Előre, 1956. május (10. évfolyam, 2654-2678. szám)

1956-05-03 / 2654. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek/ A ROMAN NEPKÖZJA RS AS AG NEPTÁ N AC S A I N A K LAPDA X. évf., 2654 sz. ★ 4 oldat ára 20 báni * 1956 május 3. csütörtök LAPUNK TARTALMÁBÓL • NAGYGYŰLÉS MOSZKVÁBAN A SZOVJET ÁLLAMFÉRFIAK HAZATÉRÉSE ALKALMÁBÓL — N. A. BULGANYIN és N. SZ. HRUS­CSOV BESZÉDE. (3. oldal) • AZ AKCIÖEGYSÉGÉRT, A BÉKÉÉRT ÉS A NÉPEK BARÁTSÁ­GÁÉRT VÍVOTT HARC JEGYÉBEN ÜNNEPELTÉK A VILÁG DOL­GOZÓI AZ IDEI MÁJUS ELSEJÉT. (4. oldal) Gyűlések, felvonulások országszerte május elseje megünneplésére Május elsejének nagy napját ün­nepelte kedden a világ. Ebből a szép és a munkásosztály számára oly drága ünnepből, hazánk dol­gozó népe is méltóképpen kivette részét. Köszöntő szóval és a sza­vaknál is értékesebb tettekkel fo­gadta a tavasz forró hangulatú ün­nepét. Alájus elsejének előestéjén az ország minden részéből szállt a hir: teljesítettük felajánlásainkat, becsülettel helytálltunk a májusi műszakban. Vajdahunyadról, az acél és tűz e hatalmas várából Jött a híradás, hogy május elsején már az uj kohó legtetején lengett a győzedelmes vörös zászló. Ez az uj magaskohó egymagában egy és félszer több öntöttvasat fog adni az országnak, mint 1938-ban az ösoees kohók együttvéve. A Lenin nevét viselő óriási mun­katelepről, Békásról azt jelentették az építők, hogy munkájuk nyomin a május elsejét követő első munka­napon meg lehet kezdeni a hatal­mas gát betonozási műveletét. Voltak olyanok ezen a május el­sején — * nem kevesen —, akik munkával töltötték el a napot. Dol­gozó parasztságunk egyrészt kint volt a mezőkön, hogy behozza a ta­vaszi munkában beállott lemara­dást s igy tegyen eleget hazafias kötelességének És voltak ezrek és tízezrek, akik ezen a május elsején is vörös zász­lók alatt, dallal az ajkukon vonul­tak ki az utcákra, a terekre, kö­szönten! az ünnepet. Ahol az idő nem kedvezett és elmaradt a májusi tüntetés, ott is a kivívott eredmé­nyek tudatában emlékeztek meg a nagy napról. Dolgozó népünk ezen a május el­sején ismét hitet tett a proletár nemzetköziség eszméje mellett és megfogadta, hogy minden erejével harcolni fog a munkásosztály egy­ségéért, a szocializmus nagy esz­méjéért, a békéért küzdők yilágíá- borának erősítéséért. VÁJDAHUNYADON Gh. Stoica elvtárs rádióbeszéde Az RMP Központi Vezetőségének és a Román Népköztársaság minisztertanácsának május elsejei üdvözlete Május elsején reggel Gh. Stoica elvtárs, az RMP KV tagja, a követke­ző rádióbeszédet mondotta: A Román Munkáspárt Központi Ve­zetőségének és a Román Népköztársa­ság kormányának megbízásából tol­mácsolom a párt és a kormány forró jókívánságait és testvéri üdvözletét országunk valamennyi dolgozójának, május elseje, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napja, a munkásság testvériségének napja alkalmából. Május elsejének hagyományos ün­nepén, az egyszerű emberek öröme, — hogy győzött az éltető tavasz —, évtizedek óta egybefonódik a felsza­badult ember minden alkotó képessé­gét kibontakoztató, kizsákmányolás­mentes rendszerhez fűződő reménysé­geikkel és törekvéseikkel. S Íme, má­jus elseje már jónéhány év óta a győ­zelmesen előrehaladó emberiség tava­szának hírnökeként köszönt ránk. Korunkban a szocializmus — az az eszme, amelyért a kapitalista orszá­gok dolgozói is harcolnak — győze­delmeskedett a Szovjetunióban, győ­zedelmeskedik a nagy Kínában és sok más európai és ázsiai országban, a szocializmus hatalmas világrendszer­ré vált és óriási befolyást gyakorol az események menetére az egész