Szabad Ifjuság, 1950. márcus-október (1. évfolyam, 1-33. szám)

1950-03-03 / 1. szám

A M AG YAR IFJÚ S Á G N É PI I. évfolyam, 1. szám. 1950 március 3. Előre az egysége® ifjúsági * A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének teljes ülé­sén Rákosi elvtárs hangot adott a dolgozós magyar ifjúság körében elevenen élő nagyszerű kívánság­nak, amely a Komszomolhoz ha­sonló egységes ifjúsági szövetség létrehozására irányul. Az azóta eltelt néhány hét is bizo­nyítja, hogy a munkás, dolgozó­paraszt és tanulófiatalok soraiban milyen őszinte örömet keltett, meny­nyire az ifjúság gondolatát fejezte ki Rákosi elvtárs szavaival. Táv­iratok és levelek ezreiben, a terme­lésben, a tanulásban az új egysé­ges lapra való felajánlásokban mu­tatják meg a fiatalok, hogy meg­értették, „eljött az ideje annak, hogy nálunk is létre kell hozni azt az egységes szervezetet, amely a Szov­jetunió Komszomoljához hasonlóan elősegíti az ifjúság szocialista ne­velését és Pártunk utánpótlását az ifjúság soraiban.” Mi teszi lehetővé egy ilyen szer­vezet létrehozását? Lehetővé teszi elsősorban az, bogy a Szovjetunió világtörténelmi győzelmével leverte népünk kezéről a bilincseket s a felszabadult ma­gyar nép, a demokrácia, a szo­cializmus útjára léphetett! Lehetővé teszi dolgozó népünk, Pártunk vezetésével kivívott győ­zelme, az, hogy hazánkban hatalom­éra került a munkásosztály. és meg­szilárdult a munkásosztály hatalma, a proletariátus diktatúrája. Lehe­tővé teszi továbbá az ifjúsági szö­vetség eddigi eredményes munkája. Megérett a helyzet az ifjúság so­raiban is e feladat végrehajtására. Amint Rákosi elvtárs mondotta, a ifjak megértették, eljött az ideje an­nak, hogy mi is megteremtsük a Komszomolhoz hasonló egységes ifjúsági szövetséget. Látnunk kell, hogy a feladat végrehajtása, a dol­gozó ifjúság egységes szövetségé­nek létrehozása, nemcsak lehetsé­ges, hanem szükségszerű is. Szük­ségszerű azért, mert a nem­zetközi helyzet élesedik és a béke megvédése a magyar ifjúság­tól is megköveteli, hogy sorait a legszorosabbra vonja és ezzel -is hozzájáruljon a béketábor erőinek gyarapításához, a tartós béke bizto­sításához. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség zászlajára tűzött jelmondat ezért hív fel bennünket, hogy a legszorosabb egységben tö­mörüljünk a tartós békéért, a de­mokráciáért, az imperialista gyúj­togatok ellen. H azánkban a béketábor erősí- tése elsősorban a szocializmus építésében való helytállást jelenti. Hazánkban a szocializmus építése megköveteli, hogy a Párt által ve­zetett ifjúsági szövetség a fiatalo­kat a szocializmus építésének lelkes harcosaivá, a Párt leghűbb segítő­társává nevelje és szervezze. Ezt a nagyszerű feladatot kell a mi ifjú­sági szövetségünknek betöltenie. Milyen legyen az új ifjúsági szö- ' vétség? 1. Eszmeileg, politikailag, szerve­zetileg egységes szövetség kell, hogy jegyen. Eszmeileg egységes, mert a marxizmus-leninizmus győzelmes ta­nításait teszi magáévá és ad szö­vetségünknek a gránitnál is szilár­dabb a apót. K man izmus-! niniz-< Tnus tanítását, moly összefoglalja a munkásosztály és az egész dolgozó nép szabadságáért és felszabadulá­sáért vívott évszázados harcának és a szocializmus építésének tapaszta­* Kivonat Szűcs Lajosnak, a MINSZ kibővített Elnökségi ülésén elmondott beszédéből. latait s ezzel a tapasztalatokkal tá­mogatja, segíti ifjúságunknak és né­pünknek mai küzdelmét a békéért, a szabadságért és a szocializmusért. Politikailag egységes, mert ma­gáévá teszi és batáríalan odaadás­sal segíti a Magyar Dolgozók Párt­jának politikáját, mely a magyar népet és közte a magyar ifjúságot a boldog, ragyogó jövőhöz, a szo­cializmushoz vezeti. Szervezetileg egységes, mert az eddigi, a dolgozó és tanuló magyar fiatalokat egymástól szétválasztó rétegszervezeti elkülönülést meg­szünteti és helyébe az ifjúság szé­les egységét megvalósító szerveze­tet hoz létre. 2. Az ifjúsági szövetségnek a Párt vezetése alatt kell állnia. Sztálin elvtárs a Komszomolról be­szélve többször hangsúlyozta: „4 komszomolistának tudnia kell, hogy a Komszomol munkájában a leg­főbb, a legfontosabb a Párt vezeté­sének biztosítása. A Párt vezetése nélkül a Komszomol nem tudja be­tölteni alapvető hivatását, az ifjú­ság szocialista szellemben való ne­velését.” A dolgozó magyar ifjúság büszke arra, hogy a Párt vezetésével har­colhat és tanulhat, építheti boldog, ragyogó jövőjét. Mi fiatalok mindent a Pártnak köszönhetünk. Szabad életünket, azt, hogy mindinkább megszűnik a ki­zsákmányolás, hogy örökre kiküszö­böltük a jogtalanságot, az éhséget, a munkanélküliséget. Hogy meg­nyílt a dolgozó ifjúság előtt a tanu­lás, a felemelkedés útja, hogy a lányok az ifjakkal egyenrangú társ­ként élhetnek, dolgozhatnak, tanul­hatnak, hogy tanulóotthonok, kollé­giumok segítik az ifjúságot, hogy az új ötéves tervben nyitva áll az új élet minden lehetősége előttünk. Hogy a Párt vezetésével olyan or­szágért harcolhatunk, olyan orszá­got építhetünk, ahol fiatalnak lenni a legnagyobb öröm, a legna­gyobb boldogság. Ezért végtelen az örömünk, hogy győzelmes Pártunk vezet s szerve­zetünkben a Párt vezetésének ma­radéktalan biztosítása a legszigo­rúbb törvény. 3. Az egységes ifjúsági szövet­séget a Párt vezeti, de pártonkívüli szövetség, a munkás, dolgozó­paraszt és tanulóifjúság szövet­sége. Önálló szervezet, mely saját programmal és szervezeti szabály­zattal kell, hogy rendelkezzék, ösz- szekötőkapocs kell, hogy legyen a Párt és az ifjúsági tömegek között. Széles nagy tömegszervezet kell, hogy legyen a dolgozó ifjúság egy- j séges szövetsége. Ez azt jelenti, hogy az új szövetség nemcsak a Párthoz tartozó, hanem a párton­kívüli munkás, dolgozóparaszt és tanulóifjúság millióit, legszélesebb tömegeit zárja soraiba. Tagja lehet és soraink közé hí­vunk minden hazáját szerető dol­gozó és tanuló fiatalt, aki szövetsé­günk célkitűzéseit magáévá teszi, akinék a béke ügye szent, aki szem­ben áll az imperialisták és belső ügynökeik háborús törekvéseivel, aki kész harcolni a Szovjetunió ve­zette nag-v és legyőzhetetlen béke- táborban azok ellen, akik békénkre, szabadságunkra, boldog életünkre törnék. De nem lehetnek szövetsé­günk tagjai azok, akik a kizsákmá­nyoló osztályokhoz tartoznak, a volt nagybirtokosok, kapitalisták és ku- lákok családtagjai, azok, akik a klerikális reakció ügynökei, vagy erkölcstelen elemek. 4. Az ifjúsági szövetség elé tűzött célok megvalósítása érdekében el­engedhetetlen feltétel, hogy a hajtóerő, az ipari inunkásifjúság legyen, mert a munkásosztály a legöntudatosabb, legönfeláldozóbb és mindvégig a legkövetkezete­sebb harcosa a szocializmusért vívott küzdelemnek. Éppen ezért az egész mozgalom, az egy­séges ifjúsági szövetség a munkás és dolgozóparaszt ifjúság szövet­ségén alapulva az ipari munkás­ifjúság vezetésével kell, hogy létre­jöjjön és dolgozzon. Ifjúsági szövetségünk falusi szer­vezeteit a termelőszövetkezeti cso­portok, a gépállomások, az állami birtokok ifjúsága vezesse. A fa­lusi szervezetek vezetőségében a termelőszövetkezeti csoportok, gép­állomások és állami gazdaságok fiataljai helyzetüknek és súlyuknak megfelelően legyenek képviselve, minthogy ők a magyar falu szo­cialista átalakításában példamuta­tásukat előljárnak. /összefoglalva: a dolgozó ifjúság " egységes szövetségének, az új ifjúsági szervezetnek legfőbb jel­lemvonása az, hogy a Párt vezetése alatt álló ifjúsági szövetség, mely a marxizmus-leninizmus elvén, a munkás "és dolgozóparaszt ifjúság szövetségén épül fel, a munkásifjú­ság vezetésével. Ez a szövetség pártonkívüli.. öóál!A'nrogrpn• r• itl és ■^ZérvSéii s'za'üaiyÁtutai* rt'iiaefkezo, a dolgozó' és tanuló ifjúság nagy többségét magába foglaló tömeg­szervezet kell, hogy legyen. Ilyen szövetségre van szükség, hogy a magyar ifjúság a szocializ­mus építésében reáháruló feladatok­nak megfeleljen. Ezért elengedhe­tetlenül szükséges, hogy megte­remtsük a dolgozó magyar ifjúság marxizmus-leninizmus elvén ala­puló, a Komszomolhoz hasonló egy­séges nagy tömegszervezetét. Megértik-e a dolgozó ifjúság egy­séges szövetségének jellegét és fel­adatait aktivistáink? Nem, több­ségükben még nem értik meg. Elő­fordul nagyszámban Budapesten, de a legkülönbözőbb helyen vidéken is, hogy a fiatalok nem értik meg az ifjúsági szövetség jellegét, az új ifjúsági szövetséget egy szűk, csak a fiatalok legjobb elemeit ma­gába foglaló szervezetnek képze­lik el. Mit mondanak ezek a fiatalok? Nem égy helyen azt vetik fel az ifjaknak — eddig nem dolgoztál, most majd szívesen jönnél a Kom­szomolhoz hasonló szervezetbe, de nem veszünk fel. Vagy Zalában azt tapasztaljuk, hogy a „Szabad Ifjú- ság”-ot azzal terjesztik, hogy aki nem vásárolja meg a „Szabad Ifjúság”-ot, nem lehet az új szövet­ség tagja. Ez különösen a Diákszö­vetség munkájában jelentkezett. Baranyában a Mecsek-vidéki „AVESZ’1 SZIT-szervezetnél a ta­gok káderezéséhez fogtak hozzá azzal a céllal, hogy csak a legjob­bakat tartsák bent a szervezetben, a többieket kitegyék. A selyei EPOSZ-szervezet 70 tagjából eddig 23 tagot kizár­tak hasonló meggondolással. Sok szervezetünkben lezárják a szerve­zetet, hallani' sem akarnak új tag­felvételről. Sőt Sajószentpéteren háromhónapos tagjelöltséget ter­veztek. Vájjon Helyesen járnak-e el ezek a fiatalok?'„Nem, nem járnak el he­lyesen. Nem értik meg a szovjet ifjúság és a magyar ifjúság fejlő­dése közötti különbséget. ^ Komszomol a forradalom fü­zében, a szovjet rendszerért folytatott harcokban született. A Párt hívására a Komszomol az idő­sebb nemzedékkel vállvetve, hő­siesen harcolt a fehérgárdisták és beavatkozók ellen. A Bolsevik Párt és Sztálin elvtárs vezetésével önfel- áldozóan közreműködött a szocializ­mus építésében. A fasizmus elleni Nagy Honvédő Háború frontjain folytatott hősi harcával fényes lapo­kat írt be a történelembe és a háború befejezése után az első sorokban ha­ladt a békéért folytatott harcban, a kommunizmus építésében. A Bolse­vik Párt és Sztálin elvtfcs nevelte Komszomolt, gazdag harci tapasz­talatai és dicsőséges útja teszi pél­daképpé a világ haladó ifjúsága előtt. A dolgozó magyar ifjúság példaképének tekinti és minden erő­vel azért harcol, hogy olyan legyen, ,mint a lenini-sztálini Komszomol. De mi még nem jutottunk el erre a fejlődési fokra. A magyar ifjúság felszabadulá­sának és fejlődésének mások voltak a történelmi körülményei. A di­csőséges ^ Szovjet. Hadsereg, a fasizmus bilincseit törte szét, amikor népünket felszabadította és különösen az ifjúság volt az, amely a fasizmustól a legtöb­bet szenvedett, melyet a fasiz­mus a legmélyebben megfertőzött. Az a történelmi fordulat, hogy fel­szabadultunk és hogy ma már né­pünk a szocializmust építi, egyre inkább megköveteli, hogy a dolgozó ifjúság nagy tömegeit bevonjuk so­rainkba, szocialista szellemben ne­veljük és mozgósítsuk a szocializ­mus építésére, a béke megvédésére. Szervezetünkbe a magyar ifjúság széles tömegeit bevonva tudjuk csak úgy nevelni a magyar ifjúsá­got, hogy olyanná váljon munká­ban, harcban, tanulásban, mint a szovjet fiatalok, — akik soha nem maradtak el a Párttól —, mint ezt Sztálin elvtárs a Komszomolról mondotta. E cél elérésének egyik gátja ép­pen a helytelen szektáns nézet. Mi az ilyen nézet eredménye1 Nem lehet más az eredménye, mint az, hogy a szervezetünktől elszakí­tott fiatalokat a reakció karmai közé kergetjük. Eszre kell vermünk, hogy a reakció is dolgozik, fokozza a harcot. Nyilvánvaló, hogy ahol nem mi megyünk az ifjúsághoz, ott az ellenség dolgozik és befo­lyása alá vonja a dolgozó fiatalo­kat. E helytelen nézet különösen a munkásifjúságunk között él. Sokan nem értik meg ’fjúmun- kásaink között azt sem. hogj az új ifjúsági szövetséggel köze­lebb kerülnek a Párthoz, a Pári közvetlen vezetésével dolgozhat­nak. Ezért végleg fel kell számol­nunk az, itt-ott még meglévő rend­kívül káros avantgárdista törekvé­seket. Sokan nem. értik meg mun­kásfiataljaink -közül, hogy az ifjú­sági mozgalom új szakaszában a dolgozó magyar ifjúság szocialista szervezetéért indult meg a harc és ebben a harcban, az egységes ifjú­sági szövetség létrehozásában és további munkájában munkásifjúsá­gunknak az egész magyar ifjúságot kell vezetnie. Anélkül, hogy munkásfiataljaink között e helytelen, káros, a harci <edvet és lendületet elfojtó nézete­ket fel nem számolnánk, nem vihet­jük győzelemre az egységes ifjúsági szövetség létrehozásának nagy ügyét. A legsürgősebb feladatunk aktivistáinkkal és ifjúmunkás töme­geinkkel megértetni e hibás nézetek helytelenségét. Egy másik ilyen téves, hibás né­zet, amely ellen fel kell lépni — az, hogy az egységes ifjúsági szövet­ség létrehozása azt jelenti, hogy egy helyiségbe kell összevonni az eddigi szervezeteket. A szervezeti egység nem azt je- jelenti. A szervezeti egység azt je­lenti, hogy az ifjúságot ott kell szervezni, ahol a fiatalok dolgoz­nak, tanulnak, élnek. Tehát az üze­mekben, iskolákban, gépállomáso­kon és ott, ahol élnek, a falusi, vá­rosi alapszervezetekben. A leghatá­rozottabban fel keli lépnünk az ellen a törekvés ellen, amely elha^ markodva, felsőbb utasítás és jóvá­hagyás nélkül összevon szervezete­ket és ezzel szétveri, szétzülleszti a rpár meglévő alapszervezeM ■_*' Nincs igazuk azoknak a fiatalok­nak sem -1- és rendkívül veszélyes álláspontot képviselnek —, akik nem látják az egységes . ifjúsági szövetség létrehozásában a harcot az osztályellenség ellen. Észre kell venni, hogy a reakciónak még mindig mély befolyása van az ifjúság soraiban. Ahol nem tudja kivonni az ifjúságot po­litikai és szervezeti befolyásunk alól, ott igyekszik bemenni a szervezetbe. Egyes szervezetein­ket a kulákok vagy a kleriká­lis reakció irányítja. így Veszprém megyében például Szapáron, Olasz­falun, Sági községben és lehetne még jó néhány helységet az or­szágban felsorolni. És ilyen körül­mények mellett vetik fel Vasszé- csénvben például, hogy az egysé­ges ifjúsági szövetség létrehozása csupán szervezeti kérdés, felülről jövő határozat, csak a táblát kell kicserélni. Az egységes ifjúsági szel vezet létrehozása nem a táblának a kicserélése, hanem kemény harci feladat, amelyet nekünk a legtelje­sebb erővel kell vívnunk a Párt vezetésével és az egész magyar nép támogatásával. Kemény harci fel­adat lesz, mert van még ha­zánkban a klerikális reakció, van­nak még hazánkban meglévő ki­zsákmányolok és azok minden erő­vel, erejüket megfeszítve küzdeni fognak az egységes ifjúsági szövet­ség létrehozása ellen. Kemény harci feladata lesz, de ha jól vív­juk meg a harcot, az nagy győzel­met jelent. A munkásfiatalok előtt az a fel­adat áll, hogy a munkaversenyben lévő viszonylagos elmaradásukat behozzák; A sztahanovista tanács­kozáson résztvett ifjúmunkások pél­dája arra figyelmeztet, hogy a munkásifjúság soraiban a kezdemé­nyezést és a lendületet felszaba­dítva százak és ezrek sorakoznak fel a munkásosztály legjobbjai, az új szocialista emberek, a sztaháno- visták mögé. Hazánk felszabadulá-

Next

/
Thumbnails
Contents