Sporthirlap, 1935. szeptember (26. évfolyam, 70-77. szám)

1935-09-04 / 70. szám

MEGJELELIK SZERDÁK ÉS SZOMBATOK Ura 12 ML Csehszlovákiában 1 Ke. Bomániában 5 lel, Jugo­szláviában 2.5 dinár, Auszt­riában 20 Gr., Franciaor­szágban 1 Ír., Olaszország­ban V.S0 1., Németország­ban 15 Pf» Amerikában 4 C, Előfizetési árak V* évre: Belföldre 2.71 P. Ausztriába 3 P. tszak- amerlkába 4 P. Jugosslí- ▼iába 5.— P. Egyéb kül isidre 3.54 P. SZERDA Z935* SZEPT. 4 XXVI. évi. 70. szám Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VI., Bózsa- utea 111. szám, III. em. Telelőn: Szerkesztőség: A.: 14—4—54. Kiadóhivatal: A.: 25-1-24. (Csak délután • Aráig.) Levélcím: Budapest 42. PostntKk 42, Távirati eím: Sporthirlap Budapest Súlyos megállapítások az MLSz-ről az Attila mellett döntő belügy­miniszteri határozatban Pazar „ folytatás“ Gödöllőn: Szigeti nyerte az utolsó két szetet s ezzel a Kormányzó aranyserlegét A Kormányzó meghívására a gödöllői park tündéri szépségű pályáján fejezték be a gödöllői teniszversenyt Nem éppen kellemes kezdet után felejthetetlen befejezés... * 'Á gödöllői helyiérdekűn (III. osztály, 1.30 P) döcögünk ki, hogy tanúi lehessünk Szigeti és Gábori második összecsapásának, helye­sebben a hétfői mérkőzés befejezé­sének. A szomszéd fülkében (II. osztály) Gábori felesége és édes­anyja társaságában. (Hm, hm, ilyen rosszul megy az UTE-nak, hogy Gábori is csak villamoson jár...) * Egyórás döcögés után (csak min­den harmadik fánál álltunk meg) feltűnnek a Gödöllői MOVE TC pályái. Már gyülekezik a közönség és háromnegyed négykor az első pályán elkezdik a női egyes döntő­jét. Közben némi izgalmat okoz, hogy Gábori kifogást emel a döntő folytatása előtt Szigeti férfi- páros-játéka ellen. Elsimul azonban a vihar és Gábori, hogy szintén „ütésbe jöj­FTC-pálya IX, U!lői-út 129. szám Szeptember 8-án, vasárnap délután íél 5 órakor Ferencváros­Sparta Középeurópa Kupa döntő mérkőzés. előtte háromnegyed 3 órakor Hollaiüiia-Magporszáe kézilabda válogatott mérkőzés előtte háromnegyed t órakor FTC—EMTK I. oszt. amatőr bajnoki mérkőzés jön”, elkezd Friedrichhel játszani. Közben a férfipárost -is elkezdik játszani. Pontosan félöt, amikor —• tegnapi ígéretéhez híven — megérkezik a kormányzó. A női egyes döntő harmadik szet­ténél tartanak. A nagy izgalomban Sass Márta négy meccslabdát hibáz s ellenfele, Mattyasovszky Csilla majdnem kiegyenlít. Végül is Sass Márta győz s máris jönnek a hatalmas érdeklődéssel várt férfiegyes döntő résztvevői: Szigeti és Gábori. A kormányzói páholyban a hét­fői kép: a kormányzó családtag­jain kívül katonai és polgári elő­kelőségek. * Rövid ütögetés után a negyedik szetben 3:2-s Szigeti-vezetéssel indul a já ték. Gábory remekül kezd a nagyon megilletődött Szigetivel szemben, egyenlít, sőt hamarosan 5:3-ra vezet. Szigeti azonban kezd magához térni, löf-gémet nyer, majd remek volijátékával egyenlít. 