Sporthirlap, 1928. április (19. évfolyam, 39-50. szám)

1928-04-02 / 39. szám

Szerkesztőséi; és Kiadultiv^tst: Budapest, VI. kerület, Rózsa ucca 111. 111. emelet. Távirati cím: Sportbtrlap Budapest, leletonszám: Szerkesztősét:: Llpót 9J5 —51 Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Elótizetéfi árak Belföldre egy negyedévre ó pengd {egy bóaapra 2 pengő). Ausztriába ti pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7-5‘j pengj. \tEÖ 1 E LE N l K. HÉTFŐN. CS ŰTÖ {trö KÖN ÉS SZOMBATON, Égyes szám ára; Belföldön lü fillér. Ausztriában 2ö gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Kő. Roraápia itt lei. Franciaország 1-50rr.Olaszországl-öOL-Némel­nrszag 25 a. pí. Lengyelország 31) gr. Amerika 5 c. Levélcím: Budapest 62., postafiók 82. Döntetlenül végződött a Hungária—Sabaria mérkőzés A Ferencváros nehezen győzött a HL kér. FG ellen — Újpest le- győzte az Attilái — A Wasas győztesen téri vissza Szegedről — A Kispest és Budai 33-asok megosztoztak a pontokon — A Nemzeti vasárnap is 4-:2~ös vereséget szenvedett Beigrádhan A Somogy kikapott a Bak FG-től, Pesterzsébet fölényesen győzött a Vác FG ellen I. PROFILIGA Hungária—Sabaría Isi (1:0) Hungária: Fehér — MandJ, Kocsis — Nádler. Wéber, Schueider — Haár, Skvarek, Konrád Hirzer, Jeny. — Sabaria; Weinhardt — Nagy, Prém — Pesovnik, Vámos, Bass — Buresch, Mészáros, Stofián, Holzbauer Tárnok. A Hungária előretörése, amelyre biztosan számított a kék-fehérek tá­bora, nem sikerült, sőt kicsibe múlt, hogy a szombathelyi csapat mind a két pontot el nem vitte a Hungária-útról. Pedig a mérkőzés elején úgy látszott, hogy a kék-fehérek támadó lendülete felőrli a Sabaria kitűnő védelmének erejét. Ám a kétségkívül formás Hun- gária-támadásokbóí hiányzott a végső elán, azonfelül az akciók nagyon is zártak voltak, ? így a kék-fehér csatá­roknak a tömörülő szombathelyi vé­delmen r.em sikerült veszélyt jelentő módon áttörni. A támadófölény azon­ban a játék első periódusában kétség­kívül a Hungária oldalán volt. Biztosí­totta ezt a halfsor offenzív szelleme is, amely nem engedte, hogy • kék-sár­gák magukhoz > agadják a kezdeménye­zést.. Ilyenformán a Sabaria az első félidőben csak szórványosan jutott szó­hoz, de viszont nyíltabb támadó játéká­nál fogva akciói veszélyesebbek voltak. A Hungária két hátvédje azonban az első félidőben teljesen hibátlan, sőt helyenként nagyvonalú játékával ki­vette a méregfogát a raps/.ódikus Sa- baria-rohamoknak és gyors, határo­zott fellépésével különösen a szombat- helyi belső csatárok akciókériességét bénította meg. A félidő második felében tizenegyes­ből szerzett gól kifejezte ugyan a Hun­gária támadófölényét, de már ekkor látni lehetett, hogy a kék-fehérek csak akkor biztosíthatják a győzelmet, ha halfsoruk a második félidőben is meg tudja tartani a lendületét. Ám ez nem következett be, sőt Wéber nagymér­tékű visszaesése teljesen visszave­tette a fedezetsoit, aminek természetes következménye volt a szombathelyi halfsor lábrakapása. Ezzel egyszerre megváltozott a helyzet: a Hungária támadásainak átütőereje a minimumra csökkent, viszont f. Sabariáé megnöve­kedőit és f szombathelyi csapat kezébe került az íniciativa, amit most már a mérkőzés végéig megtartott. A Hungá- rla-kapu ilyenformán az állandó offen- íiva füzébe került, míg Weinhardt ka­puját csak rapszodjkus próbálkozások veszélyeztették. A kék-fehérek védelmi vonala a nagy ’yomás alatt időnkint megingott, de nem annyira, hogy — egy kivételével — vissza ne tudta vol­na verni a kék-sárgák rohamait. A Hungária Játékosainak egyéni teljesítményét mérlegelve, kétségkívül a védelmi-trió­nak kell nyújtanunk a pálmát. Mánál az első félidőben legszebb napjaira emlékeztető, fölényes stílusban intézte el