Előre, 1958. április (12. évfolyam, 3245-3271. szám)

1958-04-01 / 3245. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! XII. évfolyam 3245. sz. 4 oldal ára 20 báni 1958 április 1., kedd Történelmi jelentőségű kezdeményezés A Szovjetunió egyoldalúan beszünteti az atom- es hldrogfti- fejfüverrel való kísérleteket A román kormányküldöttség a Kinai Népköztársaságba érkezett KUNMIN. — Az Agerpres külön- tudósítója jelenti: Kedden délben Kunminba érkezett a Román Népköztársaság kormánykül­döttsége, amely Chivu Stoica elv­társsal. a Román Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökével az élen a Kínai Népköztársaság kormányának meghívására látogatást tesz a nagy baráti országban. A küldöttségben részt vesznek Emil Bodnaras elvtárs, a Minisztertanács alelnöke, Avram Bunaciu elvtárs kül­ügyminiszter. valamint Th. Rudenco. a Román Népköztársaság pekingi nagykövete, Kunmin (Yunan tartomány főváro­sa) lakossága nagv lelkesedéssel, test­véri szeretettel fogadta a román kor­mányküldöttséget. A repülőtér köz­ponti épületének homlokzatán óriási táblán a következő felírás olvasható: „Köszöntjük a Román Népköztársa­ság kormányküldöttségét, élén Chivu Stoica elvtárssal, a Minisztertanács elnökével.“ Amikor a repülőgép a magasrangú román vendégekkel leszállt a kunmi­ni repülőtéren, az egybegyűltek ha­talmas éljenzéssel és virágcsokrokkal fogadták az érkezőket. Chivu Stoica. Emil Bodnaras és Avram Bunaciu elvtársakat a repülőgépből kiszállva, melegen üdvözölték,Yu I-csuan, Yunan tartomány népi bizottságának elnöke; Szin Min-hui, a népi bizottság alel­nöke; Csin Jun-csen, a Kínai Nép- köztársaság külügvminiszterhelvettese; Ke Bo-nian, a Kínai Népköztársaság’ bukaresti nagykövete és Th. Rudenco, a Román Népköztársaság pekingi nagykövete, valamint a nagykövetség tagjai. Yu I-csuan, Yunan tartomány népi bizottságának elnöke üdvözlő beszé­dében egyebek között ezeket mondot­ta: A román kormányküldöttség, a- melv baráti látogatásra érkezett or­szágunkba, magával hozta a távoli Kárpátokból a román nép baráti üd­vözletét a kínai népnek. Engedjék meg, hogv Yunan tartomány népi bi­zottsága és az egész tartománv nem­zetiségei nevében szívélyesen üdvözöl­jem Önöket. Meggyőződésünk, hogv a román kormányküldöttség látogatása országunkban elősegíti Kína és Romá­nia baráti kapcsolatainak megszilár­dítását. Az üdvözletre válaszolva Chivu Stoica elvtárs, a Román Népköztár­saság Minisztertanácsának elnöke egvebek közt kijelentette: Az Önök napfényes városában, a- melv híres művészeinek csodálatos műalkotásairól, szeretetteljes fogadta­tásban részesülünk s ez kifejezi azt a testvéri, baráti kapcsolatot, amely népeinket egyesíti a közös, nagv és nemes cél — a szocializmus építésé­ben. Kedves elvtársak, kérjük, fogad-: iák a román népnek nagy barátjához és testvéréhez, a kínai néphez szóló szívből * fakadó forró üdvözletét. Kis vánjuk Önöknek, hogv újabb sikere-: két érjenek el annak a nagyszerű cél-' kitűzésnek a valóra váltásában, hogv hazájukat szocialista ipari nagyhata­lommá változtassák. Bizonyosak vagvunk afelől, hogy látogatásunk az önök országában, ta­lálkozásunk a kínai néppel, amelvet a román nép nagyrabecsüléssel és tisztelettel övez, megbeszéléseink az Önök vezetőivel — elősegítik a ro­mán-kínai barátság elmélyítését, az országaink közti sokoldalú egvüttmű-f ködés szorosabbra fűzését, a szocia­lista tábor egységének, mint a béke legfőbb biztosítékának megszilárdítá­sát. Végül Chivu Stoica elvtárs éltette a román—kínai barátságot ,a szocia­lista országok egységét és a világ­békét. ★ Hétfő délután Chivu Stoica. Emil