Előre, 1955. november (9. évfolyam, 2498-2523. szám)

1955-11-01 / 2498. szám

Világ proletárjai egyesüljetek IX. évf., 2498. szám 6 oldal — ára 20 báni 1955 november 1., kedd LAPUNK TARTALMÁBÓLt Figyelő: Mihail Sadovearra ünneplése á ' román folyóiratok hasábjain (2. oldal); TOMCSA SÁNDOR; Ifjú művészek fész« két raknak.'*, (2. oldal), ORBÁN LAJOS: Ahol 3 jő bor terem (2. oldal)', KORDA ISTVÁN: Javítsuk meg a faliuj« ságok munkáját (2. oldal); . y ■­Ifjúsági melléklet (3. oldal) Sport melléklet (4. oldal) A Román-Szovjet Barátság Hónapja (5. oldal)' BITAY ÖDÖN: Szovjet munkamódszerek alkalmazása a sztálinvárosi „Vörös Textil” kötöttárugyárban (5, oldal) Az európai biztonság kérdéséről • 1 * (5. oldal) Szovjet parlamenti küldöttség érkezett Szófiába (5. oldal) A román pavilon nagy sikere a delhi ipari kiállításon (5. oldal) A négy hatalom külügyminiszterei genfi értekezletének munkálatai (6. oldal)] V. M. Molotov fogadta J. F. Dullest (6. oldal)’ Harold Stassen részt vesz a genfi érte« kezleten (6. oldal)] A NÉPI TÖRVÉNYESSÉG ÉS A NÉPTANÁCSOK Népi demokratikus államunk törvé­nyeiben a dolgozók közös akarata jut kifejezésre. Törvényeink az állampol­gárok millióit tanítják uj módon élni és dolgozni. A nép képviselői által ho­zott törvények a felszabadult dolgo­zók hatalmas tömegeinek érdekét szol­gálják, — ellentétben a burzsoá-tör- vényességgel, amely egy maroknyi élősdi csoport számára biztosítja a ki­zsákmányolás jogát. A népi törvényes­ség pártunk és kormányunk politikáját kifejezve — őrzi népünk vívmányait, hazánk állampolgárainak alkotmá­nyunkban foglalt és biztosított szilárd jogait. Népi törvényesség alatt azt értjük, hogy valamennyi állami szerv és állampolgár köteles pontosan, felté­tel nélkül betartani államunk törvé­nyeit, valamint az államhatalom és államigazgatási szerveknek a törvé­nyek alapján kiadott rendeletéit és más jogszabályait. A népi törvényes­ség, amely államunk egyik legfonto­sabb alapelve — hatalmas nevelő eszköz, elősegíti az állampolgári fe­gyelem kialakítását és fejlesztését, a törvények tiszteletére, a társadalmi együttélés szocialista szabályainak öntudatos betartására neveli a dolgo­zókat. Nemcsak fontos eszköze az álla­mi és állampolgári fegyelem állandó fejlesztésének, hanem fegyver, amely­nek éle népi demokratikus rendsze­rünk ellenségei ellen irányul. A népi törvényesség betartása olyan követelmény, amire Lenin számtalan­szor felhívta a dolgozók figyelmét. A törvényesség bármilyen megszegése — hangsúlyozta Lenin — egyenesen a szocialista állam ellen irányul s az államon keresztül a dolgozók összessé­ge ellen, éppen azért a szocialista állam nem engedélyezhet semmiféle ki­búvót vagy kivételt a törvényesség elve alól. A népi törvényesség érvényesülésé­hen különös felelősség hárul az állam- hatalom helyi szerveire, a néptanácsok­ra. Ezek munkája a lakosság legszé­lesebb rétegeit fogja át és ők foglal­koznak a mindennapi élet kérdéseivel. Elsősorban nekik kell gondoskodniok a törvények, rendeletek és a miniszter tanács határozatainak végrehajtásáról és szigorú tiszteletbentartásáról. Azzal, hogy a néplanács végrehajtó bizottsá­ga munkáját a népi törvényesség szellemében végzi, azzal hogy munka- területén őrködik a népi törvényesség tiszteletbentartása felett, közelebb ke­rül a dolgozók széles tömegeihez. De ezen tulmenően példát mutat az állam­polgároknak. a többi állami szervnek, hogy mindenki a maga helyén eleget tegyen kötelezettségének, a dolgozó nép érdekében hozott törvényeket és rendszabályokat szentnek és sérthetet­lennek tekintse. Dolgozó népünk