Sporthirlap, 1924. január (15. évfolyam, 1-13. szám)

1924-01-03 / 1. szám

[sss } Szerkesztőség és kiaiiotiivala!: Budapest, Dalmady Győző- utca 3. sz. — Telefon 9—08. Megjelenik minijén kittié, csUHrlikan is szombaton KTjO&ví55ETÉS NI3GYBDB VXiK ideienként három éz&mva,: Magyarcn^'-rágoil lS.Oüö korona, /maxinál>9Ji 65.000 osztrák korona, ('seliízlováklában 4ú caeh korona., líoitáuiában 2£0 lói, Iránejaorszígban 20 frank, OlaazSfftfágban 23 lita, Amerikái an i#t5* fél dollár. EGYES SZÁM ÁRA : Aöüzirlábaö... ___. _ 2000 osztrák K Us ehsrioráklában —. .... i*3 cseh K Romáulébán... ... _ ... ... 6 lei Fraii cl o or szágbaai ... — ,70 eontíuia* Ameiü:ában.^ .............. 5 cent fl z olimpiai jelölteknek egészen az elimpiászig kell sportszerűen élniük. . . . . . Aktuális beszélgetés Hölics Ödönnel a magyar olimpiai trénerrel ao spsntmuitjárólj tréneri sikereiről, az olimpiai tréningre kijelölt játékosok foglalkoztatásáról é* olimpiai esélyeinkről, Az olintpiász közeledtével természe­tesen mind intenzivebbé válik az egyes •sportágak előkészítő munkája, A nem­zeti színeket képviselni hivatott ver* sreiiyzök alapos felkészítése. alkotja most az anyagiakon kívül a. szőve bégek • legnagyobb gondját.. A t'elké: >ití - elő­feltétele pedig a megfelelő tréner. Az ,MLSz tudvalévőén Jjoli.cs Ódont szerződtette tréneréüi. A - az rédiulártuí megnyugvás, amelyet Holics" trénerré szerződtetése kelteit, bizonyé vá, hogy .az■ MLSz választása valóban sikerijtt- nefe niondható. A íttfbalirpártial közös­séget valló összes rétegek reíriéuytblies várakozással tekintenek Holits fnü- kötlése elé. És ha végigtekintünk Ho- lics tréneri, működésének siketéi t, azt hisszük, a várakozás egészen jogosult is. Az. érdeklődés ilyenformán" Helics -■. inkája tele fordul s ezt hisszük, jó szolgálatot teszünk az összes érdekel­teknek és a futbgllsport hatalmas lre- tunségének, ha megismertetjük vele Holics Öéiiiit. tréneri tervei' és versenyzői, valami:;; tréneri- múltját.' * Eötvös-utcai lakásába >. lépve, a Ittgbájósabb kép tárult elénk. A.p,m>- lagon feküdt mai aktuális interjúnk »n!dózáta*. az egyik karján egy fjucskr, a másikon egy leánybaba aiudta az. angyalok álmát. Bélópéíönkkor szigorúan l i vett ben­nünket Holics psuu,.nehogy egv han­gos szót szóíjtujk. Horg as elő vigyáza­tul mfivéleí'rf, míieiybái mi is segür- tünk, sikerűit őt taijJra állítani, an.l- küi, hogy a babák felébredtek vein.. r' i-'.br i< szemügyre vettük érem- jryüimmésiyét, amely az iíjn lyi re • kényektől kezdve az olimpia-zon való vnewOlésig Hollósnak mindenfajta ver­senyén való sikereit igazolják. Az egyik érem felírása SZc sínt egy höigy magasugró verseny i. dija. Meg­döbbentünk: -ősein gondokufi volna.' bog’-- Ho’.ÍCr mester herroaphrőditar.. C..aááIkov;'.-u;::kar látva, í« mester fef- t 'Jicre'ii oft , hogy r.t crmet nem ö, hi­tiem'a fejesig:: nyerte 125 etn.-es ágyús-. i. l t.z Angol-Magyar Hant kölgyatteti­kni versenyen. Hrlicsné különben túlzás nélkül a iegbájn-abb budapesti asszo­nyok közé tartó.- ik, aki az összes spori- 'ágak elméleti is méretében is bánvutá­ráösan otthon van. Az érmekkel kapcsolatosan Holics sportinultjara lordul a szó. — Mikor és melyik egyesületben kez­dett juiMloein? — 1982-ben, Ki éves koromban, z MŰK első csapatának voltam a ka­pusa.' 1903-ban a második osztrák -- niagyár válogatott mérkőzései} én véd­tem á válogatott csapat kapuját. Négy­szer voltam váí'agátotl. 