Sporthirlap, 1926. január (17. évfolyam, 1-17. szám)

1926-01-02 / 1. szám

Szombat; ______________ Budapest, XVII. évi,, 1 sz„ 1926. január 2.______________Ára 3000 K Sz erkesztőség és kiadóhivatal: I Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.000 korona, egy Budapest, IV. kerület, Daltnady Győző-utca 3 sz. I hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egynegyedévre 180.000 magyar korona. Távirati cím: Sporthirlap Budapest. I vagy ennek megfelelő valuta. Telefonszéni: 75—23,75-25 és délután 75—24. 1 M E fi 1E L E NIK SZERDA ÉS PÉNTEK KI VÉTELÉVEL MIN D F. N NAP Egyes szám ára: Héttön és ünnepnap után 4000 K, más napon 2000 h. Ausztria 40 és 20 gr. lúgosai. 5 és 3 dinár. Csehszl. 2 és 1'50 ik. Frandaorsz. 1Ü0 és 1 tr. Olaszorsz. 1’50 L. Németorsz. 25 a. pf. Lengyelorsz. 30 gr. Amerika 5c. 9 »33« FC győzött, az HSC vesztett újév napján Olaszországban. Az NSC-t hívták meg ellenfélül az olasz válogatott csapat ellen Torinóban tartandó triálmérkőzésre. Részletes jelentések az NSC olasz és a SzAK spanyol túrájáról. A »33» FC jubileumi ünnepségét követően néhány nap alatt nyélbe- ' ütői te oiaszorszagi imáját, amelyet karácsonyi meglepetésül szánt az őszi szezonban szépen szerepelt csapatá­nak. A budai csapat túrájának gyors lekötésekor — igen helyesen — nem vállalkozott nehezebb feladatra ; meg­elégedett kevésbé neves olasz csapa­tokkal s arra törekedett, hogy a mér­kőzések helyes elosztásával elejét ivegye a csapat kimerülésének. A »33»-asok olasz túrájának elő­készítését két, Olaszországban élő volt *33»-ás játékos, Kutik és Eichbaum végezte, akik — bár a mostoha sors idegenbe, Busto Arsizióba vezérelte is őket — szivükben »33»-asok. ma­radtak és baráti szeretettel, nagy gonddal készítették elő klubtársaik túráját. A »33»-asok a Fiúméban és Velencében karácsonykor, illető­leg az azt követő vasárnapon leját­szott mérkőzéseik után jutottak el Kutik és Eichbaum olaszországi lakóhelyére, Busto Arsizióba, ahol Újév napján mérkőztek klubtársaik olasz csapatával, a Pro Patria et Libertate együttesével. A mérkőzést, mint alább következő táviratunk hírül hozza, a 33-asok szép játékkal megnyerték. A budai fekete- fehérek busto-arsiziói győzelme bizo­nyára nagy örömmel töltötte el a két volt 33-ast is, akik olasz klubtársaik és közönségük előtt nem vallottak szé­gyent magyar csapatukkal, amely­ben megszerezték most Olaszország­ban megtapsolt tudásukat. 1 A 33-asok busto-arsizjói mérkőzé­séről a következő táviratunk számol be: Busto Arslzio, január 1. Busto Arsizióban a Pro Patria et ÍLihertate-val mérkőztünk és 1: 0 (0; 0) arányban győztünk. A csapat gyönyörű iskola játékot ; mutatott s teljes mértékben meg­nyerte a közönség tetszését, ■ Az első félidőben fölényünk elle­nére sem sikerült eredményt elérni, az olaszok ritkább támadásait pedig Zsil- tette áriáimat!ri.ii^ A második félidőben sikerült Pipának a győzelmet jelentő gólt megszerezni. Az NSC csapatát nem kiséri sze­rencse olaszországi túráján. A gyenge fizikumú játékosokból álló csapat, úgy látszik, nem tud megbirkózni• a túra fáradalmaival és a nehéz feladat­tal, amely elé az olasz első klasszishoz tartozó csapatokkal való mérkőzései állítják, A karácsonyi ünnepek alatt egy­más után három napon tartott három kemény mérkőzés nagyon megvisel­hette a Nemzetiek törékeny csapatát, mert a négy napi pihenő után, újév napján, Alessandriában tartott mér­kőzésén már a rendes formáján alul szerepelt és újabb súlyos vereséget szenvedett. Ilyen körülmények között az NSC további szereplése elé nem tudunk bizakodással nézni. A következő két ellenfele, a kisebb játékerejü nápolyi, illetőleg római csapatok sorából kerül ki és a mérkőzések között pihenő­napok is állanak a csapat rendelkezé­sére s igy talán itt sikerül a hármas vereség fájdalmas kudarcát enyhíteni. De már a január 10-ére tervbevett torinói mérkőzést a Csehszlovákia ellen készülődő olasz válogatottakkal, merész vállalkozásnak tartjuk, amely­nek esetleg káros hatása lehet a csa­pat tavaszi formájára, annál is in­kább, mert hiszen ezt a trialnak hir­detett, de valószínűleg mégis nehéz A 33-asok közvetlen védelmében Zsák produkált nagyszerűt. A fedezet­sor tengelyében Zloch hata’mas mun­kabírása remekül érvényesült, pom­pásan szerelt és jól támogatta a csa­társort, amelyben Pipa és Hoffmann nyújtott elsőrangút. A Pro Patria legjobb játékosa volt . , iii.