elvárja a népta­nácsok vezetőitől, hogy alaposan is­merjék a törvényeket, rendeleteket és betartsák azok előírásait. A néptanácsi képviselők, a néptanácsi tisztviselők és a végrehajtó bizottságok tagjainak személyes példamutatása a népi tör­vényesség tiszteletbentartásában felér a leghatásosabb adminisztratív intéz­kedéssel. A tartományi, rajoni és községi vég­rehajtó bizottságok, hogy a törvények­nek érvényt szerezzenek, hogy a dol­gozók megismerjék saját érdekeiket védő törvényeket, fel kell használják a dolgozók felvilágosításában, a jogsza­bályok megmagyarázásában rejlő igen gazdag lehetőségeket. Hiszen népgyü- léseken, kulturotthonokban, klubokban tartott előadásokon, képviselői találko­zókon, fogadó órákon alkalom nyílik a különböző törvények, rendeletek meg­magyarázására és az ebből fakadó jo­gok és kötelezettségek tudatosítására. A néptanácsok sok helyt érvényesítik ezt munkájukban. A Kézai rajonj Bará- tos község néptanácsának elnöke pél­dául népgyüléseken közli a fontosabb és az egész lakosságot érintő rendele­teket. Az Arad városi, a Lippa rajoni és a Csik rajoni néptanács munkáját is példaképpen lehet megemlíteni a törvények megismertetéséért végzett munkában. A néptanácsok mellett az igazság­szolgáltatási szervek is sokat tehetnek az állampolgári fegyelem további meg­erősítéséért, ha a peres ügyek megol­dásán kívül is betöltik nevelő funkciói­kat. Példa erre az Udvarhely rajoni néptörvényszék bíróinak jól bevált módszere, akik a rajon községeiben ismertetik a fontosabb törvényeket, a begyűjtésre vonatkozó rendéleíeket stb. A népi törvényesség megszilárdítása érdekében a néptanácsok végrehajtó bizottságainak igen fontos feladata a társadalmi ellenőrzés megszervezése, és irányítása. E célból vonják be a munkába a képviselőket, a nőbizottsá­gokat, a lakosság különböző bizottsá­gait, az utcabizottságokat. A gyakor­lat azt mutatja, hogy ahol lankadatla­nul harcolnak a népi törvényesség megszilárdításáért, sokkal kevesebb szabálytalanság fordul elő. Egyes néptanácsok munkájában még mindig találkozunk a népi törvényes­ség megkerülésével. Így például a bölöni (Sepsi rajon) néptanács végrehajtó bizottsága a tavalyi önmeg- adóztatási összeget nem a kitűzött célra használta fel. Pedig a miniszter- tanács határozata világosan és félre­érthetetlenül előírja, hogy a begyűjtött összeget csak a közgyűlés által meg­szavazott célra lehet felhasználni. Néhány néptanácsnál bürokratikus ügykezelésben, aktatologatásban nyil­vánul meg a népi törvényesség meg­szegése. Máshol a dolgozók jogos ké­résének, panaszainak megoldását hóna­pokon keresztül halogatják. A szatmári néptanács anyakönyvi osztálya nyolc hónap késéssel adta ki egyik dolgozó­nak a kért házassági bizonyítványt. Egyes esetekben a törvények és a minisztertanács határozatai megenge­dik a helyi viszonyok, a helyi sajátos­ságok figyelembevételét. De már a népi törvényesség megszegése az. ha a „helyi viszonyokra való alkalmazás“ ürügye alatt a törvény szellemével ellenkező módon alkalmaznak vala­mely jogszabályt. A népi törvényesség szigorú tiszte­letbentartása erősiti pártunk és ^ kor­mányunk kapcsolatát a dolgozó néppel. Néptanácsaink vezetői tekintsék leg­főbb kötelességüknek a népi törvényes­ség megszilárdítását és tiszteletben- tartását. Szolgálják hűségesen a dol­gozó népet, őrködjenek, hogy a dol­gozók érdekét védelmező törvények maradéktalanul érvényre jussanak. ' * «sí November 1 és a II. pártkongresszus köszöntésére A Resicai Fémipari Kombinátban bevezetik a precíziós öntési módszert A Resicai Fémipari Kombinát egyik technikus