a Vietnámi Demokratikus Köztár. saság, kérem fogadja a román nép és a RNK Nagu Nemzetgyűlése Elnöki Tanácsi* nak nevében forró jókívánságaimat. Teljes győzelmet kívánok a vietnámi népnek az imperialista megszállók elleni felszabadító harcában. Dr. PETRU GROZA a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának elnöke. ★ ★ HO SI MINH elvtársnak a Vietnámi Demokratikus Köztársaság elnökének és a Vietnámi D. K. Minisztertanácsa elnökének A 7. évfordulóján annak, hogy a dics öséges Szovjet Hadseregnek a japán impe­rializmus fölött aratott győzelme nyomán megalakult a Vietnámi Demokratikus Köz­társaság, a RNK kormánya és a magam nevében legmelegebb üdvözletemet tolmá­csolom. A román nép testvéri szolidaritását fe fezt ki azzal a hősies haccat, amelyet a vi­etnámi nép szabadságáért és nemzeti füg getlenségééri folytat az imperialista elözön­lők ellen. Teljes győzelmet kívánok a vitéz viet námi népnek igazságos karcában. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ a RNK Minisztertanácsának elnöke. ★ ★ HOANG MIN ZSIAN eivtársnak, a Vietnámi Demokratikus Köztársaság külügyminiszterének A 7. évfordulóján annak, hogy a dicsőséges Szovjet Hadseregnek a japán imperializ­mus fölött aratott győzelme nyomán kihirdették a Vietnámi DK nemzeti függetlensé­gét, meleg üdvözletemet küldöm és teljes sikert kívánok abban a hősies harcban, ame­lyet a vietnámi nép az imperialista előzőn lök ellen folytat. SIMION BUGHICI a RNK külügyminisztere. A Nemzetközi Diákszövetség ülésszakának küszöbén Nagyszabású előkészületek a NDSZ Tanácsa bukaresti ülésszakára Dolgozó ifjúságunk javában készül a NDSZ Tanácsa szeptember 5. és 11. között fővárosunkban tartandó ülésszakára. Az előkészületek azt bizonyítják, hogy dol­gozó ifjúságunk arra törekszik, hogy az ülés­szak a legjobb körülmények között zajlodion ie, hogy a békéért, a nemzeti függetlenségért és a demokratikus oktatásügyért vívott har­cokban még jobban megerősítsék a diákok nemzetközi egységét. A készülődések a fővárosban is gyors ütemben folynak. Egyes tereken, mint pél­dául a Mihail Eminescu és a Nicolae Bálces- cu-téren már meg is jelentek a NDSZ ülés­szakával kapcsolatos nagyméretű plakátok. Az építészeti kar hallgatói most végzik az utolsó simításokat azon a kiállításon, amely a NDSZ munkáját, a világ diákjainak életét és harcait szemlélteti. A NDSZ Tanácsa ülésszakának tiszteleté­re bélyegsorozatot adnak ki. Az IMSZ Központi Bizottságához minden nap érkeznek ajándékok a városi és falusi ifjúmunkásoktól, akik igy fejezik ki szere- tetüket és barátságukat az ülésszakon rész­vevő külföldi ifjak iránt. ltjaink többek kö­zött művészi bőrkötésű albumokat, a mun­kahelyek kicsinyített mását, Boris Polevoj •.Egy igaz ember története” cimü regénye vörös bőrbe kötött diszkiadását, az IOR gyár ifjúmunkásai által készített mikroszkópot. egy korszerű villamoskocsi modelljét juttat* ták már el az IMSZ Központi Bizottságé­hoz. Az IMSZ Központi Bizottságának kérésé­re 25 zeneszerző irt dalokat a világ diáksá­gához. Az IMSZ bukaresti városi bizottságának művészegyüttese román és a nemzeti ki­sebbségek táncaival, dalaival, valamint szov­jet táncokkal és dalokkal készül az ülésszak­ra érkező külföldi vendégek szórakoztatásá­ra. Az Országos Szakszervezeti Tanáccsal együttműködve művészcsoportot szervezett A csoport tagjait az ország legtehetségesebb ifjai közül válogatták ki. Az együttes elő­adássorozattal lép fel a külföldi vendégek előtt. Az ország őt sarkából staféta indul a fő­városba. A staféták hazánk dolgozó ifjúsá­gának üdvözletét hozzák majd az ülésszak részvevőinek. Ünnepi díszbe öltözött a fővárosi Dinamo sportkombinát is. Most végzik az utolsó elő­készületeket