Sporthirlap, 1927. március (18. évfolyam, 34-51. szám)

1927-03-01 / 34. szám

Kedd Budapest, XVIII. évi. 34. sz. 1927 március 1 szerKesztöséf; és KiAdóbiCatal VI. kerttlet, Szondy uccu 34. emelet TáTimti cím: Sportlitrlap Budapest, i'elelonszám: Llpót 996—54 és Teréz .5—74 Előfizetési ara< ' lelíölióa ei ausitriáoa.i e(y aeryedarre 8 pun,;j, e^y n miprj 3-2J pengő. Egyéb fcaLEoldre egy negyedévre 12 pengő, vagy enaes cnegíelelő valuta. VlEGJBL.E'Illl tierfON, líGDDG'J. CSÜTOl TÖKÖN ES SZOMBAIOM Egyes szamára: Belföldön 15 fillér, . auszt IP Jugoszl.íés3dInár.Csehszlov. 2és l-5éR. Rom ■ 12 lel Franciaorsz. 2 és 1 50 ír. Olaszország Toll I ország 25 a. pf. I.éneyelország ?,U gr Amer Indulatos kitakadások, határtalan elkeseredés * és burkolt gyanúsítása jelzik az ama tűr zsűri ítéletének hatását a BSE-be Purébl Győző dr., a BSE elnöke nem jelenik meg az amatőrzsüri előtt, mert nem tartja Ildomosnak meghívása módját — Mihály és Kovácsházi Vilmos dr. megjelenése is kétes Az amatőrzsüri ítéletének indokolását követeli a BSE A BSE választmányi ülése és a választmány határozata A BSE .szomorú ügyének alaku­lása előrelátható volt. Úgyszólván pontosan tudni lehetett, hogyZsur- nóczay János bírósága, amely rövid működési ideje alatt komoly szigo­rúsággal védelmezte az újszülött amatőrséget a kilengésektől és drá­kói ítéletekkel sújtott le minden­kire, aki elibe került, nem fog visz- szarettenni az ítélkezéstől akkor som, amikor egy egész testület ügye fölött kell ítélkeznie. S éppen mert a Zsarnóczay markáns egyéniségé­től irányított amatőrzsüriről volt szó előre is várható volt a marasz­taló ítélet a BSE ügyében. De ugyancsak előre lehetett tndni, hogy az ítélet a sportkörökben meg­lepetést, a BSE körében pedig meg­döbbenést fog kiváltani. A sport- közvélemény meglepődésén már túl is vagyunk, a sporttársadalom tu­domásul vette az ítéletet és termé­szetes dolognak tartotta, hogy bün­tetés jár Nagy Péternek is azért, amiért büntetésben részesült Kiss Pál. A dolog elvi részét mindenki elfogadta és helyénvalónak tartotta, nyitva hagyván azonban a kérdést, hogy a sport érdekében való-e sú­lyos hasműtétet végrehajtani olyan betegség miatt, amelynek meggyó- gyításához egy adag aszpirin is ele­gendő volna. Az ítélet kimondásával természe­tesen a BSE ügye korántsem nyert befejezést. S előrelátható volt ez is. Bizonyod volt. hogy a BSE a felhör­dülés első pilláiulta után nem a bűn­bánó alázatos fej hajtásával lép ki a porondra, hanem a bosszú láiigosto- rával igyekszik véresre verni az igazságkereső zsűri objektivitását. Mi, az események krónikásai, pon­tosan beszámoltunk a megoihodott amatőrsport első nagy pőrének az eseményeiről K csak folytatjuk köteles szolgála­tunkat, amikor tájékoztatjuk a nyilvánosságot a legjobban érdekelt félnek, a BSE-nek az álláspontjáról és mindazokról a mozzanatokról, amelyeket az ítélet hatása kiváltptt. Alább kövekezik a Sporhirlap mun­katársának tudósítása a BSE vá­lasztmányi üléséről, amelynek han­gulatából ítélve a BSE ügyének hul­lámad ki fognak csapni a sport napi- éleiének a medréből's he idejében nem történik valami bölcs kiegyen­lítődés, a magyar íutballsport bot ránykrónikája fog újabb táplálékra szert tenni. A gyanúsítások és vádak özöne lappang ez ügy mögött s várják, a kiszabadulás pillanatát, hogy azután a védekezések és viszoílvádak mér­ges kígyói lepjék el a nyugodt életre- vágyó íutballsport birodalmát, • * % A Budapesti Sport Egyesület klubélete rendes körülmények kö­zött nem sokban különbözik más fővárosi sportegyesületekétől.. Min­den esztendőben szép külsőségek között megválasztja a vezetőségét, amely a megfelelő szorgalommal ellátja a teendőket a szélesebb körű választmány és tisztikar minden különösebb érdeklődése nélkül. A havonkint tartott választmányi ülé­sek is izgalommentesen szoktak le­peregni, a legtöbbször a jól ismert mérsékelt érdeklődés mellett. Hétfőn azonban másképen történt a dolog. A központi városházán Purébl tanácsnok hivatali szobájában