kollektívája — Alexandra Ianu mérnök. Vasile Constantin tech­nikus és mások — a Szovjetunióból kapott dokumentációs anyag alapján és a kombinátban járt szovjet szakem­berek közvetlen segítségével kísérlete­ket végeztek a precíziós öntési mód­szer bevezetésére. A kísérletek ered­ménnyel jártak és az uj módszert ma már gyakorlatilag is alkalmazzák. A könnyen olvadó anyagok segítsé­gével végzett precíziós öntés aránylag egyszerű elveken alapszik. A techno­lógiai eljárás legfontosabb részei: az egyes munkadarabok pontos modelljei­nek könnyen olvadó anyagból — rend­szerint viasz-keverékből — való elő­állítása, a modellek tűzálló anyaggal való beburkolása, a viaszmodellnek ki­olvasztás által való eltávolítása, a modell helyén maradt üreg megtölté­se, vagyis a tulajdonképpeni öntés és végül a munkadarab kiemelése a for­ma széttörése után. E technológiai eljárás alkalmazásá­val három-öt kiló súlyú, rendkívül pontos méretű és 0,5 milliméter vas­tagságú öntvények készíthetők legfel­jebb 0,02 milliméteres eltéréssel. Az uj módszert egyre szélesebb területen al­kalmazzák. A kombinátban főleg kü­lönböző szerszámbkat — marókat, fo­gókat, fűrészeket, fúrókat és más szer­számokat — állítanak igy elő. A precíziós öntés rendkívüli gazda­sági előnyeikkel jár. Nem beszélve ar­ról. hogy több megmunkálási művelet fölöslegessé válik, az uj eljárással je­lentős mennyiségű fém takarítható meg. A régi kovácsolási és fémforgá­csolási módszerek alkalmazásával 100 kiló olvasztott acélból átlag 20—25 kiló kész szerszám készül. Az uj mód­szer alkalmazásával 100 kiló olvasz­tott acélból 70—80 kiló kidolgozott munkadarabot állítanak elő. A minőség javításáért harcolnak Kalánon A kalani „Victoria“ üzem kollektí­vája vállalta, hogy november 7. és a II. pártkongresszus tiszteletére a legjobb minőségű termékeket adja a népgazdaságnak. A vállalat vezetősége e cél érdeké­ben számos műszaki-szervezési in­tézkedést tett, amelyeknek a hatá­sa azonnal érezhetővé vált a termelés javulásában: az olvasztárok az osz- tályozhatatlan vas mennyiségét au­gusztus folyamán 53 százalékkal csökkentették júliushoz viszonyítva, szeptemberben pedig újabb 1.8 százalékkal. Az öntődében a selejtes darabok számát 12,5 százalékkal csök­kentették átlagban, de a jobb váltá­sokban a részeredmény a 22,3—44,5 százalékot is elérte. A Vorosin és Csutkih módszerek se­gítségével a 111. évnegyedben 17,1 százalékkal növelték a munka terme­lékenységét. A vállalat dolgozói lendületes mun­kával harcolnak azért, hogy a IV. év­negyedben még jobb eredményeket ér­jenek el. (OLTYAN JÓZSEF levelező) HAZAI KÉPEK Üzemeinkben, gyárainkban évről-évre egyre több szovjet gyártmá­nyú gépet, berendezést állítanak a termelés szolgálatába. A ploiesti „1. Mai” üzemekben is szovjet gyalupad munkálja meg az egyes alkatré­szeket. A Cootex kisipari termelőszövetkezet fejlődése (Tudósítónktól.) — Az elmúlt őt esztendő minden évét a fejlődés újabb állomásai, építkezések, megvalósítások egész sora jellemzi a nagyváradi Gootex kisipari termelőszövetkezetben. Az eleinte csak néhány szobában el­helyezett kis szövetkezet az utóbbi öt esztendő alatt valóságos nagyüzemmé fejlődött. Az összes gépekre motort szereltek, kisgépesitéssel könnyítettek a munkán s csökkentették az önköltséget. Ezzel párhuzamosan emelkedett a termelé­kenység. A férfikonfekció osztályon például eleje-aláfércelő, pikirozó, kant- fércelő, bélésbehelyező gépeket helyez­tek üzembe. A fehérnemű osztály dol­gozóira is gondoltak a Cootex újítói: Józsa Károly, Salamon Béla, Stern Ernő, Szabó Ferdinand. Manzsetta-le- vágó és