Bodnaras és Avram Bunaciu elvtársik sétát tettek Yunan tartománv egvik legszebb vidékén, a Nyugati Hegység­ben és a Kunmin-tónál. Aznap este a vendégek fogadáson vettek részt, amelvet Yu I-csuan, Yu­nan tartománv népi bizottságának el­nöke rendezett tiszteletükre. A Legfelső Szovjet határozata MOSZKVA. (Agerpres.) — TASZSZ. A béke ügyének és a népek jólétének szempontjából évről évre hónapról hónapra nagyobb jelentőséget nyer az atom- és hidrogénfegyverekkel folyó kísérletek beszüntetésének kérdése. Ma már a föld lakosságának döntő többsége e kísérletek be­szüntetését követeli. Noha a népek már több éve határozott har­cot folytatnak e kísérletek beszüntetése érdekében, a kísérletek tovább folynak, ami egyre újabb és újabb típusú halálthozó, nuk­leáris fegyverek létrehozásához vezet, fokozza a levegőben és a talajban a rádióaktív elemek koncentrációját, megfertőzi az em­berek szervezetét és veszélyezteti a jövő nemzedékek normális fejlődését. A Szovjetunió kitartó és következetes erőfeszítéseket tett an­nak érdekében, hogy megegyezésre jusson az atom- és hidrogén­fegyverekkel rendelkező hatalmakkal a nukleáris kísérletek azon­nali és feltétel nélküli beszüntetésére vonatkozólag. E célból a Szovjetunió Legfelső Szovjetje és a szovjet kormány az utóbbi években ismételten konkrét javaslatokat tettek a kísérletek be­szüntetésére, amelyek alapján már régóta megegyezésre lehetett volna jutni ebben a kérdésben. Az Egyesült Államok Kongresszusához és Nagy-Britannia parlamentjéhez intézett 1957 május 10-i üzenetében a Szovjet­unió Legfelső Szovjetje felhívta az USA Kongresszusát és Nagy- Britannia parlamentjét hogy működjenek közre egy olyan egyez­mény létrehozásában a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányai között, amelynek értelmében azon­nali hatállyal megszüntetik az atom- és hidrogénbomba rob­bantási kísérleteket. Az elmúlt év decemberében megtartott legutóbbi ülésszakán a Szovjetunió Legfelső Szovjetje, kifejezésre juttatva a szovjet nép megingathatatlan és egyhangú békevágyát, azt javasolta, hogy a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kö­telezzék magukat arra, hogy 1958 január elsejével kezdődően be­szüntetik az atom- és hidrogénfegyverekkel folyó összes kísér­leteket. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia azonban nem vála­szoltak a Szovjetuniónak ezekre a javaslataira. Ennek következ­tében a világ különböző részein folytatódnak a kísérleti atom- és hidrogénbomba-robbantások, ami azt bizonyítja, hogy fokozó­dik az egyre veszélyesebb tömegpusztító fegyvertípusok létreho­zására irányuló hajsza. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Legfelső Szovjetje attól az óhajtól vezérelve, hogy megtegye az első gya­korlati intézkedést az atom- és hidrogénfegyver-kísérletek álta­lános megszüntetése irányában és ily módon megtegye az első lépést az emberiségnek a tömegpusztító atomháború veszélyétől való megmentése felé, elhatározza: I. A SZOVJETUNIÓBAN BESZÜNTETIK AZ ÖSSZES ATOM- ÉS HIDROGÉNFEGYVER-TIPUSOKKAL VALÓ KÍ­SÉRLETEKET. A Szovjetunió Legfelső Szovjetje elvárja, miszerint az atom- és hidrogénfegyverrel rendelkező többi állam parlamentjei tegye­nek meg mindent annak érdekében, hogy ezen országok is be­szüntessék a kísérleti robbantásokat e fegyvertípusokkal II. Megbízza a Szovjetunió Minisztertanácsát a jelen hatá­rozat I. pontja életbeléptetéséhez szükséges intézkedések megté­telével, továbbá pedig azzal, hogy intézzen felhívást az atom- és hidrogénfegyverrel rendelkező többi állam kormányaihoz ha­sonló intézkedések megtételére ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MINDENÜTT ÉS ÖRÖKRE BIZTOSÍTSAK AZ ATOM- ÉS HIDROGÉNFEGYVERREL VALÓ KÍSÉRLETEK BESZÜNTE­TÉSÉT. Az esetben, ha az atom- és hidrogénfegyverrel rendelkező többi hatalom folytatni fogja kísérleteit ezekkel a fegyverekkel, a Szovjetunió kormánya fenntartja magának a cselekvési szabad­ságot, hogy legjobb belátása szerint járjon el a további atom- és hidrogénfegyver-kísérletek kérdésében, alkalmazkodva a fent em­lített körülményekhez, figyelembe véve a Szovjetunió biztonsá­gának érdekeit. A Szovjetunió Legfelső Szovjetje őszintén reméli, hogy a Szovjetunió kezdeményezése a nukleáris fegyverrel való kísér­letek beszüntetése kérdésében megfelelő támogatásban fog ré­szesülni a többi állam parlamentjei részéről. A Szovjetunió Legfelső Szovjetjének mélységes meggyőző­dése, hogy ha a nukleáris fegyverrel rendelkező többi állam — válaszul a Szovjetunió határozatára — a maga részéről szintén beszünteti az ezzel a fegyverrel végzett kísérleteket, ily módon gyakorlatilag fontos lépést tesz az összes népek békéje és biz­tonsága megszilárdításának útján. Nem fér hozzá kétség, hogy ez a lépés nagy jelentőségű volna az égés? nemzetközi helyzet jobbátétele szempontjából, előmozdítaná azt, hogy az emberiség megszabaduljon a béke sorsáért, a jövő nemzedék sorsáért rá­nehezedő aggodalomtól. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Legfelső Szovjetje Moszkva, Kreml, 1958, március 31. A Szovjetunió Legfelső Szovjetjének FELHÍVÁSA MOSZKVA (Agerpres). — A TASZSZ jelenti: A Szovjetunió Legfelső Szovjetje felhívást intézett az USA Kongresz- szusához azzal kapcsolatban, hogy a Szovjetunió egyoldalúan beszün­tette a nukleáris fegyverkísérlete­ket. A felhívás rámutat arra, hogv a Szovjetunió Legfelső Szovjetje, at­tól az óhajtól vezérelve, hogy meg­tegye az első gyakorlati intézkedést a nukleáris fegyverkísérletek általá­nos megszüntetése irányában és ilymódon megtegye az első lépést az emberiségnek a tömegpusztító atomháború veszélyétől való végér­vényes megmentése felé, határozatot hozott, miszerint a Szovjetunió egy­oldalúan megszünteti az atom- és hiérogénfegyverrel való kísérlete­ket. A Szovjetunió Legfelső Szovjetje felhívja az Egyesült Államok Kon­gresszusát, hogy az egész emberi­ség érdekében támogassa ezt a kez­deményezést, amely összhangban áll a világ valamennyi országában élő millió és millió ember törekvé­seivel. A Legfelső Szovjet egyben felhí­vást intézett ebben a kérdésben Nagy-Britannia parlamentjéhez is hogy támogassa a Szovjetunió Leg­felső Szovjetjének kezdeményezését. Az ülésszak jóváhagyta továbbá a Legfelső Szovjet felhívását a többi ország parlamentjeihez, amely a többi között ezeket mondja : Annak a nagy felelősségnek a tudatában, amellyel a parlamentek a béke meg­óvása és megszilárdítása magasz­tos ügyéért népeiknek tartoznak, a Szovjetunió Legfelső Szovjetje az­zal a nyomatékos felhívással fordult a nukleáris fegyvert gyártó két or­szág — az USA és Nagy-Britannia —i parlamentjeihez, vessék latba minden befolyásukat hogy a nuk­leáris- és hidrogénfegyverekkel való kísérletek megszüntetésének kérdé­se most már minden áljam részéről egyszer és mindenkorra végleges megoldást nyerjen. A Legfelső Szovjet felhívja az összes országok parlamentjeit, tá­mogassák ezt a kezdeményezést és a nukleáris fegyverkísérletek általá­nos és végleges megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket, amelyek megegyeznek a népek törekvéseivel, az egész emberiség törekvéseivel. A Szovjetunió Legfelső Szovjetje felhívást intézett a Német SZK Bundestagjához is. Felhívásában rámutat, milyen