Szabad Föld, 1947. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1947-07-06 / 27. szám

Virágzó mezőgazdaságért, jómódú parasztságért! a™ 40 niiL ..o>a 1&s tójss melléklet jp ## A MAGYAR PARASZTSÁG H ETILA P J A III. évfolyam, 27. %am. FŐSZERKESZTŐ: NAGY IMRE 1947 július 6. Részletek a Fehér Könyvből — Kétoldalas liadifogolyliiradó melléklet fi nemzetgyűlés elfogadta a 3 éves tervet Házhely és házépítési kölcsön A földhöz s házhelyhez jutta­tott kisparasztság százez­rei két év után végre szeretné­nek saját hajlékban lakni. Mert az újgazda kapott földje mellett a maga urává, valóban független gazdálkodóvá igazán csak akkor válik, ha sajátjának mondhat egy kis családi házat, amelynek van gazdasági udvara, kis kertje stb. Az új házépítésnek azonban fontos előfeltétele, hogy végre rendezzék a házhelykérdést. Az országban 353 ezer házhelyigénylő jelentkezett, akinek igényük túl­nyomórészben jogosult is. A föld­birtokrendező szervek azonban idáig csak 146 ezer igénylőnek, te­hát felének sem osztották ki a házhelyet. A földreformtörvények szerint pedig minden arra alkal­mas területet igénybe lehet venni házhelycélokra s a földhivatali szervek szerint is minden jogosult igénylőt, ki lehet, elégíteni ház­hellyel. Éppen ezért szükségesnek tartjuk és az MKP követeli is| hogy a házhely juttatások ütemet gyorsítsák meg, a jogosult ház­helyigénylőket a legrövidebb időn belül részesítsék juttatásban. A ttól függetlenül, hogy a juttatott házhely telek- könyvezve van-e vagy sem, termé­szetesen meg lehet rajta kezdeni az építkezést. De minden házhely' juttatott úgy gondolkozik — és ez helyes —, hogy ákkor érzi ma­gát biztonságban, ha a házhelyet telekköfíyvileg már birtokába is adták. Mi jól tudjuk, most minden­nél előbb való, hogy október 1-re befejezzük a juttatott szántóföldi ingatlanok telekkönyvezését, be­fejezzük a földreformot. De emel­lett szükségednek tartjuk, hogy a földhivatali szervek vizsgálják meg a kérdést, hogvan lehetne a házhelyek telekkönyvezését is mi­hamarább elkezdeni s birtokosaik végleges tulajdonába adni. A házhelyek gyors telekkönyve- zése mellett talán még ennél is fontosabb az építkezés. Itt vannak a volt uradalmi épületek, cseléd­házak s egyéb épületek. Ezek tele vannak értékes éoítkezási anyag­gal. A földhözjuttatott parasztság részéről számtalan sürgetés fut be hozzánk: miért nem lehet meg­kezdeni ezeknek az épületeknek a lebontását, hogy a kitermelt anyagból felépítsék a maguk kis családi házát? Ezért mi kom­munisták követeljük olyan rende­letnek sürgős kiadását, amely ki' mondja: azokra a. volt uradalmi épületekre, amelynek közjeTlegü, —....... e Isősorban föld művesszöve t keze ti — gazdasági célokra nem alkal­masak, a földhivatalok adjanak haladéktalanul lebontási engedélyt. T egégetőbb kérdés, hogy a házhelytulajdonosok, akik hozzá akarnak fogni családi házuk felépítéséhez, kapjanak erre az államtól hathatós támogatást: olcsó lakásépítkezési hiteleket.. Er* er - célra, mint a Szabad Föld a múlt alkalommal elsőnek beszá' molt róla, a demokratikus kor­mány már meg is alakította az Országos Házépítő Szövetkezetét. Ennek a szövetkezetnek lesz a fel­adata, többek közöttt az is, hogy kidolgozza az újtípusú falusi kis­lakások terveit. TT0"T milyenek legyenek ezek-1-*- a mainál természetesen jó­val korszerűbb falusi kislakások, arra nézve mi is szeretnénk már most megtenni néhány és.rcr:te­lünket és javaslatunkat. Minden­esetre valósítsák meg most a szü­lők és a különnemű gyermekek külön alvását. Szűnjék meg végre az az ezeréves nyomorúság, hogy a születéstől kezdve — vagy még előbb is — egészen a halálig az élet minden megnyilvánulása a serdületlen gyermekek, fiúk, lá­nyok szemeláttára történjék! Továbbá, legyen ezekben az újfaj' ta lakásokban külön helyiség — ugynevezettt „vizes szobau — a fürdés, tisztálkodás, a mosás szá­mára. Azonkívül lássák el e laká­sokat a civilizáció elemi s a falun is nélkülözhetetlen szükségleteivel, olyan közművekkel, mint amilyen a járda, a villany (természetesen, ha a faluban amugyis van vil' lány), stb. Az építkezés egyik fontos elő­feltétele, hogy a falvakban sürgő­sen alakújának meg a helyi ház­építő szövetkezetek. Akiknek ház­helyük van s rajta házat akarnak építeni, sürgősen lépjenek be ebbe. Mert magánosok közvetlenül nem kaphatnak kislakásépítkezési hi­telt, csak a szövetkezeten keresz­tül. A hároméves terv 272 millió forintot fordít a falusi kislakáséoitkezésre, emellett külön 35 milliót a falusi tanító- és orvo­si lakások felépítésére, tehát együttesen 307 milliót. A házhely­tulajdonosok kívánsága és a mi követelésünk is az, hogy augusz­tus 1-én, a hároméves terv meg­indulásakor haladéktalanul indul­jon meg a kislakásépítkezési köl­csönök folyósítása. Felemelték a beszolgáltatott gabona árát A Gazdasági Főtanács a Ma­gyar Kommunista Párt kezdemé­nyezésére a beszolgáltatott ga­bona árát felemelte. A most ki­adott rendelet szerint a beszolgál­tatásra kerülő gabonáért, ha azt szeptember 1-ig beadják, 60 fo­rint helyett 65 forintot fizet az ál­lam. Ez azt a célt szolgálja, hogy a beszolgáltatás terhét enyhítse s ezzel is könnyítsen a gazdák hely­zetén. „n választásokat a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szövetségében hajtsuk végre" — mondotta Rákosi Mátyás Bácsalmáson Rákosi Mátyás vasárnap Baján és Bácsalmáson mondott nagyjelentő­ségű beszedőt. Bácsalmáson messze vidékekről összejöttek a parasztok, elhalmozták a Kommunista Párt ve­zérét mindenféle ajándékkal. Rákosi Mátyás elbeszélgetett a föld népével és kijelentate, amennyiben a 15 hol­don felüli gazdák rendesen teljesitik a beszolgáltatást, augusztusban megszűnik a kc- nyerjegy, de mindenesetre 25 de­kára felemelik a kenyérfejada- got. Új választást Rákosi Mátyás beszéde elején a® összeesküvésről szólott, majd rácért a választásokra. — A parlamentben ma is sok olyan képviselő ül, akiket 1943-ben az összeesküvők vezérkara tett a je­lölőlistára — mondotta. — A nép, amikor a Kisgazdákra szavazott, nem I.kKm, Jytgy köz­tük összeesküvőkre szavaz. Ezek az emberek nem nyugszanak, zavarják az újjáépítést, a nép fel­emelkadásét. Még jobban zavarják az olyan elemek, amelyek a Sulyok­féle fasiszta pártban tömörülnek. Ha meg akarjuk valósítani a hároméves tervet, ehhez hozzá­tartozik, hogy a nép elé álljunk s megkérdezzük, mi a véleménye az clnnilt két esztendőről és akarja-e » boldogulást^ jelentő hároméves terv végrehajtását, akar-e nyugalmat, szabadságot és demokráciát? Választási szövetség a demokratikus pártokkal Rákosi kifejtette, hogy az MKP elgondolása szerint választási szövetséget kell al- kotniok a valóban demokratikus pártoknak s ide számítja a Szociáldemokrata testvérpár-tón és a Nemzeti Paraszt­párton kívül a- összeesküvőktől megtisztított Kisgazda pártot is. — Indítványoztuk— mondotta —, hogy a pártok teljes függetlensége és külön lisfája mellett a választásokat a Magyar Nem­zeti Függetlenségi Front szövet­ségében hajtsuk végre, alkos­sunk közös programot s ez, le­gyen a választások alapja. A négy demokratikus párt együt­tes erővel harcoljon a közös el­lenség: a reakció ellen s ne egy­más ellen, örömmel közölhetem, — mondta emelt hangon —, hogy javaslatunk megértésre ta­lált a három pártnál. Megvan a remény arra, hogy a választáso­kat egymással vállvetve, reak­cióellenes éllel vívjuk meg. A „fogolyszabadító Mátyás1* Rákosi ezután arról beszélt, hogy a választások előestéjén a. -magyar nép színe előtt minőin pártnuk ba, kell számolnia, injt végzett a népért, Említette a Kommunista Párt mun­kájának eredményeit. Beszélt a föld­reformról, az újjáépítésről, a stabi­lizációról atb. Amikor a hadifoglyok hazahozataláról szólott, egy hadifo­goly fúrta át magát a tömegen a2 emelvényhez. Most érkezett Debre­cenből. Egyenesen Rákosihoz lépett, hogy hálából megszorítsa szabadító kezét. A megható jelenet láttára fel­harsant a nép üdvözlése. — Éljen a fogolyssabuditó Mátyás!” — kiál­totta egy fejkendős néni. Volt iribirtokosok és nagygazdák súlyos merényletkísérlete az aratómaakásság ellen Internálják azt a munkáltatót, aki aratógéppel dolgoztat A kormányzat a munkanélküli­ségre való tekintettel az idén is el­tiltotta az aratógépek használatát. Ez az intézkedés nem tetszett. a 80 —100 holdas módos gazdáknak s keresve-keresiék az alkalmot, ho­gyan játszhatnak ki a rendeletét. A hódmezővásárhelyi nagygazdák pl. az idén nem akartak felfogadni ara. lókat, felényi aratót szerződtettek, mint tavaly. Arra vártak s azt akarták kicsikarni az idén is, ami a múlt évben a Parasztszövet-égnek szerte az országban sikerült: az aratógépek bevetését. A m.ult héten Bárányos Károly földművelésügyi m'niszternél kül­döttsíig járt a déltiszántúli nagy- gazdákból — utólag k;d’erült, hogy Bárányos maga szervezte meg —, omely azt akarta bebizonyítani, hogy a gyors gabonaérés miatt, a nagyobb szemveszteség elkerülése végett, múlhatatlanul szükség van az orotógépek beállítására. Bárányos indokoltnak találta a kérést. Fel is hívta nyomban, a földmunk&s- eág szakszervezetét, , a FÉKOSz-t és rá akarta beszélni, hogy a kalász- pergésre való tekintettel járuljon hozzá ö is az araiógépek munkába állításához. A FÉKOSz vezetői éltek a gyanú­perrel én azt javasolták, hogy az ö bevonásukkal egy hivatalos bízott, súg járja végig a szóbanforgó me. gyéket, annak mi-"'állapítására, mennyiben súlt'os a Talászpergés veszélye. A FÉKOSz tisztában volt ap.za;, hogy százezrek aratási kere­setéről van szó. Ha az egyes me­gyékben megengedik az aratógépek használatát a nagy gazdáknak, nincs az a hatalom, amely a fo. lyamatot megállítsa s a föld. munkásság hatalmas tömegei téli kenyér nélkiil maradnak. A bizottság végigjárta Dél-Pest, Csongrád, Békés, Csanád és fizol, nők megyéket s megállapította, hogy sehol sem forog fenn a kalász­pergés veszélye. Ellenben ezeken a vidékeken oly nagy a munkanélküliség, hogy a rendelkezésre álló munkaerőkkel három nap alatt be lehelne fe­jezni az aratást. Csak Békés megyében egyedül 2000 aratómunkás van munka nélkül! — Meg kell állapítanunk — mondotta Bácz Gyula. a FÉKOSz főtitkára a S'abad Föld munka­társának —, hogy az az akció, amely az aratógépek beállítási! érdekében megindult legfelsőbb támogatással, nem más, mint í földbirtokos-rnara irányok és tt jómódú parasztság jól kitervezett szabotázskísérlete. Áz .%ratógépel< beállításával meg akarták a ka dá - lyoyni az arixúgyxs nagyfokú munkanélküliséggel küzködő föld* munkásságot abban, hogy aras tási munkához jusson, hogy el* keserédesükét mégjobban foltoz* sál:, Az utolsó pillanatba]) kása tény elé akarták állítani á FÉKOSzlf, abból a célból, hogy aljas tervük sikere esetén a föld* munkástömegek bizalmát meg* rendítsék és s-embefordítsák sa­ját szakszervezetük ellen, A FÉKOSz ébersége :v módos gazs dáknak s volt úri birtokosoknak a -földmunkássá# elleni merényletét! csirájában meghiúsította. A Szabacl Föld értesülése szerint Rajk László belügyminiszter a napokban szigorú intézkedést ad. ki arra, hogy amelyik munkáltató a fennálló rendelkezéseit ellenére is az idei áradáson aratógép beál­lításával kísérletezik, azt — in­ternálni fogják F. L.

Next

/
Thumbnails
Contents