stircelő-gépet, galléregyenesi- tő készüléket, automata gomb- és gomblyukjelzőt készítettek számukra. A szövetkezet dolgozói november 7 és a II. pártkongresszus köszöntésére az elkövetkezendő időszakban több jövedelmező újítást kívánnak beve­zetni. Nemcsak műszaki téren fejlődött a Cootex. Étteremnek is beillő kantinja, pakurával fütött konyhája, állandóan meleg vizet is szolgáltató zuhanyozó­ja. szép napközi-otthona van. Nyara­lót létesítettek a Május 1 fürdőben, a Jádvölgyén is bérelnek egész idényre néhány szobát. A város egyik legszebb, legnagyobb klubját mondhatják magukénak a Coo­tex dolgozói. Színpaddal, öltözővel el­látott előadóterem, olvasó- és (sakkozó- terem várja a szövetkezet tagjait. A klub egymaga nagyobb, mint amek­kora a íz egész szövetkezet volt meg­alakulása idején. Az ötéves tervidőszak végéig, a Cootex dolgozói úgy igyekeznek dol­gozni, hogy a pártkongresszus kö­szöntésére elért eredményeik méltóan tetőzzék be edd'igi sikereiket. Túlhaladják tervfeladataikat a temesvári cipőgyár dolgozói A temesvári „Stefan Plavät” cipő­gyár munkaközössége ötéves terve be­fejezése után újabb megvalósításokkal köszönti a II. pártkongresszust. A gyár dolgozói vállalták, hogy az elő­irányzott negyedik negyedévi tervfela­datukat a kongresszus napjáig 1,5 szá. zalékkal túlhaladják. Bukarest. A főváros egyik központi tere, az Egyetem-tér. A dísztér egyik ékessége Mihai Viteazul (Vitéz Mihály vajda) lovasszobra. A szobrot 1876* ban Carrier Belleuse mintázta. Megvitatják az 1956. évi tervfeladatokat A „Klement Gottwald” villamossági gépgyár felkészül a második ötéves tervre Az ipari vállalatok dolgozói nagy ér­deklődéssel vitatják meg az 1956. évi termelési terv ellenőrző számait. Javas­lataikkal kifejezik azt az elhatározásu­kat, hogy a jövő évben még jobb ered­ményeket akarnak elérni, mint eddig. November 7-ét és a Román Munkás­párt II. kongresszusát a mostani idő­szakban végzett lelkes munkán kívül, a második ötéves tervre előirányzott termelés körültekintő előkészítésével köszöntik a dolgozók. A „Klement Gottwald“ villamosgép­gyár munkásai, mérnökei, techniku­sai és tisztviselői minden üzemrészle­gen alaposan megvitatták a jövő évi termelési programot. Ezután a válla­lat vezetősége bővített termelési érte­kezletet hivott össze az 1956. évi terv mutatószámainak elemzésére. A vál­lalat dolgozói a terv szerint a jövő évben 35 százalékkal többet kell hogy termeljenek, mint az idén. Ez évi eredményeikhez viszonyítva 45 száza­lékkal több villamosmotort gyártanak és 30 százalékkal több generátort. Je­lentősen növelik a villamos hűtőszek­rények, villamos felszerelések, villany- fűrészek és a villamoskocsiknak szánt motorok termelését is. Jövőre uj, fontos elektrotechnikai termékeket is gyártanak, közöttük: 500 amperes he­gesztő berendezéseket, 200 herz frek­venciájú motorokkal felszerelt köszö­rűket és betontömöritőket, stb. Az értekezleten nagy figyelmet szén­Egy pillanatig se késlekedjünk az őszi munkák elvégzésével! Vidéki lapjaink Írják — az őszi mezőgazdasági munkákról Az Igazság október 26-i számában, munkatársai és levelezői jelentéseit közli Kolozsvár tartomány különböző rajonjaiból. Dés rajonban: a kackói kollektivis­ták ezen az őszön is jó szervezéssel dolgoznak. Ennek tulajdonítható hogy már befejezték a vetést. 