Somogyvármegye, 1905. július-szeptember (1. évfolyam, 24-100. szám)

1905-07-01 / 24. szám

Kaposvár, 1905. 7 I. évfolyam. 24. szám. Szombat, julius SOWOQWrtRMEöVE POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 4. sz., Boitein-udvar. Inlerurbán-telefon: 128. szám. Kéziratot nem adunk vissza. =— ­Főszerkesztő: PETE MÁRTON Dr. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Helyben egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre 4 K. — Vidéken egész évre 20 K, fél évre 10 K, negyed évre 5 K. zrr Egyes szám ára helyben 6 fillér, vidéken 8 fillér. Soha! Kaposvár, junius 30. (Pm.) A válság teljes öt hónapja tart már. Isten a megmondhatója: mikor ér véget. A szántszándékos húzás-halogatás a kormányok, a király tanácsosainak a bűne. Minden kísérletről, mit állítólag a béke helyreállítására tesznek, eleve tudják, eleve tudniok kell, hogy az ha­szontalan, hogy az eredményre nem fog vezetni addig, mig a nemzet óhaj­tása teljesítve nem lesz. Egyenes szemfényvesztés tehát, ami mindezideig az alkotmányválság megszüntetésére csinálódott. A sok kihallgatásnak volt-e értelme ? Hiszen mindenegyes politikus, aki a nemzet többségének bizalmával dicsekedhetett, megmondta a királynak, hogy a nem­zeti jogok elösmerése nélkül a válság meg nem szüntethető. — Ezt tudja tehát a király és érzi is. Mégis foly­ton ismétlődnek a próbálkozások. Mi ennek az oka ? s mi ennek a célja ? — Egyszerű a felelet: Oka: a tanácsadók gonoszlelkü- sége, kik még mindig azzal beszélik tele a király fejét, hogy ez a parla­menti többség csak a »lex Dániel« ellen sereglett össze; hogy ez a par­lamenti többség nem az elvek, hanem a jogfolytonosságon esett sérelem, a november 18-iki ocsmányság fölött ült igazságos népitélet eredménye. A célja ennek a huza-vonának az, hogy a válság terheit a nemzet érezni kezdje és a megszokással lo­hadjon le az a lelkesültség, mely a nemzetet a januári diadalmas csatában győzelemre vitte. Mindez pedig azért szükséges, hogy a büszkén kimondott chlopy-i .soha“ dicstelen porondján a király megállhasson és ne kelljen bevallania, hogy tévedett, mikor ezt a .sokát“ oda merte vágni a hűséges magyar nemzet szeme közé. De hát: ösmerjük-e a „király csalhatatlanságáról’ szóló dogmát ? Létezik-e ilyen hitvallás ? A magyar alkotmányban: nem. Ha pedig az alkotmányban ilyen dogma nincs, akkor nem is tartozunk meghajolni a királyi csalhatatlanság elve előtt, amely nem létezik. Ha azután a tévedés nincs ki­zárva, akkor a tévedésnek bevallása nem szégyen, hanem dicséretes, fér­fias erény. A király ténye egy ember lelki világának a megnyilatkozása. A nem­zet ténye milliók lelki világának az ösztönszerü, egyöntetű külső megje­lenése. Ebben van alkotó rész, mely a csalhatatlanság nevét magának kö­vetelheti. Ki tévedhetett tehát inkább a nemzeti létalap helyes vagy nem he­lyes volta tekintetében: király, vagy nemzet ? Kinek van tehát inkább joga ki­mondani a rettentő „sohá“-i: király­nak, vagy nemzetnek ? Bizony: kétségtelen, hogy most is tévednek a tanácsadók, kik a huza­vonától a nemzet lelkesülésének le- lohadását, a megszokástól a közönyös­ség kifejlődését várják és remélik. Nem, uraim ! A hatalmasabb szó a nemzeté, mely ha megszólal: bér­cek reszketnek, föld megindul és folyó kiárad. Ezzel a szóvei dörgi oda azok fülébe, kik elaltatni szeretnék a föl- buzdulást, kik azt remélik, hogy ez a kigyuladt nemzeti rajongás hamar el­hunyó szalmaláng, hogy ,,Soha !" A politikai helyzet. — Saját tudósitónk telefon és távirati jelentése. — Budapest, junius 30. Péter és Pál napja meghozta a nagy szenzációt. Fejérváry Géza báró miniszter- elnök ma reggel nyolc órakor Becsbe uta­zott, hogy jelentést tegyen a királynak a politikai helyzetről. A miniszterelnök utazásának hire gyor­san elterjedt politikai körökben és a leg­változatosabb kombinációkra adott tápot. Koalíciós körökben az a nézet, hogy Fejér- j váry Géza báró egyrészt a svájci és a bul­gáriai kereskedelmi szerződésekkel szemben , követendő eljárásról, de főképen a béke­tárgyalások megkezdéséről tesz jelentést. | Kétségtelen dolog, hogy különösen a béke- 1 tárgyalások kérdése bir nagy fontossággal s itt fordulat várható. Állítólag udvari körökből jön az az értesülés, hogy a király az engedékenység terére lépett s igy nem valószínűtlen, hogy a miniszterelnök, zsebében számottevő en­gedményekkel, már a közel napokban meg­kezdi a béketárgyalásokat. Mint félhivatalosan jelentik, a miniszter- elnök még ma este visszatér Budapestre. Más hire a mai napnak nincsen, de ez éppen elég, hogy mindenféle izgatott kíváncsisággal várják a legközelebbi fejle­ményeket. * Egy katonai szakember, aki közel áll a bennfentes körökhöz, a király engedé­kenységének az indító okául azt adja elő, hogy a hadvezetőség a megajánlott, de országgyülésileg meg nem szavazott 400 millió helyett 453 milliót költött. Tehát 53 millió a tulkiadás. A csuzimai ütközet után pedig arra a tudatra jöttek, hogy haditen­gerészetünk harcképessége nem megfelelő'. Ennek kiegészítésére tehát még 600 millió szükséges. Ebből reánk 361 millió esnék. Panama a vizmű-épitésnél. Húszezer koronás csalás. Meghamisított költségvetés. — Saját tudósítónktól. — Kaposvár, junius 30. Három nap óta egy vakmerő csalási ügyben folytat vizsgálatot rendőrségünk. Meghamisították a kaposvári városi vízve­zeték építésének költségvetését. Az eddig felfedezett hamisítás összege 20.000 koro­nára rúg. Lehet, hogy ez az összeg még növekedni fog. A hamisítást már a múlt héten felfedezték. Budapesten az országos közegészségi osztálynál jöttek a hamisítás nyomára s hétfőn maga Zarka Elemér kir. mérnök és Kovács István mérnök, a városi vizmü épités-vezetője tettek erről jelentést a polgármesternél, hol a hamisítás hire óriási megdöbbenést keltett. A veszteség, ha a hamisítást föl nem fedezik, a várost terhelte volna. Az ebből eredő hasznot pedig a Herceg-testvérek pécsi rézmííáru- gyáros cég, a kaposvári vizműépités vállal­kozója vágta volna zsebre. Hol, mikor és ki követte el a vak­merőén gaz hamisítást, azt egyelőre még sötét homály takarja el, de a szigorú nyo­mozás világosságot fog deríteni ebbe a rejtelmesnek látszó ügybe.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents