Sporthirlap, 1938. május (29. évfolyam, 34-41. szám)

1938-05-04 / 34. szám

flra12 tan. 1.28 kc (csetisziou. 8 isi ..........(román Vk dinár (jugoszi. 15 pfennig (német. Franeiaorswisrhan ..l.J5fr. Olaszországban .841 Amerikában ............. 4C El őfizetési ára negyedévre: Belföldre .................3.Í8 P Es zakainerikába .... 4.— P Egyéb külföldre .... 8.59 P SZERDA 1938 május 4. XXIX. éri. 34. színt. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapesté VI1L. Rökk Szilárd-utca 4. sz. III. em. Telefon: Szerkesztőség: .... 1—413—Ml Kiadóhivatal (csak délután 8 óráig): ................. 1 — i>y9—77 Levélcím: Budapest 72. PosUifiók: 57­II válogatott keret *11 mai létszáma: Vasárnap még néhány játékos bekerülhet! Turay és Cseh nincs a keretben, Sárosi III. benne van Május 14-én utolsó VB-előkészítö mérkőzését játszók majd a magyar válogatottak az angol Wölver- hampton ellen. Azután még két bajnoki forduló (május 22-én és 26-án) s — indulás Fi anya­országba ! Kedden reggel elindultunk, hogy felkeressük Dietz Károly dr szövet­ségi kapitányt és beszéljünk vele az előkészületek utolsó részleteiről. Kiderült, hogy Dietz dr még korábban indult — Bécebe. (Nem sportügy, hanem ügyvédi hivatása szólította Ostmark fővárosába.) Ha Dietz dr körán végzi a dolgát,: —; közölték velünk a rövid időre el­hagyott . irodában — akkor ' már az esti autóbusszal visszaérkezik Budapestre. Este ■ kivonultunk a Mussolini-térre. A bécsi autóbusz pontosan befutott, de a magyar szövetségi kapitány nem szállt le róla. Búsan ballagtunk a Futball- házba. Ott találkoztunk — Dietz doktorral. Már a Vörösmarty- téren leszállt az autóbuszról. Ilyen regényes , előzmények után ültünk le megbeszélni a helyzetet. — Kik tartoznak jelenleg a vá­logatóit keretbe? — kérdeztük. Dietz dr. habozás nélkül sorolta a nevekét: — Háda, Szabó, Pálinkás ka- pusok, Korányi, Bíró I., Polgár, Miklósi hátvédek. Lázár, Szajay, Szűcs, Sárosi III., Dudás, Balogh (az újpesti), Sas, Biró II., Kin­cses, Vincze. Zsengellér, Sárosi dr., Toldi, Titkos. — Turay? — kérdeztük. — Turay jelenleg nincs a ke­retben. És nagyon jól kellene ját.. szania vasárnap ahhoz, hogy. visz- szakerülhessen. Vasárnap egyéb­ként még bővülhet a keret. Szeret, néni is', ha még egy.két esélyes pályázója akadna a balszélső hely­nek, ahol most Titkos az egyetlen ■jelölt. — Cseh? — Távol van. a válogatott for­mától. — És milyen csapat fog ját­szani az angolok ellen? — Azt hétfőn este határozom majd cl. Akkor fogok kijelölni a vasárnap remélhetőleg még ki bő. vülö keretből 11 játékost. Először arra gondoltam, hogy a válogatott keret valamennyi tagját szerepel­FTC-pálya IX, Üllői-út 129 Május 8-án, vasárnap délután 5 órakor Ferencváros-Kispesí Nemzeti Bajnoki mérkőzés »lőtte 3 órakor Taxisok-Hungária Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte t órakor FTC -PTBSC aroa őr h<nnoki m^rkn/é* ■— A Sporthirlap távirati jelentése — tetem az angolok ellen. A sportsze­rűség kedvéért azonban lemond­tam erről a tervről. Annál inkább, mert az angolok a múltban soha. sem engedtek semmiféle