súlyos következmé­nyekkel jár a béke ügyére nézve az, hogy a Német SZK kormánya atom­fegyverrel és rakétafegyverrel sze­reli fel a nyugat-német hadsereget. Amikor a Szovjetunió Legfelső Szovjetje a jelen felhívással fordul a Német SZK Bundestagjához — hangsúlyozza az okmány —, az a törekvés vezérli, hogy egyesítse a szovjet és a német nép erőfeszíté­seit Európa népeinek és magának a német népnek békéje és biztonsága érdekében. Az atom- és hídrogénfegyver kísérletek beszüntetése a jelen pillanat legidőszerűbb és legégetőbb követelménye Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter nyilatkozata MOSZKVA. (Agerpres.) — TASZSZ. A Szovjetunió Legfelső Szovjetje két kamarájának március 31-i együt­tes ülésén Andrej Gromiko, a Szov­jetunió külügyminisztere nyilatkozatot tett az atom- és hidrogénfegvverek- kel való kísérletek megszüntetésével kapcsolatban. Az atomfegyverekkel rendelkező hatalmak közül sajnos a Szovjetunió az egyetlen ország — mondotta —, amelv hajlandó minden késedelem nélkül aláírni egv olvan egyezményt, amelv véget vetne az atom- és hidrogénbombákkal folyta­tott kísérleti robbantásoknak. Tisztában vagyunk vele — folytatta Gromiko —, hogy a kísérletek be­szüntetése még nem jelenti az atom­háború veszélyének teljes elhárítását. Ezért, amidőn a kísérleti robbantások megszüntetése mellett foglalunk ál­lást, egyben világosan kijelentjük, hogv legfőbb célunk megegyezni a többi hatalmakkal az összes atom- és hidrogénfegyver-típusok feltétel nél­küli betiltásában, gyártásuk meg­szüntetésében és az összes ilyen fegy­verkészletek megsemmisítésében, meg­felelő ellenőrzés mellett. Az Egye­sült Államok és Nagy-Britannia kor­mányai azonban még nem juttatták kifejezésre elhatározásukat. hogv erre hajlandók lennének, noha a nukleáris fegyverrel rendelkező há­rom hatalomnak e lépését az egész emberiség kétségkívül hálával fo­gadná. Az e fegyvertípusokkal folyó kísér­leti robbantások beszüntetésének kér­dése a legkevésbé sem szűk értelem­ben vett, műszaki jellegű kérdés Olyan kérdés ez, amelynek nagv nemzetközi-politikai és erkölcsi jelen­tősége van. Mindaddig, amíg e kérdés megoldása halasztást szenved, min­den hónapot, minden hetet a béke ér­dekeinek kárára használnak fel azok az erők, amelyek azt kívánják, hogy a népek még mélyebbre süllyedjenek az atomháború előkészítésének mo­csarába. Ismeretes, hogy az Egyesült Álla­mok illetékes hatóságai ürügyet keresnek rá, hogy elutasítsák a nukleáris kísérletek megszüntetésére vonatkozó egyezményt, s ezért azt állítják az utóbbi időben, hogv e kí­sérletek célja tiszta, csökkentett rá- dióaktivitású nukleáris bombák elő­állítása lenne. E tiszta bombák fel­tételezett iótulajdonságait az Egye­sült Államokban olvan nagy elragad­tatással méltatják, hogy azt lehetne hinni: olvan eszközökről van szó, a- melyek az emberiség jólétét szolgál­ják. nempedig az emberek tömeges elpusztítását. Ezen állítások szerzőinek lelkiisme­retére bízzuk, hogv indokolt-e hinni: kellemesebb lesz az emberek számá­ra tiszta hidrogénbombáktól elpusz­tulni — amennyiben valakinek sike­rülne ilyent létrehozni —, mint pisz­kos bombáktól. Azt kell ezzel szem- I I ben hangsúlyoznunk, hogv a tiszta nukleáris fegyverről szóló koholmá- | nyok célja: elterelni a figyelmet a legfőbb kérdésről. Mint ahogyan azt ismert amerikai atomtudósok nyilat­kozatukban igen helyesen megjegy­zik: a világnak most nem a „tiszta“, vagy a „piszkos“ hidrogénbombák között kell választania, hanem az atomháború és a nukleáris fegyver borzalmaitól mentes béke között. Ez tehát a kérdés a jelen pillanatban. Azt mondják, hogy a