Szabad Ifjuság, 1951. július-szeptember (2. évfolyam, 27-82. szám)

1951-07-06 / 27. szám

M. évfolyam, 27. szám. 1951 július I. FELADATAINK AZ ARATÁS ÉS BEGYŰJTÉS SIKERÉÉRT Az aratók nyomában gyűlnek, sokasodnak a keresztek. Bizakodó, derűs arcok hajolnak a kaszák, a szorosrakötött kévék fölé: gazdag termést adtak vetéseink! Ünnep az idei aratás dolgozó népünk számára. De ugyanakkor komoly feladatok elé is állítja parasztságunkat, állami és társa­dalmi szerveinket. S különösképpen számít népünk, Pártunk, a DISZ, az ifjúság lelkes munkájára. Ahogy a sztálini műszak, a Párt kon­gresszusi zászlajáért folytatott verseny az ifjúság soraiból is meg­szülte az első sztahánovistákat, a munka hőseit, ugyanúgy élen kell járnia ifjúságunknak a‘z aratás és begyűjtés sikeres elvégzésében. Kétségtelenül, idáig is szép ered­ményeket értünk el. Szervezeteink többsége lelkesen hajtja végre a DISZ Központi Vezetősége Titkár­ságának a gabonabetakarításra vo­natkozó határozatát. Például Csongrád megyében a DISZ 981 fiatalból 81 aratóbrigádot, 1123 fia­talból 62 cséplőbrigádot és 1547 fiatal részvételével 197 tűzőrbrigá- uot szervezett. A járások közül a bajai járás került az élre: a járás­ban 513 fiatalból 46 aratóbrigád alakult. Az aszódi járás úttörői 26 nalászgyűjtőbrigádot szerveztek. Az aratási munkában lemaradt me­gyék — Heves, Veszprém, Borsod- DISZ fiataljai is azon igyekeznek, hogy utolérjék az élenjárókat és minden erejüket a nyári mező- gazdasági munkák gyors elvégzé­sére összpontosítsák. Az eredmények azonban Ekötelez­nek. Mindenekelőtt, a feladatoknak megfelelően az eddigi eredmények továbbfejlesztésére. Melyek ezek a feladatok’ Legyen a falusi fiatalok jelszava: „Dolgozz jobban az új kenyérért, községed győzelméért!” A községek közötti versenyt tekintse minden DISZ-tag szívügyének és 'töreked­jék arra, hogy községe első legyen az aratási munkák, a behordás el­végzésében. Ehhez a győzelemhez elsősorban állandó felvilágosító munkára, az arató- és cséplőbri­gádok, a tűzőrség, a kalász- gyűjtőbrigádok kiváló munkájára van szükség. Vállaljanak véd­nökséget a fiatalok a Dicsőség-táb­lák fölött és azon rendszeresen tüntessék fel az aratásban-cséplés­ben és beadásban élenjáró dolgozó parasztokat. A versenyben álló községek közötti futárszolgálat se­gítségével ugyancsak naponta el­lenőrizzék, ki tört élre a verseny­ben, melyik község dolgozó paraszt­sága állja meg jobban a helyét a kenyércsatában. Különösen nagy feladat hárul az Les típusú tszcs-k DISZ-tagságára, ifjúságára. Pártunk II. kongpesz- szusa világosan megjelölte fejlő­désünk útját, a mezőgazdaság szocialista átszervezésének szüksé­gességét. Ifjúságunknak ebben a kérdésbe,n is Pártunk legjobb segí­tőjévé kell válnia. Kezdeményezzék az I-es típusú tszcs-k közös aratá­sát, közös szérűn való csépjését, hogy még több dolgozó paraszt előtt váljék világossá a közös munka számos előnye és ezzel is meggyorsuljon a begyűjtés mun­kája. Mert a gazdag gabonatermés le- aratása munkánknak csak egy ré­sze. Az aratás, a bő termés sikerét valójában a begyűjtés eredményes­ségén tudjuk lemérni. DlSZ-szer- vezetei.nk adjanak meg minden tá­mogatást Pártunknak, a tanácsok­nak a begyűjtés megszervezésében és végrehajtásában. A DISZ-tagok