cserebe­rélést. — Miféle tervéi vannak a kapi­tány úrnak a május 15Ti mérkőzés után. a válogatott kerettel? — A válogatott játékosok a május 22.i bajnoki mérkőzések után már az én rendelkezésem alatt fognak átírni, Egy nappal később a magyar VB-k<jcet közös pihenőre vonul. Csak■ iiígyet'ni tudom az olaszokat és a némete­ket, amiért már most pihentetik válogatottjaikat. A. mi sokkal mostohább viszonyaink között erről szó' sem lehet. De május 23.tól 30-ig, az indulásig mégis pihenni, fog a VB-keret. Kivéve május 26-át, mert ezen a napon szabad, ságolnom kell a játékosaimat, hogy résztvehessenek az utolsó NE. fordulón. Rheimsbcn azután az Az MLSz keddesti elnöki ülésén- a következő fontosabb ügyekkel foglalkozott: Tudomásul vette az elnökség, hogy a Ferencváros az április 24-i Bécs—Budapest. B)-válogatott mér­kőzés .pályabéréről a szövetség ja­vára lemond; ezért -a Ferencvá­rosnak köszönetét szavaz. Tudomásul vette az elnökség, hogy a KKbizottság egyik direktó­riumi tagjává Csányi József dr-t választották meg. A május 1-i Hungária—Bocskai mérkőzésen történteket megvitatta az elnökség és foglalkozott a kö­Bornemisza Géza miniszter aBBTE Baráti Körének tagja — 4 Sporthirlap tudósitójától — Fényes ünnepi vacsora kereté­ben avatta tagjává Bornemisza Géza ipari, kereskedelem- és közle­kedésügyi minisztert a BBTE Ba­ráti Köre. lesz három pihenőnapunk. — Hogyan akarja felépiteni doktor úr a VB-keretből a válo­gatott csapatot? — Lehetőleg mindegyik VB. mérkőzésre más együttest akarok kiállítani. De minden elgondolá­somnak az az alapjaJ hogy vagy a Ferencvárosra, vagy az Újpestre építem fel a csapatot. Tehát ha a középfedezet újpesti, desz, akkor az összekötök-is újpes­tiek lesznek. Ha a kezepfedezet helyére ferencvárosi játékos kerül, akkor a ferencvárosiak kerülnek többségbe a csatársorban is. Az egységről vallott meggyőződésem ismerői nyilván természetesnek fogják találni a csapat kiképzésére vonatkozó terveimet. NB-játékosok, különösen bal­szélsők! Vasárnap még megost­romolhatjátok a VB-keretet! zömség viselkedésével is, Elhatá­rozta, hogy felhívja a sportközönséget: a jövőben tartózkodjék min­den olyan sértő és bántó megnyilatkozástól, amely a csapatok bármelyik tagját érheti. Ha a közönség a jövőben is ha­sonló magatartást tanúsít, akkor a szövetség kénytelen lesz a sza­bályok adta jogával élni s * a pályát kiüríttetni, vagy pedig a sértegetőket karha­talmi úton eltávolítani. Az ünnepi vacsorán az egyesü­let barátai nagy számban vettek részt. A tagavató beszédet Wün- ■schcr Frigyes dr. mondta. Bor. nemisza Géza válaszában a sport nemzeti jelentőségét méliatta s nagyhatású beszédét az előkelő kö­zönség hosszas ünnepléssel fogadta. Örvendetes, hogy Bornemisza miniszter, a futball lelkes és hozzáértő barátja, a MAFC régi tagja, most kitűnő atléta­egyletünkön át a sporttal ilyen újabb, közeli kapcsolatba került. Sportszerűséget kér az MLSz — a közönségtől — A Sporthirlap tudósítójától —­Ragyogó kezdés Modenában az Orsi- kupáért Magyarország hölgycsapaia 2:o-ra vezet Dánia ellen Paksynt is KBrmlczv Zsuzsi megnyerte egyes merudztstt