12 hektárt sürüsorosan vetettek be. Az alőri kollektivisták is büszkén jelentették, hogy elvetették őszi búzá­jukat. A szelecskei kollektiv gazdaságban 15 hektáron sürüsorosan vetették el az őszibuzát. A tagok szorgalma biztosí­ték arra, hogy még a hét folyamán teljesítik őszi vetési tervüket, — szól az egyik tudósítás. ★ „Sürgősen fejezzük be az őszi me­zőgazdasági munkálatokat’’ címmel október 25-én a Fáklya cikket közölt. A cikk elemzi, hogy Nagyvárad tarto­mányban a részleges jó eredmények ellenére sem kielégítő az őszi mező- gazdasági munkák menete. Szigorú bírálattal illeti Nagyvárad rajon veze­tő szerveit, miért is addig az időnon. tig csak 27,7 százalékban végezték el a vetést a rajonban. Szilágysomlvó és É'esd rajonban is lemaradtak a szán- tással-vetéssel. Egyes helyeken nagy erőfeszítéseket tettek az őszi betakarításra. Belényes rajonban 96,7 százalékban végezték el a tengeri, burgonya és, a napraforgó betakarítását. De elhanyagolták a ve­tést; csupán 44,4 százalékra állnak. Fz helytelen munkamódszer. Minden őszi mezőgazdasági munkát párhuza­mosan, ütemesen kell végezni — irja egyebek között a cikk. ★ A régeni gép- és traktorállomás. tartományunk gépállomásai közötti vo-senyben. október hónapban, élre küzdötte fel magát. Legutóbb —- októ­ber 21-ig — őszi tervét 80,5 százalék­ban teljesítette. Jó eredményét az idő a'apos kihasználásával és az óragrafi- konos munkamódszer alkalmazásával érte el. Nem utolsó sorban pedig a brigádok közti élénk szocialista_ ver­sennyel, — írja a marosvásárhelyi Vörös Zászló« *'*-”*'• ■' ;:V..l. Gyorsabb betakarítást Kolozsvár rajonban (Tudósítónktól.) — Alaposan benne vagyunk már az őszben s egyre sür­getőbbé vált a kapásnövények _ mara­déktalan betakarítása Kolozsvár ra- joniban is. A kukorica, burgonya, cu­korrépa, napraforgó jól kiheverte a rossz időjárást s ha késve is egy ki­csit, de rajonszerte jó termést adott- Nagy része már fedél alatt van, de akad még jócskán a mezőn is. Sürgő­sen be kell fejezni a vetést is, mert errefelé csalóka az időjárás, egyik naptól a másikra hidegre fordulhat. Nem lehetne azt állítani, hogy Ko­lozsvár rajon a hátulkullogók közé tar­tozik az őszi mezőgazdasági munkák elvégzése tekintetében. Számos köz­ségben bevégezték .a kapásnövények betakarítását és sok helyt a vetést is. Október 26-ig például Zsuk, Apahida, Mákófalva és Vista község jelentette, hogy teljes egészében befejezte a ku­koricatörést. Ez a munka a vége felé közeledik rajonszerte. A burgonyának és cukorrépának mintegy 10 százaléka maradt még szedetlenül. Ezeket a nö­vényeket a községek nagyrészében hi­ánytalanul betakarították. Mákófalva és Páncélcseh községek az elsők között fejezték be az őszi szántást és a vetést is. A községek dolgozó földműveseinek a szorgalmát és az illető néptanácsok szervező és 100 hektár keresztsoros vetés Az ujtiszai (Arad rajon) kollektiv gazdaság tagjai befejezték az őszi vetést. A temeskeresztesi és traunaui kollektivisták a tervbe vett területek több mint 90 százalékát bevetették. Szép eredményeket értek el a német­sági és szépfalusi egyénileg dolgozó parasztok is, akik az őszi vetésre szánt területek több mint 60 százalé­kát bevetették. A rajonban élen jár­nak a kollektiv gazdaságok, amelyek csaknem 70 százalékra elvégezték az őszi vetési tervet. A terméshozam fokozása érdekében a fenlaki kollektiv gazdaság 221 hek­tárt, a traunaui és temesszécsányi kollektivisták pedig 100 hektárt ke- jesztsorosan vetettek be búzával« mozgósító tevékenységét dicséri ez. Az elsők között fejezték be a szántás­vetést Csürülvén és Nádasszenímihá- lyon is, nem kevésbé a patai kollektív gazdaságban. Mindazonáltal akad még jócskán őszi tennivaló Kolozsvár rajon szántó­földjein. A kukoricának például csak­nem egynegyede a mezoh volt még október 26-án. Boes. Mezőőr és más községekben a termés felét sem taka­rították