Szabad Föld, 1963. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1963-07-07 / 27. szám

■~>s A tartalomból Amiben többet segíthet a nőtanács (3. oldj Szemtől szembe Jehova tanúival (9. old.) Aratás — tarlóhántás — nyári mélyszántás (13. old.) Nyári gondok, nyári örömök A\X\\\\\V\VN J ^^^XXXXVí^XX\^^^^XXX^^^3 ^ i>\\\^X\>XXXXXXXVCVXXXXXX\>>XXX\X\XX>X\NN / .VV\NXXXXXXX\ / XXXXXXVXXXXXXXXXXXXXX\VvX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVvXXXXXXXXXXX>t Hogyan előzzük meg a járványos megbetegedéseket? A fiatalok programjából — A kultúra, a szórakozás eseményeiből Hadjárat az idénybetegségek ellen Vas megyében Kétszeres csapása a sorsnak, ha a parasztember nyáron betegszik meg, hiszen az aratási nagy mun­kák idején, ha tíz keze lenne is egy embernek, mindegyikbe jutna tennivaló. Vas megye egészségügyi szervei — így elsősorban a KÖJÁL — mindent elkövetnek azért, hogy a nyári járványos megbetegedése­ket, (mint például a dizentéria) megelőzzék. Mint ismeretes, ez a betegség elsősorban a rossz ivóvizektől, éretlen, vagy mosatlan gyümölcs­től és romlott ételektől kapható meg. A Vas megyei Tanács ezért már előbb utasította a községek veze­tőit, hogy személyesen ellenőriz­zék — a körzeti orvosokkal együtt — az aratásnál, cséplésnél dolgozó emberek ivóvizét. Ne nyugodja­nak bele abba. ha azt mondják az emberek: majd felrántunk egy vö­dör friss vizet a legelő kútjából, vagy más rossz vizű helyekről. A termelőszövetkezetek egyéb­ként mindenütt fogatot biztosíta­nak a jó ivóvíz, valamint a föld­művesszövetkezeti mozgóbüfék fuvarozására. A vendéglátóipar azt ígéri, hogy lesz elegendő fris­sítő ital és sör is a falvakban. Fokozottabban ellenőrzik a föld- müvesszövetkezeti boltok tisztasá­gát, illetve a könnyen romlandó hentesáruk tárolását A bacilusok fő tanyáin, az is­tállókban és környékén még sok a tennivaló. De van elegendő légyfogópapír, oltott mész, s egyéb rovarpusztító és fertőtlenítő szer. Minden Vas megyei gépállomá­son és termelőszövetkezetben megtartották a gabonabetakarítás­sal kapcsolatos tűzrendészeti ok­tatás mellett a balesetek megelő­zéséről szóló oktatást is. A mentő- ládák felszerelését kiegészítették. Július 1-től augusztus 30-ig a megye községeiben a párt, tanács és a körzeti orvos — közösen, a helyi adottságoknak legmegfele­lőbben — megváltoztatják a be­tegrendelések idejét és a gyógy­szertárak nyitvatartási idejét is. Jelenleg a megyében nincs se­hol — még szórványosan sem — fertőző, vagy járványos megbete­gedés. Az emberek általában egész­ségesek, s az egészségvédelmi szervek mindent elkövetnek azért, hogy a jó erő, egészség meg is maradjon, hiszen kétszeresen szükségük van most erre, mert a tavalyihoz hasonló, jó közepes termésű gabonát kell betakarítani minél hamarabb a vasi földek­ről is. Dávid József Szép nyári esték Az Országos Rendező Iroda a nyári hónapokban is gondoskodik a falusi emberek szórakoztatásá­ról. A közkedvelt Gergely bácsi —Mari néni műsor, amely az idén márciusban már az ezredik elő­adást ünnepelte Kisku nlacházán, augusztus 17-én újabb állomás­hoz érkezik. Ekkor mutatják be az új műsort, melynek végleges címén még most töprengenek az írók és rendezőik. Az biztos, hogy Balázs János és Orsolya Erzsi Gergely bácsi és Mari néni meg­testesítőjeként ismét színre lép. A műsor egyik felét Tamási Áron, másik részét pedig Orbók Endre és Kárpáthy Gyula írta. Az Or­szágos Rendező Irodában azt hal­lottuk: ezzel az előadással is fel­keresnek minden olyan helyet, amelynek legalább háromszáz sze­mélyt befogadó művelődési terme van. Júliusban és augusztusban több vegyes esztrádműsort is rendez­nek a kisebb vidéki városokban és falvakban. Ilyen műsort lát­hatnak piajd többek között a kis­kun} éhegyházia-k, a pétiek, a vas­váriak, a söjtöriek, a nagyatádiak, a padragiak, és még nagyon sok város és község nézői. Ezeken az esztrádesteken fellépnek az ope­rett és táncdal műfajának ismert és népszerű képviselői, az operett területéről Gencsy Sári, Puskás Sándor, Oszwald Gyula, a tánc- dalénekesek közül pedig Kovács Erzsi, Koós János és sokan mások. Vigyázni kell! — ez a címe an­nak a SZOT munkavédelmi mű­sornak, mely szintén eljut a nyári hónapokban falura. Kabané-eszt- rádnak nevezik az Országos Ren­dező Irodában ezt a műfajt, amely a nyáron Zírc, Mór, Bár­nál, Andráshida, Peremarton, Pótfürdő, Halimba, Zalaszent- grót, Uzsa, Tapolca, Pápa, Kőszeg, Nagyatád, Lovász közönségét szó­rakoztatja. Ezeken az előadásokon Zentay Annát, Kazal Lászlót, Horváth Tivadart, Túrán László zongoraművészt láthatja többek között a falusi közönség. A nyár szórakoztatási króniká­jához tartozik, hogy Balassagyar­maton nagy tánczenei est les* augusztus 19-én, a helyi szabadté­ri színpadon. Ehhez hasonló mű­sort rendeznek Gyulán is, augusz­tus 24-én. Mindent egybevetve: az Országos Rendező Iroda összesen körülbelül 90 előadást tart a nyá­ri hónapokban vidéken, a váro­sokban és falvakban. Gábor István Ránéz az ember a képre, és azt mondja: milyen szép! Dicséret és elismerés érte a fotóriporternek. Szép a kép! A mozdulat is! Be azért igyunk csak mindig ismert, tisztavízű kutak vizéből, s ahogy való, s egészséges: pohárból! (Berendi Ferenc felv.) Bács-Kiskun megye ifjúsága változatos programmal tölti az idei nyarat. Az általános iskolá­sok közül mintegy ötezren — 126 csoportban — pedagógusok fel­ügyelete mellett, reggeltől estig az egész évben működő napközi otthonokban tartózkodnak. A me­gyei tanács költségén — ebben az évben először — száz napközis gyermeket a bajai központi tá­borban üdültetnek. Ezenkívül számos napközi otthon csereüdül­tetést is szervezett. Az önkéntes munkától az üdülésig Azokban a községekben, ahol a mezőgazdaságban dolgozó szülők igényelték, az óvodás korú, de óvodába eddig r.em járt 3—6 éves gyermekek számára idénynapkö­ziket hoztak létre. így például a kecskeméti járásból Tiszakécskén, Kerekegyházán és Lakiteleken, összesen mintegy száz kisgyerek foglalkoztatására szerveztek ilyen napközit. A fiatalok nyári foglalkoztatá­sának megszervezéséből az úttö­rők megyei elnöksége, s a járási elnökségek .is tevékenyen kivet­ték részüket. Az előbbi szervezé­sében június 19 és 29 között a megyében öt helyen — Kecske- mét-Fehértón, Baján, Dunaszent- benedeken, Kunfehértón és a Tős- erdőn — volt őrsvezetőképző tá­bor, amelyekben összesen 1400 ötödikes és hatodikos általános is­kolás ismerkedett az őrsvezetés tudnivalóival. A járási elnöksé­gek szervezésében az ország kü­lönböző helyein — így például a soproni L őverekben, Balaton- fenyvesen, Lillafüreden, Párád* sasváron stb. — július 2-től augusztus 20-ig, összesen 5024 út­törő egy vagy két héten át üdül, de három napnál hosszabb ideig tartó táborozást vagy országjáró kirándulást az úttörőcsapatok is szerveznek. A SZOT gyermeküdülőiben az ország kilenc különböző helyén — mint például a budapesti Szabad­ság-hegyen, Bálátonmárián, Bála- tonszabadiban, Mikosdpu sztán, Vaj tán. Párádon — 2—2 héten át összesen 635 olyan gyermek nya­ral Bács-Kiskun megyéből, akik­nek édesapja és édesanyja is dol­gozik. A különböző szakszerveze­tek is üdültetik tagjaik gyerme­keit; a MEDOSZ például 40—40 alsó- és felsőtagozatos általános iskolásnak tette lehetővé Nagyko­vácsiban, Szigligeten és Piliscsa- bán az üdülést. A megye középiskolásai közül összesen 860-an vállaltak kéthe­tes munkát az ország három kü­lönböző önkéntes ifjúsági építőtá­borában. Tarján István J§SP^ Közöltük a rádió és a televízió műsorát - Gyermekvilág Wil m Szabad főm xix. Évfolyam 27. szám. _________________________ara 1 forint 1963. jülius 7.

Next

/
Thumbnails
Contents