Sporthirlap, 1928. július (19. évfolyam, 77-89. szám)

1928-07-02 / 77. szám

W28JUL ű / I V% ">WÍ Tv Ul^JÚtr f létfő Budapest, XIX. évf. 77. sz. 1928 m^^ Mra 16 fillér |^portV^ar | *„*«*„, ^S?PH6,6a1^nu.: III. emelet. ElíU^tési BeljMár. 7-TnmJ ^ &5lvS Si'SS^ f.!ö Ké"K& *”iT4iriw.fi rfm • Snnrthirian Rudanest. Aisztnaba 6 pengő. Egyéb kulbidpa egy n^yelárre 7d0 pengd. 8 léi. trauciaopszágl*30rp. Olaszországi *30 L. Német­l'etefonKto^Szejkesztóség^ Mpót^996—5t ____________^lEUS^K HÉ TFÖ N. CSűrótTÖXÖS ÉS SZOBAION. ‘^S 5 C~ AF erencváros Bécsben 4:2-re verte a Rapidet, a Hungária Isi-re végzett az Admirával és ezzel kiköszörülték a magyar csapatok tekintélyén esett csorbát A Sabaria 3:2-re legyőzte az Attilát s így megnyerte a Vidéki Kupát —A Somogy 2:2 arányban döntetlenül játszott a Wiener Sport Clubbal Fölényesen nyertük a magyar-osztrák úszómérkőzést és 9:G-ra vertük az osztrák vízipóló csapatot Négy új rekord a MAC atlétikai versenyén A bécsi mestertorna második .apja. nagy feladatot rótt; a két aagjar együttesre, hogy még a ■ereség színhelyén állítsák helyre magyar futball tekintélyét, amit pénteki szerencsétlen nap annyi- a megtépázott. A Ferencváros és a Hungária mióban pompás szerepléssel kény- zerítették a bécsi futballközönsé- i*t, hogy a magyar futball már­már lecsepült erejét megcsodálja. A Hungária a mérkőzés első fél­órájában ragyogóan nagyvonalú futbalknűvészetet mutatott és a győzelmet is megérdemelte volna, a Ferencváros pedig, ha csak kissé szerencsésebb taktikával aknázza ki a mérkőzés lehetőségeit, pénteki kudarcáért tökéletes revánsot ve­hetett volna. A bécsi mestertornára kitűzött serleget az Adwira nyerte. ellenfélnek engedi ál. Sok tekintet­ben ez a lelki fáradtság is segí­tette a Rapid-színeket akkor, ami­kor a vezető ferencvárosi csapat ei®0|ett aZ iramból, indokolatlanul vétía}|ézésre rendezkedett be és szó­hoz engsdte jutni a híres Rapid­finist. A hüttejdorfi pálya 16.000 főnyi négéiboldogan láthatta, hogy a 4:0*re '$5r«tő Ferencváros ellen az utolsó öt percben egy roppant nyomással két gólt lő a Rapid osátárláiíe és közben niég egy tizen egyest is kiaknázhatott volna. A magyar bajnokcsapat tagjai között soknak a szerepe vál­tozott meg péntek óta. A védelemre szint* rá sem lehetett ismerni. Hubér kapuja egyenesen bevehetet­len vojts egyik ragyogó védést a másik után művelte és csapatának vitán felül a legjobb tagja volt. Hungler is teljesen kigyógyult to­rokgyulladásából és egy-két bizony­talan közbelépéstől eltekintve, végig gyors és pompásan szerélő hátvéld volt. Takács I. kissé kényelmesen fogta fel a helyzetet, munkája azonban mégi a legteljesebb mér­tékben kielégített. A fedezetsornak ezúttal nem ment úgy a játék, mint máskor. Berkessy lényegesen gyen­gébben játszott, mint pénteken és Bukovi is csak nehéz kezdés után emelkedett később odáig, hogy ki­fogást többé ne lehessen tenni elle­ne. Még Fuhrmann játéka volt a legértékesebb közöttük, különöséu a nehéz Raj»5d-balszárny lefogásával szerzett érdemeket, bár veszélyes ellenfeli egyszer-egyszer kiszaba­dultak. A csatársornak a jobbszár­nya, volt elemében. Koszta a leg­ügyesebbnek mutatkozott, úgy lát­szott, hogy Takács Jl-t. is ő ragadja magával. Bizonyos, hogy jól meg­értették egymást az összekötőjével. I aki pompás labdákkal látta el. Ta- j kacs TI. frissen és kedvvel játszott, de akcióit balszerencse kísérte. Tu- raynak nőm ment jól a játék. Lassú NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEK Már 4:0-ra vezeteti a Ferencváros, amikor a Rapid- finis szépített az arányon Ferencváros—Rapid 4:2 (2:0) ereneváros: Huber — Takács I., Hungler — Fuhrmann, Bukovi, Berkessy — joszta, Takács II., Turay, Szedlacsek, Kohut. — Rapia: Grjftner — Schramsis, «yka - Frühwirt, Smisetik, Madlmayer — Wondrak, Luef, Wesselik, Horváth, Wessely A Ferencváros egészen közel ál- Dtt ahhoz, hogy tökéletes elégtételt egyen a pénteki súlyos vereségért, fiert a mérkőzés már 4:9-ra állott, mikor a Ferencváros újra egy ha- slmas gólhelyzetet teremtett, amit zonban nem tudott kihasználni. Így hajszálon múlott tehát, hogy z eredmény ebben a nagyjelentő- égű percben nem változott 5:0-ra. 'íz pedig a pénteki 6:l-es ered- lényt is felülmúlta volna. Pedig ez a mérkőzés nem is volt dóban nagyvonalú. Éppen az a ■apatré&z, ahol a ferencvárosi si- srek megérni szoktak, — a ferenc- árosi fedezeísor — ezúttal nem dta ki macából mindazt, ami ké­tségei alapján máskor jogosan Sport-dísztárgyak I NAGY VÁLASZTÉKBAN LOSONCZI EMIL! BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 13 fi Telefon: Teréz 114-89 volt elvárható. És bár bajnokcsapa tunknak a budapesti nagyszerű tavaszhoz képest ezúttal is mérsé­kelt uapja volt, még mindig ki tu­dott fejteni annyi erőt amennyi az értékes győzelem kivívásához elegendőnek bizonyult. Ám ugyan­akkor meg kell állapítani azt is, hogy a ferencvárosi együttes fá­radt, a rengeteg egyhuzamban kö­vetkező mérkőzés sokat felőrölt a szívósságából, ami ennek a mérkő­zésnek a finisében is megmutat­kozott. Mert igaz ugyan, hogy a félel­metes Rapid-finis máskor is gyak­ran éreztette már a bécsi zöld­fehérek szorító ölelését, ámde most, mintha maga a Ferencváros -lett volna az oka, hogy a remekül fej­lődő eredmény a végén szépség­tapaszt ragasztott a Rapid kudar­cára. A 4:0-rn vezető ferencvárosi csapatot friss lendületében sohasem láthatjuk lefékezni, amint a kezde­ményezést, az iram erősítését az volt és sokszor elmaradozott. ’Szed- láösek sokat dolgozott, de elég vér- tele'nül, Kohútnak sem sok alkalma nyílott tudományának a bemutatá­sára. Kevésszer került játékba é* egyébként is elég rosszul helyez­kedett. A Rapidná! szintén a közvetlen védelem tett ki magáért. Griftner remekül védett, csak labdafogása kifogásolható. A hátvédek í. megbízható, jó játéko­sok. A tartalék jobbfedezeten meg­látszott ez a minőség. A ;cent*r- halfnak sem kellett sok^> bizonyí­tani, hogy éppen beteg, viszont Madlmeyer nagyszerűen állta a he­lyét és újból emékeztetett buda­pesti jó játékára. A csatársornak az öreg Wondrak legjobbja. Lueff nagy meglepetésre csaknem hasznavehetetlennek bizonyult, Wesselik is gyenge technikájú já­tékos. aki a szerencse segítségé nélkül nem sokra megy. A bal­szárny azonban rémek. Horváth nagy formában van és a rendkívül veszélyes Wesselyt valósággal töm­te a jó labdákkal. A 3. percben villámgyors bécsi támadás, Lueff cent erez, Wesselik vad erő­vel lő és a labda csak alig súrolja a kapufát, A bécsiek nagyon veszé­lyesek. főleg i' balszárnyon. Huber néhány lövést fog. Végre Takács II. keresztben szökteti Kohutot, aki azonban elveszti a labdát. Erre mégjobh támadás következik. A jobbszárny vezeti, végül Koszta centerez, Turay a háló tetejére fe­jel belőle. A Rapid-védelem gyors és elszánt. Közben Wessely kor- nert szerez, amit Bukovi kifejel. Wessely szabadrúgása már komoly, FulhaBühoz? Túrára? csak „ADAIflS CHiCLETS“ rágógummit vigyen!

Next

/
Thumbnails
Contents