Sporthirlap, 1925. július (16. évfolyam, 123-145. szám)

1925-07-01 / 123. szám

Ma este Ítél az MLSz tanácsa a vesztegetési perekben. A TTC beadványban kérte a tanácsülés elhalasztását, az érdekeltség megállapítását és az L osztályba bejutók elő­zetes kijelölését. — A kérelmet az MLSz nem teljesíti. A nagyfonto$«*águ ülés előkészületet. — A vádlott egyesületek képviselőt. — Egyes elítéltek nagy leleplezésekkel fenyegetőznek. — 'avaslatot, hogy az I. osztályba mely egyesületek kerüljenek be. Ezt a kérdést azért utasította vissza az elnökség, mert éppen a jelen tár­gyalásmenettel akarja biztosítani az érdektelenséget, ami nem volna lehet­séges, ha az elsőosztályba jutás kér­désével együtt tárgyalnák a veszte­getések ügyét. Az ülésre egyébként minden vo­nalon nagy előkészületeket tesz­nek. Már megirtuk, hogy a tárgyaló helyi­ségbe csak igazolás mellett lehet be­jutni s az MLSz háznagya csupán annyi jegyet fog kibocsátani, ahány hely á meghívottakon kívül meg fennmarad. A rend biztosítására a rendőrségtől kértek kirendeltséget s igy minden ok meg van arra, hogy a külső rend biztosítva lesz. Magát az ülést Tibor Lajos társelnök fogja vezetni, a belső rendért íz 5 személye a ga­rancia. Az ülés az előjelek szerint uffy mé­reteiben, mint jelentőségében párat­lan lesz az MLSz történetében. Úgy a kisegyesületi, mint a nagy­egyesületi kollégium felszólítást intéz összes tanácstagjaihoz, hogy a tanácsülésen feltétlenül jelenje­nek meg, nehogy bárkinek a távolmaradása is messzemenő kombinációkra adhasson alkalmat. Már előzőleg sok szó esik a szavazás módjáról és a szövetségben általános az a felfogás, hogy ezekben a szennyes ügyekben feltétlenül nyílt szavazással kell kifelé is megvédeni a futballsport megtámadott erkölcsi alapját. Bár a szövetség alkotmánya szerint tiz tanácstag kérésére a titkos szava­zás rendelendő el, de senki sem hiszi, hogy bárki is kérné az előzmények után a titkosságot. A fegyelmi és intéző bizottságok javaslatait és ítéleteit a bizottsá­gok elnökei, Biró Dezső és Re - chardt Ottó fogják ismertetni Az egyesületek részéről a Hus- iparosokat hir szerint Dobók Emil | dr. ügyvéd, az MLSz volt alelnöke, | Ma este mondja ki a vesztegetési perben bűnösöknek talált egyesületek sorsa felett az MLSz tanácsa az utolsó szót. Az Ítélet mérföldköve les? a magyar - labdarúgásnak. A tanácskozásra természetesen minden oldalon folyik a készülő­dés. Ha néhány napig látszólagos csend uralkodott is, a kulisszák mögött az érdekeltek lázas tevékenységet fej­tettek ki s a tanácstagok nagyrésze nem menekülhetett az érdekeltek információitól. történtek kísérletek a tanácsülés elodázására Is, ezek azonban meghiúsultak s a ta­nácsülést ma feltétlenül megtartják. A hivatalos jellegű akciók közül a legérdemlegesebb a TTC-é. A TTC terjedelmes beadványban fordult az elnökséghez és ebben három főpontra nézve kérte az MLSz tanácsának állásfoglalását. Az elnökség hivatalosan nem log- lalkozott a beadvány pontjaival, j de a kialakult felfogás teljesen eluta­sította a kérelem mindhárom részét. Elsősorban azt kérte a TTC, hogy a tanácsülésen állapítsák meg az érdekeltek személyét és ezek a ta­nácskozásban ne vehessenek részt. Az MLSz vezetői ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedtek, hogy i mivel a Fellebbezési Tanács felállítá­sával az érdekeltség a tanácsban meg- j szűnt, igy a tanácsülésen érdekeltséget I megállapítani nem lehetséges. Másodszor azt kérte a TTC, hogy ne előzze meg a tanács a Felleb­bezési Tanácsnak a határozatát, amelynek felmentő Ítélete a tanácsi határozatot is illuzoriussá tenné. A meglévő konkrét adatok birtokában azonban eléggé előkészitettnek találta az elnökség a tanácsülést ahhoz, hogy az egyesületek vétkessége felől dönt­sön, bár a fellebbezés esetleg egyes személyek vétkének minősítésére ki­hatással lehet; Azt kívánta végül a TTC, hogy az intézőbizottság a tanácsülés efStt tnégegyszer foglalkozzék az üggyel és mindjárt arra is hozzon az Ékszerészeket Rózsa Jakab és Goiten Jenő dr. ügyvéd, a TTC-t Wrfyr- Fülöp, a KTE-t Dénes Ödön fogják képviselni. Meg fognak jelenni természetesén, az egyesületek elitéit vezetői, akik közül többen, hír szerint, szenzációs bejelentésekben fognak eddig perbe nem fogott sportembereket leleplezni, mert nem akarják tűrni, hogy az ő elítélésükkor mások büntetlenül ve­hessenek részt továbbra is a futball­sport igazgatásában. Bármiként forduljon is a sor, most