Olaszország-Csehsziovákia 1:0 Ma: páros a dánok ellen — A Sporthirlap telefonjeléntése — Modena, május 3. Ma kezdődött Modenában négy ország (Csehszlovákia, Dania, Ma­gyarország és Olaszország) hölgy t'eniszcsapatainak mérkőzése az Orsí-ku'páéVt. Az első nap remek magyar si-1 kert hozc-tt. Mindkét játékosnöiik meg­nyerte egyesmérközését. Paksyné a dán ranglista harma­dikját, Behrenst verte, Körmöczy Zsuzsi pedig Vilmosét, a dánok ötödik játékosát. Ragyogóan szép, csak meleg időben került sor a mérkőzésekre, a közönség nagyarányú érdeklődése mellett. Részletes eredmények: Magyarország—Dánia 2:0. Paksyné (magyar) — Behrens (dán) 6.3, 2:6, 6:1. Erős küz­delemben győzött bajnoknőnk. (Behrens legutóbb Athénben So­mogyi Klárit verte.) Körmöczy ( magyar)—Vilmosé (dán) 7:5, 6:1. Az első szetben Körmöczy eífogódottan játszik, a másodikban azonban •— hengerelt! A nap másik találkozóján, Olaszország-Csehsziovákia a páros mérkőzést játszották. Eredmény: San Donnino, Tonolli (olasz)—- Straubova, • Nechvilo va (cseh­szlovák) 6:3, 6:1. Az olasz pár könnyen győzött. Olaszország tehát 1:0-ra vezet Csehszlovákia ellen. Szerdán a magyar pár (Paksyné, Schrédet- néj a dán kettőssel (Behrens, Vilmosé) játszik. Az olasz-cseh­szlovák találkozón két egyes mér­kőzésre kerül sor, San Donnino Straubovával, Frisacco Neehvilová- vai csap össze. ; Az első nap után tehát a négy nemzet küzdelmében Magyar- ország vezet 2 ponttal, 2.. Olasz­ország 1 pont, .3. Csehszlovákia és Dánia 0 p. Sz. K. S. Schmeling Speculatorban állítja fel edző­táborát — A Sporthirlap tudósítójától — Berlin, május 2. Schmeling kedden, május , 3-án száll hajóra, hogy a Louis elleni mérkőzésre már az Újvilágban ké­szüljön fel. A mérkőzés — mint ismeretes — a newyorki Yankee- stadicn-ban kerül eldöntésre. Schmeling máris elhatározta, hogy , edzőtáborát Speculatorban állítja* fel és a mérkőzésig ki sem mozduj.•'onnan. Speculator hatórá­nyira fekszik Newyorktól. Gyö­nyörű bégye-k között, nem messze Laké Piacidtól készül a „nagy Max a „barna bombázó” elleni döntő jellegű mérkőzésére. Louis sem marad ezalatt ter­mesztésen tétlenül. Április 27.-e óta elvonul tan él Pompton Lakes- ben (New Yersey) és .várja a jú­nius 22.-Í mérkőzést, amikor eldől, hogy meg tudja-e tartani Schme­ling ellenében is a világbajnoki címet. Elázott a BLKE-verseny utolsó két dön­tője Csak az MTK»verseny után játszák — A Spoidhirlap tudósítójától —■ Hát igen, ismét esett! Így a BLKE versenyén, nem tudtak játszani. Még szerencse, hogy már csak hazaiak voltak érdekelve (a férfipárost és a Jubileumi díjas férfiegyest akarták befejezni), így nem szaporodott a ráfizetés ... Baj azért mégis van. Elkezdődött az MTK-verseny, így a játékosok már ott vannak érdekelve. Éppen ezért az elmaradt mérkőzéseket egyelőre nem tudják lejátszani. Az MTK versenye után fog a versenybíró időpontot kitűzni a hátralevő mérkőzések (Szigeti, Csikós—Gábory, Asbóth, férfi­páros döntő, Asbóth—Majoros, Csikós—Kiss J., elődöntők' a Jubileumi díjért, valamint ennek a számnak a döntője^ lejátszására,

Next

/
Thumbnails
Contents