Sporthirlap, 1924. január (15. évfolyam, 1-13. szám)

1924-01-03 / 1. szám

2. oldal- • . f-Vtf SPQR7HIPLAP IBI......Ili Ilii illÉiliMilil MM II IM ■ nnw ■m-i ima 1. szám mindig parírozni, minthogy játékos anyagban az egyesületeknél nem volt nagy választék. Sok szabatosságot en­gednek meg magoknak, amit egy sportágban sem engedhet meg magá­nak a sportszerűen gondolkozó. Az egészséges életmód a tréning sikerét nagyon megkönnyíti. Csakis önmegtar­tóztatással lehet a frisseséget, ruga­nyosságot fentartani. Aki erre nem for­dít figyelmet, az kétségtelenül. idő előtt letörik. Racionális tréninget csak sportszerűen éli játékosokkal lehet si­kerrel keresztülvinni. A játékos ma csak vasárnapra dolgozik és pedig aszerint, hogy milyen erős lesz a vasár­napi mérkőzése. Ki kell ragadni a játé­kosokat a vasárnapi sportjellegükböl. Az egész tréning idő alatt 'a sportszerű életnek kell magukat úiadniok. Mind­ezeken felül a játékosoknak át kel! hatva lenniük a nagy cél iránti rajon­gástól, A magyar lelkesedés híres ugyan, de sikerre ritkán vezet, — Hogy érti ezt? V — Nagyon egjízerü a dolog. A mi .játékosaink lelkesedése csak 2x43 'percig terjed, feltéve, hogy a balsze­rencse szemmc-Háthatóar. nem fordul ellenük. Utóbbi ellen már nincs szivük küzdeni. .4 lelkesedés csak akkor ér valamit, ha az előkészületekre is kiterjed. A játékosokban a benső ellenállásnak meg kell lenni a sportszerűtlen élet­móddal szemben, testben, lélekben át kell adrtiok magukat ennek a célnak. Ebben a tekintetben a sajtónak is szerepe jut. — A sajté eddig is megtette az ügy érdekében a magáét, micsoda különleges szerepet szán Ön a sajtónak c. játékosok serkentése körül? — A sajtótól azt várom, hogy a nagy célnak az állandó hangoztatása révén a kőztudatba vigye át a munka és £ iker nemzeti jelentőségét, üvenfer- mán a közvélemény is állandóan ellen­őrizni fogja a munkánkat; számit ránk, követeli majd, hogy a játékosok kizáró­lag ennek á célnak szolgálatába állja­nak. .4 játékosok érezni fogják a nyil­vánosság ellenőrzéséi és feltétlen jobban igyekeznek. A sajtónak eiienőrzini kell azokat az okokat is, amelyek a játéko­sokat képességeik kifejtésében akadá­lyozzák ás lehetőleg azon keli lenniök, hogy ezeknek az okoknak a megszünte­tésinél segítségünkre legyenek. — A bírókról eddig nem tett emJitést, nekik nem juttatott szerepet az elckészü- letekból? — Ellenkezőleg. A bíróknak nagyon kell ügyelniük a játékosok testi épségére, még az úgynevezett erős játékot sem szabad megengedniök. Ez a cél érdeke. Különben ismét a kórházban elmélked­hetnek rtjajd a játékosok az oümpiászon való esetleges .lemaradásunkról. — Sikeres olimpiai szere plésűnjcíől milyen hatást vár a jövőre nézve? — A siker következménye szerintem a magyar tutbalisport reneszánsza lesz. Be fogják látni, hogy a játékosok sport- szerié gondolkodása és életmódja az egye­sületeknek is csak hasznára válik ~ az előkészületekre, a nyilvános ellenőrzés jelentőségére nagyobb gondot fordíta­nak, nagyobb lesz ezzel kapcsolatban a futbaiísport megbecsülése míg a hivatalos'körök előtt i3. (t. t.) Az MTK december 26-án Neun­kirchenben a Borussia ellen — amint erről rövid táviratunk már beszámolt — 1 : 1 