nukleáris kí­sérletek beszüntetése megnehezítené azoknak a nyugati politikusoknak a helyzetét, akik a tűzzel játszva, az atom- és hidrogénbombák felhaszná­lásával való fenyegetésre teszik tét­jeiket és a „megfékezés eszközének“ hangzatos, de teljesen hamis nevével ruházzák fel a nukleáris fegyvereket. Ezek a politikusok arról akarják meg­győzni a népeket, hogy ezek a bom­(Folytatása a 3. oldalon) MÁJUS 1 KÖSZÖNTÉSÉRE Va/dahunyadról jelentik 20 NAP ALATT ^ersvas TERVEN 5000 TONNA w FELÜL Gyorsan halad a tavaszi vetés Nagyvárad tartományban A vajdahunyadi kohászok több mint 300 műszaki-szervezési intéz­kedés foganatosítását irányozták elő kollektív szerződésükben s ezeknek egy részét már meg is valósították. így például a Martin-acélműben az öntőcsatornák számának növelésével az eddigi négy helyett hat ingotot öntenek ki egyszerre. Két köszörűkö vet állítottak be a villamoskemen­cékben olvasztott acélbugák tisztításá ra. Nemsokára üzembe helyezik a speciális acél hűtésére szolgáló szab ályozható hűtőberendezést. A fenti intézkedések nyomán a viilamoskemi encében olvasztott acélnál felére csökkentették a seleitet. A gömbvasgvártás fokozása érdé kében a hengerműben rövidesen gör­gős vezetöberendezést helyeznek üze mbe. A bevezetett műszaki-szervezési intézkedések és a széles körben al­kalmazott fejlett munkamódszerek se gítségével a vajdahunyadi kohászok március első 20 napjában az előirán yzottnál csaknem 5000 tonnával több nyersvasat, acélt és idomvasat terme Itek. Nagyvárad tartományban sok állami gazdaságban, kollektív gazdaságban és mezőgazdasági társulásban már el­vetették a tavaszi árpát, a zabot, a borsót és a lóherét. Több. mini 4000 hektáron elvégezték a tavaszi szán­tást. és több mint 30.000 hektár terüle­tet megboronáltak és megtárcsáztaR. A Nagyvárad tartományi földműve­lők az idén csaknem 16.000 hektárral nagyobb területet vetnek be különféle növényekkel, mint 1957-ben. Megérkezett a traktor (Munkatársunktól) A felvinci kollekti­visták már meg szók- ták, hogy a tavasz i- gazi beköszöntését ne csak a gólyák, fecskék jövetelétől várják, ha­nem a traktorétól is- Amikor a határban felbúg a gép, biztosak abban, hogy a napsu­garak azután miár rügyfakasztásra ké­szülnek Meg is érke­zett már a nagyenyedi gépállomás traktora. S aznap a határban már el is búcsúztatta a fel­vinci telet. Próbaszán­tást végzett. A föld egy jókora helyt any­nyira fölengedett, hogy másnap már tíz órá­nyi munkát is biztosí­tott a traktoroknak. S ha a traktor már jelt adott a tavasz kezdetére, a kollekti­visták is szaporábbra fogták a munkát. Mi­előbb be akarják fejez­ni a trágya hordását s a krumpli jarnvizáln- sál. Tavaly hét hektá­ron vetettek hibrid kukoricát, ez évben 13 hektárt tervszerüsitet- tek. A szőlőben ugyan­csak szorgos munka folyik. Drägäsani kör­nyékéről 10.000 vadat kaptak. Ezt mielőbb be akarják oltani, hogy az idén egy hek­táros szőlőiskolájuk legyen- A szölőolt- ványból más években is jól pénzeltek, az idén ugyancsak szép keresetre számíthat­nak, meg aztán a saját szőlőterületük gyara­pítására is nagy gon­dot fordítanak. Ezért kell a sok oltvány. A felvinci határban felbugott a traktor. A felvinci kollektivisták örvendenek a várt jeladásnak, mert a té­li hosszas tervezgetés után végre itt a cse­lekvés ideje. 12.700 hektáron termelnek zöldséget Kolozsvár tartományban--------o-------­Teljesítették negyedévi tervüket Tizenöt tégla- és cserépgyárunk a kitűzött határidő előtt teljesítette el­ső negyedévi termelési tervét. Az el­ső üzemek, amelyek negyedévi tervü­ket teljesítették, a nagyszebeni Re­cord, a dicsöszentmártoni Hercules, valamint az Arad és a Szatmár tég­la- és cserépgvárak.