Szabad Föld, 1950. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

12 SfABADtfÖLi» 1950. január f. Beismerő vallomást tettek a Geiger-Vogeler Róbert-Sanders-féle kémbanda tagjai A belügyminisztérium sajtóosztálya izli: Az Államvédelmi Hatóság őrizetében lévő Vogeler Róbert amerikai, Sanders Edgar brit és Geiger Imre magyar állampo'gárok által vezetett kém- éj szabotáló szervezet bűnös tevékenysé­gét a vizsgálat feltárta. Megál'apítást nyert, hogy Vogeler, Sanders és Geiger széleskörű kém­szervezetet építettek ki Magyarorszá­gon és a magyar állam érdekei ellen folyamatosan nagyarányú kém- és szabotázscseLkményekct követtek el. Többek között kémügynökként beszer­vezték Vas Károly volt főispánt, Szcitovszky Mariettát, Horthy volt belügyminiszterének leányát, „báró” Győry Edinát, dr. Justh István pré­postot és másokat. Vogeler Róbert, aki több amerikai kémszervezetnek évek óta hivatásos igynöke, a második világháború után kémfőnökeinek • utasítására, hogy kém- evékenységét jobban leplezze, az In- ernational Standard Electric Corpora- ion nevű amerikai vállalat bécsi fiók­ának lett vezetője. Sanders Edgar, aki az angol kém- cervezet titkos tagjaként mint katona- szt a felszabadulás után hírszerző te- ■kenységet fejtett ki Magyarorszá- in, keniőnökei utasítására 1947-ben int a Standard-müvek amerikai rész- ■nyeseinek budapesti képviselője tért sza Magyarországra, kémtevékenv- ?ének folytatására. Vogeler, Sanders és Geiger a gazda- ;i tevékenységük leple alatt össze­gyűjtött ipari és katonai kémjelenté­seiket, államtitkot képező műszaki ter­veket, térképeket és más, általuk meg­szerzett kémanyagot ügynökeik segít­ségével folyamatosan külföldi kémköz­pontjukhoz továbbították- Ezenkívül hivatásos embercsempészekkel szövet­kezve, folyamatosan szöktettek ki az országból olyanokat, akik itthoni kém- tevékenységük következtében a lelep­lezés veszélyének voltak kitéve, vagy akikre külföldi kémszervezetük mun­kájában volt szükségük. Vogeler, Sanders, Geiger és társaik az amerikai részvényesek utasításai alapján gazdasági szabotázscselpkmé- nyek egész sorozatát követték el. A Standard-gyárnál tőke-elvonást eszkö­zöltek, hogy ezzel a termelést aka­dályozzák és hamis vállalati mérleget készítettek- Ezenkívül valutacsempé­szést és forintkia jánlási bűncselek­ményt is e'követtek. Vogeler és Sanders, amikor soro­zatos államellenes bűncselekményeik folyamán ügynökük és a kém- és szabotáló "zervezet vezetésében bűn­társuk, Geiger Imre leleplezésének ve­szélyét érezték, megkísérelték utóbbi­nak külföldre való szöktetését. Mindezen bűncselekmények elköve­téséért az Államvédelmi Hatóság Vo- gelert. Sanderst, Geigert és 11 társukat őrizetbe vette. A tettenérés folytán és a magyar hatóságok kezébe került nagyszámú írásos bizonyíték súlya alatt a gyanúsítottak részltes beis­merő vallomást tettek. Majdnem egymillió részeges nő van az Egyesült Államokban z Egyesült Államokban úgy isznak ’ók, mint a gödény. Nem bort, is sört, hanem erős pálinkát. A ivászatokat délután kezdik meg ■nként ocsmány hangon ordítoz- z utcákon. A rendőrség nem tud remidét, teremteni, mert sok eset- i .í?k a részeg nők a _rendőrfőnök- isznak együtt snz ilyenkor a rerid- ■génységet mindig leinti. Ezek a nők i dolgoznak semmit s a pálinkára pénzt a hírhedt amerikai geng- -»ktői kapják, akik a pénzt- rab- szerzik meg. Ilyen az Egyesült ikban a közerkölcs. .