arányban döntetlenül mérkőzött. Táviratunk arról is beszámolt, hogy a pálya mérkőzésre alkalmatlan volt, de a közönség követelésére mégis kiálltak a csapatok, de csak 2x30 percig játszottak. Az irreális pályán lefolyt mérkőzés­től most két bővebb beszámolót kap­tunk, az egyiket alkalmi tudósítónktól, Frischer Károly tói, a másikat pedig Thury Sándortól, a KAC volt játékosá­ról, aki jelenleg Németországban tar- tózkodik.Közöljük mind a két tudósí­tást, hogy közönségünk előtt két ol­dalról is megvilágítsuk bajnokcsapa­tunk neunkircheni félsiker nek az okait, 1. Frischer Károly besaAmo ója, MT K—Bcrusíia 1:1 (0:1). — 6000 néző. Biró: Hermám (Ludwigshafin). Reggel sűrű hóesésre ébredtünk, amire pedig SaarbrüCkenbe érkeztünk, erős eső fogadott bennünket. Csak itt tudtuk meg, hogy a mérkőzést Neun- ki r eben ben kell lejátszanunk. Autókba szálltunk és háromnegyed órai ut után Neu kirehenbe érkeztünk. Itt aztán hóval bcrííoit pálya fogadon, amelyre 3 órán ál cső esett. Nem akar­tunk kiállni, mire egy hóekét kerítettek elő és a középen kb. 30 méteren lehu- zattak a havat. Itt már csak víz maradt, ellenben az oldalakon annál nagyobb volt a hó és a viz. Csak a rossz idő ellenére is kiözűnlölt 6000 főnyi közönségre való tekintettel állapodtunk meg egy 2 x 30 perces mérkőzésben; Budapesten még tréningmérkőzést sem engedélyeznének hasonló pályán. Most pedig nem tudom, unó-, bir­kózó- avagy boxolóvérsenyrő! irjam-e meg a tudósításomat,Jenért futballról szó sem lehetett. Csapatunk így állott fel: Kronacsek — Mandl, Senkéy — Kertész, Nyúl ?!., Xadler — Braun, Molnár, Orth, Sik- lóssy, Senkey 11. Az első félidő 10. percében a bal­szélső 8 méteres offszeidrll indulva meg­vágja a labdái, az a kapujára esik $ az Ott effszeidtn álló center egészen közelről belövi a kapóba. Óriási fölényben va­gyunk, annak ellenére, hogy ellenfelünk hatalmas testi erejét teljes mértékben ki­használja, a rossz biró pedig tétlenül nézi a durvaságokat. Lövés-lövés titán megy Borussia kapujára, c!e vagy a vízben, vagy a kitűnő kapus kezében akad meg a labda. A II. félidő 14. percében Brcun Izór­áért rng ; Senkey a hozzá jutott labdát a kapura lövi; a ’.a'da emberről Molnár­hoz pattan, aki ói méterről belövi a ka­puba. Innen kezdve egy kapura ját­szunk, de eredményt elérni az eílrnfé! elszánt védekezése miatt teljesen lehe­tetlen. Kitűnő veit Nyúl II, Kertész, Braun és Orth. ők tudtak ugyanis a legjobban verekedni a labdáért. De a többi is mind derekasan dolgozott. A tiró csapni való volt. Holnap reggel utazunk Parison át Spanyolországba. Fr’scbsr Károly. ii. Thury Sándor tudósítása. A Délnémetországban már hetek óta a legnagyobb feszültséggel várt talál­kozás, az MTK-nak több mint két év után való viszontlátása a tegnapi na­pon megtörtént. Sajnos, nem olyan körülmények között, amint azt remél­ték és reméltük ml is, itt kint élő ma­gyarok. A két napja tartó erős havazás és a mérkőzés napjának reggelén meg­indult esőzés ugyanis a pályát csaknem használhatatlanná télié. A rendező egye­sület vezetősége a pályát boritó kb. 20 cm. vastag vizes hóréteget egy négy ló által húzott ut ah hótakaritó géppel akarta röviddel a r^rkőzés megkezdése előtt letisztiían , mivel későn kezd­tek a munkához. Í >ak egy, a kaputól- kapuig húzódó —45 méter széles részt sikerült ufM ahogyan megtisztí­tani és így <7 Wkőzés egy 110x45 méter méretű ti, Mén folyt íe. Az érdeklődé, *bb idő: és reálisabb játékot érdemelt volna. A mérkőzésre több különvonat hozta a közönséget, de a publikum még nagyobb lett volna, ha a reggel óta szakadó eső, amely csak közvetlenül a-játék megkezdése előtt állt el, el nem riasztja a kevésbbé fanatikusokat, i'lég így is hat-hétezer néző volt jelen a máskülönben jótalaju és szép tribünnel ellátott pályán. Amikor a csapatok a pályára léptek, az MTK játékosai úgy festettek a jól megtermett német játékosok mellett, mint a törpék. A németek alaposan ki is használták testi erejüket (ami egyébként Németországban á bírák csendes bele­egyezésével történik), emellett mind jó futók is. K* dés után rögtön az MTK támad és Senkei II-nek máris van egy tiszta gólhelyzete, de a labdát Hz méterről a kapus kezébe lövi. Az MTK technikai tudását ellenfele meg sem közelíti, de hiába, a legszebb passzok fennakadnak a vízben. Braun és .Molnár oldalán nagy pocsolya van, ami nagyon sok szépen indult támadást meghiusit. A Borussia gólja nem kombináció eredménye, hanem ugy született meg, hogy a labdát addig rugdalták össze­vissza orrheggyel, amíg a kapu elé került is a centercsatár végre vidnetetleuül be­rúgta Kropaesek kapujába. Ebben a félidőben volt egy gyönyörű védése Kropacseknek, egy biztos gólnak látszó félmagas sarokKmést védett kornerre. A második félidőben az MTK csa­társora mindent megtesz, hogy kiegyen­lítsen és a győzelmet megszerezze, de nagyon nehéz dolga van, mert ha fá­mád, a keskeny pályán az egész Borussic a kapu elöli terem és védekezik, széthúzni pedig nem lehet a védelmüket a kes­keny pályán. A legnagyobb izgalomban múlnak á percek, majd a tizpercek is és még mindig a Borussia vezet. Orth Gyuri gyönyörű, németországi pályán soha nem látót! hosszú éles lövése centi­méterekkel kerüli el a kapát. Molnár, majd Braun lövései vagy emberbe men­nek, vagy' a jó! védő kapus zsák­mányai lesznek. Egyszer Siklóssy áll 3—4 méterre a kaputól,, de az úriásol. elnyomják. Végre megtörtént, amiért mi a tribünön ugy epekedtünk: a Borussia kapuja élőit nagy kavarodás támad, van ott vagy lő játékos, az MTK csatárok sorra emberbe lövik a labda'. Egyszerre a labda Orth elé kerül, oki egy kis rési látva a kapun, edz plaszi- rogza a labdát; az egyik hátvéd kísérle­tt tesz ugyan, hogy a labdát kézzel ki­védje, de már csak a vonalon beim tudj’i feltartani. 1 A gél után a Borussia erős támadásba | kezd és aa; MTK őt percig védekezni kénytelen, majd ismét támad az MTK, í de a lövésekkel baj van; vagy emberbe menne!;, vagy centiméterekkel a kapu [ fölé vagy mellé, vagy pedig a viz gyön- I gitt le "az erejüket, tiiabb MTK táma­dás; Orth letolja a labdái Braunnal:, ő 2—3 emberen át dolgozza magái, 12—14 méterről lövésre állítja a labdát, egyedül a kapussal szemben ; az elrú­gd? előtt azonban a biró lefújja a két­ezer 30 nerce? játéké-. I fíüll HFiOTffiíj smOS Hfi.’OV. ANYAGBÓL l\ fEHER­NEMC és pyiamák méret szerint Itároly-kSrat 2. -■ Telefon 178-89. A mérkőzés eredménye teljesen olyan mint