tartották a februári választmá­nyi ülést, amelyre a BSE törté­netében példátlanul álló szám­ban vonultak fel u választmány tagjai. Maga Purébl Győző dr. nem vett részt, az ülésen, mert betegsége meg­gátolta, az egyesületnek csaknem valamennyi számottevő tagja azon bán rendre összegyűlt s már jóval az ülés előtt nagy izgalommal tár­gya Itűk az egyesület életében be következett nagyjelentőségű ese­ményt. Nem kell túlságos találékony súg megállapítani, hogy az ülés előtti beszélgetés az ami’.térségétől meg­fosztott játékosok ügye körűi folyik. hosszú ideig tartó eszmecserén , hangzott panaszokat és megjegy­zéseket nem is lehet egy újságcikk keretében visszaadni. Az indulatos kifakadások egy­mást követik és éppen nem kí­mélik magát az amatőrzsürit sem, amely egyesek megjegyzése szerint elfogadhatóinak tartja azt, ha ama­tőr futballbíró kifejezetten köitség- megtprítés címén ötvenezer koronát ‘vesz fel, de könyörtelenül pro Ki á nyilvánítja azt a futballistát, aki villamosra hatezer koronát — csak kér. Ám az amatőrzsüri súlyos kri­tikája nemcsak ilyen általános me­derben mozog. Éppen elég paliasz hallatszik arról is, hogy az amatőr­zsüri eljárása a BSE-vel szemben is tartalmazott néhány szokatlan módszert, A legkülönösebbnek tart­ják magának az iteletet kimondó zsűri ülésének az összehiva-át- amelyről állítólag az amatőrzsüri elnöke nemcsak hogy nem intézke­dett, de határozottan kijelentélie, hogy ő február 21-re nem akart ülést összehívni. A BSE szerint a zsűri más tag­jai azt állitották, hogy ezt az ülést már korábbam összehívták, de Hor­váth Ferenc ezt kereken megcáfolja és tüntetőleg távol is maradt az ülésről. Van azonban még egy dolog, ami a BSE választmányában helyet fog­laló magasrangú közhivatalnokok körében nagy visszatetszést keltett. Súlyosan elítélik ugyanis azt az el járást, hogy Purébl Győző dr. egyetemi ma­gántanárt, fővárosi tanácsnokot a zsűri március 10-i ülésére egé­szen szokatlan módon hívták meg. A BSE-vel nevezetesen levélben kö­zölték a zsűri ítéletét s ez a levél azzal végződik, hogy a zsűri ülésére meghívták „Purébl Győző, Kovács­házi Vilmos és Maiany Mihály ve­zetőségi tagokatde nem tartották szükségesnek, hogy a meghívott személyiségek neve mellé az „űr ‘ szócskát, odaillesszék Purébl dr. ta­nácsnok . értesülvén errö1 nem is titkolta, milyen kellemetlen im­pressziót váltott ez ki belőle s ki jelentette, hogy azt az eljárást, hogy neki egy külön meghívó elküldéséi sem tartották szükségesnek, azzal fogja viszonozni, hogy a zsűri előtt nem jelenik meg, hanem megfelelő lián mi levél­ben fog válaszolni. Malaky Mihály éts Kovácsházy Vil­mos dr. még nem határoztak a meg­jelenésükről, de komoly mérlegelés tárgyává teszik ők is, vájjon eleget tegyenek-e mint az MLSz, illetve a BLSz elnökségének tagjai, az ama tőr zsűrinek a szövetségi élet­ben ilyen szokatlan meghívási for­májának. Más, hevesebb vérmérsékletű ta­gok élénk kommentárt fűznek ah­hoz az expressz-]eveihez, amelyben szombaton a BSE ítéletét kikézbesí- teílék. Megállapították a levél boríték­ján, hogy a levelet szombaton reggel 5 órakor adta fe] valaki a központi távirdahivatalban, ahol azt mint sürgős jelzésű leve­let azonnal kikézbesítették ne­gyedhét órakor Juhász Rezső, a BSE intézője már Zuglóban kézhez kapta. A BSE-ben nagy kíváncsi­sággal találgatják, vájjon ki lehet aZ a BLSz vezetőségében, aki elég szorgalmas volt szombaton reggéi négy órakor felkelni és aki elég já­ratos volt ahhoz, hogy ebben a szo­katlan órában is tudja, mi Íven mó­don lehet levelet azonnal eljuttatni a címzetthez. „Szabálytalan az ítélet“ Nagyon messze vezetne, ha mind leírnánk azokat a kombinációkat, amik a BSE választmányi ülésének előszobájában elhangzottak, hiszen nem kímélték a zsűri tagjainak egyes esetekben való olyan maga­tartását sem, amely neon szorosan Sportemberek csemegéje a „S TÜHHfER ** SPORTCSOKOLÁDÉ ...................11 "......................... Mindenütt JmohSLtáe .................. "*

Next

/
Thumbnails
Contents