vilá­gon. Kéz a kézben haladva a marxiz- mus-leninizmus nagyszerű eszméi ál­tal bevilágított utón, a proletár in­ternacionalizmus dicsőséges zászlajá­hoz híven szilárdítsuk meg még job­ban az egyenlőségen, kölcsönös tisz- te.eíen és a kölcsönös elvtársi segít­ségen alapuló testvéri kapcsolatain­kat a Szovjetunióval és a többi szo­cialista országgal, járuljunk aktív mó­don hozzá a szocializmus nagy tábo­rának további erősítéséhez I Sokmilliós népek zúzták szét a tel­jes összeomlásban levő gyarmati iga bilincseit és független áilaméletet vív­tak ki maguknak. A román nép, a töb­bi szocialista ország népeivel együtt teljes rokonszenvéröl biztosítja ezeket a népeket és kifejezi azt az óhaját, hogy az egyenlőség alapján együtt­működjék velük, mind gazdasági és kulturális téren, mind a békeharcban. Az Imperializmus szülte pusztító vi­lágháborúk óta az emberiség most el­ső Ízben rendelkezik olyan eszközök­kel és erőkkel, amelyekkel elháríthatja újabb háborúk kirobbantását. A világ egyszerű embereinek életét, gyerme­keik életét és otthonaikat ezentúl meg lehet óvni a háború borzalmaitól, ha a világ népei érteni fognak hozzá, hogy közös akcióikkal megzabolázzák ez agresszív imperialista körök mohó vágyait éa megfékezzék mesterkedé­seiket, ha a népek és államok közti kapcsolatokban győzelemre viszik a békéa együttlétezés elveit. A tömegek az egész világon óriási méretekben aktivizálódnak a béke­harcban — a nemzeti érdekek és a demokratikus jogok megszegése ellen, a kapitalista kizsákmányolás ellen fo­lyó harcban. Ma minden földrészen a szocializmus felé Irányul száz meg százmillió ember legdrágább remény­sége és törekvése. Felszabadult né­pünk forró üdvözletét, testvéri szoli­daritásának kifejezését küldi a világ dolgozóinak, mindenkinek, aki a dol­gozók egységének és szolidaritásának ügyéért harcol, a kommunista és mun­káspártoknak — a népek létérdekei rettenthetetlen zászlóvivőinek. Kíván­juk, hogy május elseje uj sikerekre nyújtson alkalmat azon az utón, a- mely a kapitalista országokban a munkásosztály pártjai és szervezetei közti harci egység helyreállításához vezet, a béke, a demokrácia és a szó cializmus érdekébenl Elvtársakl A népi hatalom évei és főleg első ötéves tervünk évei minden téren a haladás korszakát, hazánk újjászüle­tésének és felvirágoztatásának korsza­kát nyitották meg a román nép életé­ben. Országunk sokmlllió dolgozója — akik ily rövid Idő alatt, számtalan nehézséggel küzdve kiemelték hazán­kat abból az elmaradottságból, amely­ben a burzsoá-földesuri uralom tartot­ta, akik erőteljes nemzeti nehézipart teremtettek, lerakták a mezőgazdaság szocialista átalakításának és korszerű­sítésének alapjait, s jelentős sikereket értek el kullurforradalmunk kibonta­koztatásában — méltán büszkélked­hetnek ezekkel a döntő jelentőségű nagy vívmányokkal a szocializmus építésében. A dolgozók életszínvonalának eme­lése mindig a párt és a kormány leg­főbb gondja volt és az is marad. Noha a dolgozó nép életszínvonalának eme­lése terén jelentős sikereket értünk el. a dolgozóknak ma még múló ne­hézségekkel kell megküzdeniök. E ne­hézségeket azonban ki • lehet és ki is kell küszöbölni. Az RMP II. kon­gresszusa egész sor feladatot jelölt ki a dolgozók életszínvonalának a má­sodik ötéves terv folyamán való je­lentős emelése érdekében. Minden fel­tétel megvan ahhoz, hogy e feladatok sikeres teljesítése érdekében mozgó­sítsuk a dolgozók összes erőit, élükön hősies munkásosztályunkkal. A második ötéves tervünkre vonat­kozólag pártunk II. kongresszusa ál­tal kijelölt irányelvek valóra