1905-beíí felosz­lott a MUE. Én az MTK-\r,\ léptem, ahol centert játszottam és egyben tar­talékkapus voltam. Amikor Domonkos jegy évig a BTO-ben volt, éh védtem. [ Egy izb'&Á a válogatott csapatnak-Bécs- 1 ben Tartalék centeré voltam. A: vllethiüúst mikor kertté? .V/ MTK-ban felváltva Sutbal- loxtatli és aUéiixálrem. Kőként távol­éi ina.r'sngrával, rövid távú és gát­futását foglalkoztam. Í909riíí} meg­nyertem v. távMtigréhainokságoi. Az lyÖS-jki Inadon olimpiászon részt* vettem, 19lHv.j» tornatanárokat j proAss/iotifeíáknak nyilvánították s j. ig-y- kénytelen voltam a versenyezem i sportolással íel hagyni, j. "'H- Mely {■ryrstítfkkbiu trénere skedett? — Az. .MTK-nil kezdtem, mint ntlé* tík'd tréner. U'dg-bau kerültem a 11. (■•r.tálvu jMAffCrhoz. A ktésé'í szélén í álló csapatot líieiiiijzkvve], Reichard- , díii együtt reorganizáltuk. köv-ükezi- í ívben 'megnyertük a bafimfaágal, Ak- • koriban elég iö nílvtikái gárdája is volt ■ MAEt'-il. k. A fi..-* áttét, t .'igen ’ ya: fejlődte!: a kezem alatt. Fábián Ernő Ár.-.*::.-ugrót pl. h'A cn>föi teljayitol* fant ó 'liónay: i:d; ísy cm-re, R,.\ Ernő távolegfót- 670 cm-re, Kiss Iván : Igen íjó SOD-as lett. Jött azonban háború, öt év pj/uza, azután innét a f'vAFC következeit, majd ez LTF. íz UT'SE. Mindaddig, altiig az én utasítá­saim 'rányadóak csapatokkal kapcsofátbáíi, bátran mondívnom, csak sikereim voltak. Milyen tenwl indul neki az chili- piai tréningeknél:? 1 - - Tréneri ínííkódcseinél két, itíő­szerint elkülönített részre osztom. A bajnoki szezon alatti és utáni részre. A inról: lilán « kiválasztott 35—40 játékos könnyű tornagyckorlaUkat A rttégáK'ny.f.tf. etMkorlak'ivé láz. vézezuL, i A IlMjiAoofeFnSSff fógőín núgym'* igényt;: venni, A torraszexon végén i'dméuftiil a ítobalUrémtígre cross- counfiifni ''fognak a játékosok. Termé1- :• zefesen ez a 4—r» hitig tártó tréning Pem lehet.megerőltető, hiszen a túrák­kal ér csak "véget az őszi szezon és pihenésre is ke!) időt hagyni. Hat hét múltán s- egyesületekre hátamlik a tréning nagy része. — A. egycií'Ml-Iréhít!” nem hátrál­tatja er. Ön ipmkáját? — Erre a kőfclésre..általánosságban nem lehet vála'n Ini. Elvégre « játéko­sok indása az ezyesületi tréningek révén jejlékiitt ki. Különben a később mon- clúnSókból ki fog tűnni, mik az egyesü­leti tréningeit nagy hibái. — A bajnoki szc:é:: elatl a: Ön mű­kőkké mire. jog szorítkozni? — Előttem a technika nyíléit a Jilttsg ttok (ósszjáteknák) áriátí jelentősege, van. íreknél. • a tdkéleu-sifése mellett a sajác láradhatáíianságomat szerel­ném a játékosokba béteszuggírálni. Február második felében és márciusban ít . ilus dolgát nem nagyon ei-toysn;, inkább c!öa,!á !<boíi i-iiiert -í;!: .. ,ti- lus elméleti ré./i4.. Ad ilus !:w>nkö:.S­['éeé'zd: idijiii . Idái és egyék szeiu- | gontok szerint minden játékosnak tisz- f tSa kell jönni''. Elvégre, ugyebár más Hisz a csatár’ás:c játéka, ha a két szélső jesz a "legjobb.emberem,- és más, ha a belő trjo igérk* ik 'r;fnjo-ebire.ei:. A itHus kérőé. > vé^eredmésiybeii n csat? t ösIlii •' - ától ífigí. — Száv-.f ,,z ös.'viliteket 'o:: első jUtom i nem tekinti •VIicmyortnn!:? t :;■• • a. Egyelőre bizonyos npr- ! mákat leli íixrmmi. A miitúfii helyzet­ből "ni.' passzoló-sál ;■* stoppol ássál kell o. j.Hiko'i'6::u:ik jönniük. A mér­kőzéseken szigorúan ellenőrizni ídgom c ja.ckosok , átckíechnikai logyatékos- cágát. Az egyesületi tréningeken ufiy.ni* a pttékíVsok csak áron '•annál, hogy !;?pességei!:ef 'Aoko; •,A, így mrsti aifnál :;,..nlbftünöbtvk ,i hió- | nyok. Az egyik iftiába-. a másik ro-sznl ) fejel Ah. É.z.ekíi'ek a rogvatékpisápnak ■y. eltüntetése ■ ks: egyik UÜjoytosabb. dolgán;. .v;j erycvaijti tréningeket l 1 látogatni fogom. — Az egyesületi tréningelme is inge- renciát gyakorolhat? — Erről szó sincs és nem is lehet. Csupán mint néző leszek jelen. Sok olyan dolog van, amit csak tréningen lehet jól megfigyelni. Vannak tréning­játékosok, akii; tréningeken kiválóan játszanak, viszont a mérkőzéseken érthetetlenül gyengék. Hiányzik belő­lük a bátorság*, küzddképesség. — Mikor 'mutatkozik • be itthon a: olimpiai csapot?-OE.y ú<>- ••é«fc«*>. c^puVy-zeálli- Vjiróé 'csuk Íiársi0qfi~'tel. . :t. Április 13-án itthon az olaszokkal játszunk, de ex nem prejudikál az "olimpiai csapatnak, mert "a bajnoki formák alapján áJütják össze. Három hét múlva az osztrákokkal játszunk. Ebben a három hétbén erős* munkát végzek majd. Míg a szezonban a játé­kosok kéthetinként csak egyszer vesz­nek részt az éw ircnin&ieimen, a szerem mán hetenként 2—3 tréning lesz. Ezeken a tréningeken fog .kfjegece.- .edni a csapát. Az osztrákok elleni mérkőzés után már biztos támpontjaink fesztiek ’c csapat összeállii-ktihoz. Á tré­ning iutenzivitásH nlmJn még folvv zódni fog. Svájc és Luxemburg tesz u: olimpiai csapat próbágpetyppja. — A csapatSssieáflitésná!. nily.zi szempontok lesznek irányadók? — Erre csak annyit mondhatok, hogy a válogatott csapat egy posztja sitiis hitbizoináilyba kiadva; mindenhová a legjobbnak kell kerülnie. Őszintén szól­va." nem valószínű, hogy áufszéiderék kerüljenek a csapatba, mert a nagy , harcokban a játékos sikerének döntő tényezői között is első helyen ált a meg- swkőitság, az idegek erőssége. — Mii vár a magyar csupofícl Paris­ban? — Erire nagyon problémai ikre. dolog válaszolni. Ha más nemzetnek valóban jobb csapata lesz, mint a mienk, ha a . xerencse nem szegődik mellénk, tigy sok ióra nem számíthatunk. Sok függ a párosítástól, bírótól, momentán .kön- sjieiőtól, rőt még a közönség maga­tartásától l.-... Az Ön munkája és a játékosok magatartása ezzel kapcsolatban kétség- letenni a siker egyik titka. Milyen 'elek­kel fogadta el a megbízási és mii rár a játékosoktól? ■*- Két dologra gondoltam, amikor a •megbízást elvállaltam. A tréningei energikusan és n lehető h'^eesillete: ebben keres 'iülviw i és a játékosok hidasát, tehetőén a pkfíetesig fokozni uz olintni-kz ideiére. Sók minclArfőI s elsősorban a iátekosetc akaratától függ a tréningei: sikert. Az-" esycsületi íréithicck n: m lehettek eléggé, lélkiismtrntesöic, mert a ját^cosok szészéljait nem lehetett I MESTRE & BimmR.-T. ^ j BtlftAraST, W« JSSf ÍEBSUKMÉR 5. * m-65. t Jt W N"T £ g<i I £< ElSX 5 TI. | " ’é\ | ^ VZh -<nc. 38 ; V - ' / Csifl8i)CMETMadás« Ára 500 kerena, 1. szám. Budapest, 1924. Január 3. XV. évfolyam. jMiMLiimii—» mn—HM—1IIIWI11 *1 —i i 'I m "'hi ~ — rrTTfm i t—imtmrrniirrwiTB»mT»rTTi-'j-nf-^ —iniTrrnT7MTBBnnw*|e!^|B^^^;,|"i||,w,,rwi",i?y|MMMngBMg3iiMiriiiinc3xcgigMPBt t ...... "".............. ^

Next

/
Thumbnails
Contents