be, Dongó és Magúra közsé­gek a burgonya betakarítása terén ma­radtak le olyan mértékben, hogy azt még az illető községek magasabb fek­vése sem menti- Egyes helyeken, mint például Nagyesküllőn, sok cukorrépa van még beta.karitatlanul. Ebben a le­maradásban részük van a marosvá­sárhelyi cukorgyár megbizottainak is, akik több esetben nem jelentek meg kellő időben a cukorrépa átvételére. Ami az őszi szántást és vetést illeti, e tekintetben Dongó, Gyalu, Fejérd és Felek községek haladna^ a hátulkullo­gók között, alig felerészben végezték el ezt a munkát. A hazafias verseny eredménye (Tudósítónktól). Nagykároly rajon szántóföldjeinek dolgozói már hetek­kel ezelőtt megfogadták, hogy a soron lévő feladatok teljesítésében kimagas­ló sikereket érnek el a II. pártkon­gresszus köszöntésére. S hogy ma be­csülettel helyt állnak adott szavuknak, első sorban a néptanácsok által szer­vezett élénk hazafias versenynek kö­szönhető. Ha valaki ezekben a napok­ban ellátogat a rajon falvaiba, köz­ségeibe, szinte mindenütt tapasztal­hatja: befejezéshez közeledik a mezei munka. Azt is megfigyelheti, hogy minden községben és faluban jelsza­vak, faliújságok, grafikonok' és egyéb propagandaeszközök mozgósítanak a hazafias versenyre. Csomaközön, Mezőfényen, Csanálo- son és máshol jórészt a gondosan megszervezett hazafias versenyeknek köszönhető, hogy már néhány nappal ezelőtt elvégezték a vetést. A rajoni vetési tervelőirányzat teljesítéséből is mindössze néhány százalék hiányzik Hasznos ösztönző erőnek bizo­nyult a hazafias verseny az őszi éré­sű növények betakarításában és be­szolgáltatásában is. Kaplony község­ül Ó munka — bő termés A dohánylevelek hosszú füzérjei az eresz alatt már megszáradtak. Az őszirepce után vetett mu'haríü nagy boglyában baimásfeketén pupasodik a tanya mellett. Törni kell a kukoricát, szedni a cukorrépát az Arad tartomá­nyi Magyarpécska határában. A tanya gazdája, Lelik Mihály, ha nem is vette észre az idő elröppenését, a tavasz s a nyár mégsem illant el nyom­talanul. Szorgalmáért itt hagyta di­cséretét. Másfél hektár földről 38 mázsa búzát aratott. A napokban ko­sárba kerül a kukorica is. Mennyi lesz? Tavaly egy hektáron 50 mázsát ter­melt. Kél jólfejleit cső volt minden száron. Az idén még nagyobbak a csövek és sok száron három is van belőle. 70 mázsára nyugodtan szá­míthat. Cukorrépája is lesz az 50 áron legkevesebb 150 mázsa. Nagy gondban van most. Férőhely kell a termésnek. A meglévő.. épületei szűknek bizonyulnak. Építkezni kelle­ne. Lám ilyen az élet. Ma már nem az a kérdés, mit tesz a pincébe, padlásra, hanem hogy hol talál még egy kis sarkot, ahová elhelyezheti a gazdag termést. Lelik Mihály gyermekkora óta ta­nulta a föld nyelvét. S ha valaki nagy termései felől érdeklődik, röviden lefordítja neki, amit a föld mond: Szánts-vess idejében! Ne várakozz, ha eljött a kapálás, aratás ideje. Min­dent csinálj jól és a maga idején. Ennyi, amit a föld kér, de setk amivel meghálálja. Lelik Mihály mindig pontosan eleget tesz a föld óhajának, öszibuzája zöld­jébe már belekapaszkodik az októberi szellő. S hol a jövőben kukoricát te­rem a föld, kibontott háttal várja a puha hótakarót. Mire Arad tartomány­ban is beköszönt a tél, utolsó barázdá­ját is mélyen megforgatja a* ekével. ben például, mig a néptanács nem szervezte meg a versenyt, csak immel- ámmal haladt a betakarítás. Mikor az­tán a képviselők javaslatára a válasz­tókerületek versenyre keltek, alig egy hét alatt több mint 1000 hektárról ke­rült zsákba, magtárba az idei gazdag termés. Jónucz Jolán néptanácsi kép­viselő kezdeményezésére a kaplonyi dolgozók az állam iránti kötelezettsé­gek teljesítésére is kiterjesztették a hazafias versenyt. így a beszolgálta­tásban kullogó Kaplony község rövid idő alatt az élenjárók sorába emelke­dett. Tasnádszántón Kiss György és Szatmári János képviselő kezdemé­nyezésére bontakozott ki a község szántóvetői között a nemes versengés. Csanáloson Tempfli István néptanácsi képviselő 9. számú választókerületének dolgozói hívták hazafias versenyre a falu népét. Nagykároly rajon szinte minden községében, falujában akadtak ilyen kezdeményező képviselők. S ami a legfőbb: az általuk elindított verseny mindenütt kitűnő eredményt hozott. Nagykároly rajon néptanácsi kép­viselőinek derekas munkája más rajo- nok néptanácsi képviselőinek is pél­daképül szolgálhat. Most, amikor még a fagyos, esős idők beálltáig minden percet gazdaságosan kell kihasználni, kitűnő ösztönző erőül szolgálhat más­hol is a hazafias verseny. Szorgalmazni kell a burgonya begyűjtését Szalonta rajonban (Tudósítónk telefonjelentése.) Sza­lonta rajonban nem fordítanak kellő figyelmet a burgonya begyűjtésére. Noha az idő nagyon előrehaladott, a burgonyabegyüjtési tervet mindössze 31 százalékra teljesítették a rajonban. Szalonta rajon terményátvevő köz­pontjaiban nem mindenütt végzik elég odaadással a munkát. Bátorban pél­dául, ahol a néptanács felvilágosítása nyomán'a dolgozó parasztok nagy számban indulta^ el, hogy átadják ter­ményüket, vasárnap lévén, senkit sem találtak az átvevő központban. Igen nagy hiba még az is, hogy egyes köz­ségekben a s z ekénk a ra vá noka t vezetők nélkül indítják útnak, ^ Jól dolgoznak a pávai kollektivisták Kézdi rajonban jól ismerik a pávai kollektivistákat. Szorgalmas munká­jukkal, megvalósításaikkal nagy hír­névre tettek szert. Most is már zöl- delő yetés dicséri a kollektivistákat. A burgonya betakarítását a napokban befejezték. Ezután a cukorrépa és a cikória kiszedése következik. A gaz­daság minden tagja szorgalmasan dolgozik, hogy kiváló teljesítmények­kel köszöntse pártunk II. kongresszu­sát. Hadnagy Jánosné 62 éves asz- szonynak eddig 200 munkaegységet je­gyeztek be munkakönyvébe. Az elmúlt év folyamán is jól dolgozott, ezért mint a gazdaság élmunkását dicsérő oklevéllel tüntették ki. Az egyénileg gazdálkodók állandóan figyelik a kollektivisták munkáját s az eredmények láttán ebben az évben is hárman kérték felvételüket a gazda­ságba. Ezek között van Imreh Vilma, aki év végéig 200 munkaegységet akar teljesíteni. Számítása szerint a zár­számadáskor 6000 lej értékű gabonát és más járulékot is kell kapjon. A többi uj kollektivista is megvan elégedve munkája jövedelmével — közli Lengyel Károly levelezőnk. Mezőgazdasági kiállítás Petrozsényben (Tudósítónktól). — Petrozsény ra­jon kiváló mezőgazdasági termelőinek legszebb terményeit kiállítás keretében mutatja be a rajoni néptanács. Az első polcokon illatos gyümölcsök so­rakoznak. Lásat Ion vulkáni. Torna Dumitru dilzsai és Nistor loan bani- cai dolgozó paraszt különösen szép és bőven termő alma- és körtefajtáit lát­hatjuk itt. Betegségekkel szemben ellen álló krumplifajtákat láthatunk továbbá Pantilimon Marioara iszkronyi és Pré­da Lazár vulkáni dolgozó paraszt ter­méséből, amelyekből 8000 kilónyit ta­karítottak be hektáronkint. Széna, sarju és kukoricaminiák következnek, majd különböző kisállatok, tyúkok, ga­lambok, nyulak szép példányait lát­hatjuk. A kiállítás egyik része az ál­lategészségügy terén végzett munkát ismerteti. A rajon jó háziasszonyai is elhozták a kiállításra a kertjükben tér. mett különösen szép káposztafejeket és