a fővárosunkba érkező külföldi egyetemi hallgatók fogadtatására. A Köztársasági Stadion is felkészült a nagy sportversenyek zökkenésmentes lebo­nyolítására. A sportszámok közül legérdeke­sebbeknek Ígérkeznek a futballmérkőzések, kosárlabdamérkőzések, uszóversenyek és tor­nabemutatók. (Agerpres.) Megérkezett a fővárosba a Nemzetközi Diákszövetség elnöke és főtitkára Vasárnap reggel a fővárosba érkezett B. Bereanu elnök és Paolo PescettI főtitkár ve­zetésével, a Nemzetközi Diákszövetség tit­kársága aktivistáinak egy csoportja. Az NDSZ aktivistákkal együtt érkeztek meg a francia- országi, ausztráliai, délafrikai, indiai és a Német Demokratikus Köztársaságbeli diákok képviselői is. A vendégek üdvözlésére a bäneasai repülő­téren megjelentek a következő elvtársak: Vasile Musat az IMSZ KB első titkára, Paul Cornea, Chitu Florea az IMSZ KB titkárai, G. Smoleanu az IMSZ fővárosi bizottságá­nak első titkára. Kovács Lóránt az IMSZ KB bürójának tagja, valamint az IMSZ KB más tagjai és aktivistái. A vendégek fogadására megjelent a repülő­téren számos fővárosi ifjú, diák, munkás és tanuló. Az IMSZ KB nevében a vendégeket Chitu Florea elvtárs a következő szavakkal üdvö­zölte: „Ifjúmunkásaink, országunk diákjai 6okra értékelik a NDSZ eredményes munkáját, amely a világ sokmillió diákját a békeharc­ra, a jobb életért és a jobb tanulási feltétele­kért folytatott küzdelémre tömöríti. Büszkék vagyunk, hogy a mi országunkban rendezik meg az NDSZ tanácsának ülésszakát és az ezzel egyidőben lezajló ünnepségeket, öröm mel tölt el, hogy kinyilváníthatjuk az NDSZ iránti ragaszkodásunkat és'a békeszerető diákokkal való együttműködési és baráti szándékunkat. Kedves barátaink, arra fogunk törekedni, hogy biztosítsuk a legjobb feltéte­lek közötti lebonyolítását az NDSZ tanácsa ülésszakának. Megvagyunk győződve arról, hogy az ülésszak munkája nagyon eredmé­nyes lesz és hozzá fog járulni a világ diák­sága harci egységének a megszilárdításához.” Paolo Pescetti az NDSZ főtitkára köszönte meg az üdvözlő szavakat és válaszában üd­vözölte a Román Népköztársaság ifjúságát, amely felkészült az NDSZ tanácsa 6. ülés­szakára a világ minden sarkából érkező kül­döttek fogadtatására. Az ülésszakon több mint 200 küldött és megfigyelő tárgyalja meg a kérdéseket és tesz javaslatokat a diákok életkörülményeinek és tanulmányi feltételeinek megjavítására. A tanács kinyilvánítja, hogy a világ diákságá­nak legfőbb óhaja: a béke. A diákok legfőbb feladata a béke megvédése. Csakis a béke, a fegyverkezési verseny csökkentése biztosít­hatja az iskolák épitését, azt, hogy mennél több ifjú kapjon lehetőséget a tanulásra. Csakis a béke biztosíthatja a diákok jobb életkörülményeit és tanulmányi lehetőségeit. Éppen ezért követeli az NDSZ a békeegyez­mény megkötését az öt nagyhatalom között, a koreai háború befejezését, a tömegpusztító fegyverek betiltását. Ezért fogadjuk nagy lelkesedéssel a Béke Világtanácsának hatá­rozatát a népek Bécsben megrendezendő bé- keköngresszusáról. Sokszáz külföldi diáknak nyílik alkalma meggyőződni arról, hogyan élnek a RNK diákjai, hogyan építik az egész néppel együtt a napsugaras jövőt. Meghívásuk és az a szívélyes vendégszeretet amelyben az NDSZ tanácsát, a nemzetközi táborozást, a sport- és kulturversenyek részvevőit részesítik, ko­moly hozzájárulás a diákok nemzetközi egy­ségének megszilárdításához. A diákok hálá­sak ezért önöknek. A repülőtéren megjelent ifjak lelkes fogad, tatásban részesítették a vendégeket, hosszan éltették a békéért és a világ jobb élétéért küzdő diákságának barátságát és nemzetközi szolidaritását, (Agerpres). A Magyar Népi Szövetség Központi Bizottsáaának naoilania

Next

/
Thumbnails
Contents