váltása — ez az a biztos ut, amely a népgaz­daság erőteljes fellendítéséhez, a tö­megek életszínvonalának emeléséhez vezet. Lenin arra tanit bennünket, hogy a jólét nem jön magától; a jólé­tet ki kell vívni, a nagy munkaterme­lékenységért folyó harcban, a szocia­lizmus minden egyes építőjének szor­galmas, fegyelmezett, felelősségteljes és kezdeményező szellemű munkájá­val. Pártunk Köziponti Vezetősége és a Román Népköztársaság kormánya ren­díthetetlenül bízik abban, hogy szor­galmas és tehetséges népünk, az el­lenséggel és a nehézségekkel vívott küzdelemben megedződött munkásosz­tályunkkal az élén, egyre újabb győ­zelmeket fog elérni a pártmutatta utón. Továbbra Is sok erőt és eszközt kell összpontosítanunk a nehézipar elsőd­leges fejlesztésére, fejlesztenünk kell a közszükségleti cikkeket gyártó ipart, rendszeresen be kell vezetnünk a vál­lalatokba az uj technikát és a fejlett tapasztalatokat, a legnagyobb mérték­ben ki kell használnunk a meglévő gépeket és termelő kapacitásokat, gondosan takarékoskodnunk kell az anyagi javakkal. A párt felhívja az Ipari dolgozókat, adjanak újabb len­dületet a tervfeladatok teljesítéséért, a munkatermelékenység növeléséért és az önköltség csökkentéséért folyó szo­cialista versenynek, mert ezek az alap­vető feltételei a dolgozók életszínvo­nala emelésének. Erőteljes növekedést kell elérnünk a mezőgazdasági termelésben is, még­pedig olyan fejlett szocialista mező- gazdaság megteremtése alapján, a- mely képes széles körben felhasználni a korszerű tudomány és technika vív­mányait. A párt fokozott tevékenység­re hivja fel a falusi dolgozókat a me­zőgazdaság szocialista szektorának ki­bővítéséért és megerősítéséért s ugyan, akkor felszólítja, hogy a lakosság el­látásának további megjavítása érdé kében bontakoztassák ki szélesen a versenyt' a tavaszi mezőgazdasági munkák gyors és kifogástalan elvég­zéséért, az idei gazdag búza- és ku­koricatermés eléréséért, több állati termék biztosításáért. A párt felhívja hazánk értelmisé­giéit, hogy állítsák minden erejüket a szocializmus épitéseneK szolgálatába, emeljék mind magasabbra a tudomány és a technika, az oktatás, az irodalom és a művészet színvonalát hazánk, ban! Elvtársak! A párt felhívja az összes dolgozókat arra, hogy szakadatlanul erősítsék népi demokratikus rendszerünket és alapját, a munkásosztály és a dolgo­zó parasztság szövetségét, fejlesszék és erősítsék a román nép és az együtt­élő nemzetiségek testvériségét. Védelmezzük szemünk fényeként a közjavakat és a népi törvényességet, küzdjük le a bürokratizmust mint megátalkodott ellenséget minden for­májában, erősítsük forradalmi ébersé­günket! Tegyük hazánkat hatalmas, virágzó országgá, a bőség és a haladó kultúra országává I Éljen drága hazánk, • Román Nép­köztársasági Éljen a Román Munkáspárt és Köz­ponti Vezetőségei Éljen a Román Népköztársaság kor­mányai Éljen a szocialista országok testvéri közössége, élén kipróbált barátunk­kal — a Szovjetunióvall Éljen a népek békéje és barátsága! Éljen a világ dolgozóinak szolidari­tása és testvérisége, a békéért és a szocializmusért folyó harcban ! Éljen a leninfzmusl BUKARESTBEN Bukarestben számos előadást tartottak május elseje alkalmából, a fővárosi üzemek, intézmények dolgozói kulturegyütteseinek részvéte­lével. Ilyen előadás volt az Excelsior teremben Is, ahol a többi közt a Közgazdasági és Tervszerilsitési Intézet hallgatóinak énekkara sze­repelt. Az uj munkásváros épületeit, vörös és háromszinü zászlók díszítették. A „Gh. Gheorghiu-Dej” kohászati kom­binát dolgozói és á többi vállalatok