Sporthirlap, 1939. március (30. évfolyam, 17-25. szám)

1939-03-01 / 17. szám

Ára 12 ííll. 1.20 kő (cseh-szlov.) 6 lei..... (román) 2 y« dinár (jugoszi.) 15 pfennig (német) Franciaországban .... 1.Z5 tr. Otasz.rszigban —.81 1. Amerikában .......... 4 C Kl őllzctésl ára negyedérre: Belföldre .................... 1.78 P És zakamcrlkába .... 4— P Cgyéb küllőidre *888 9*5# P SZERDA 1939 március 1, XXX. évi. 17. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztősig és kiadóbiva- tál: Budapest, VIII. Kökk Szilárd-utca 4. ez. III. em. Telefon: Szerkesztőség: .... t—(13—99 Kiadóhivatal (csak délután 8 óráig): ............. 1—3*9—Ti Le vélcím: Budapest 72. Postafiók! Bt K. Csák Ibolya, I Gábory Emil, Heinrich Tibor és Szigeti Ottó OTT-aranyérmet kapott Az OTT ezentúl minden negyedévben testnevelési éremmel tünteti ki a leg­kiválóbb sportembereket — A futballisták a rotterdami vereség miatt nem kaptak most kitüntetést Ma, szerdán este 7-órakor: évadzáró ' légünnepélyt rendez a BKE •— A Sporthirlap tudósítóidtól — Budapesten minden évben feb­ruár végén ér végett a korcsolyá­zóévad. Ebben az évben március elsején, tehát ma „hal” meg a jég­élet. A BKE nagy jégünnepéilyel, vidáman zárja az évadot. Ezúttal nem kellett keresnie a BKE-neík évadzáró műsort. Feb­ruár elején tartották meg a jégen a „kárpát-oros lakodalmat” és az ezt követő jégtáncos, tréfás mű­sort. Olyan sikert aratott ez, hogy ma megismétlik. Bizonyos, hogy ezúttal is telt ház lesz. A világ- bajnokságra épült lelátókat erre az alkalomra még meghagyták. Á műsor I. részében a kárpát-orosz lakodalom zajlik le. A vőlegény: Kátey Kristóf, a menyasszony: Szilassy Nadinka, kívülük pedig szerepet kapott a BKE műkorcsolyázó szakosztályá­nak mindegyik tagja. A II. részben különösen Szécsi Égnes, Erdős Klári, valamint a balettnégyes tánca emelkedik ki, a pároskoroso- lyázáson (Szekrényessy-testvérpár, Bass—Barcza) kívül. A 7 órakor kezdődő jégünne- pély után általános korcsolyázás­sal búcsúztatja a korcsolyázó kö­zönség a szép jégévadot. — A Sporthirlap tudósítójától — Az Országos Testnevelési Tá­rnics elnöki tanácsa kedden este tartott ülésén Prém Lóránd dr ügyvezető alelnök meleg szavakkal méltatta a március elsejével nyu­galomba vonuló Schmidt József OTT-igazgatónak az Országos Testnevelési Tanácsban — annak megalapítása óta -— kifejtett lel­kes és szakértő munkásságát és átnyújtotta Schmidt Józsefnek a testnevelési aranyérmet. Felkérte, hogy mint a Tanács újonnan ki­nevezett tagja és az elnöki tanács­ba meghívott szakértő, továbbra is támogassa a magyar sportot értékes közreműködésével. Az elnöki tanács ezután elvi ha­tározatot hozott az aktív sporto­lók kitüntetése tárgyában. Kimon­dotta, hogy a jövőben negyedévenként testnevelési éremmel tünteti ki a legkiválóbb eredménye­ket elért versenyzőket. A kitüntettek első sorozatába ez a négy versenyző került bet K. Csák Ibolya, aki 1938-ban női Európa-bajndk- ságot nyert, a német teniszbajnok­ságot nyert Szigeti Ottó, az Ardria-bajnoki teniszversenyen a