égiben egy keresztyén egyesü- Tiegállapítotla, hogy nyolcszáz- 'szeges nő van az Egyesült’ Al- . EX a kzárh állandóan nö­vekszik s évenként száznegyvenezerrel lesz több az alkoholista nők száma. Súlyos büntetést kaptak a becsehelyi szövetkezet sikkasztói A nagykanizsai megyei bíróság most tárgyalta a becsehelyi földmü- vesszövetkezet sikkasztóinak ügyét. Steinitz József ügyvezetőt, aki a földművesszövetkezet pénztárából 10.000 forintot a saját céljaira hasz­nált fel, két évi börtönre ítélték. Társait, Ambrus József pénztárost és Bonc Antal boltkezelőt kéthavi fogházra ítélték. KARÁCSONYI „MáGÁNKIHALLGATÁS' Francót nemcsak Spanyolországban nevezik hóhérnak, hanem a világ min­den táján. És nem is ok nélkül, hiszen mindenki emlékszik még, a spanyol polgárháborúra, amikor Francó zsoldo­sai spanyol munkások és parasztok ez­reit ülték meg, gyermekeket, asszo­nyokat, papokat lőttek agyon. Min­denki emlékszik még arra is, hogy Francó hogyan ajánlotta föl a máso­dik világháború folyamán zsoldosait hóhértársának, Hitlernek. És az is köz­tudomású dolog, hogy Jugoszláviát ki­véve sehol a világon nincs ma annyi kivégzés és bebörtönzés, mint Francó Spanyolországában. Mégis — úgylátszik — vannak, akik szeretik a spanyol hóhért és hajlandók megbocsátani,bűneit. Nemrégiben hal­lottunk arról, Tiogy amerikai szenáto­rok látogattak el Spanyolországba, most pedig az a hír jött, hogy kará­csony napján XII. Pius pápa magán­kihallgatáson fogadta a spanyol hóhér külügyminiszterét. Vájjon mi beszélni- valója van a pápának a szeretet és a béke ünnepén egy hóhér megbízottjá­val? JFöldronf/és Jnpnnban December 26.óm Tokió környékén több földlökést észleltek■ A Tokiótól északra fekvő 20-000 lakosú Imaisi városban a földrengés nagy pusztí­tást okozott. Károkat jelentettek ZicumAa váro­sából és Funji községből is. Ezekben a helységekben sok ház összedőlt és majdnem valamennyi megrongáló­dott. A földrengés következtében főbb haláleset is történt. SZABAD FÖLD A Dolgozó Parasztok é* Földmunkások Országos Szövetségének lapja. Főszerkesztő: SZABÓ PÁL Felelős szerk,: FEHÉR LAJOS Főmunkatársi DANCS JÓZSEF Szerkesztőség: Budapest, IX,, tlllőí-út 25, Telefon: 185—776. Lapkiadótulajdonos: SZABADSÁG Lapkiadóvállalat Kiadötuvatal: Budapest, Vili., Józscf-körút 5- Telefon: 220—003. Szikra Lapnyomda N. V, Bpest, Vili., Rökk Szllárd-U. 4 Felelős «rOrefő: Radnóti FUrnW A SZOVJET FILM A PARASZTSÁGÉRT A Szovjetunió filmművészete, am<f- lyet Lenin és Sztálin útmutatása veze­tett a fejlődés útján, nagy figyelmet tanúsít a mezőgazdaság problémái­nak, a falu életének. A legkiválóbb szovjet filmművészek feltárták filmeik- ben a megoldást sürgető kérdéseket, a film fegyverével is harcoltak a pa­rasztság felemelkedéséért. A filmek egész sora foglalkozik a háború hazatért hőseivel, akik újra el­foglalják helyüket a mezőgazdasági termelésben és lendületes munkával kezdenek' hozzá az újjáépítéshez, mint pl. „Ki lesz a párom?" és a ■„Három találkozás’’. Dolgozó parasztságunk erőt, bizta­tást merít ezekből a filmekből, világo­san látja azt, hogy a szocialista rend­szerben minden Lehetősége megvan a könnyebb, a jobb, a boldogabb életre. Megérti azt, hogy a társas gazdálko­dás nemcsak a parasztság