--------o-------­Jószomszédi segítség (Munkatársunktól). — A belkéri (Borosjenő rajon) társulás taglétszáma a tél folyamán meghárom­szorozódott. A tavalyi terméshozam és a nem messzi Gurba község példája meg­győzte a kétkedők jórészét. A beikének is jól jártak a társulásban, mert 350 ki­lóval többjük lett búzából, hektáronként, mint az egyénieknek, de a gurbaiak még náluk is többet értek el. Persze náluk másképp állt a helyzet, mert a „Békeharc“ elnevezésű gurbai társu­lásban benne van az egész község s több mint 3 ezer hektár a szántójuk. Minden munkát szántástól cséplésig kö­zösen végeztek brigádokban és csopor­tokban, s ahol csak lehetett gépi mun­kát alkalmaztak, szigorúan betartva az agrotechnika szabályait. Korán vetet­tek, idejében és annyiszor kapáltak, a- hányszor szükséges volt s nem sajnál­ták a földtől a munkát. Az eredmény meg is látszott. Búzaátlaguk meghalad­ta a 2800 kilót. A belkériek tanultak tőlük. Még az őszutón ellátogattak Gurbára és meg­vitatták a felmerülő problémákat s idén tavasszal már az ott tapasztaltak alapján kezdtek munkához, egyben- másban meg is előzve a szomszédokat. Megtették az összes tavaszváró előké­születeket s kihasználva a néhány me­leg napot el is vetették a tavaszi bú­zát. A napokban a gurbaiak visszaad­ták a belkériek őszi látogatását. A lá­togatás után, amely a tapasztalatok to­vábbi kiszélesítését célozta, még 12 család kérte felvételét a belkéri társu­lásba. Velük 82-re emelkedett a taglét­szám és 183 hektárra a közösen meg­művelt terület. (Munkatársunk 'telefonjelentése.) Kolozsvár tartomány éghajlati vi­szonyai rendkívül kedvezőek az öntö­zéses zöldségtermesztés kiterjesztésé­re. A Maros, a Szamos, az Aranyos mentén és más kisebb folyók vidékén aránylag kis befektetéssel jól jövedel­mező termelési ágat honosíthatnak meg a kollektivisták, a társult és az egyénileg gazdálkodó földművesek. Az elmúlt években nem egy kollektív gazdaság, köztük az apahidai, kuty- íalvi és mások fő jövedelmi forrását éppen a zöldségtermesztés képezte. A tartományi néptanács terve szerint ez évben a városi lakosság és a. mun­kásközpontok lakóinak zöldségszük­ségletét a tartomány gazdaságai kell hogy fedezzék. Ezért 118 faluban ösz- szesen 12.700 hektáron termelnek zöld­séget, A palánták előállítására 31.471 négyzetméter melegágyat vetnek be. A szükséges vetőmagmennyiséget az Aprozar és a szövetkezetek még a tél folyamán biztosították. Ezzel szemben lassan halad a szerződéskötés. Az Ap­rozar alig több mint 80 százalékban* a szövetkezetek pedig valamivel több mint 50 százalékban teljesítették szer* ződéskötési tervüket.--------O-------­Újabb üzemeket tüntettek ki termelési Vörös Zászlóval A Kőolaj- és Vegyipari Miniszté­rium és a kőolaj-, földgáz- és vegv-i ipari munkások szakszervezetének központi bizottsága termelési Vörös Zászlóval tüntette ki azokat az üze­meket, amelyek a múlt év második felében1 elsők voltak a szocialista ver­senyben. Termelési Vörös Zászlót kaptak a következő üzemek: a kőolajiparban az urlati kőolajtelep, a ploesti 2. számú kőolajfinomító és a moreni kőolajipari berendezésjavító üzem. A vegv- és gyógyszeriparban a 2. számú desz,' tilláló üzem, a zernesti Nicolae Bál- cescu papír- és cellulózé koribináf és a Bucuresti műanyaggyár. A doicesti „Gh. Gheorghiu-Dej" hőerőmű viilamosenergiát szolgáltat Bukarestnek, a Prahova völgyi köolajvidék nek, Munténiának és az ország több más ipari központjának. Képünkön: a doicesti „Gh. Gheorghiu-Dej“ hőerő» mű turbina-csarnoka

Next

/
Thumbnails
Contents