ellenieleit; Kocsis is határozottan, biztosan dolgozott, fcjir/ pedig min­den akciójával azt igazolta, hogy ez idő szerint a legjobb formában levő kapu­sunk. A második félidőben a túlter­heltség folytán a védelemnek ez az im- uonáló felsőbbsége kissé megingott, de mindhárman a jó átlagjáték nívóján állapodtak meg. A fedezetsor generális hibájáról, a centrum tempóbírásának hiányosságá­ról, mái szólóttunk. Bebizonyosodott, hogy a Hungária Wéberrel sem tudja- megoldani a fedezetsor régen vajúdó problémáját, mert Lenne sem nyert védőjátékra is alkalmas centerhalfot, sőt olyant sem, aki a támadóerejét végig meg tudná tartani. A két szélső half, Nádler és Schneider is csak addig érvényesült, míg az offenzív játékmo­doruknak kedvező fölény tartott, de azonnal hibák és hiányosságok jelent­keztek náluk is, mihelyt a Sabaria-of- fenzíva állandósulása folytán védő­munkára kellett berendezkedniük. A csatársor, amely legutóbbi mér­kőzésein hatalmas javulást mutatott, ezúttal bosszantóan meddőnek bizo­nyult. Konrád jól kezdett, de azután a Sabaria-hátvédek kemény fellépése visszavetette őt rpgi rezerváltságába. Az irányítást ugyan nem ejtette ki a kezéből, de gólratörő lendületet nem tudott adni a csatársorának és tiszta helyzeteket sem tudott teremteni partnereinek. Hiner is visszaesést mutatott. Idegesen, kapkodva játszott; kitörései, trükkjei nem sikerültek és Engel II. bútorcsarnoka Jóxsef-körút 43, Állandó kiállítás. Sportembereknek árkedvezmény taktikája is hiányosságot mutatott. Skvarel• hasonlóképen sokat pocsé­kolt el energiájából a mezőnyben, úgy hogy mire a kapu elé került, nem ma­radt kellő nyugalma a helyzetek ki­használására. Az elszalasztott alkal­makat tekintve, ő volt a mérkőzés re­kordere. A szélsők szürke sablon játé­kot mutattak, lefutásokban és beadá­sokban merült ki az erejük és alig kíséreltek meg kapuratörő akciót. A Sabaria csapatában is a két bekk végezte a leg­jobb munkát. Nagy a legjobb úton van ahhoz, hogy kivívja a helyét a vá­logatott csapatban. Konrád és Hirzer sakkbantartásával elárulta jeles tak­tikai érzékét, biztos szereléseivel és kiadós rúgásaival fényes jelét adta kiváló technikai készségének. Prém kevésbé nagyvonalúan, de ugyan­csak megbízhatóan látta el feladatát. Weinliardtnak csak merész kifutásai­val volt sikere, mert egyébként a Hun­gária csatárai nem adtak neki alkal­mat, hogy biztosságát a kapuvonalon is igazolja. A fedezetsornak Pesovtiik volt a legjobb tagja. Pompás lendületét mindvégig megtartotta és neki volt legnagyobb része abban, hogy a ma-, sodik félidőben a Sabaria került tá­madófölénybe. Vámos a Hungária első félideji offenzívája alatt alig jutott szóhoz, ellenben annál inkább kibon­takoztak jeles képességei a második félidő támadó periódusában, amikor pompás irányítója volt a lelkes roha­moknak. Bass a támadómunkában ke­vesebb szerepet vállalt, de annál agi­lisabban dolgozott a védelemben. A csatársor az első félidőben a két összekötő feltűnő gyengesége miatt nem tudott érvényesülni. Stofiánt wnuBzsaanwnnaunauuBsznzzznM u — ...■— ——— ————w■ mé Sa téí Oroszország 1 Az UFA nagy Michael Bohnen filmje. Csütörtöktől UFA OMN1A CAP9TOL ön s p o r i o I ? És nem ismeri az| „ADAMS CHICLETS"! r&gógummit ? Szomjúságot olt, üdít, illatosít. Xua16’ vn-> Baltsánút 441a., a 19. és 69-es végállomásánál. - Eredeti angol t O A A-lAJ^I JCd AC. JB Mié JíPíf Aliiul , skot szövetek állandó nagy raktára. —Úri és női divatkülönlegességek. Turul FC ............. Sportemftereknek nagy árengedmény 1 ■ 1 1 ( Vvf yj * Hétfő \ Budapest, xix. 'április 2. Ara te fillér mmm ■ miiiiirr Míwrnia&izkmarimnmMaBsammMMmumBfammammnnaMaiamBBmtmammmmmmmmimm mii ■ r-n—mri iíí.^7 I Sportb^W I SS--S t » kV. i.' .... - ... . •

Next

/
Thumbnails
Contents