és intézmények dolgozói, a vajdahu­nyadi szakiskolák növendékei az ün­nepség színhelyén, az uj piactéren gyülekeztek. Az ünnepi gyűlésen Petre Dumit- rescu elvtárs, az RMP Hunyad tarto­mányi bizottságának titkára tartott beszédet. Az ünnepi felvonulást a pionírok és a vajdahunyadi kohászati központ tanulói nyitották meg. Lelkes tapsok köszöntik a tribün előtt elvonuló acélöntőket, kik az év első négy hónapjában 728 gyors- csapolást végeztek és 4113 tonna acélt adtak terven felül. Közöttük lépdel Gogu Jósán mester is, az ő értékes kezdeményezése — 600 gyorscsapolás évente váltásonként — nagy segítségére volt az olvasztá­roknak május 1-i vállalásaik teljesíté­sében. Mögöttük vonulnak a kohá­szok, élükön a 6. számú önműködő ol­vasztó munkásaival. A hengerészek feliratos táblái és allegorikus szekerei, mind egy-egy győzelmi jelentés. Ebben az évben 2100 tonna acéllal teljesítették tűi tervelőirányzatukat. A kohászati kombinát építői büsz­kén jelentették a pártnak, hogy a 700 köbméteres kohó főmunkálatait már befejezték és jelentősen előre­haladtak a vajdahunyadi és ka- lánl uj Martin-kohók, villamos acél­olvasztók és kokszositó üzemek munkálataival. A felvonuló dolgozók táblái és gra­fikonjai mind sikerekről adnak hirt. Az érezsugoritó üzem áprilisban 200lf tonna tervfeletti ércet adott a kohók­nak. A vajdahunyadi dolgozók ünnepi felvonulását a sportolók oszlopai zár­ták be. I A 9 I B A N Lelkesen fogadja a dísztribün közönsége a felvonulókat. Sok ezer dolgozó vonult fel május elsején lasiban. Büszkén jelentették a pártnak és a kormánynak, hogy a dolgozók nemzetközi ünnepnapjának tiszteletére újabb munikasikereket ér­tek el. A Piata Republicii-n rendezett nagy­gyűlésen Dumitru Gheorgfhiu elv­társ. az RMP Iasi tartományi bizottsá­gának első titkára mondott beszédet. A beszéd elhangzása után kezdő­dött a felvonulás. Nagy örömmel jöttek el a penicillingyár dolgo­zói. Ez volt az első május elseje a gyár megnyitása óta. Az eltelt négy hónap alatt nagy utat tettek (Tudósítónk teilefonjelentése.) Mint az ország minden részében, Temesvár tartományban is munkával köszöntöt­ték a falvak dolgozói május elsejét. Méhesen borús, esőre hajló reg­gellel köszöntött be a nagy ünnep­nap. Hajnal felé elég kiadósán per­metezett az eső, de 6 óra felé elállt s igy a falu dolgozói — fogadalmukhoz hiven — megjelentek a néptanács székháza előtt. Innen indultak ki a földekre fellobogózott szekerekkel. A faluból több mint 30 dolgozó földmű­ves ment ki a határra, hogy ezen a napon a legméltóbbképpen, munkával tőrlesszék adósságukat, lemaradásu­kat a szántás-vetésben. A kollektiv gazdaság tagjai is ki­mentek a szántóföldekre. Popa Ariton, Luxe Victor mezei brigádja 11 hektá­ron vetette el négyzetesen a kukori­cát. Ezen a napon kitett magáért Popa Gheorghe, a nagyremetei gép­állomás traktoristája is. Délután 5 óráig a kollektiv gazdaság utolsó 9 hektár földjét is felszántotta. Ezzel pedig a méhesi kollektivisták május elsején befejezték a szántás-vetési tervüket. Az egyénileg dolgozók is szép eredményeket értek el, május 2-án reggel már csak 6 százalék hiányzik szántási tervükből és 9 szá­zalék a vetési tervük teljesítéséből. Popa Luca, Sztojka György és Szil* ván János kiváló termelők ez alka» lommal is közösen dolgoztak egymás földjén. Szilván János lófogatával a késő délutáni órákig 7 hektár földön vetették el a kukoricát é's Sztojtca György kettős boronájával nyomban utána elboronálták a vetést. OmOSflicán is munkával köszön* tötték a falu dolgozói május elsejéi, A kollektiv gazdaság mind a 21 csa­ládja kiment a földekre szántani-vet- ni. A nagyremetei gépállomás 3. bri­gádja 9 traktorral, több mint 14 hek­tárt szántott fel, illetőleg vetett ba kukoricával. A traktorosok közül külö­nösen ki'.