Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1924

I. Az 1924—25. iskolai év története. Az 1924—25. iskolai év zavartalan lefolyású volt. A tanítást rendes időben kezdettük meg, rendes időben fejeztük be. A javító, különbözeti és pótló vizsgálatokat augusztus hó 29. és 30. napjain tartottuk. A beíratások szeptember 1., 2. és 3. napjain történtek, a tanévet megnyitó Veni Sancte szeptember 4-én volt; szeptember 5.-e részben rendezkedéssel, részben kirán­dulással telt el, a rendes tanítás szeptember 6-án kezdődött. A javító érettségi vizsgálat a tankerületi kir főigazgató el­nöklete alatt szeptember 10-én volt, amelyen mind az öt jelölt megfelelt; ugyanezen a napon voltak a magánvizsgálatok is. Az 1920—21. tanév elején életbeléptetett I. o. felvételi vizs­gálatokat a V. K. M. 1924 ovi julius 25-én kelt 69.735. sz. ren­deletével eltörölte. Az 1924 évi XI t.-c -ben foglalt középiskolai reformnak folyó tanévvel megkezdődő életbeléptetése nem idézett elő na­gyobb változást intézetünk életében, amely továbbra is megma­radhatott reáliskolának. Csupán az első osztályban lépett ez idő- szerint életbe az uj tanterv, mely a szabadkézi rajzot mint külön tárgyat vezette be már az első osztályba, a mennyiségtannak pedig ugyanott egy óra többletet juttatott. A Rendtartás értelmében 1924. november 27-én tartottuk iskolánkban a hetedik szülői értekezletet. Az igazgató ez alkalom­mal felhívta a szülőket, kövessenek el mindent az iskolán kívül is, hogy a tanulók modern nyelveket, elsősorban a németet, az­után a franciát vagy angolt, esetleg egy szláv nyelvet minél alaposabban elsajátítsák Ugyanekkor Barta Miksa tanár egy szépen kidolgozott, tartalmas előadást tartott az iskola érté­keléséről. A tanári testületben az 1924—25. tanév folyamán vál­tozás nem fordult elő. A tanári értekezletek száma összesen 18 volt, és pedig 10 rendes és 8 rendkívüli. Hivatalos látogatások. Dr. Schwöder Ervin kultuszminisz­teri államtitkár úr és Dr. Körösi László osztálytanácsos, középiskolai ügyosztályfőnökhelyettes úr, Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató úr kíséretében 1925. február 24-én látogatták meg intézetünket. Rendes évi látogatását Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató úr 1925. évi február hó 24—március hó 3. napjáig végezte. Ta-

Next

/
Thumbnails
Contents