Sporthirlap, 1938. március (29. évfolyam, 18-25. szám)

1938-03-02 / 18. szám

Órai 2 mi. 1.20 üc icsehsziou.' • isi ____(román) 2: >/- dinár üugoszi.) 20 groschen (oszt.4 Franciaországban , . 1.25 fr Olaszországban . , —.80 1 Németországban . ■ IS Pl. Amerikában . ■ . 4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába I P. Eszahamerlkába 4 P. Egyéb költőidre 3.50 P. SZERDA 1938 március 2. XXIX. évi. 18. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerke9ZtÖ6ég és kladóhlva* tál: Budapest, VIII.. Bökk Szilárd-utca 4. sz. III. em. Telefon Szerkesztőség: .. 1—113—0 Kiadóhivatal (csak délntin 4 óráig).................. 1-339—77 Le vélcím: Budapest 72. Postafiók: 37. SOK A SÉRÜLT, nagy változások várhatók a Ferencvárosban Magda semmi esetre sem játszik vasárnap Az időjárásnál csak a hangulat borusabb a Ferencvárosban kedden délután. A vasárnapi emlékek sem kimondottan’ szívderítők, de a leg­újabb hírek sem. Magda hétfőn volt röntgenvizsgálaton, de az átvilágítás nem mutatott súlyo­sabb sérültéit, a keddi orvosi vizs­gálat komolyabb zúzódást állapí­tott meg és Magda kedden délután otthon feküdt, borogatta lábát. • Vasárnap semmiesetre sem játszhat! S mert hogy a haj sosem jár egyedül: Kemény, aki vasárnap is már 38 fokos láz­zal játszqtt (ez menti gyenge já­tékát), kedden még magasabb lázzal ágynak dőlt. Kérdés, hogy állapota javul-e any- nyira, hogy játszhat. A fekete táblán hirdetés: „A keddi edzés után a kupa- csapat tagjai testületileg el­mennek Springer elnök úr la­kására. Szerdán délután fél 4 órakor gyakorlómérkőzés az Üllői-úton. Minden játékos kö­teles megjelenni.” — AT estvériség ellen játszunk szerdán — mondja Rauchmaul edző ■— és nem tudom, hogy milyen csa­patot tudok kiállítani. Annyi a sé­rültünk, hogy három másik egye­sületnek is elég lenne betegállo­mánynak. — Nekem is fáj a lábam, Emil bácsi! — jelentkezik Hámori, a vasárnapi mérkőzés hőse. — Az első félidőben rosszul ugrottam egy labdáért és kibicsaklott a bal­bókám. Alig tudok rálépni. Ez volt az oka, hogy a második félidőben néhány rossz passz kicsúszott. Amit ballal kellett rúgni, az legtöbbször rossz helyre ment. Jászberényi megállapít ja, hogy Hámorinak úgy látszik jót tesz, ha kibicsaklik a bokája, mert már FTC-pálya ix, üiioi-út 129 Március 6-án, vasárnap délután lél 4 órakor Ferencváros—Budai 11 Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte lél 2 órakor FTC—SzAC amatőr bajnoki mérkőzés — A Sporthirlap tudósítójától. ­régen nem játszott olyan nagyot, mint vasárnap... Kivonulás közben Rauchmaul megjegyzi:-— Végig kell nézni a társaságot. A kupagyőztes csapatból hiányzik itt Sárosi dr., Tátrai, Magda és Kemény. Csak érthető, hogy nem megy úgy a játék, mint az ősszel. Játékosok hiányoznak, betegek, sé­rüllek játszanak... Hát pillanatnyilag tényleg nem öröm a Fradi játékósgárdájára gondolni... Ha sovány vigasz is, de öröm, hogy Gyetvay és Szirmai meg­gyógyult és már edzésbe is áll. A bemelegítő futás után kiderül, hogy Táncosnak is fáj a lába. Nem meri erőltetni és abbahagyja a munkát, megy fürödni-..* Rövid gimnasztika után párokra oszolva passzolgatnak, fejelgetnek a játékosok. (A kis Sárosi Kellner edzővel kü­lön dolgozik.) Háda Tihanyinak lödöz kapura, Kisst Rauchmaul tanítgatja, hogy nem lehet halán­tékkal fejelni, hanem homlokkal kell irányítani a labdát. Korányi és Toldi 30—35 méteres passzo­lta t lödöz egymáshoz (Toldi pon­tossága feltűnően javult az utolsó időkben...), Jászberényi bemutatja, hogy ha vasárnap ő lőhette volna a 11-est, milyen biztosan bement volna, Gyetvay és Szirmai á h'osz- szú passzokat és a labdaátvételt gyakorolja. Háda és Tihanyi helyet cserél és most Tihanyi küld remek bom­bákat Hádának. Hamarosan a két. ties csoportok is a kapu elé „tömö­rülnek” és négy labdával versenyt lő­nek a játékosok Háda kapu­jára. Rauchmaul • egyszer felküldi Kisst és Toldit a félpályáig, onnan kell elindulni ok a kapu felé, persze külön-külön. Mindegyik egy labdát vezet jó iramban a kapu felé és a 16-oshoz érve futtáiból kell lőni. Hatalmas bombák vágódnak a ka­puba. Feltűnő, hogy Kiss itt az edzésen milyen hatalmas lövéseket ereszt meg. Hozzápasszolt labdákat egyből úgy vág kapura, hogy a nézőnek eláll szeme-szája. Csak az a rej­tély, hogy ugyanezt miért nem. teszi meg a mérkőzésen. Miért van az, hogy a mérkőzésen előbb cselez hármat (ez még szerencsés eset), utána átteszi a jobblábáról a balra, de ballal nem szeret lőni és ezért ismét visszateszi a jobb­lábára és — akkor elveszi valaki a labdát. Itt meg rúg kapásból, futtából, ahpgy jön a labda... Jakab feltűnő kedvvel dol­gozik, tudja már, hogy vasárnap sor kerül reá is. — Nem is vagyok olyan rossz erőben, —. mondja Jakab — hi­szen Lázár csak, három kilóval ne­hezebb, mintán... • Lövésein valóban nem látszik gyengébb eröfoka. És ez a leg­fontosabb. Levonulóban még megkérdezzük Rauchmault, hogy mi a várható változás vasár­napra. r— Lázár kerül vissza a fedezet- sorba, — mondja Rauchmaul — de azt még nem tudom, hogy melyik oldalra. Valószínű, hogy Hámorit hagyjuk jobboldalon. Ja­kab rminden valószínűség szerint játszik. De nem lehetetlen, hogy még más változás is lesz.., (Ezt nem saját fülünkkel hal­lottuk, de Rauchmaul figyelmez­tette Táncost, hogy jó lesz igye­kezni, mert a hangulat- ellene for­dult. Birót többen is figyelték va­sárnap délelőtt!) (sz. k.) —III Felkay tanácsnok újabb pályát biz­tosított a leány­atlétika számára — A Sporthirlap tudósítójától. — Felkay Ferenc dr., a MASz női bizottságának elnöke kedden estére értekezletre hírta meg a MASz-ba Budapest leányiskoláinak testnevelő tanárnőit. Az értekezleten,: amelyen majdnem minden budapesti iskola képviselve volt, a középiskolás leányok atlétizálásáról volt szó. Fel­kay elnök bejelentette, hogy á leányok atlétizálásának megkönnyí­tésére a budai iskoláknak hetenként egy délutánra megszerzi a Marcibá- nyi-téri KISOK-pályát és ezzel már három pályájuk lesz a leányiskolák­nak. A KISOK-sporttelep, a népligeti diákstadion és a Marcibányi-téri 38 pályázat! Kedden délben lejárt a sport- csarnok tervpályázatának határideje Kedden déli 12 órakor járt: le a sportcsarnok pályázati határideje. A határidőig összesen 33 pályázat ér­kezett be, a 12 órás határidó' után pár perccel még három és másfél­órás késedelemmel újabb két pályázat érkezett be OTT-hoz. A tervpályá­zati bíiáló bizottság fogja a jeligés pályázatokat felbontani és megkezdi azok elbírálását. Tekintettel a pályá­zatok nagy számára, az elbírálás 4— 5 hetet fog igénybe venni. Svájci támadás a magyar atlé­tika ellen a Nemzetközi Atlétikai Szövetség párisi ülésén — A Sporthirlap telefonjélentése — Pária, március 1. A Nemzetközi Atlétikai Szövet­ség ülését kedden egész napon át folytatták- & délelőtt folyamán vita alakult ki akörül, hogy a to­kiói olimpián mikór legyen az at­létika. A kiküldöttek nagy része azzal érvelt, hogy Japánban az augusztus annyira esős és nedves, hogy semmiesetre sem szabad az atlétikát akkor rendezni. Szavazás alá került ez a kérdés és úgy dön­töttek, hogy a tokiói olimpia atlétikai része nem kerülhet szeptem­ber 25. előtt lebonyolításra. Nagai dr., a japán kiküldött is­mertette ez olimpia előkészületeit és közölte, hogy 10,000.000 yen áll az olimpia rendezőségének ren­delkezésére. A norvég kiküldött jegyzőkönyv­be vétette azt az aggályát, hogy az olimpiát olyan nemzet rendezi, amelyik háborúsko­dásban van egy másik tag­állammal. Ezután Nagai dr. a tokiói olim­pia atlétikai részének technikai kérdéséivel foglalkozott nagyobb beszámolóban. A tárgysorozaton szerepelt az amerikaiak indítványa: engedé­lyezzék a rajtdeszkák használatát. Ehhez hozzá is járultak, de azzal a kikötéssel, hogy versenyben csak 1939 január 1-től kezdve - lehet használni. Amerikának megenged­ték, hogy 1938 május 1-től hasz­nálhatja a rajtdeszkákat. A sprintstaféta-váltóhatárok változtatásával nem foglalkoztak, ez a legközelebbi NASz-ülés tárgy- sorozatán fog szerepelni. A délelőtt legfontosabb része a szavazati jogok megálla­pítása volt. Uj rendszer szerint I., II. és III. osztályokba sorozták a tag­államokat. Az első osztályba soro­zottak 3—3, a másodikba sorozot­tak 2-—2 és a harmadikba sorozot­tak 1—1 szavazattal bírnak. Az első osztályba 10 nemzet került: Kanada, Finnország, Franciaor­szág, Németország, Magyarország, Svédország, Nagybritannia, USA, Olaszország és Japán. A svájci delegátus felszó­lalt és kifogásolta, hogy Ma­gyarország eszerint három szavazatot kapna és Svájc, akit a II. osztályba soroz­tak, csak egyet. Szavazás alá bocsájtották a kérdést, hogy Magyarország, vagy Svájc kerüljön a tizedik helyre és a szavazók 8:7 (!) arányban Magyarország I. osztályú- sága mellett döntöttek. Finnország kiküldöttje nem szava­zott és Stankovits Szilárd is tartóz­kodott a szavazástól! A technikai kérdések meg­vitatása során egész tömeg világrekord nyil­vántartását megszüntette a NASz. Ezentúl a férfiaknál csak 100, 200, 400, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 50Ö0, 10.000, 20.000, 25.000. 30.000 méteren, 1 órás futásban, 100, 220, 440, 880 yardo®, 1. 2, 3, 6, 10 és 15 angol mérföldön,' 110, 200, 400 méteres gátfutásban, 120, 220 és. 440 yardos gátfutásiban, 4x100, 4x200, 4x400, 4x800, 4x1500 méteres, 4x110, 4x220, 4x440, 4x880 yardos és 4x1 angol mér- földes stafétákban, távol-, hármas-, magas-, rúdugrásban, súly-, diszkosz- és gerelyvetósben, kala­pácsdobásban, tíztusában, valamint a 3000, 5000, 10.000, 20.000, 30.0ÖÓ, 50.000 méteres, 1 és 2 órás gyaloglásban tehet világrekordot elérni. A nőknél hasonlóan megváltozott a világrekordlista. Technikai újítás még a távol­ugró, rúdugró, hármasugró (40 méter), magiasugró (15 méter), gerelyvető (20 méter) nekifutó hosszúságának kijelölése. Kedden délután került sor a tisztikar megválasztására. Semmi változás nem történt! Edström maradt az. elnök, Eketund a főtitkár, mindenki megtartotta tiszt­ségét. Az E-urópa-bizottságban meg­maradt Stankovits Szilárd és Misángyi Ottó (fr. r. k. 0

Next

/
Thumbnails
Contents