egyéb jöldségfajtákat^ ^ teltek a termelékenység növelésével és az önköltség csökkentésével kapcso* latos kérdéseknek A gyár munkaközössége elhatározta« hogy a jövő évi megnövekedett tér« vet a jelenlegi, termelő felületen, á meglévő technikai eszközökkel, tehát újabb beruházások nélkül teljesiti. Ni« colae Tone, Ion Melnic, Niculae Giu- reá élmunkások és más kiváló munká-i sok és technikusok különféle gyakor- lati intézkedéseket javasoltak. Fontos a felszerelés jobb kihasználá­sa. Az eszterga-részlegen legalább 20 százalékkal javítják az eddigi gép« kihasználási mutatószámot. Az autó« génhegesztők e-zenlul elvégzik a vIU lamoshegesztést is, a váltóáramú motoroknál dolgozó tekercselők pedig az egyenáramú szerkezetek tekercselé­sét. Elhatározták, hogy jövőre tüzete« sebben ellenőrzik a termelő berende« zéseket és alaposabban végzik el aj szükséges javításokat. Iskolákat léte­sítenek az alapvető munkafolyamato-t kát végző munkások számára, a tech­nikai minimum elsajátítására. Elhatá­rozták, a gyártási technológia javítá­sát és több költséges importanyagnak belföldi anyagokkal való helyettesíté­sét. A fővárosi Kirov cipőgyárban. A fővárosi „Kirov“ cipőgyárban a[ napokban kezdték megvitatni az 1956, évi terv ellenőrző számait szakszerve" zeti csoportonként és osztályonként. Ezután a vállalat munkásai, mérnö­kei és technikusai bővített ülésen meg­tárgyalták a szakszervezeti csoportok és osztályok ülésein tett javaslatokat s azokat újabb javaslatokkal egészítet­ték ki. Széli András, a növényi cserzóösz- tály vezetője és Ilié Sandu, az ásvá­nyi cserzőosztály mérnöke kifejtették, hogy a gyár jövőre rátér a disznóbőr­ből készült cipőfelsőrész- és talpbőr gyártásra. Ezért hamarosan be kell fejezni a növényi cserzőosztály átcso­portosítását és be kell szerezni a szükséges felszereléseket, hogy egy uj munkafolyamat bevezetésével a disz. nóbőrből boxbőrt készíthessenek. Gé­pesíteni kell továbbá bizonyos műve­leteket a két osztályon. Ion Stanciu, az egyik cipőosztály ve. zetője és Gheorghe Spirea élmunkás javasolták, hogy a cipőszállitást gé. pesitsék a száritóosztályon s gépesít* sék a belső szállítást, továbbá vezes­sék be az üvegminták után történő szabást és a női cipők gyártásánál szereljenek fel futószalagot, ion Stá- nescu mester kifejtette, hogy több figyelmet kell fordítani a munkások s különösen az ifjak szakképesítésére. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hegy a tervet ütemesen teljesítsék és meg­javuljon a cipő minősége. Florin Marco főgépész ígéretet tett, hogy a berendezést gondosan felül­vizsgálják és kifogástalanul megjavít­ják. Javasolta, hogy a gépműhelyben két teljes váltásra térjenek át. Az ifjú­munkások nevében Mihai Vilceanu. a vállalat IMSZ alapszervezetének tit­kára szólalt fel és tolmácsolta az if­jaknak azt az elhatározását, hogy tel­jesíteni fogják jövő évi tervük felada­tait. A „Kirov“ cipőgyár jövő évi termé- Iésének értéke 11,5 százalékkal fogja meghaladni az ideit: jövőre 40 száza­lékkal több cipőt, 14 százalékkal több bőrdiszmüárut és 2 százalékkal több lószerszámot kell késziteniök és 2,6 százalékkal kell csökkenteniök a ter­mékek önköltségét. A Román Népköztársaság Akadémiájának küldöttsége utazott Budapestre Budapesten november 1—3. között tartják meg a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtól téneti kongresz- szusát. k kongresszuson a Román Népköz- társaság Akadémiája is képviselteti magát. A román küldöttség tagjai v Tudor Vianu akadémikus, Szabédi László egyetemi tanár; és Kovács György író, .(Agerpres),

Next

/
Thumbnails
Contents