Somogyvármegye, 1916. július-szeptember (12. évfolyam, 148/3299-224/3375. szám)

1916-07-01 / 148. (3299.) szám

Luck előtt. Nagy harcok Kolomea körül. - Linsingen seregei Luck előtt állanak. - Lemberg az oroszok részére elérhetetlen. - Muszka elismerés csapatainknak. - Visszavert olasz támadások. - Megkezdődött az angol offenziva. - Háború előtt az Unió és Mexikó. Kaposwdt. junius 30. Még négy hete sincs, hogy Brus- silov hadserege megindította az offen­zívat, de már tiz nap előtt Lokacsy- nál megállítottuk a nagy orosz áradást és ez idő óta az orosz sereg Volhv- niában egyre csak hátrál, kénytelen visszavonulni. Linsingen hadserege szakadatlanul előrenyomul, úgy, hogy a német csapatok százhuszkilométeres front hosszában Lucktól három oldal­ról már mindössze 30—35 kilométer távolságra állanak. Mai távirataink a következők: Harcok Kolomea körül. Budapest, junius 30. (Hivatalos távirat.) A főhadiszállás jelenti: Bukovinában Izwornál osztagaink egy orosz lovasezredet széjjelugrasztottak. A Kolomeától keletre fekvő terü­leten az ellenség tegnap 40 kilo­méternyi szélességű harcvonalon megindította tőmegtámadasait. — Elkeseredett, váltakozó lefolyású harcok fejlődtek ki. Odasietett tar talékaink önföláldozó beavat­kozása segítségével a túlerőben lévő ellenséget több ponton kézi­tusában visszavetettük. Végül az esti órákba^ mégis vissza kellett vennünk barcvonalunk egy részét Kolomea felől és e vonaltól délre. — A Dnyeszter-kanyarulatban Obertyntői északra osztrák-ma* gyár csapatok két túlerőben lévő orosz támadást vertek vissza. Hasonlóképpen meghiúsultak az ellenség összes kísérletei, melyek­nél Novcpocujé töl nyugatra a? eperjesi 67. számú gyalogezred ól számü gyalogezred elsáncolt osztagait igyekezett visszaverni. — Volhyniában a tegnapi nap aránylag csendesen telt el. — Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. (A miniszterelnökség sajtó- osztálya.) Linsingen Lnck előtt. Berlin, junius 30. (Cenzúráit távirat.) A sajtóhadiszállá^ról jelentik: Linsingen vezérezredesnek ideje­korán történt beevatkozása és volhyniai ellentámadása nemcsak hogy megállította az oroszok of- fenziváját, de az orosz csapato­kat mindenütt visszavonulásra kénysze itette. Linsingen seregei 120 kilométeres fronton északi, nyugati és délnyugati irányból szinte rohamosan haladnak előre Luck felé és annak minden egyes pontjától már csak 30—35 kilo­méter távolságra állanak. Volhy­niában nemcsak hogy kudarcot vallott Brussilov támadása, de lépésről-lepésre kénytelen a tá­madó csapatok elől a megszállott területeket kiüríteni. Lemberg elérhetetlen. Genf, junius 30. (Cenz. távirat.) A „Paris Journal“ jelenti: Linsingen tábornok letagadhgtlan sikerei teljesen etéfhélémhné teszik az oroszokra nézve Lemberget. A központi hatal­mak uj előretörése nemcsak Lem&erg végleges fölszabadulását jelenti, de egyben a legnagyobb veszedelemmel fenyegeti Lesicki orosz generális Bu­kovinába benyomult csapatait. Nyil­vánvaló, hogy most az ellenség erős támadása várható valahol a Dnyesz­ter fölött, hogy ezzel a Bukovinában álló orosz balszárny elöl a vissza­vonulás útját teljesen elvághassa. Orosz elismerés csapatainknak Stockholm, junius 30. (Cenz. táv.) A pétervári „Ruskija Vjardomosti" hosszabb cikkben foglalkozik az orosz offenzivával és ebben a következőket jelenti: Ami az osztrák-magyar se­regnél a vezetést és visszavonu­lás stratégiáját illeti, elmondhat­juk, hogy vitéz és komoly ellen­séggel van dolgunk. Bámulatun­kat kell kifejeznünk azon, hogy ezen visszavonulásuk alkalmával oly sokát megmenthettek. — Az osztrák-magyar csapatok sem­mit sem hagytak hátra. Minden vasúti fölszerelést, muníciót, re­pülőgépet magukkal vittek s csak

Next

/
Thumbnails
Contents