teljes európai élgárdát megelőző Gábory Emil, továbbá Heinrich Tibor, aki az 1938. évi európabajnoki vi­torlás- és yachtversenyen két számban is második helyezést ért IHTK Pálya Hungária középkorút Március 5-én, vasárnap délután fél 4 órakor Hnngária-Szolnok Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Budafok-Ferencváros Nemzeti Bajnoki mérkőzés el. Ez a négy versenyző arany testnevelési érmet kapott. Az elnöki tanács foglalkozott a sportolók vasúti kedvezményének kérdésével. A Tanács egyhangú­lag megállapította, hogy a jelenleg érvényben levő sportkedvezmény a magyar sport méltányos igényeit egyáltalában nem elégíti ki s ezért úgy döntött, hogy a ke­reskedelemügyi minisztériummal a kedvezménynek kiterjesztését cél­zó tárgyalásokat haladéktalanul megkezdi. Végül letárgyalta és végleges szövegezésben elfogadta az elnöki tanács az eddig működő sportoktató vizsgálóbizottságok egyesíté­sét megoldó rendelettervezetet. A leg­közelebbi napokban már be is nyújtotta az OTT a kultuszmi­niszterhez a „M. kir. állami Sport­mester Vizsgáztató Bizottság” szabályzatára és ügyrendjére vo­natkozó végleges előterjesztését. Ez a tervezet széleskörű lehető­séget biztosít valamennyi sportág oktatóképzésének fejlesztésére. * Az OTT a múltban a futballis­ták kiemelkedő teljesítményeit so­hasem értékelte annyira, hogy ki­tüntesse vagy kitüntetésre ajánlja őket. Illetékes helyről nyert érte­sülésünk szerint ezentúl a futballisták nem lesznek a magyar sport mos­tohagyermekei. Az OTT a futballistákat éppen úgy fogja elbírálni, mint a többi sportág művelőit. Az amatőr- és a profijátékosok között sem tesznek különbséget a teljesítmények elbí­rálásánál. Már most, amikor arról döntött az OTT elnöki tanácsa, hogy kik lesznek az először kitün­tetett „négyek”, latolgatták a fut­ballisták esélyeit is. De a lillei és különösen a rot­terdami vereség után egyik válogatott játékosunk kitün­tetése sem lett volna indo­kolt. Remélhető azonban, hogy az OTT elhatározása buzdító hatást fog gyakorolni futballistáinkra is. Hi­szen éppen azért „egyenjogúsítot- ták” őket, hogy ezt a hatást ér­jék el. Az OTT elnöksége egyébként Párisi divat színek áfán tökéletesen lest UflVFD D'ékta'K-"'16' mVI I Llm Telefon: 38 15-99 vegytisztítógyár ■■■■■■■ folytatja az MLSz vezetőinek, a jelenlegi szövetségi rendszer eflen- zókének és a szövetségen kívüli szakértőknek a meghallgatását, mert mielőbb tisztázni akarják a helyzetet, hogy végre sor kerülhessen a fut- baUsport kétségtelen bajait or­vosló szükséges intézkedésekre. Az „M 24" elhagyta Kairót — A Sporthirlap távirati jelentése — Kairó, február 38. A Műegyetemi Sportrepülő Egyesü­let M. 24. számú repülőgépe kedden reggel elindult Kairóból az angol Szudánban levő Vádi Halfa felé, ame­lyet délután szerencsésen el is ért. Évzáró iépiinnepély A B. K. E. városligeti mű­jegén március 1-én este 7 órakor kívánatra újból Kárpálorosz lakodalom. táncok, tréfás jelenetek. Felvilágosítás telefon: 118—254 A szövetségi kapitány hétfőn már elkezdi előkészületeit Francia- ország ellen Kedden este a szövetség irodá­jában Dietz Károly dr. szövetségi kapitány névreszóló meghívókat küldetett az NB-esapatok edjzöi- nek. A meghívóban hétfő, azaz március 6-án este 7 órára a szö­vetség helyiségében taktikai érte­kezletre hívja meg az edzőiket a szövetségi kapitány. Megkérdeztük a kapitányt: — A rotterdami vereség tanul­ságainak a levonása következik hétfőn? A kapitány nagyon komolyan válaszolt: — Ez a hétfői értekezlet a folytatása lesz annak az első tak­tikai értekezletnek, amelyet itt tartottam. Csak az elsőosztályú edzőket, illetve az NB-csapatok edzőit hívtam meg erre az érte. kezletre, amely egyúttal már a vá­logatott csapat előkészítésének a megbeszélése lesz a Franciaország elleni, március 16-án esedékes mérkőzésünkre­Walker 208-at ugrott magasba Amerika fedettpálya bajnokságában Newyork, február 26. Az amerikai fedettpályabajnoksá- gok győztesei: 60 m: Thompson 6.6. — 600 m: Beetham 1:21.6. — 1000 m: Borican 2:28.6. — 1500 m: Cun- ningham 3:54. — 5000 m: Lash 14:30.9. — 65 m gát: Tolmich 8.4. — 3000 m akadály: Deckard 8:49.4. — 4x400 m: (Borck, Squire, Bums, Beetham) 3:17.2. — Svédstaféta: (Herbert, Buchstein, Mac Poland, Witte) 2:00.3. — Magasugrás: Wal­ker 208. — Távolugrás: Gordon 727. — Rúdugrás: Warmerdam 427. —- Súlydobás: Ryan 15.52 m. Thompson, Lash és Tolmich ered­ménye új csúcsteljesítmény. Mit üzent a vasárnapi komáromi értekezlet az MLSz-nek? Vasárnap Komáromban értekezle­tet tartottak a volt CsAF—MLSa déli kerületének egyesületet (Isme­retes, hogy a volt „déli kerület” most önálló alszövetségként szeretne bevonulni a magyar futball szerve­zetébe és nem akar egyszerűen beol­vadni a nyugati alszövetségbe.) En­nek az értekezletnek az volt az ér­dekessége, hogy meghívták reá a Ferencvárossal ott időző vitéz Ke- menesy Sándort is. Az értekezlet­ről vitéz Kemenesy a következőket mondotta: — Ismételten hangsúlyozták előt­tem a „déliek”, hogy nem óhajtanak beolvadni a nyugati kerületbe. Fi­gyelemreméltó indokolásuk az, hogy ők — mint a CsAF—MLSz déli ke­rülete — havi 5 pengő szövetségi részesedést fizettek a kerület admi­nisztrációjára, Győrben viszont a nyugati alszövetség havi tagdíja 35 pengő körül lenne. Olyan nagy ad­minisztrációval dolgozik az NyLASz. Méltánytalan és elviselhetetlen teher volna ez a hazatért felvidékiek, il­letve „déliek” részére. Ami egyéb indokaikat és általában az önállósági törekvéseiket illeti, minden üzenetü­ket továbbítom az MLSz elnökéhez. A benyomásom az, hogy a „déliek” nagyon elszántam küzdenek önálló­ságukért. Állítólag a politikai ható­ságok segítségével akarják kivívni önállóságukat — az MLSz ellenállása esetén. Ingyen mehet a vasárnapi Ferenc- város-Sudafok és a Hungária - Szolnok kettős bajnoki mérkőzésre akkor, ha 2 darab 1.20 pen­gős színházjegyet vált a Józsefvárosi vagy az Erzsébetvárosi színház pénztáránál,továbbáha aVá- rosi színház „Katinka" előadásaira 2 darab jegyet 1.60-2.80 -ig, vagy 1 drb jegyet 3—5.50 pengőig vásárol. I I

Next

/
Thumbnails
Contents