5:5! Szebb­nél szebb menetektől tarkított iz­galmas küzdelem fejlődik ki a két nagyszerű játékos között. Szigeti 6:5-ös vezetéshez jut, sőt Gábori adogatásában szetlabdája is Van, Gábori azonban parírozza s a gé­met is nyeri, 6:6. A következőkben ismét Szigeti vezet háromszor is egymásután, 7:6-ra, 8:7-re é3 9:8-ra, Gábori mindannyiszor egyenlít, 9:9 után azonban lük­nél ismét szetlabdához jut Szigeti, s ezzel aztán 11:9 arányban megnyeri a negyedik szetet. Kiegyenlítette tehát Gábori hétfői előnyét, két-két nyert szetje van mindkét játékosnak! Rövid szünet után nagy izgalmak között kezdik el az ötödik, a döntő szetet. Szigeti teljesen levetkőzte már kezdeti megilletődöttségét s remek elütésekkel 2:0-ás vezetéshez jut. Gábori nem hagyja magát, kiegyen­lít, sőt ő vezet 3:2-re, majd egyen­lítés után 4:3-ra. A közönség, élén a kormányzóval, meg-megújuló tapsviharral kíséri a ragyogó küzdelmet. Szigeti egyen­lít, majd ismét ő vezet 5:4-re. Gábori adogat, 15:0, egy peches volilabdával 15:15, majd 30:30 után: meccslabda! Gábori remek fórhendje a jobb sarokra száll, Szigeti visszaadja, a labda Gábori ütőjéről a hálóba esik: 6:4 — Szigeti javára! Ezzel 2:6, 3:6, 6:4, 11:9, 6:4 arányban ő nyerte a kormányzó aranyserlegét. Hatalmas tapsvihar köszönti a győztes Szigetit, de Gáborinak is kijut az elismerésből. A kormányzói páholy elé megy a két játékos. A kormányzó mind­kettőjüknek gratulál s meghívja őket a jövőévi versenyre. * Remek játékot hozott a magyar tenisz két kitűnőségének tegnapi mérkőzése. A magyar te­niszsport minden barátja csak örülhet annak az előrelátható, fel­becsülhetetlen értékű hatásnak, amit teniszsportunkra a két játé­kos rivalizálása ki fog fejteni. A tegnapi játék helyenként olyan ní­vón mozgott, amilyet UTE-Sfadion Újpest, Megyeri -út Szeptember 5-én csütörtökön délután fél 5 órakor üjpest-lll. kér. FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, e ötté fél 3 órakor UTE—Zuglói VII. kér. SC barátságos mérkőzés magyar pályán, magyar ellen­felektől még nem láttunk. Szigeti bizonyult jobbnak tegnap, de távolról sem volt a mérkőzésnek az a képe, amit a nemzeti bajnoki döntő mutatott. Gábori leljesen magáhoztért s csak á játékán kétségtelenül érezhető fáradtsága akadályozta meg, hogy az ő győzelmét sejtető állásnál abbamaradt mérkőzést meg is nyerje. * .— Ment a játélc, — mondotta Gábori a mérkőzés után — csak fáradtnak éreztem magam helyen- kint. Nem tudtam eléggé kon­centrálni. Úgy érzem-, feltétlenül pihennem keU és kihagyom a most indidó magyar bajnoki versenyt. Szigeti így nyilatkozott: —. Bizony nagyon elővett ez a mérkőzés s amikor az ötödik szet­ben 2:0-s vezetés után három gémet vesztettem egymásután, nagyon megijedtem. Na, de még­sem lett baj... * A férfiegyes mérkőzés közben egy másik pályán a vegyespáros döntőt kezdték el játszani 1:1 szetállás- nál jöttek át a játékosok az első pályára, hogy a kormányzó előtt folytassák a mérkőzést. Már egészen alkonyodott. 5:4-es, majd 6:5-ös vezetésnél hét meccslabdát hagyott ki a Friedrich—Aszlán Baba pár a Bánó Gy.