már biztosra vehető, hogy ezen a fe- szült izgalommal várt tanácsülésen a futballsport tisztultabb jövőjének alapkövét fogják lerakni. * A nagy perrel foglalkozó tanácsülés lefoglalja az MLSz helyiségeit s igy ezen a héten a fegyelmi bizottsá­gok nem tartanak ülést. Az I. és 11. számú fegyelmi bizottsá­gok még a jövő hét folyamán tartanak egy ülést a nyári szünet előtt. A mára szóló idézések jövö szerdára lesznek érvényesek és ekkor kell megjelenniük a múlt vasárnap kiállított játékosok­nak is, akiknek játékjoga még nincs felfüggesztve s igv julius 5-én még szerepelhetnek. Ezen a szerdán a fenti okokból a JSC—Cipészek és a Zugló—NSC vesz­tegetési perekben sem hirdetik ki az Ítéleteket, amik szintén a jövő szerdai fegyelmi ülésre maradnak. Tegnap hazaérkezett az FTC. — Klement Sándor nyilatkozóid az PTC két utolsó mérkőzéséről, — Az FTC közel két hétig túrán lévő csapata tegnap reggel érkezett meg a keleti pályaudvarra. A túra két utolsó mérkőzésére vonatkozóan kér­dést intéztünk Klement Sándor inté­zőhöz, aki a következőket mondotta : — Szombaton játszottuk le Erfurt­ban furánk utolsóelőtti mérkőzését oz SC Erfurt ellen. Óriási fölényben játszott csa­patunk, de a csatársor bosszantóan gólképtelen játékot produkált s igy csak Stecovits egy kiszökéséből tud­tunk eredményt elérni. A csapat ezután is csak a technikára fektette a súlyt — a góllövéssel nem sokat törődtek — s ennek következtében az eilentél az utolsóelőtti percben elért góllal kiegyenlített. Meg kell jegyeznem, hogy ellenfelünk igen jó erőt képvisel; a középnémet bajnoki döntőn csak két és félórai küzdelem után engedte át a győzelmet Lipcsé­nek. — A meccs után különben azonnal autóba szálltunk s az állomásra haj­tattunk, hogy Münchenbe utazzunk. Szombatról vasárnapra virradólag kétszer kellett átszáljnunk — Wei- marban és Jenában — s a másodosz­tályú kocsiban eltöltött éjszaka után bizony alaposan megtörve érkeztünk vasárnap reggel kilenc órakor Müifchenb e. A müncheni Wacker elleni mérkőzésen is állandó fölényben játszottunk, en­nek ellenére az MTK volt játékosa, 'Szabó Péter által lőtt góllal a Wacker jutott vezetéshez. Szünet után is ál­landóan támadtunk, mégis egy kiáltó offszájd helyzetből Szabó Péter a má­sodik gólt lövi. Stecovits és Kelemen góljaival sikerül ezután kiegyenlíte­nünk, de tiz perccel a befejezés előtt a második gólhoz hasonló offszájdból Szabó a harmadik, s győztes gólt sze­rezte meg a Wackernak. Amit a biró ennél a gólnál csinált, az egyenesen abszurdum. Az óriási offszájdról induló Szabó Pétert szem­rebbenés nélkül engedte el s nagy lelki nyugalommal és gúnyos mosoly- lyal nézte, amikor a volt MTK- játékos a hálóba rúgta a labdát. A védelem ennél a gólnál meg is állt, de a biró semmire sem reagált. Ezek után csak azért nem vonultunk le, mert az elszámolás csak a meccs után történt meg, s féltünk, hogy a pénzünket nem kapjuk meg. A csapat különben minden mérkő­zését teljes szívvel játszotta végig, de a téli túránkkal együtt lejátszott harminchárom mérkőzést bizony erősen megérezték. A mérkőzéseinket majdnem mind esőben, fölázott pályán játszottuk le, igy lapos passzjátékunk nem érvé­nyesült. — A német csapatokról általában jót mondhatok: a németek az utóbbi években hatalmasat fejlődtek s határozot­tan technikásán játszanak. Itt jegyzem meg, hogy a legtöbb német csapatnak magyar vagy angol trénere van s erre vezethető vissza a rohamos fejlődésük. — Csapatunkat a vereségek — még- egyszer hangsúlyozom — érdemetlenül sújtották s ha pihenten játszottunk volna, bizony jobb eredményeket tud­nánk fölmutatni. i; I M 0L f ' » \ • ' 4 •, / Szerda ______________Budapest, XYt'ai^ja^ifEJitejjaliíiVi.________Ara 8000 K Sz erkesztőség és kiadóhivatal: | Előfizetési árak : Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 korona, egy I Egyes szám ára: Héttőn és ünnepnap után 3000 K, mát Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3. sz. I hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona, I napon 2000 K. Ausztria 30 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 4 dinár. Távirati cim : Sporthiriap Budapest. I vagy ennek megfelelő valuta. I Csehszl. 2 és 1*50 ék. Franciaorsz. 1*50 és 1 fr. Olaszorsz. Telefonszám: 9—08., vasárnap délután 8-97. és 75-25. | MEGJELENIK SZERDA É8 PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP | 1 líra.Németorsz.20a.pf. Lcngyelorsz.25gr. Amerika5c.

Next

/
Thumbnails
Contents