Sporthirlap, 1933. szeptember (24. évfolyam, 70-78. szám)

1933-09-02 / 70. szám

Öt mérkőzés a {óvárosban — őt (!) pályán DinnyéaLaJoa a PLASx új táraatnöka megkezdődted a főiskolai eiiagkainok­ságok Torinóban Összeállították az amatőr válogatott csapatot Avar és Csel} 11. nem vasárnap Magyarország egy tussal esett el a második helytől, így csak harmadik lett Olaszország győzött a főiskolai tőrcsapat világbajnokságban Torino, szeptember 1. A tőrcsapatversenyt az úgyneve­zett „visszahalászási” rendszerrel bo­nyolították le. (Mint 1931-ben az Európa-bajnokságot.) A sorsolást meg kellett változtatni, mert Spa­nyolország- is jelentkezett. így három csoportba osztották a résztve 'őket. Eló'mérkőzések: I. csoport: Olaszország—Csehszlovákia 16:0. II. csoport: Franciaország—Spanyolország 15:1. III. csoport. Magyarország—Anglia 9:2. eMszlényi—Bartlet 4:5, Dunay— Houghton 5:2, Bay—Lewis 5:1, Palócz—Tourquet 5:0, Meszlényi —Lewis 5:3, Dunay—Tourquer 6:1, Bay—Bartlet 4:5). —Anglia —Németország 8:8 (jobb tuss- aránnyal Anglia győzött). A döntő mérkőzéseket'délután kezdték meg. Döntőbe jutott Olaszország, Magyarország, Franciaország és Anglia. E négy közül kivették Olaszországot és Franciaországot, hozzájuk sorsolták a másik kettőt. Mi szerencsétlenségünkre az olaszokkal kerültünk szembe, akiknek csapatában csupa híres vívót találunk. Győztek is ellenünk 9:l-re. Az olasz csapatban Guara- gna 2, Pinton 3, Rostmi 2 és Ve- rati 2 győzelmet szerzett, nálunk csak Palócz győzött Guaragna el­len 5:2-re. A másik középdöntő: Franciaország—Anglia' 16:0. Ro­din, Carihot, Odichon és Buchan vívott a francia együttesben. Ezután következett a „visz- szahalászás”. Újra mérkőz­tünk . az angolokkal, megver­tük őket ismét 9:2-re. Tourguet győzött Meszlényi (5:4) és Palócz (5:2) ellen. Ezeket a mérközésket délután bonyolították le. Anglia újabb vereségével ne­gyedik lett a döntőben, a bajnok­ság pedig Olaszország és Francia- ország között dőlt el. LAPZÁRTAKOR JELENTIK: Este 9 órakor vívták le a döntőt. Olaszország 9:3 arányban győzött Franciaország eben. Ezután közel éj­félkor Magyarország mérkőzött Franciaországgal a második helyért, mely Franciaország birtokába jutott hatalmas küzdelem után. Egy tuson dőlt el a meccs, 8:8-ra végződött, a tusarány 61:62 volt a franciák javá­ra.' Csapatunkban a sérült Dunay nem vívott. FTC-pálya Ullöi-út 2 án, szombaton d.u Va5 órakor BUDAI „11“— SZEGED FC I. ligabeli bajnoki mérkőzés. Előtte fél 4 órakor Kölyökmeccs Kelemen Kornél is olt less Torinóban As OT1 elnöke tegnap áélután utason el Garam Jenő dr.-ral, a kösponli veselövet — A Sporthirlap tudósítójától — A torinói főiskolai világbajnokság nézőinek sorában ott lesz Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke is, aki pénteken délután utazott el Budapestről. Nein marad a világbajnokságok befejezéséig Torinóban, de így is sok magyarküzdelem szemtanúja lehet. Az MFSE főtitkára, Garam Jenő dr. Kelemen Kornéllal együtt utazott el s átveszi Torinó­ban a magyar válogatottak központi irányítását. Résztvesz a főiskolai bajnokságon Hoöászy Miklós dr. székesfővárosi testnevelési igazgató és Mezey Ferenc szakfelügyelő is. Az MFSE-ben nagy örömet keltett, hogy Kelemen Kornél dr. ismét tanujelét adta a főiskolai sport iránt érzett szere­tető nek. Jelenléte bizonyára nagy, buzdító hatással lesz versenyzőinkre. A vísipálóxólc 7:2-re győs/efe trénin­gen az olasxoR ellen (A Sporthirlap telefonjelentése.) Torino, szeptember 1. Vízipólózóink szorgalmasan treníroznak. Ma reggel az olasz válo­gatottak játszottak könnyű mérkőzést és 7:2-re győztek. Szombaton este fél 7 órakor újra az olaszokkal, majd egy óra múlva az angolok­kal játszanak tréningmecset. P. Hogyan él a főiskolás gárda Torinóban? CA Sporthirlap tudósítójától.) Torino, augusztus 30. Most már nagyszerű hangulat­ban van az egész magyar főis­kolás, gárda. Hogy miért csak most? Az elszállásolásnál nem volt minden rendben, de az ola­szok a legnagyobb szeretettel és előzékenységgel álltak rendelke­zésünkre. A kezdetleges kollégiumi el­szállásolás helyett megfelelő szállodákba mentünk át. Kisebb nézeteltérés volt ugyan az anyagiak körül, de Misángyi és én megoldást találtunk. Erről annyit: nem fizetünk többletet... A magyar különítmény részére külön autóbuszt biztosítottak, azonkívül mindegyikünk kapott résztvevő)elvényt, amely ingyen villamost és az összes verse­nyekre belépőt jelent. Olasz közlés szerint Drigny elfogadta a verseny­bírói tisztet . az úszóvilágbajnokságra s rőtaj desen megérkezik Torinóba. A. sorsolást csak vele fogják meg­csinálni, az én javaslatom alarm­ján. A vízipólósorsolás már meg volt, ezt már tudják otthon. Min­dig este fél 10 óra után tartják meg a mérkőzéseket a fedett­uszodában. Bírák: a francia Drigny, a német Blank és a magyar Bródy Gyurka. Egyelőre csak őket szemelték ki mérkőzések levezetésére. A ma­gyar csapat részére mindennap 6 és 7 óra között kaptam tré­ningórát. Nem zökkenünk ki te­hát az otthon megszokott mun­kából. Igen nagy segítségünkre van, hogy Misángyi Ottó is megérke­zett. , Misángyi a legnagyobb sze­retetnek örvend itt. Az egész magyar sport meg­becsülését jelentő megtiszteltetés érte: az olasz atlétikai szövetség meghívta a szeptember' 17-én tartandó olasz—angol atlétikai viadalra döntőbírónak. Vértesi József. Uj kssárlabdassrsBlás és a további műsor — A Sporthirlap telefonjelentése — Torino, szeptember 1. A mára tervezett kosárlabda­mérkőzések elmaradtak, mert Cseh­szlovákia igazolatlan játékost ho­zott magával, visszalépett, Romá­nia pedig nem is jött el. Ezért újra sorsoltak és szombaton a kö­vetkező mérkőzések kerülnek sor­ra: Észtország—Olaszoszág és Magyarország—Franciaország Lettoszág erővesztő. Ez az öt csa­pat indul. Vasárnap folytatódik a futball: Olaszország—Németorazág mérkő­zéssel. Magyarország legközelebb kedden játszik a lettekkel. Teniszben ma a párosra kerül sor, a vívásban a tőr egyénire, a rugbyben előmékőzésekre, az eve­zésben a. selejtezőkre. Úszóink már vasárnap szóhoz jutnak, vízipóló­zóink hétfőn játszanak mai tré­ningellenfelükkel, Angliával. P. Ma: főpróba Torinóban! — .4 Sporthirlap telefonjelentése — Torino, szeptember 1. Vasárnap nyitják meg ünnepélye­sen a főiskolai világbajnokságot a stadionban. Akkor lesz a nagy fel­vonulás is, ebből szombaton délután tartanak főpróbát. A felvonulás igen látványosnak ígérkezik, amennyiben az összes egyetemek képviselői régi, történeti ruhákban vesznek részt a megnyitáson. Dobok, kürtök kísére­tével. i ___ V vr \. ^ y ~y.. ME GJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON A 1 olulílillf iüt£ ~ ir S 1 Hl P m I ,uc,u-eu,-s^m. Inában 20 Or.. Franclaor- jmAS&k. lg lg: M Jf fB' B Szerkeaztöaég éa kiadóhiva­szagban 1 ír., Olaszország- ff&vgg 'fSBf IJgg ffi ISj Hl V ■ tál: Budapest. VI.. Rózsá­ban 0.80 1., Németország aBK flff Wtp. J I utca 111. szám. IIL ein. bán 15 Pf., Amerikában 4 C. Bel Mr iTOHffir W*- || I Szerkesztőség: A.: 19—6—54, Előfizetésiárak«/<évre: I Kiadóhivatal: a.: 11-2-44. Belföldre 2.70 P. ^B I (0ssk déluUn 6 óráig.) Ausztriába 3 P. Észak- Ifi fl Levélcím: amerikába 4 P, Jugoszlá flf Budapest 62. Postafiök 81. viába 5.50 P. Egyéb kül I Távirati cím: földre 3.50 P. J.^----------------------------------------------------------- _ ------—Cna-t hlrlan Bndanest. mf l ÜSS „HEmZETI DlJ“

Next

/
Thumbnails
Contents