Sporthirlap, 1934. április (25. évfolyam, 26-34. szám)

1934-04-03 / 26. szám

Húsvél vasárnapi eredményeit MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Ara fi tilL Csehszlovákiában 1 Ke Romániában 5 lei, Jugo szláviéban 2 5 dinár, Auszt­riában 20 Gr., Franciaor­szágban 1 fr.. Olaszország bán 0-80 1., Németország bán 15 Pf., Amerikában 4 C. Előfizetési árak évre: Belföldre 3.70 P. Ausztriába 3 P. Észak- amenkába 4 P. Jngoszlá viába 5.— P. Egyéb küi főidre 3.50 P. KEDD 1930. ÁPRILIS 3 KKU. euf. 28. szám. Szerkesztősét és MsJihltt. tál: Budapest, VI. Róna- atca 111. szám. III. sm. Telefon: Szerkesztését: A..: 19—•—Sí. Kiadóhivatal: A.i 11-3-M. (Csak délután 6 érái*.) Levélcím: Badapeet 03. Postafiók OS. Távirat! elm: Sporthlrlap Badapeet. Káprázatos Játékkal 6:2-re verte a Ferencváros az Anstriát , Félgőzzel Is biztosan nyert I a Rapid a Hungária ellen Óriási küzdelmet ígér a mai Ferencváros—Rapid serlegdöntő A garasas kishitűség éveken át száműzte a futballt Budapest hús­véti programjából. Nincs közön­ség nemzetközi mérkőzésekre, ha­csak legalább a Középeurópa Ku­páért nem játszák őket. Ezt mond­ták. S külföldre, idegenbe vitték évről-évre a nagycsapatokat. A hungáriaúti pálya páholy- sorának nézői között Imrédy Béla dr. pénzügyminiszter is helyet foglalt. Imrédy pénzügyminiszter nagy ér­deklődéssel nézte végig mindkét mérkőzést, utána a következőket mondotta nekünk benyomásairól: — A Ferencváros—Austria mérkőzés gyönyörű volt. Régen láttam így játszani a csapatot. A csatársor gyors és precíz üssz- játéka felejthetetlen élményt nyújtott. Na és a halfsor! Régi futballbarát vagyok; jól emlék­szem, a Ferencváros mindig hí­res volt halfsoráról. — A Rapid.—Hungária meccs, kegyelmes uram? — A Hungária játékán meg­látszik, hogy az együttes nincs összeszokva. Az új fiatal játéko­sok még nem rendelkeznek olyan rutinnal, amelyre ilyen nagy ellenfélnél nagyon fontos. A Ra­pid a finisben igazolta jó hírne­vét, noha látszott a bécsi együt­Az idén nem is állunk olyan! erősen, a belső helyzet rosszabbo- dása már szinte a mélypontra! jutott s ime, amikor végre 1934 húsvétjára Budapestre invitálták a két legjobb bécsi proficsapatot, a Rapidot és az Austriát, tesen, hogy nem adott ki min­dent magából. * A 105-ös páholyban Huszár Aladár dr. főpolgármester ült családjával. A ferencvárosi érzelmeiről ismert futballbarát főpolgármester a mékőzés után így nyilatkozott: — A Ferencváros tüneményes játéka lebilincselő látványt nyúj­tott. Sok keserűséget felejtetett el a csapat mai teljesítménye, de a magyar futball jövőjének szem­pontjából is megnyugtató volt a csapat egysége, a csatársor okos, eredményes és tetszetős játéka. A második mérkőzés viszont csak helyenkint mutatta, hogy a csapa­tok többet is tudnak, mint ameny- nyit mutattak. * A két meccs közötti szünetben egyébként Imrédy Béla dr. meg­látogatta a főpolgármestert páho­lyában. Hungária-útra, húszezer ember tele az égő kíván­sággal, hogy jó futballt lásson! Mert a közönségnek ez kell. Nem amatőrség és professziona­lizmus, nem a'szövetségi autonó­mia és MLSz-diktatura, nem el­nökség és tanács és tisztikar, ha­nem: futball!... Szép, lendületes, okos, férfias labdarúgás!... A közönség megkapta, amit akart. Nem teljesen, nem zavartalanul, nem mindkét mérkőzé-en. Mert a Hungária ma nincs abban a for­mában, hogy igazi. nemzetközi csatában képviselhesse a magyar labdarugósportot. A félgőzzel ját­szó Rapidnak Sem tudott veszélyes ellenfele lenni. Sajnos, ezt kényte­lenek vagyunk őszintén megmon ■ dani. És azt is, hogy bizony na­gyon sokan, nagyon sokezren sai- náltálc, hogy nem az Újpest volt fegyvertársa a Ferencvárosnak ebben a/ Húsvéti Tornában. A Ferencváros azonban be­váltotta a legvérmesebb re­ményeket is. Talár, még azoknál is többet. Cso­dálatosan szép csatárjátékkal — Sárosi vezérségével — szinte ösz- szeroppantotta azt az Austriát. mely pedig maga .is az okos. kultu­rált labdarúgás nagy képviselője. S amelyben Sindelar a center 1 ... A vasárnapi remek nyitány után ma, hétfőn kerül sor az igazi nagy eseményre, a Ferenc­város—Rapid mérkőzésre. Ea> lesz a Húsvéti Torna derbije, két zöld-fehér csapattal. De ez az a zöld-fehér derbi, amelyen minden magyar futballhívő a Ferencváros­nak fog drukkolni. Kiérdemelték a magyar zöld-fehérek ezt vasárnapi játékukkal is, de szükségük is lesz a közönség szeretetteljes támogatá­sára, hiszen a Rapid—Hungária mérkőzés második félidejének 10 rövid percében a bécsi zöld-fehé­rek megmutatták, milyen ■ óriási képességek — és gólképesságek — rejlenek együttesükben. És a Fe­rencváros ellen még Bizannal meg­erősítve állnak ki 1 Az Austriát 6:2-re verő Ferenc­város és a Hungária éllen 4:0-ra győző Rapid találkozása olyan fut- ballesemány lesz ma délután az Üllöi-úton, amilyennek hosszú­hosszú évek óta nem voltunk tanúi! A FERENCVÁROSI PÁLYA FELHÍVÁSA A KÖZÖNSÉGHEZ , A szabadjegyes turnikek ma nem a ' szokott helyen lesznek, hanem a ferenc­városi pályaudvar felé eső részen, n Magyar Film Irodával szemben nyitnak ki ideiglenes kapukát a szabad jegyesek részére. Ugyanitt két 20 filléres pénztár áll rendelkezésre. A főbejárat teljesen a fizető közönség részére marad. A pálya igazgatósága kéri a közönséget, hogy az utcán elhe­lyezett rendezők útmutatásait kövesse. íífimepélyes megnyitó! 193.’,. Húsvétvasárnap. A Hun- gária-út nézőterén 20.000 néző. Vá­logatott mérkőzés? Kupadöntő? örökderbi? ... „Csak” négy klub­csapat játszik serlsgmérközést. De futball annak a legendás futball- idöknek a jegyében, amikor az Austria, Rapid, Vienna, Sparta. Slavia mindennapi vendég volt Budapesten. A pálya szélén asztal, rajta■ a Nemzeti Sport remekbe készült díja, az „Est”-lapok mestermívű ezüstserlege. Elérkezik a kezdés időpontja: a csapatok félkörbe állnak a pályán, elhangzik Huszár Aladár dr. főpol­gármester formás üdvözlő beszéde, Küiiz osztrák követségi taiiácsos tömör és bensőséges köszöntője, Usctéy Béla dr. ünnepi felköszön- tője és felhangzik a két nemzet himnusza; a'.20.000 néző, a négy csapat, legénysége (színes kép: két zöld-fehér, egy kék-fehér és egy lila-fehér csapat) feszes vigyázz- bán hallgatja a nemzetek imáját, a csapatok iid'Jözlik a közönséget. Aztán kezdődik a játék. És milyen szép, szemet-lelket gyönyörködtető játék... 193 j. Húsvétvasámap ... TURAY SÉRÜLÉSE nem súlyos, ezt állapította meg az orovsi vizsgálat. A mai Aus­tria elleni mérkőzésen nem játsz­hat ugyan, de jövő vasárnap a Ferencváros ellen már szerepel­ni fog. iÜiSfífiÉ illPlPI- If ÍHQl§Ég@M! Április 11-től 15-ig Jegyek már kaphatók: Az Est ) Pesti Hírlap Oisác! kiai10' UiS~g hivatalaiban Esti Kurír Színház Élet Blockner hirdető irodáiban (állj a le S8l*ailil ieaisü'SMliitiKaa O vegye üíőfét és &úros- tosson salát éráé k ében U., Bííliíánif-Utca 19. Tel.: 202-25 IMRÉDY PÉNZÜGYMINISZTER: A Ferencváros—Austria mérkőzés gyönyörű volt HUSZAR FŐPOLGÁRMESTER: »... lebilincselő látvány!...« — A Sporthirlap tudósítójától — v °s?srfes^CLí sass o M B l’lMJ-ay.IiWailMBfej ALE6JOBBAKÜ!

Next

/
Thumbnails
Contents