ünt András Imre, áld ezen a napon a „Március 8" társulás föld­jén 4 hektáron végezte el a kukorica vetését és boronálását. Az egyénileg dolgozók közül Grauer József, Tárán Petre és Farchescu Vichente, akik egymást kölcsönösen segítették a munkában, több mint 7 hektáron ve­tették el a kukoricát. Gyirokon a falu dolgozói május elsején reggel 7 órakor vonultak ki á földekre és este 7 óra előtt 19 hektá­ron vetették el a kukoricát. ÜNNEP A HATARBAN (Nagyvárad, tudósitónk telefonjelentése) Hodos Teodor kollektivista, a nagypéli néptanács képviselője az ünnep előestéjén még egyszer sorra látogatta választókörzetének minden há­zát Reggel hatkor... Figyelmeztetett mindenkit a három nappal ezelőtti megbeszélés határozatára: Köszönísük mi elsőnek a felkelő napot a ha­tárban. — Ott leszünk 1 — ennyi volt a válasz. Más nem Is lett volna mit beszélni még, hiszen mindent elrendeztek, megbeszéltek jóelőre. Hogyan vonulnak ki mind egyszerre, mert a nagy nap ünnepköszöntő munkájának meg kell adni a módját. Még arra is gondoltak, hogy a legszebb lovu Petre Petru szekerén vigyék a zászlót. Harmjncadikán délután esett, de estére olyan fényesen ragyogtak a csillagok az ég kék bársonyáról, mintha ők is ünnepelni készülnének. Akkorra már a csillagok fényéhez hasonlóan csillogtak a lószerszámok csatjai is és a nagypéli „Felszabadulás” kollektiv gazdaság öreg kocsisa nem átallotta ujralonni a reggel mezőre induló lovak sörényét. Hi>- szonőt fogat kanyarodott reggel a határ felé a harmincas választókörzet­ből, tizenkettő a kollektiv gazdaságból. A szekerekről lekerülnek a vetőmago» zsákok, és a parcella szélek menten, mint sűrűn rakott kilométer-kövek jelzik a munkát. A kollektivis­ták földjén kukoricavetésre készülőd nek a 2-es csoport tagjai. Három hektár van hátra mindössze, úgy vállalták, ma elvégzik. De err* tett fel­ajánlást minden egyéni gazda isc Éppen delet harangoztak a péli templomban, amikor Hodos Teodor meglengette a vörössclymü zászlót Amikor látta, hogy a legszélén dol­gozók is észrevették a jeladását, két kezéből tölcsért formálva szája elé kiáltotta tovább az első győzelmet. A „Felszabadulás” kollektív gazdaság kettes brigádja teljesítette vállalását. Ettől kezdve negyed, félóránként Ismét meglengették a zászlót annak Jeléül, hogy egy-egy gazdával több tett eleget felajánlásának. Legtöbben a maguk munkája után a többiek segítségére siettek, s este a néptanács irodájában Hodos Teodor kollektivista a hármas választókör­zet képviselője a mai nap eredményeként nyolc hektár burgonya, hat hektár 36 ár kukorica elvetéséről tett jelentést. GALACON meg, máris jelentős sikerekről számolhattak be. Nemcsak peni­cillin injekciót, hanem tablettákat is gyártanak már és most készül a századik gyártási tétel. Szép eredményekkel büszkélkedtek ünnepnapjukon a könnyűipari munká­sok. A „Tesátura” textilgyár kollek- tivája 61 ujitási javaslatot tett a tér-j melési folyamat megjavítására. Me­netoszlopuk első soraiban a legki­válóbb munkásnők lépkedtek. A felvonulók között voltak a mű­vészeti és kulturális intézmények munkaközösségei, a Nemzeti Színház, az Állami Jiddis Színház, a Moldvai Állami Filharmónia művészei. ZSIL VÖLGYÉ BEN képét. Lelkesen, vidáman vonultak fel a bányászok és épitők. örömmel ün­nepeltek, hiszen a zsilvölgyl szérune- dencében is egyre szebbé, boldogabbá vált a dolgozók