Szabad Föld, 1948. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1948-07-04 / 27. szám

KAxölMk a leflújabb hadifosolynévsort Virágzó mezőgazdaságért, jó módú parasztságért! Ára SO fillér A MAGYAR PARASZTSÁG KE'PES HETILAPJA IV. évfolyam, 27. agám. FŐSZERKESZTŐ: NAGY IMRE 1948 Július 4. fmmsmmm Tildy Zoltán elnök t „A magyar dolgozó nép sorait szorosabbra kell zárni" rontos politikai bejelentések 7 iszakóródon m I Az ünnep akkor igazán Ünnep, ka nóta szó is van bann«? — Bizony a mi szavaukkal szól hozzánk! — A aaggytfUs tömege Dinnyés Ibolya, Boros Zsófia, Bó-s^ Erzsiké jókedvű dallal Tildy Zoltán köztársasági elnök átadja az újdonatúj ház kulcsát élén Broku Pál, Sir» Péter, Tatár Gyula hallgatja »ajk László köszöntik a kóródlakat. Juhász Károly gazdának. belügyminiszter besz-Víét. A tlszakóródi íaluvégen el­tet ülő hatalmiaa réten több­ezer főnyi fczínes.tarka tömeg hullámzik. Nagy napra ébredt « vidék: elkészültek az árvíz által lerombolt házak helyén az útak. Milota népét Tótih György 72 éves gazda vezeti. Hét Il­lőméiért gyalogolt öreg fejjel, hogy megnézze a csodát. Mert csodának tartja mindenki, hogy ilyen, gyorsan elkészül­tek az új házak. A matolcsiak a magyar belügyminisztert él­tetik: „Éljen belügyminiszte­rünk Rajk, aki megsegíti és megvédi hazájában a magyart". Körödről is mindenki itt van. Az asszonyok közül sem maradt senki otthon. A főzést a szom­széd falubeliek végzik ai helyet­tük. Tizenegy órakor megérkezik Tildy Zoltán köztársasági el­nök, Rajk LAszló, Mlhályfy Ernő, és Darvas József minisz­tereik kíséretében. Ttózakóród község vezetősége üdvözli őket: — Köszönjük, hogy otthon helyett otthont adtak! Az emelvényen a köztársa­sági Elnök úr előtt ezüstös tálca fekszik. A tálcán tizen­egy kulcs. Mindegyikre nem. zcttszínü szalaggal egy kis alumíniumlap van ráfüzve. Rajtuk a tulajdonos neve: Tótjh Ferenc, Juhász Károly, Bálázó Imse és a többiek egymásután veszik át az új házak kulcsait. A falu főutcáján sorakoznak az új házak. Fehérre meszelt falaikon megtörik a napsugár. Ablakaikban virágok nyílnak. Az első házon, tábla: ,,Rákosi Mátyás-utca. A nép nem feled­kezik meg pártfogójáról. Október 15-ére az árvizest te­rületen őszedtől t 557 ház he­lyett 570 ház épül fel. A káro­sultak hálája Rajk László és a dolgozó nép felé fordul, akik már a veszély első óráiban gyűjtést indítottak s egy hó­nap alatt 4 millió forinttal el­indították az építkezést. Rajk László belügyminiszter: A demokrácia nem tűrí. hogy egyik ember kizsákmányolja a másikat A tiszakoródi nagygyűlés nemcsak a szatmári árvízkáro- í ultaknak volt bensőséges örömünnepe, de nagy belpoli­tikai eseménye az országnak is. Rajk László belügyminisz­ter beszéde elején szólott a teli nagy árvíz borzalmas pusz­tításairól és arról, hogy a demokratikus kormányzat s az egész magyar társadalom is egy emberként sietett az árvíz- sújtottá parasztság segítségére. Az első házak már felépültek, őszre pedig felépítjük az ös­szes megrongált házat. Ezzel ismét bebizonyítottuk, hogy a t .nokrácia nem a* ígé­retek, hanem a tettek rend. szere, amit ígér, valóra is váltja. — Ezzel is lelepleztük a nép ellenségeinek aknamunkáját — emelte ki a magyar belügymi­niszter- — Lelepleztük a sut­togó propagandát, amely azt a rémhírt terjesztette, hogy a demokrácia csajka-rendszert akar bevezetni és ebben a rendszerben az ipari munkás- ság a parasztság kizsákmányo* lója- íme, a demokrácia nem csajkarendszert, hanem földet, jobb otthont hozott Sereg és Szatmár dolgozóinak, a város, az ipari munkásosztály nem ki- zsákmányolója a parasztságnak, hanem azt a keveset is, ame l­lyel rendelkezik, megosztja vele. — Az iskolák államosítását is a reakció egyekezett arra' fel­használni, hogy támadást in­tézzen a demokratikus köztár­saság ellen. Ebben a támadás­ban előljárt a katolikus egy házi reakció, élén Mindszenty hercegprímással. — Sok jel mutat arra — folytatta a belügyminiszter —t hogy az egyházi reakció mel­lett a városokban és falvakban egyéb reakciós rétegek is pró­bálkoznak demokráciaéllenes merényletekkel. így pl. sok nagygazda még mindig nem hajlandó észrevenni, hogy a, Horthy-rendszer el­múlt és valóságos basa szerepét Játssza egyes köz­ségekben. Ezek a* embe. rfik, különösen Szabolcs­ban, de másutt is, blrtc. kukat arra használják fel, hogy a falu szegényebb ré. legelt köztársaságellenes mozgalmakba kényszerítsék bele. Ennek véget kell vetni. Aki nem akarja észrevenni, hogy elmúlt a Horthy-rendszer, azt a demokrácia észre fogja téríteni. A demokrácia nem tűri, hogy egyik ember kizsák­mányolja és elnyomja a mási­kat• A föld, a vagyon, a be­csületes megélhetés es a becsü­letes felemelkedés eszköze, aki j pedig ezzel visszaél, magára vessen, ha törvényeink alkal­mazásával gondoskodunk arról, hogy többé ne legyen alkalma ä népi demokratikus rendszer elleni visszaélések elköveté­sére. A jegyzőket is mát utasl- tottam, hogy lépjenek fel min­den ilyen megnyilvánulással szemben, akár az egyház pa* látja alatt akár más helyen próbálkoznak ilyesmivel. R tekttisebbskiek nagyabb áidaiatet keli vállalniuk A várható jó terméssel kap­csolatban Rajlc László belügy­miniszter bejelentette, hogy az idén is fenntartják a beszol­gáltatást rendszert, mert csak ezzel biztosítható kielégítő mó­don az ország közellátása. — A beszolgáltatás terén — folytatta — lényegében meg­maradnak a tavalyi feltételek és árak, azzal a különbséggel, hogy a mezőgazdasóig további fejlesztésének biztosítására a tehetős, nagyvagyonú, gazdákra a tavalyinál na­gyobb terheket rovunk kt, fokozatosan, birtoknagyság szerint. Ez jogos és igazságos, mert ej országot a nép számára épít­jük, a tehetőseknek tehát na* gyobb mértékbei, kell hozzájá­rulniuk a mezőgazdaság fejlesz­téséhez és a közellátás biztosí­tásához. Az új magyar népi front meg­szervezéséről ezeket mondotta a belügyminiszter: — A falu népe ts megunta már a pártoskodást, mórt eb bői! csak a reakció bűz hast not. Ezért azon vagyunk, hogy minél sürgősebben létrehozzuk valamennyi demokratikus és hazafias erő nagy, közös, egy­séges szövetségét: az új Mo- gyár Függetlenségi Frontot­Darvas' József építésügyi mi­niszter is külön szólott a Füg­getlenségi Frontról: — Szorosabbá és erősebbé kell tenni a békés építőerők frontját, azért helyeseljük a Nemzeti Függetlenségi Front megteremtését. Ez nem jelenti a pártok megszűnését, hanem azt, hogy a demokratikus pár­tok, szervezetek, nem egymás ellen küzdenek, hanem, a kö­zös nagy nemzeti célok meg­valósítására fogják össze min­den erejüket. Ezek az új há­zak is csak az építő összefogás szellemében épülhettek fel. Ősszel ser fcerll a Függetlenségi Front uüáalakítására Legjelentősebb volt mégis a Függetlenségi Front újjáalakí­tásával kapcsolatban Tildy Zoltán köztársasági elnök be­jelentése. — A magyar népben meg­van az erő, a képesség — mon­dotta —, országunk földje meg­adja a lehetőséget ahhoz, hogy életnívónkat falun és városon egyaránt felemeljük. Egy kell csak hozzá: a dolgozók sorait szorosabbra zárni- Eddig sok erőt vesztegettünk el azzal, hogy a valóban demokratikus csoportok is viaskodtak egy­mással. Nem akarjuk unifor­mizálni a nemzetet, ‘ de egyesíteni akarjuk as építőerőket as építésre. A* ÚJ Függetlenségi Frontot, {amelynek megszervezésére talán már ősszel sor kerül, fogadja ennek a vidéknek minden valóban demokrati. ikls érzésű dolgozója sze­retettel és Jószlwel, mert ennek a frontnak a meg- szilárdítása azt jelenti, hogy eltávolítottunk, az útból min­den, az építést akadályozó té­nyezőt és megsokszorozzuk azoknak az erőit, akik építem akarnak. Ilyen takaros házakat épített a demokrácia a ttusakóródl árvir károsultaknak.

Next

/
Thumbnails
Contents