életmódját javítja meg, hanem előnyösen változ­tatja meg egymáshoz és a munkához való viszonyukat. Ujtípusú parasztot, a közösségi embert ismeri meg a szov­jet filmvászonról, akiknek a példáin okulva, körülnéz a saját portáján és igyekszik kiküszöbölni a mutatkozó fogyatékosságokat. A szovjet film azonban más formá­ban is segítségére siet a parasztság­nak. Külön népszerű tudományos fil­mek foglalkoznak a mezőgazdaság és a természettudomány legújabb ered­ményeivel. A szovjet állam gondosko­dik arról, hogy ezek az oktató filmek a legtávolabbi faluba is eljussanak és tudományos alapot adva a kolhoz munkásainak, fokozzák a termés hoza­mát. Ezen az úton indult el a mi kis- filmgyártásunk is. amikor behatóan foglalkozik a mezőgazdasági termelés kérdéseivel. A december utolsó hetében az ün­nepi filmhéten műsorra kerülő filmek közül külön meg kell emlékeznünk a „Kormány tagja" című filmről. A film Alexandra Szokolova igaz történetét meséli el, aki egyszerű paraszlsszony- ként kezdte és végül a Legfelsőbb Tanács tagja tolt. Ugyancsak a pa­raszti életből meríti témáját az „üj ház" című vidám, zenés film is. A szovjet parasztok ujjongó munkakedv­vel építik fel a háborúból lerombolt kolhozukat. A friss humor, boldog sze­relem, a táncos, dalos ünnepségek olyan országot mutatnak be, ahol az emberek mindennapi ténykedései tele vannak életörömmeL Micsurin-kert vezetőképző tanfolyam nyílt Pesterzsébeten !Az EPOSZ fiatalok — a szovjet komsziomolistáik példáján felbuzdul­va — szerte az országban Micsurin- k&rteket . létesítenek, a Micsurin- kert mozgalom célja az, hogy f-atal- jaink 1—2 hold terÜKtnyi földön kísérleteket folytassanak a legkülön­bözőbb nemesített magvak termesz­tésével és bebizonyítsák, hogy kellő gondozással ét hozzáértéssel hazánkban is lehet termelni olyan növényeket, amelyekről régen álmodni sem mertünk. Ki gondolta volna még egy pár év­vel ezelőtt, hogy nálunk is meg­terem a gyapot, a gumi és az ágas. bútea f A Micsurin-kertek létesítése olyan arányokat öltött, hogy az EPOSZ- közpbnt most egy vezetőképző tan­folyamot indított, ahol parasztfiata­lokat képesnek ki fl kertek irányítá­sára. Egyelőre negyven parasztfiú és leány tanul a pesterzsébeti tan­folyamon, de ha befejeződik, újabb fiatalok jönnek. Az EPOSZ-központ egységesen Irányítja a Micsurin-k&rtck munká­ját, ugyanakkor megfelelő minőségű vetőmagvakról és a föld megmunkál lásához szükséges kisgépekről a kor­mányzat gondoskodó. _ __. Sz őlősgazdák, figyelem! Gyökeres szőlő­oltványt ajánlok minden fajtában, berlandi és vadalanyon elsőosztálytl 80, másodosztályú 80 fillér darabon- kínt. Megrendelés 50% előleggel, if. Ke­rékgyártó György. Abasár, Községház­utca 531. Heves megye. Szőlöoltványokat garanciával legolcsób­ban szállítok. Árjegyzéket díjtala­nul küldök. Tóth János szőiőoltvány termelő, Abasár 290/c.- Szerjózsa! Nézz csak jól körül! Úgy sejtem, nem jó -álltunk Le. A környék se tetszik nekem, meg aztán nem népet, se rezesbandát! z állomást nem tévesztettük eV. Az emberek meg, úgy ■it dolgoznak a földeken, nem érnek rá bennünket jo- ■át jobb is ez így! tét, hogy csakugyan jobb, de emlékezz csak, hogyan ui a te Kubányodat! „Gyere csak el hozzánk, meg­án derék emberek teremnek ott, milyen parádésan tajd bennünket! Van nekünk ez is, az is, amaz is. inda is kerül", satöbbi, satöbbi... Es látod: milyen irdult a dolog a végén?... Itt áll a két hős, ezen a máson, mint valami jött-ment idegen.1 Legalább a volna ki elibénk. Szóval miatta izgulsz annyira! Nemsokára találko- iost már mégis csak otthon vagyunk, t... te otthon, ele én csak látogatóban . .. így beszélgetett két jóbarát: Szergej és Szánjon. A sze- vonat, amelyen az állomásig utaztak, már rég beleveszed sztába, de a cimborák még mindig ott állTttk a perronon, <ggyászaik mellett. Sehogyan sem tudták rászánni magu- hogy kiballagjanak az útra. izergej Tutarinov magas, olajbarna, szikár és kissé gór- hátú legény voll. Vadonahíj gimnasztyorkát* viseli, alhad- vállpántiai, a gimnasztyorkát derékszíj övezte körül. A zij az Aranycsillag-medália és háróm sorban húzódó rend- fok mellett simult mellére. Vadonatúj, rendkívül szükre- ’t bricsesznadrágja és porlepte, puha csizmája is. Bokáig hajtotta a szárát. Ettől kissé görbének látszott -a lába- akár a lovaskatonáé. A szorosra préselt ajkak éles vo- 2 bőr természetes barnasága, a középütt összenőtt, ujjnyi szemöldök szigorú kifejezést rajzolt arcára . . . Szemjon írenko őrmester alacsony, szélesvállú, arányos termetű nber volt, a vasgyúrók fajtájából. Lenszóke haja és olyan an fehér szemöldöke volt, hogy borús időben egyáltatá- m lehetett látni, napsütésben meg úgy csillogott, mint a alepke szárnya. Nagy, kék szemében mintha túlságosan t volna is az égbolt kékségéből. Szemjon és Szergej tekintetben szembetűnően elütött egymástól. Szergej a t, sziíkszárú csizmát, gimnasztyorkát és karásziját sze- zemjon viszont a hosszú nadrágot, zubbonyt és cipőt többre. Szergej vállpántokkal utazott haza-s érdem- hclyctt csak a rendszalagot fűzte mellére. Szemjon. kihirdették a leszerelési parancsot, levetette a vállpán- ninden rendjelét, érmét kitűzte vadonatúj zubbonyára, erre az útra vett fel először. Szergej arca komoly, sőt volt, csak fényes bogarú barna szeme ragyogott min- asan és melegen. Szemjon barátságos arca azt az •ttette, hogy még álmában sem hervad le róla a mo- rgej ábrándos természetével mindig a jövőbe vágyik, pedig olyannak szereti az életet, amilyen. Szergej ángra lobban és ha — mondjuk —- megtetszik neki akár a tűzbe megy érte. Szemjon szívügyekben óva­- ingre" emlékeztető zubb ony. tos, körültekintő és mindig megtartja az ismert szabályt: hét­szer is gondold meg, csak azután vágj neki! — Tudod mit? — tanácsolta Szergej. — Vigyük a pogy- gyászt az útra, majd csak felvesz valaki bennünket. — Messzire van még a falu? — Nem túlságosan. Legfeljebb tizenöt kilométernyire lehet. Szemjon nem szólt egy szót sem, csak búsan megcsóválta a fejét, aztán vállára csapta tekerccsé göngyölt köpenyét, há­tára dobta zsákját, felkapott két bőröndöt és lassan elindult a búzatábla felé, amely mellett poros út kanyargóit. Szergejnek egy kis bőrtáska formájú rádiókészülék, néhány sátorlapba gön­gyölt, vásárolt holmi, a köpeny, meg a konzerves-kenyeres zsák jutott, Az út búzamezők közt haladt. A kalász még nem érett meg, de már viaszsárga színt öltött. A sík kalásztenger felett, . valahol messzebb, ökörvszarv bukkant fel. Lassanként — mintha csak a földből nőtttek volna ~Tuf~— clocarnmogtak a szép, lám- pás-homlokú, tűzvörös szőrű ökrök is. Nemsokára látni lehetett, hogy ezek a gyönyörű áltatok magasotdatú, közönséges kubányi szekeret húznak, amilyenen tejet szoktak szállítani. Az alumi- niumkannák két vonalban sorakoztak rajta. A szekéroldal mögül, az ülés táján, fehér, keszkenös fej kandikált elő. A két cimbora némán összenézett és ugyanőlyan szótlanul pillantott a szekérre, meg a fehér keszkenőre. Az ökrök csigalassúsággal másztak, a kerekek pedig olyan panaszosan nyikorogtak, mintha csak azt mondták volna: „Ugyan hová, hová siessünk!" Az ökrök ránehezedtek, ahogy mondani szokás: „ráiehénkedtek" a járomra és úgy látszott, hogy mindjárt megáll mind a kettő, de mégse tették, — nyilván csakis a kocsis iránti rokonszenv- böl. A fehér kendő picikét meg-megtibbent. A szekér felett néha ide-oda táncolt egy kurta ostor, aztán végigfeküdt valamelyik ökör hátán, de olyan óvatosan, mintha jelt volna felriasztani a vörös szőrbe tapadó bögölyt. — Hát igen, — jegyezte meg Szemjon, — ezt nevezem gyorsaságnak. Ilyen tempóban Szerjózsa, nem jutunk túlságo­san messzire! Szergej sértődötten tiltakozni akart, mert tapasztalatból tudta, hogy a leglomhább ökör is sokkal gyorsabban halad, csak érteni kell a hajtáshoz. Megtesz az legalább hat-hét kilo­métert is óránként. De ebben a pillanatban észrevette, hogy a fehér keszkenő alatt eléggé csinos leányarc rejtőzik. Az isme­retlen leány szintén meglátta a két katonát. Ezt abból lehetett sejteni, hogy gyorsan jelegyenesedett, megigazította magán rö­vid szoknyáját, amely alig-alig takarta el bronzbarna térdét. Aztán — valahonnan, mintha csak égből pottyant volna — ökörszemnyi, kerek tükröcske került a kezébe. Egy villanással megnézte benne fekete szemét, szemöldöke felett megigazgatta a sátorformára kötött keszkenőt, homlokára előrántott egy haj­fürtöt, mintha csak véletlenül buggyant volna ki az a rákon cátlan, fényes-fekete tincs. Aztán villámgyorsan eltüntette tükröt blúza keblében; úgy tett, mintha egyáltalán nem érde kelnék a katonák és noszogatni kezdte lusta ökreit, amelye ugyanolyan közönyösen ballagtak az úton, mint előbb. — Szerjózsa! — súgta Szemjon, — ez a kis kocsis. izé... takaros kis vászoncseléd! — Na, csakhogy megint találtál egy csinos lányt. — sz< Szergej fölényes mosollyal. Mintha csak azt mondta voln „Várj csak, pajtás! Nem láttál még te igazi, tűzről patta szép kubányi fehérnépet!" Lány, mint a többi. Biztosan a teh farmon dolgozik. — Ót magában azért Szergej is ilyesfélét g' dőlt: „mégis jó szeme van ennek a Szemjcnnak: a k' 'éri" ugyan takaros ... Jó lenne megtudni • 'yik fa!’ Eközben a szekér utolérte c nberr' bögölytől szarvukkal, fa ökrök maguktól megállta — Hallod-e, kis br — Nem arrafelé tarti — De! Éppen ar — Nem vinnél kérdezte Szergej. — — Hogyne isme gejre. Úgy látszik, < maguk kicsodák? ( . — Idehatlgass' hangnemben. — M ben egy kis jélreé úgy látszik, nem k A lány félláb1 polni kezdett az o miskás, vidám mo. — Ejnye-ejnye csápolt az ostorral nak anár régóta vé, — Hazajönni : tan, bölcsen. — No — Üljetek jel! nem valami gyorsa őket a jolyónál, iíg kajába. A poggyászt gye Szergej közelebb telepedett le egy bőrön, döcögött, mint előbb. A ha jélfek volna jelverni Szergej elkérte az — Ezeket úgyse L ki őszintén a lány. — \ — Majd megy az e Szergej meglengette ték a szarvukat jobbra-ba lokukat és megszaporázli másik oldalra billent. A i

Next

/
Thumbnails
Contents