-ui- v\/,„ o óiasz ’ csapat főként az ő kiváló képességei­nek köszönheti, hogy csak minimális vereséget szenvedett. Bosnyákovits, meccset hosszú és fáradságos dél- olaszországi utazás előzi meg. Őszintén örülnénk, ha aggodalmunk túlzottnak bizonyulna és az NSC túrájának további állomásain sikerek­kel cáfolna reánk. Az alessandriai mérkőzésről szóló táviratunk a következő: Alessandria január 8. Újév napján Alessandriában mér­kőztünk az FC Alessandria csapatá­val. A játékot ugyancsak nagy jó­akarattal lehet mérkőzésnek nevezni. A megenyhült időjárás miatt beál­lott olvadástól a pálya talaját fene­ketlen sár borította amelyben a gyenge fizikumú csapatunk alig tudott megmozdulni s megközelí­tően sem játszotta ki tényleges formáját s így az Alessandria 2: 1 -es félidő után 4 :1 arányban megszerezte a győ­zelmet. Az első félidőben elért gólunkat Rémay II révén szereztük. A második félidőben különösen Weinberger, Wurth és Török hibáiból az olaszok újabb két gólt lőttek s hiábavaló volt a két Rémay minden igyekezete, megfelelő támogatás nél­kül nem tudtak szépíteni az eredmé­nyen s igy vereséggel kellett elhagy­nunk a pályát. Az NSC csapata teljesen formán alul játszott. Csak Rémay II és Rémay III játékát lehet megdicsérni, mert a csapat többi tagja, de különösen a Wurth—Wein­berger szárny, továbbá Török meg­hazudtolta hazai nagy formáját. A további programunk a követ­kező : Január 3-án : Nápoly, Január 6-án : Róma. Január 10-én : Torino, ahol a cseh­szlovák válogatott ellen készülő olasz válogatott csapat lesz az ellenfelünk. Faragó. Barátságos meccsek nyitottak meg Becs újévi szezonját. — A Sporthirlap bécsi tudósítójának telejonjelentése. — Rapid—Hakoah 2:1 (0:1). Biró : Grab. (Barátságos.) A Hakoah csa­patát még mindig üldözi a balsze­rencse. A Rapid elleni mérkőzésen is jobb volt ellenfelénél és csak a bal- szerencsének tudható be veresége, A csatársorban különösen Nemes brillí­rozott, a kapuban pedig Fábián kifo­gástalanul látta el feladatát. A Ha­koah csapatában Guttmann helyén Hess játszott középfedezetet, aki megfelelt ugyan, de nem tudta feled­tetni Guttmannt. A Rapid csapatában Jancsik kapus és Madlmayer középfedezet játszot­tak jól. A Hakoah támadásai jegyében folyt le az első félidő és az 5. percben Eisenhoffer által elért gól biztosítja a Hakoah részére a vezetést. A II, félidő 20. percéhen Wesselik kiegyen­lít és a 40. percben egy igazság­talanul megítélt tizenegyes — ame­lyet Wessely értékesített — meg­fosztja a Hakoah-t a jól megérdemelt döntetlentől. n WSC—FC Linz 9:7 (7 : 2). Biró : Zwicker. A szilveszteri hangulatban levő WSC ellen érte el a nem nagy klasszisu linzi csapat a tudására jó fényt vető nagyszámú gólt.. A WSC csapatában Beér és Partner, az FG Linz csapatában pedig Zeller és Dopp­ler játszottak jól. Nicholson—Hcrtha 4:2 (2:2). Rudolfshügel—Strassenbahner 3 : 3 (2 : 2). A Itert.ha pályán lefolyt kör­mérkőzést a fenti győzelem alapján a Nicholson csapata nyerte meg. * Rádióanyagok gyári.írón DÉNES TESTVÉREK BUOAPBVrT^O.VTERííf*K^l(yT.a9.rÍ4Í Az NSC törékeny csapatát Alessandriában legyűrte a kemény olasz stílus, FC Alessandria - NSC 4,1 (2:1). Január 3-án Nápolyban, 6-án Rómában, IO-én az olasz válo­gatott ellen Torinóban játszik az NSC. — A Sporthirlap tudósítójának távirati jelentése. — A »33«-asok Busto Arsizióban szép játékkal legyőzték Kutik és Eichbaum csapatát. „33“ FC—Pro Patria et Libertate (Busto Arsízio) 1:0 (0:0). — A Sporthirlap tudósítójának távirati jelentése. —

Next

/
Thumbnails
Contents