amilyen a pálya volt: irreális, Az MT K játékosai toronymagasan áll­tak technika dolgában az ellenfelük felett és csupán a pálya rosszasága, az ellenfél özönvíz előtti stílusa és a kapujuknak emberfallal való elzárása állta az útját a magyar csapat győzelmének. Az MTK játékosain meglátszott, hogy ilyen rossz pályán nem játszanak otthon, nem ügy mint a németek, akik egész télen ilyen és még rosszabb pá­lyákon játsszák le bajnoki mérkőzései­ket. Míg a németek erőteljes orrhegy- rugásokka! dolgoztak és így még tud­ták valahogyan előrejuítatni a labdát, addig az MTK finom passzaiból a leg­több a vízben és a hóban akadt meg. Ezenkívül a németek előnye volt, hogy a testi erejüket teljes mértékben kihasználták, ezt a módszert az MTK* nái csak Kertész II alkalmazta. Kriti­kát imi az egyes játékosokról írni alig lehet. Mhidepdk MTK játékos igye­kezett a klubjának és a magyar névnek becsületet szerezni. Ez sikerült is, mert a német sportemberek, akik kint vol­tak a meccsen, egyhangúlag megálla­pították, hogy zz MTK jobb volt 3—4 góllal ellen} lénél és minden hozzáértő elismerte a magyar csapat óriási tech­nikai fölényét. Thury Sándor. Egy öreg olethoy intelmei a* ifikhezt. Addig játszik egy jó játékos a válogatottban, míg a brünni Mák- kabeába kerül, A gól olyan, mint a szépasszony. Egyszerre okoz örömet és szorac- , ruságot, vigságot és bánatot, A fedezet olyan, mint a férj. Neki van a legtöbb dolga, ő robotol leginkább és mégis neki jár ki a tömeg részéről a legkevesebb elis­merés. Jegyezd meg magadnak, hogy a hűséges nő olyan, mint az amatőr játékos. Csak elvétve fordul elő. Aki megrug téged, azt faultold el hátulról. Tiszteld a klubelnököt. Ha ki­öregszel, ő is tiszteltet téged. Szeresd az öreg játékost, mert olyan, mint a rózsa. Előbb-utóbb letörik. Futballbírókban és nőkben soh- sem fogsz csalatkozni. Csak mindig légy elkészülve a legrosszabbra. Sporthumoreszket imi, nem a legrosszabb dolog a világon. Én tu­dok egy rosszabbat is. Elolvasni őket. Rex. Tv ima férfiéit ?ny és női gyapjú u.m : raglAa szövetek S2G00K-tő! feljebb, csodaszép ve.oar kabát- és bosztümkelmék RQS£NBE8Q ÉS QUiTT poszt Koreák désébeu Bndapeát, VI., Kiíály-atoa SS. (saroküzlet). ____~ a le pi ta.f.ctt ISfi.S-ben. A sponvilág CIPÓ hólya: J CHIC PARISJEN, TKtiÉZ-KÖP.Ul 4S. SZ. ■Motor: 196-70. SJÉOSÉNY MTF.l cro ' Í!^hénmi, Önmagától hegTCzöóik! Sjtte/B Kiírhat* 32 utoisi darabkái?! Begy* meg sem mozdult EMSSJlSfJílSB® Tartaicibeietjei 1 < miíllö szó Átírásra is alkalmas! 55 1 IS űhü áf Ha Hó K% írására etcgeadól Arosiíjss 5*! 8 K £ & W & papirántháza. Bndajiesí, JVH Deák Ferenc-otea 2L szám FUTBBLUBG 18,SOS tana Í.ARABfA Kapható MACHER SPOETÜZLETEBEN, BUDAPEST, VI., P DMAN1CZKY-UTCA « ümaink, szalagok, űlPWiiC I PLAKETTEK, OKLEVELEK ^ISan-c JEiVÉNY £K l'gflaoti.nl)t> Idviicihóa SSOT'ZEÁKXr JÓZSEF o*go« Budapest, ití, takAut ö. Lrzsíbet-ltldnii- Kiatüd-jt. FUYBALICI *© 5L25?2r 58.1100 korona • KELTESS IJ-H6I ^KD.^JUSY-UT $8. Két beszélőié az ÉK nkiikircKeni mérkőzéséről. Teljesen irreális pálya. — Az MTK technikai fölényét durva játékkal ellen­súlyozta a Borussia. — Orth mesteri gólja.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents