Sporthirlap, 1928. december (19. évfolyam, 141-153. szám)

1928-12-01 / 141. szám

Nincs adóvisszatérítés, de a futballadó 25 százalékát visszakapja az MLSz, hogy abból a segélyre szoruló egyesületeket támogassa-- '■WMBM—■■ A n agyegyesületek csak az MLSz helytelen magyarázata folytán kapták vissza a befizetett adó negyedrészét — mondják a kultuszminisztériumban A futballszövetség szerint az OTT és az MLSz elnöksége megegyeztek az adóvisszatérítésben, csak más címen juttatták vissza az adó 25 százalékát Hetek óta folyik az ádáz szócsata: adóvisszatérítés jár-e a profi egyesületeknek az OTT részé­ről, vagy segély. Közben pedig beköszöntött a tél, a közönség még az eddiginél is jobban megfogyatkozott és a profi futbail- sport helyzete egyre súlyosabbá vált. A Sporthirlap megírta az OTT erre vonatkozó álláspontját, amit azóta Karafiáth Jenő egy cikkben is leszö­gezett, hogy t. i. a testnevelési adó negyedrészét nem adóvisszatérítésnek yélik, hanem segélynek, amiből az MLSz-nek az arra legjobban rászo­ruló egyesületeket kellett volna és kell támogatnia. A „Nemzeti Sport” pén­teki számában a profisport két főve­zére erre úgy nyilatkozott, hogy ha az adóvisszatérítés összege . nem jut vissza azokhoz a nagy- egj letekhez, amelyek azt be­fizették, akkor ők meg nem fog­ják — mert nem tudják — tá­mogatni az eddigi mértékben a kisebb profialakulatokat. egyszerűen leszállítanánk 25 száza­lékkal az adó kulcsát és nem kellene feleslegesen szaporítani munkánkat. Mi, amikor a futball által bevett adók egyrészét vissza akarjuk juttatni a futballnak, mindig az arra szoruló egyesületekre gondolunk és nem mi rajtunk múlott, hogy segélyünk leg­nagyobb részét a nagy egyesületek kapták vissza. — Bár az OTT-alap meglehetősen ki van merítve, mégsem zárkózunk el az újabb segély elől akkor mindjárt igényt jelentettek az adóvisszatérítés egy részére, az MLSz elnöksége azonban hivat­kozva az OTT elnökségével kötött szó­beli megállapodásra, kénytelen volt azt visszautasítani. Az MLSz-t kötötte ez a megegyezés, egészen természetes tehát, hogy az OTT se helyezkedhetik most más alapra. A magunk részéről újra leszögez­zük álláspontunkat: 1. Minden segélyt, amely a vál­ságban levő profifutball támogató sául szolgál, hálás köszönettel kell fogadni. 2. A futbal!-adót igazságtalan é* * eltörlendő tehernek tartjuk. 3. És reméljük, hogy a törvény- hozás rövidesén modot talál arra, hogy az OTT adminisztrációját semmiféle adóelszámolás „felesleges münkaszaporítás”-sal ne terhelje. „Sohase volt adóvisszatérítés, csak segélyezés" Az OTT és a futballszövetségek közti vitát most eldönti az alábbi nyi­latkozat, amelynek közlésére a Sport- hírlapot a legilletékesebb helyről , a kultuszminisztérium részéről hatal­mazták fel. — Az OTT az idén semmiféle adóvisszatérítést nem fog enge­délyezni, — mondották a Sporthirlap mun­katársának. — Az OTT, illetve a kultuszminisztérium azonban az idén sem fog elzárkózni attól, hogy az MLSz részére segélyt adjon. Tekintettel azonban arra, hogy az MLSz-ben a múltban félreértették a kultuszminisztérium intencióit, most a segély kiutalásánál határo­zottan ki fogják mondani, hogy ez az összeg a kisegyesületek támogatására szolgál. Az OTT tehát adóvisszatéríté­seket nem eszközöl, hanem ahogy eddig is tette: egyes sportágak vagy egyesületek segélyezésére bi­zonyos összeget utal ki. így volt ez a múltban is és ha az MLSz-ben helyesen fogták volna fel az OTT segélyét és azt m&gfelelőképen osz­tották volna fel azok között, akik arra a legjobban rászorultak, ak­kor ma nem lenne annyi kis- és középegyesület olyan súlyos anyagi Futbaüfelszerelések f Kertész Tóctor-r.öl, Kristóf-tér j i Á.T’iflsrvzfrk Ingyen válságban, mint amilyenben tényleg van. — Adóvisszatérítés egyébként, mint ilyen nem is létezik, mert akkor Ezzel szemben Fodor Henrik dok­tor, a profiszövetség főtitkára, a kö­vetkezőket mondta: — Igaz ugyan, hogy amikor az OTT a huszonötszázalékos adóvissza­térítést az MLSz-hez eljuttatta, a kí­sérő levélben nem beszélt kifejezet­ten adóvisszatérítésről, hanem csak segélyről, ennek oka azonban az, hogy a törvény nem ismer adóvissza­térítést s így a befizetett adók egy részét másféle formában kellett az egyesületeknek visszajuttatni. Ami­kor a szétválasztás megtörtént, az ezt szabályozó „Sárga könyvben” adócsökkentésről beszéltünk, mert az OTT-vel egyértelműleg megállapítottuk, hogy a törvény szerint csak ilyen címen lehet — mely most is a futball által befizetett adók 25 százaléka lesz — azonban a kiutalás alkalmával le kí­vánjuk szögezni, hogy ez nem adó- visszatérítés, hanem az arra rászo­ruló érdemes egyesületek segélyezé­sére szolgál. a befizetett adók egy részét visszakapni. Az OTT elnöksége és az MLSz el­nöksége megállapította, hogy más elintézési lehetőség nincs, mert a törvény úgy rendelkezik, hogy a testnevelési adóból „sporttestüíete- ket is támogathat”. Az adott hely­zethez alkalmazkodva tehát a „címre” nem fektettünk súlyt, . a lényeg volt a fontos, hogy tudniillik a befizetett hatalmas adóösszegeknek legalább egy ré­szét valamilyen címen vissza­kapjuk. S hogy ez mennyire így van. arra a legjobb példa, hogy az amatőrök Vas Ernő vezeti a Ferencváros— Somogy mérkőzést A BT bíróküldő bizottsága péntek esti küldésén merész lépésre hatá­rozta el magát, amennyiben a Fe­rencváros—-Somogy 1. liga mérközé ' vezetésére Vas Ernőt küldte ki, aki eddig nagyobb meccseket nem veze­tett. Az eredeti bíróküldésben eszközölt egyéb változtatások a következők: Szombat: Kereskedelmi Bank—An­gol Magyar. Margitsziget 2, Bíró: Békés. Vasárnap: Vasas--Nemzeti, határ­bírók : Halpern— Meicher, Bástya— Újpest, határbírák: Gébért—Révész. Ferencvárosi tart.—Pesterzsébet, Ü'- lői-út 12, bíró: Gombon, MÁV ifj.— Világosság ifj., bíró: Benkő, BTK— KFC, határbíró: Balázsi, FSE— EMTK, bíró: Juhász dr„ NSC—Bp. Vasutas, bíró: Barna B., RTKII.— UMTE II., bíró: Stern S„ BTVK- VAC, bíró: Stern T.. Nyomdász—VI. kér. FC, bíró: Brunner, BAK—Kom paktor Thököly-út 12; bíró: Lás/.m. T. Mote IT.-- VI. kér SC II., bíró: Fekete, NFC ifj.—SzNSE ifj, bíró: Katz. III. TVE pálya ________Határ-utca Vasárnap, december 2-án, d. u. 2 órakor III. kér. FC­Budai 33 FC í. profiligabeli bajnoki mérkőzés Mikuláskor a topánba csak J»!csokoládét! csokoládét! Megegyeztünk az OTT-tal az adővíssza- térítésben, csak a „cím" volt más — mondja a profiszövetség főtitkára SZOIDbat Budapest, XIX. évf. l4'C';{iSs5^928 deeeuiber fillér |^portMaV | Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetési árak: Belláidra egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengői ügyes szám ára: Belföldön ló fillér. Ausztriában 25 gr. Hudaoest. Vi. kerület, Rózsa-utca 111.111. emelet. r ...j; Rm.-íh MiraMm 7.™ -.„„z Jugoszlávia 3 dinár. Cséhszluvqjcia 1.30 Ke. Románia • Távirati cím: Sporthirlap Budapest Ausztriába 6 pengő. Egyéb külföldre egy negyedévre 7 50 pengő. 8,ei Franciaország 1.20 fr. Olaszország 0.801, Nérnet­relefonszám: Szerkesztőség: Lipót 996—54 MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON ország 15 a. pi. Amerika 5 cent. Levélcím: Buda­Kiadóhivatal: Teréz 112—44. pest 62, postaiiók 82 ampolar príria O jQp jj| 1 | SZERSZÁM KERESKEDELMI RT.-náí kicsinyen « % j&m 1 külföldi gyártmányok. R % W I# 9m ■ Budapest V„ Berlini-tér 4 Nyugati p, u. érit. áld- wembeu

Next

/
Thumbnails
Contents