Sporthirlap, 1927. január (18. évfolyam, 1-18. szám)

1927-01-01 / 1. szám

y V.*, -hí-.** í ^Tí J -// ■ yw «rfm x^Tifc^/Z Szombat Budapest, Imii. évf. 1.sz. 1927 január 1 Áfa: 15 fillér Szerkeaztóeég éa nUdálnvatsl": " I Előttietósí ártó: öelluldön es Aiiasu-lábau eryaigyedörre 1IM.0J0korona,egy liónapia Fitvbb ayámAm- R.lMirifin is nin, »„-_. BotapMt, VL kerület, ázondy ucca 34. L emelet. I 40.0ü0 koraua. tágyóo kiiltöldre egy oaityedévr: uj.aoj magyar kerona. vagy ennek .iSosíkíéiíidinár ciehsalov »*iíkít2S«l!lta)s£ Tivimö d»: Sport hírlap Budapest I megfelelő valuta. lile) Franelaorsz. í é* 150 tr. Ó!a««ra*4gM0LNémet­leletonmám: Llpót 9H6-54 éa Téréi 53-74 | MKfíJRl.EMIK UGTFON. KEDDEN. CSOTÖKTÖKÖN E8 SZOMBATON orsíá,- 23 a. pf. f.ongyelomság ÓOgr Amerlt» 5 e! Újévi gondolatok Irta: Kiss Gyula Lakásom fönt van a magasban, közel a menyországhoz. Szobám fala a szomszéd épület tűzfalával tart ikertestvére éget, ablakom a ferenc­városi sporttelep felé tekint. Sze­rény hallókomnak minden dísze a múltak sportrelikviáj; fényképfel­vételek válogatott csapatokról, ame­lyeken még élnek akik már régen meghaltak, jelvények, amelyekről már lekoptak az egykor oly virító síinek, plakettek, amelyeknek ere­detet elmosta sz id" !, • újságok, amelyeknek holt bét *b$g 4 ' -él B>ve síiélvihaT tömből Kint. hi­deg az éjszaka, a redőny Hteg-meg- lörrer ügy vélnéd, kopogás halKk, ZLÓathí bebocsátást kérne valaki űurf-ndee magányodba. Talán az Ujesztendő jön dohogva, haragosan Szilveszter kopott kön­tösében. Még van ideje, egyszer még álomra kell hajtani a fejet, egyszer még meg kell fordulni a kulcsnak a száguldó idő rozzant zárjában. Majd holnap, az önfeledt tombo- lás hajrás éjszakáján, holnap, ami­kor eldobtuk magunktól az óeszten­dő rongyos gúnyá ját, amikor aj­kunk meggyőződés nélkül is jó­kívánságokra nyílik. Majd holnap, amikor a boldogtalan emberek bol­dog újesztendőt kívánnak egymás­nak... Holnap lesz Szilveszter éjszakája 3 áz új Reménység szárnyán ideröp­pen az ujesztendö első napja. Az őröm és a konvenció n^nja ez. Az öröm érzése kél a lelkekben, hogy bonét mögöttünk egy esztendő min­den bújával, bajával és gondjával. Ám mennyivel őszintébb és benső­ségesebb lehetne az öröm érzése, ha asm kellene vásárra dobni a kon­venciók tágas piacán. De a szokás rabláncai mindennél arőeebbek. mindnyájunknak viselni kell tehát, akár az élet súlyos ke nesztjét. Boldog újesztendőt kívánunk hát egymásnak, önmagunknak minden­kinek. aMvel találkozunk vagy mindazoknak, akik a jókívánságok sápján eszünkbe jutnak. S a szokás parancsára újévi cik­ket írunk, mórt újesztendő napján a lap élén újévi prédikációnak, új­évi vágyaknak, újévi reménységek­nek kell díszelegni. Kövessük tehát a szokás törvé­nyeit mi is. köszöntetik az újeszten­dőt és parentáíjuk el az elköltözöt- tet illő gyászpompával és gazdag drapériával. Bár én nem szeretem az ilyen visz- szatérő időfordillatokat. Engem szo­morúsággal tölt el az idő múlása, mert tudom, hogy ami elmúlt, soha vissza nem jön többé. A távozó esz­tendők az életnek egy-egy darabká­ját ragadják el magukkal s mégis, bármily nehezek, gondokkal terhe­................... .ik, íi ,ía„va­su hapó csztondók. oh, de vissza ír­juk esrykor a legrosszabbat. a-.•?£- '• n> ■ JíiSrfiftJs''' '•••■■ «CT P'r Az iskola padjai 1,V mily kói yel- metkuak voltak, gyermek kötünk len diákéveiben. az tekolak,' ny- akvizíciós iiszkoznok véltük, a tanár szigorú arcát Belzebub "földön járó ábrázatának néztük. De csak akkor. Azután jött az élet a maga zord komolyságával, jöttek az új esztendők a soha be nem teljesedett jókívánságokkal, jött a kor, amely, pék tükrében egyre színesebbnek, kedvesebbnek és szebbnek láttuk a múltat és egyre zordonabbnak a jövőt. Előttem beverő sportemlékeim is az elmúlt idők karjaiba ringatnak. A képek, amelyekről elfeledt sport­nagyságok tekintenek le. érmek és emlékek, amelyek a boldog idők boldogságát varázsolják vissza, el­fakult ujságlapok amelyek a régi nagy idők dicsőségét zengték csön­des hozsannával. Hová tűnt a múlt a maga sze­rénységével, előkelő tónusával, nagyszerű embereivel, izzó lelkese­désével, türelmes fanatizmusával, eniberszeretedével és bajtársi érzü­letével. .Mindent mindent elraga­dott a mohó a falánk, a kegyetlen Idő. Mán idők, más emberek? Az idők változásával az emberek is megvál­toztak volna. A nemesek, a jók vég­leg eltűntek -és akik a helyükbe jöt­ter-. C-Siik az önzést, a hiúságot, a kapzsiságot é.. az öncél óságot is-; ÉJteritekí As iuetiü muto. megi-ite giviua a realizmust Kipusztult volna az, ön­zetlenség. a szaron ywígt A- lettese-' ah* .száműzte volna az érdek, kt új, eszteuuok. cuuiioluiu na ., , esztendők erényeit és nem hagytak, meg a jövő számára mást. mint a» üres — jókívánságokat! Talán még sincsen egészen így. Mert ha így volna, a régi idők ittfeledett embe­rének csüggedten kellene elvonulni a múlt emlékeinek a rengetegébe és remete módjára kellene vezekelni, mert hitét a jövő felé merte fordí­tani. Nem egyedül vagyok, aki fél em­beröltőnél is nagyobb időit töltött már el a sport szolgálatában. Híven, I becsületes lélekkel, rajongással és önfeláldozással szolgálva a sport eszméjét Láttuk a magyar sport haj- aalhasadását láttuk az embereket akik csodálatos lelkesedéssel sora­koztak a zászló alá, ott voltunk min­dig és mindenütt, ahol a magyar sportért kellett harcolni, küzdeni és szenvedni. Az elültetett csemete su­dár fává növekedett s a lombos fa árnyékában százezrek találtak eny­hülést a szivükben fakadt gyönyö­rűségek által. S mi a magyar sport nagyszerű fejlődésében életünk egész munkájának a jutalmát lát­tuk. Nem kívántunk elismerést, nem díszt és babért, csak a lelki örömet vágyónk, amely eltölti « férfikeblet, ha ..látja n sT/n-o-TÓTj . • iá. itt vagyunk idea Hűül. .SUuVHöji mcítesúfcdve, hitü,T',.i. íaegiingaitva, elkeseredve é» lesújt­a. mert a merre szemünk tekint­ések romlást éa romlást látunk.- Nem akarom felvonultatni a pusz­tításokat, amiket a megromlott idők és a romlott spontenkölcsök a ma­gyar sportban végeztek. Aki tanúja volt a múltnak s gondolatát végig­vezeti a jelenen, aki bele tud pil­lantani a nini sportéletbe, önmagá­tól is meg tudja állapítani a pusz­tulás méreteit. Az érdek lett úrrá mindenen, a klubérdek, a szövetségi érdek, az anyagi érdek, az egyéni érdek ütött tanyát mindenütt, ahol régen egyes­egyed ül a magyar sport érdeke ural­kodott. Pedig az érdek csak addig jogosult a sport életében, ameddig nem lép ki a közös érdeknek a med­réből, amint azonban a gátat áttöri, szennyes hullámok borítják el az egész területet. S ma. amikor jókívánságokkal ke­ressük fel egymást, a lélek mélyé­ből kell előtörni a kívánságnak- hogy a jó Isten oltalmazza meg a magyar sportot az érdekek pusztító áradatától. Mindazoknak, akik a magyar sportot őszintén szeretik, áttörhetetlen falanxot kell alkotni a fenyegetett sport védelmében. S ebben a védő gátban legyen együtt a sportnak valamennyi szer­vezete, az OTT-al a legkisebb spor t - szövetségig. Karafiéth Jenőtől a iegnévtelenebb egyesületi vezetőig, az állami és városi hatóságok s min­denki. aki a sport ügyémek jelentő­ségét nemosak hirdetni tudja, de az ügy fontosságától át is van hatva. Ha így történik, a szomorú újévi gondolatokból is rózsás újévi re­ménységek fakadhatnak, ha nem így történik, mához egy esztendőre siratni fogjuk ezt az évet- is, amely­tői most búcsúzunk s amelyet a ma­gyar sportra nézve ma oly siral­masnak látunk... I Sportemberek csemegéje a „STŰHMER“ SPORTCSOKOLÁDÉ \ ■ 1 ........ MhséanUtt ktUÚmUt. wmmnu _.. ........... 1 ■«' Ül lői-úti pálya._____________* Té li Kupa mérkőzések Január 3-án, Vasárnapi 10 érakor }j 13 érakor í órakor Kispest—Vasas Újpest-Hl, Kér. Ferencrtroe-Nemzeti I I 1 •* •k Mérsékelt helyárak a következők: Páholyülés .. 30.000 K I Xijóhelv 10000 K L rendű ülés 20.000 K | AUOüely------ u.wun JANK 0V1TS pályavendóglöben olcsó ebéd, meleg ételek, itatok.

Next

/
Thumbnails
Contents