—Sass Márta pár ellen, amikor is 7:7 állásnál a beállott sötétség miatt be kellett szüntet­ni a játékot. * A magyar tenisz történetében páratlanul álló jelenet követke­zett ezután: a díszpáholyban felállt a kormányzó s a követ­kezőket mondotta: — Meghívom a játékosokat, hogy fejezzék be a mérkőzést villanyfény mellett a parkban levő pályámon; azokat is, akik a mérkőzést nézni kíván­ják, szívesen látom. A játékosok megilletődötten fo­gadják a kormányzó kitüntető meghívását. — Akkor gyerünk — mondja a főméltóságú úr e azonnal indul. A játékosok és a közel 200 főnyi kö­zönség követi. A kastély ajtajában, a parkba való átjárónál a kormányzó megáll és mint házigazda megvárja vendé­geit, majd megindul a csodálatosan szép parkon keresztül a pálya felé. Az út szélén gömblámpák világítanak, majd megkapó, felejthetetlenül szép kép tárul a vendégek elé: a kivilágított teniszpálya. A kerti iák előtt lévő vízmeden­cének közelében, hatalmas fűsző­nyegektől körülvéve fekszik a kormányzó parkpályája. Körülbe­lül 8 méter magasságban 9 hatal­mas égővel ellátott lámpa •— 5 közvetlen a háló fölött 2—2 az alapvonalak, 1—1 a kifutók felett — ad kifogástalan világítást a remek vörössalakpályának. , A kormányzó maga intézte­dik, •' hogy bírói széket hozzanak, majd felállanak máris a vegyespáros döntő résztvevői. Az eredmény: Bánó György BSzKRT, Sass Márta BBTE—Friedrich T, MAFC, Aszlán Baba BSE 6:3, 3:6, 6:2. A nappali világítás mellett 7:7 állásnál abbamaradt szetet újra­kezdik. Eleinte szokatlanul mozog­nak mindnyájan, azonban percek múlva, máris szép játék alakul ki. Különösen Sass Márta éles ütései eredményesek. Irtana folytatják a férfipáros döntőt, amelynek eredménye: Szigeti, Pető MAC—Straub E., Bánó Gy. BSzKRT 2:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2. Befejezés után a kormányzó hosszasan elbeszélgetett a játéko­sokkal, akik egy felejthetetlen él­ménnyel lettek gazdagabbak. Egyéb mérkőzések: Női egyes döntő: Sass Márta BBTE—Mattyasovszky Csilla BEAC 6:0, 0:6, 6:4. Férfiegyes, I. o. kiz.: Fehér—­Radocza 6:4, 6:8, 8:6, Fehér—Cle- mentisz 6:0, 6:4, Fehér—Lázár (elődöntő) 6:3, 6:1. Závodi a Hungáriában? Tegnap délután — ki tudja há­nyadszor — ismét felbukkant a szen­zációs hír: a Hungária leszerződtette Zavadszky-Závodit, a MÁVAG kül­földre származott válogatott jobb­szélsőjét. Természetesen azonnal — ki tudja hányadszor — megkérdeztük Preis- mann alelnököt, hogy mi igaz a leg­újabb hírből. A Hungária alelnöke ezt válaszolta: — Zavadszkyt nvi már tavaly le­szerződtettük és most csak azért buk­kanhatott fel a hír, mert Zavadszky Pesten tartózkodik. Mi mindenesetre tárgyalni fogunk vele, de nem tud­juk még, hogy a játékos milyen ál­láspontra helyezkedik. A Hungáriában mindenesetre re­mélik, hogy az aláírt szerződésből — jobbszélső lesz. MTK-pálya Hangária középkoréit Szeptember 7-én, szombaton i délután fél 5 órakor Hircpria-SBTC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, t előtte fél 3 órakor Hungária-Uipest komh. BSE barátságos mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents