Sporthirlap, 1927. május (18. évfolyam, 67-83. szám)

1927-05-03 / 67. szám

v tr Kedd í<cr '32?!'i.!.3 v Ámv\ Budapest, XVIII- évi. 67. sz. 1927 ma} Ara 20 Szerkesztőség és kiadóhivatal:- Budapest, VI. kerület, Szondy ucca 31.1. emelet Távirati cim: Spoithlrlap Budapest. Telefonszám: Szerk.: Llpöt flflS-54 és Teréz 2a5—<1 Kiadóhivatal: Teréz 255-74 Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 8 pengő, egy hónapra 3-20 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 12 pengő, vagy ennek megfelelő valuta. MEGJELENIK HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 15 fillér. Ausztriában 25 gr Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Kő. Románia 10 lei. Franciaország 1'50 fr. Olaszország 1-50 L. Német­ország 25 a. pl. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c Drösslernek nem törtei a lébe a vasárnapi mérkőzésen A Ilikerületiek balszélsőjének sérülése csupán erős zúzódásnak bizonyult — Drössler szándékossápot lát Prém akciójában, de a két csapat vezetői és a bíró véletlennek tulajdonítják a balesetet II ■ I mWWiUWWI IIWI—III ■ III Nyilatkozatok a határutoab a kaposvári és a szopott! Izgalmas májaselsejoi mérkőzésekről A balsikerü válogatott mérkőzések után a közönség érdeklődése a baj­noki mérkőzésekre összpontosult. Ezek a küzdelmek azonban annak el­lenére, hogy finisnél tartunk, sport­szempontból nagyon kevéssé elégített ki, ellenben annál több dolga akadt a botránykrónikának, amelynek amúgy is gazdag foliánsait a május elsején lejátszott mérkőzések ■ felette nagy mértékben megnövelték. Aszép futballsportba már régtől fogva bevették magukat olyan jelen­ségek, amelyek a romlás csiráit hor­dozzák magukban. A profifutballban ezek a jelenségek megszaporodtak. Azelőtt is voltak rossz bírák és ra­koncátlan játékosok, akik tönkre tet­ték e sportot, de most ez fokozottabb súllyal esik latba, mert minden mér­kőzésnek az anyagi jelentősége nagy és ezért ezek a hibák kétszeresen érintik a hivatásos futballal foglal­kozó egyesületeket. A vasárnapi profimérkőzések közül három olyan is volt, amelynek a sportértékét részben sajnálatos bal­esetek, részben pedig botrányok ron­tották le. Mind a háromban fővárosi és vidéki ellenfelek állottak szemben. dik a szegedi Hungária—Bástya A Sporthirlap olvasóihoz! Értesítjük olvasóinkat, hogy la­punk ára csütörtöktől kezdve 16 fillér. Lapunknak ezt az egy filléres ár­emelését bizonyára nem fogják meg­érezni olvasóink, viszont ezzel szem­ben a Sporthírlap nagyobb terjede­lemben fog megjelenni. A Sporthirlap kiadóhivatala. egymással. Az egyik a Határ-utcá­ban lezajlott III. kér.—Sabaria mér­kőzés, amelyen Drössler, a III. kerü­letiek balszélsője súlyos sérülést szenvedett és ennek nyomán nehezen elfojtható botrány tört ki. A másik, ugyancsak a szenvedélyek kitörésébe fulladt meccs Kaposvárott zajlott le a Bak és a Somogy között. A harma­meccs volt! amelyen Acht sérülése és egy tizenegyes körül lobbant föl az izgalom. Mindhárom „esetre” visszatérünk, hogy a passzív vagy aktív szereplők meghallgatása alapján fényt derít­sünk a történtek okaira és egyenges­sük a hasonló káros események elfoj­tását célzó intézkedések útját. Drössler szándékosnak minősiti a Prémmel való koliiziót A Szent Margit-kórház kapujában megfog a portás és szigorú hangon szól reá ni. — Már letelt kérem a látogatási idő, nem lehet bemenni. — A Sporthirlap munkatársa va­gyok és a tegnap beszállított Dröss­ler futballistát keresem, — igazolom magamat. A portás úgylátszik sportember, mert rögtön udvariasan beenged és megmagyarázna, hogy melyik szobá­ban fekszik a kitűnő óbudai játékos, — A sebészet 6. szánni kórtermé­ben fekszik — mondja útbaigazí­tásul. Az emeleten mélységes csend. Láb­ujjhegyen megyek keresni a szobát, csinos ápolónő fogad a folyosón. — Kérem szépen, melyik szobában fekszik Drössler? — kérdem nyája­san. — A futballista? — Igen. — Ebben a szobában, de csak or­vosi engedéllyel lehet bemenni hoz­zá, — mondja bájosan. Hosszas keresés után megtalálom az inspekciós orvost. Megkérem, en­gedélyezzen ötperces beszélgetést Drössler rel. — Három percet engedélyesek. Pár perc múlva benn vagyok a kórteremben. Nem valami túlságosan tágas terem, benne hót ágy. Az egyik oldalon négy, a másik olda­lon három ágy. Itt fekszik középen Drössler. — Hogy van. — szólítom meg a vasárnapi mérkőzés szenvedő kősót. — Köszönöm, már jobban vagyok. Csúnya eset volt. Skvarek kitűnő beadásával kitörök, amikor hátul­ról keresztez Prém és a talpával szándékosan... Kétkedő pillantásaimat látva, meg egyszer határozottan jelenti ki: — Igenis szándékosan belém tal­palt a bal combomba, amely eppeu rúgásra volt kifeszítve. Elestem és csak a bíró sípját hallottam, aztán elvesztettem az eszméletemet. 4 mentőorvos magamhoz térített, de miközben elszállítottak, újra elvesz­tettem az eszméletemet. Sajnos, eb­ben a szezonban már nem léphetek pályára. Ma röntgeneztek és megál­lapították, hogy csonttörés nem történt, csupán csonijrepedés a bal- combomon. Mintegy hat liéiig tart a gyógyulás. Az ápolónő bejött. Letetta három perc. Elbúcsúztam. A hivatalos orvosi vizsgá­lat csak zúzádást konsta­tált Hétfőn^ este beérkezett Drössler balesetéről a hatósági orvosi jelen­tés, amely megállapítja, hogy láb­törés nem történt és általában az eset nem olyan súlyos, amint azt az első pillanatban hinni lehetett. Eszerint még csontrepedés sem történt, csu­pán zúzódást szenvedett Drössler a jobb combján. A sérülés könnyebb természetű és három hét alatt okvet­len gyógyul. A III, kér» TVAG és a Sabaria vezetői a bírót okolják a meccs eldurvulásáért, de Drössler sérülését véletlennek mondják A Határutcai pályán történtekről és Drössler sajnálatos Balesetéről a két csapat vezetői így nyilatkoztak: Vértes Imre, a III. kerületi TVAC igazgatója. — A bíró nem állt feladata magas­latán. Ha Biró Sándor az első perc­től fogva szigorúan a szabályok be­tűje és szelleme szerint bíráskodik és megtorolja a sorozatos szabály­talanságokat, különösen Weinhardt túlmerész foultjait, akkor a mérkő­zés nem fajulhatott volna el. — Drössler sérülését magam is véletlennek minősítem és nem helyes­lem, hogy egyik játékosunk önbírás­Ikodással akart elégtételt venni ma­c o Jó pénz nem rossz K A Jó pénz nem rossz O R Amerikai vlgj. 8 felv. Fősz.: REGINALD DENNY M Amerikai vigj. 8 felv. Fősz.: REGINALD DENNY f\t V A HOTEL CLARMONT TITKA A A HOTEL CLARMONT TITKA 1 I 8 felvonásban — Főszerepben: MONTÉ BLUE R 8 felvonásban — Főszerepben: MONTÉ BLUE o N ElősdSsok kezdete hétköznap J/26, ’/a?, VaiO órakor, vasárnap és ünnepnap Vs4, »/a6. >/a8. VU0 őrskor. A Előadások kezdet© hétköznap Vfl, 8 és 10 órakor, vasárnap és ünnepnap Ll*4, 5, 3/i7, */29 és 10 órakor. N gának. Azonban hangoztatni kívá­nom, hogy nem mi kezdtük a durva­ságokat, hanem a szombathelyiek kapusa. Herzog Edwin, a Sabaria igazgatója, — A határutcai „eeettel" nem kí­vánok hosszasabban foglalkozni. A Prém—Drösszler összeütközésről minden jelenlevő, beleértve a III. kerületiek kpmoly vezető funkcio­náriusait, megállapítottak, hogy sajnálatos véletlen műve. Hogy en­nek ellenére néhány agitátor a kö­zönséget feltüzelni igyekezett és azután többek között az óbudaiak trénere megfenyegette a csapatot, Jó pénz nem rossz Amerikai vigj. 8 felv. Fősz.: REGÍN ÁLD DENNY A HOTEL CLARMONT TITKA 8 felvonásban — Főszerepben: MONTÉ BLUE Előadások kezdete hétköznap Vi8, J£8, i/»10 Órakor vasárnap és ünnepnap »M. >/j6, >/«8, y210 érakor! Köm EK sport KAPHATÓ csokoládé

Next

/
Thumbnails
Contents