élete. Üzemi tánccsoport t felvonulók között. Katonai díszszemle, hatalmas tömegfelvonulás volt Moszkvában a dolgozók nemzetközi szolidaritásának ünnepén (Agerpres). A TASZSZ MOSZKVA Jelenti: A május elsejei felvonulás Moszk­vában a hagyományos katonai dísz­szemlével kezdődött. A Vörös tér ünnepi külsőt öltött erre az alkalomra. A Kreml előtti épü­letek homlokzatán Marx KároJynak, a tudományos kommunizmus meg­alapítójának és V. I. Leninnek, a kommunista párt és az első szocia­lista állam megteremtőjének hatal­mas arcképei láthatók. Vörös alapon nagybetűs felirat hirdeti az SZKP KB május elsejei felhívását: „A mar- xizmus-leninizmus zászlaja alatt, a Kommunista Párt vezetésével — elő­re, a kommunizmus győzelme felé 1” Az emelvényeken a Szovjetunió és az Orosz SZSZSZK Legfelső Szov­jetjeinek képviselői, államférfiak, tár­sadalmi aktivistáik, munkások, kol­hozparasztok, tudósok, Írók és művé­szek, katonatisztek és a diplomáciai kar tagjai foglaltak helyet. Ott voltak az emelvényeken a kül­földi vendégek ; a magyar ország­gyűlés, a Német DK Népi Kamarája, a belgrádi népi tanács küldöttei, a francia szocialista párt küldöttségének tagjai, valamint a francia közélet szá­mos kiválósága. Mellettük ott vol­tak az angol energetikai küldött­ség tagjai. A moszkvai május elsejei ünnepségekre húsz ország, köztük Anglia, Franciaország, Kína, India, Bulgária, Magyarország, Mexi­kó, Svédország, Chile, Burma és más országok szakszervezetei küldöt­ték el képviselőiket. Igen sok ven­déget hivott meg az ünnepségre 1 Szovjet Békevédelmi Bizottság is. Délelőtt 10 órakor a Mauzóleum emelvényén megjelentek a kommunista párt és a szovjet kormány vezetői. A jelenlevők hosszas tapssal fogadták őket. Megkezdődött a katonai díszszemle. K. Sz. Moszkalenko marsall, a dísz­szemle parancsnoka jelentést tett G. K. Zsukov marsallnak, a Szovjet­unió honvédelmi miniszterének, majd mindketten megszemlélték a felsora­kozott csapatokat. Ezután G. K. Zsukov marsall fel* ment az emelvényre és beszédet in­tézett az egybegyűltekhez. G. K. Zsukov beszéde Katona és tengerész, tisztes és ten­gerész tisztes elvtársak I Tiszt, tábornok és tengernagy elv- társak I A Szovjetunió dolgozói I Kedves külföldi vendégeink! A szovjet kormány és a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bi­zottsága nevében és megbízásából kö­szöntelek és üdvözöllek Benneteket május elseje, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napja alkalmából. A Szovjetunió népei nagy lelkese­déssel fogadták az idei május else­jét. A szovjet nép, táníorithatatlanul követve a nagy Lenin mutatta utat, uj sikereket ért el a kommunizmus építésében. A kommunista párt husza­dik kongresszusa nagyszabású ter­vet dolgozott ki hazánk gazdasági és kulturális életének hatalmas arányú fellendítésére, a szovjet nép jólétének emelésére. A kommunista építés nagyszerű távlatai még Jobban megerősítik a párt és a nép megingathatatlan egy­ségét, még magasabbra emelik a szov­jet emberek politikai cselekvőkészsé­gét s önfeláldozó munkára ösztönzik őket a szocialista szovjet állam hatal­ma érdekében. A szovjet nép a kommunista párt huszadik kongresszusának történelmi jelentőségű határozataiban, a párt kol­lektiv bölcsességének bizonyságát lát­ja, amely a marxizmus-ieninizmus zászlaja alatt táníorithatatlanul veze­tik országunkat a kommunizmus felé. A nagy Kína és a többi népi demo­kratikus ország dolgozói az uj, szo­cialista élet építésében elért nagy si­kereikkel fogadták május elsejét. Sza­kadatlanul erősödik a szocialista or­szágok nagy közössége, felvirágzik népeik megbonthatatlan barátsága és együttműködése. Ebben az esztendőben május elsejét annak a harcnak a megélénkülése je­gyében ünnepeljük, amelyet az egész világ dolgozói folytatnak a népek közti békéért,a demokráciáért, a sza­badságért és nemzeti függetlenségért. Népünk békében és barátságban akar élni az egész világ népeivel. A kom­munista párt huszadik kongresszusá­nak határozatai nyomatékkai hangsú­lyozzák, hogy a Szovjetunió tántorit­hatatlanul kőveti az államok békés együttlétezésének lenini elvét, függet­lenül az egyes országok társadalmi rendszerétől. A szovjet kormány következetesen tovább harcol a nemzetközi feszültség enyhítéséért, az államok közti bará­ti kapcsolatok megteremtéséért, az egyenlőségen és kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági és kulturális kap­csolatok kiszélesítéséért. A Szovjetunió tettekkel igazolja azt, hogy a nemzetközi feszültség további enyhítésére és az államok közötti bi­zalom megteremtésére törekszik. Éla bizonyságai ennek azok az uj javasla­tok, amelyeket a szovjet kormány tér* jesztett elő a fegyverzet csökkentésé* nek és a tömegpusztító fegyverek el* tiltásának, a fegyveres erők állomá* nyának és a védelmi kiadásoknak fo* kozatos csökkentése kérdésében. A Szovjetunió, a Kínai Népköztáw saság, a népi demokratikus országok és a tartós béke megteremtésében ér­dekelt más államok politikája szélei távlatokat nyit a nemzetközi kapcso* (Folytaiás a 4. oldalon) Munkával köszöntötték a falvak dolgozói máius else jét Petrozsény régi bányászváros, már hosszú évtizedek óta sokszor látott ünneplő bányászokat május elsején. Ebben az évben ismét diszt öltött a legszebb tavaszi ünnep köszöntésére. Frissen meszelt házak lengő lobogók­kal, zöldellő gallyakkal ékesítve vár­ták Zsilvölgye dolgozóit. A szénme­dence minden részéről jöttek s sötét­kék egyenruhás bányászok, ünneplő­be öltözött épitők, technikusok, mér­nökök, tisztviselők. A Viktória téren tartott ünnepi gyűlésen Barna János elvtárs, az RMP rajon! bizottságának első titkára beszélt a dolgozók nem­zetközi ünnepének Jelentőségéről s azokról az eredményekről, amelyekkel Zsilvölgye dolgozói köszöntötték a nagy ünnepet, a párt II. kongresszu­sa határozatainak teljesítéséért folyó harc során. Az ünnepi tribün előtt el­vonuló bányászokat lelkes taps fo­gadta. A felvonulók élén a lónyal bánya dolgozóit képviselő csoport haladt. Ez a bánya érte el május 1 tisz­teletére a legkiválóbb eredménye­ket. Négyezer tonna terven felül termelt szénnel köszöntötte a dol­gozók ünnepét. A petrillaiak csoportjának élén több élbányász, köztük Cenusá Cornel, Fila loan és Ráisz János vitték a bá­nya büszkeségét, a termelés vörös zászlaját, amelynek megőrzéséért a petrillai bányászok egyre szebb meg­valósításokat igyekeztek elérni. S hogy munkájuk valóban eredményes, bizonyltja az a 3300 tonna szén, _a- melyet a bánya munkaközössége má­jus 1 tiszteletére terven felül küldött a felszínre. Vulkán, Aninósza, Lu- pény bányászainak csoportjai után az urikányi bányászok küldöttei vonul­tak fel. Az első ötéves terv szülötte, az egyre szépülő urikányi uj város üdvözletét hozták. Urikányban az el­múlt öt év alatt 37 uj blokkház épüjt, 645 lakosztállyal, állami üzletek, or­vosi rendelők létesültek s most május 1 előtt újabb három állami bolt nyilt meg. A 7-es számú építkezési tröszt dolgozóinak csoportjai vonultak fel ezután. A „Gheorghe Gheorghlu-Pej” bá­nyászati főiskola diákjainak nagy csoportja és a pionírok csapatai élén­kítették a felvonulók hosszú sorának

Next

/
Thumbnails
Contents