segítsék a Párt népnevelőinek mun­káját: magyarázzák meg a falvak dolgozó parasztjainak, hogy beadási kötelezettségük teljesítésével és túl­teljesítésével bizonyíthatják be leg­jobban a nép állama iránti hűségü­ket. Minden DISZ-tag győzze meg szüleit, hogy egyenesen a cséülő- géptől teljesítsék az állam, a mun­kásosztály iránti kötelezettségüket. A gépekért, a jó vetőmagért, a fej­lődő iparcikkellátásért dolgozó pa­rasztságunk jó munkája, pontos be­adása legyen a válasz. Csak így biztosíthatjuk országunk fejlődését, életszínvonalunk folyamatos emel­kedését. így adhatunk csa'ttanós választ az ellenség mesterkedéseire. Az aratás és, begyűjtés nagy munkája hatalmas erőpróbát jelent falusi DISZ-szervezeteink számára. Ezt az erőpróbát jól kiállva kell bebizonyítanunk, hogy dolgozó né­pünk felemelkedéséért minden-fel­adatot lelkesen, a nehézségeken győzedelmeskedve, meg tudunk oldani. Felvételi vizsgák az egyetemeken és a főiskolákon Az egyetemeken és főiskolákon megkezdődtek a felvételi vizsgák. A felvételi vizsgák időpontja az or­szág egyetemein és főiskoláin álta­lában július 2-től 15-ig tart. A jelentkezőket a felvételi vizsga helyéről és idejéről az egyetem írásban értesíti. A felvételi vizsgá­kon a jelentkezők a felvételi bizott­ság előtt baráti beszélgetés közben adnak számot tudásukról, hogy a középiskolában vagy a szakérett­ségi tanfolyamon elsajátították-e azt az alapismeretet, amely tanulmá­nyaik folytatásához szükségesek. ★ A DISZ felhívja az egyetemre jelentkezett diákfiataiokat, hogy tekintsék legfontosabb köteles­ségüknek az egyetemi felvételi vizsgákon való pontos megjele­nést. Azok a tanulók, akik külön­böző munkaterületeken dolgoznak, írjanak haza, hogy haladéktala­nul továbbítsák utánuk az egye­temi fölvételre szóló értesítést. Kérjenek engedélyt a munkaadó üzemtől, vállalattól és vegyenek részt a felvételi vizsgákon. Kizárólag az állami gazdasá­gokban dolgozó diákok szániára hosszabbítja meg a közoktatás- ügyi minisztérium a felvételi vizsgák, idejét, ezek a fiatalok jú­lius 15—20 között jelenjenek meg a felvételi vizsgákon. A Dunai Vasmű építkezésén dolgozó diákok szervezetten, jú­lius 8-án, vasárnap utazzanak el a felvételi vizsgákra. Ennek meg­szervezéséről a tábor vezetősége gondoskodik. A megyei és kerületi D1SZ- bizottságok a diákfiatalok figyel­mét hívják fel a felvételi vizs­gákra és segítsék elő a diákok megjelenését. Takarékossággal, miinkasikerekkel az alkotmány ünnepéért Országszerte egyre jobb eredmé­nyek születnek az alkotmány és a VIT tiszteletére tett szocialista ver­senykötelezettségek teljesítésében. A fiatalok az anyag- és energiata­karékosság kiszélesítésével, a vál­lalások maradéktalan teljesítésével készülnek augusztus 20-ra. „A kiadott lőszeren kívül egy patronnal se többet" * A bányában dolgozó fiatalok is lelkesen csatlakoztak az alkotmány és a VIT tiszteletére tett szocialista munkavállalásokhoz. Petőfi-bánya DISZ-szervezete az országos Bá­nyásznap méltó megünneplésére tel­jes ifjúsági frontot nyit meg. Az új fronton az előkészítéstől a ki­termelésig minden munkát a fiatalok végeznek el. Ugyanakkor a DISZ- tagok vállalták, hogy a szerelésnél és az omlasztásnál a felhasználható faanyagokat megmentik. A DISZ- elővájár-brigád vállalta, hogy az előírt 50 helyett 8(5 centiméteren­ként ácsolnak majd, ami jelentős famegtakarítást jelent. Különös gon­dot fordítanak a robbantóanyaggal való takarékosságra. Petőfi-bányán új jelszó született: „A kiadott lő­szeren felül egy patronnal se töb­bet Harc a gépállások ellen Dunapentelén Dunapentelén, az épülő szocialista városban nagyszerű anyagtakaré­kossági mozgalom kezdődött az al­kotmány évfordulójára és a Világ­ifjúsági Találkozó tiszteletére. Vas László elvtárs. a Mélyépítő Vállalat fiatal anyagfelelőse vállalta, hogy az előirányzaton kívül két vagon papírzsákot, két és fél vagon hulla­dékvasat és három hordó fáradt­olajat takarít meg. Eddig egy va­gon hulladékvasat, egy vagon pa­pírzsákot és egy hordó olajat gyűj­tött össze vállalása teljesítéséül. Azelőtt a billenős tehergépkocsik­ról csak leborították a téglát a rakodóhelyeken, s így annak jelen­tős része összetörött, selejtes lett. Lajkp János elvtárs javaslatára ezt megszüntették és rövid idő alatt ezer tégiát takarítottak meg. Hiba viszont, hogy nem minden­hol használják ki a gépeket, igen sok a fölösleges gépállás. Például a C/4-es épületen dolgozó felvonó június 4-től 9-ig az 53 órából mind­össze 16 és fél órát volt üzemben. Az ilyen hibák ellen is megindítot­ták a harcot a dunapentelei fiata­lok. Például az 1-es főépítés veze­tője, Tárnok elvtárs azonnal jelen­tette, hogy nála egy időre fölösle­gessé vált két betonkeverőgép és egy transzportőr. Valamennyi gépet szocialista megőrzésre veszik át A Földalatti Gyorsvasát 4-es számú építkezésénél dolgozó fiata­lok, az idősebbekkel karöltve számos nagyjelentőségű vállalást tettek az alkotmány tiszteletére. Elhatároz­ták, hogy augusztus 20-ig az épít­kezésnél lévő valamennyi gépet a Nazarova-mozgalom keretében szo­cialista megőrzésre veszik át. Az anyagtakarékosság terén is jó ered­ményeket akarnak elérni. Ezért vál­lalták, hogy a kiadott olajmennyiség 70 százalékát mint fáradtolajat fel­frissítés végett visszaszolgáltatják. A faanyagokat az előírt négyszeri helyett ötször használják fel. Ez augusztus 20-ig 7112 forint megta­karítást jelent. A tíz százalék enge­délyezett betonmennyiséget 8.1 szá­zalékra csökkentik. Ezzel egyedül a szellözökamra építésénél 14 mázsa betont, 750 forintot takarítanak meg. Olaj a VIT-mozdonyhoz Az Almásfüzitői Ásványolajipar Finomító Vállalat ifjúmunkásai az alkotmány tiszteletére vállalták, hogy munkaidő után 22 hordó hul­ladék- és fáradtolajat gyűjtenek ösz- sze és ezekből kiválóminöségű ola­jat készítenek. Ezt az olajat ahhoz a mozdonyhoz ajánlják fel, ame­lyet a MAVAG-gyár fiataljai készí­tenek és amely Berlinbe viszi a magyar fiatalok legjobbjait a Vi­lágifjúsági Talákozóra. A Kőbányai Zománcárugyár 134 ifjúmunkása nemrégen egyheti sza­badságát töltötte Dunapentelén. Amikor hazajöttek, levelet írtak Du- napentele ifjúmunkásainak, amely­ben megfogadták, hogy a Vasmű részére vállalt világítási armatúrá­kat még ebben a hónapban terven felül elkészítik. Hetenként egy DISZ műszak A Ruggyanta-gyárban is számos anyagtakarékossági javaslat szüle­tet. A fiatalok vállalták, hogy min­den egyes üzemben felelőst válasz­tanak, aki felügyel a villany, a víz és a gépek rendes használatára. A gyárban a hét végén, pénteken általában csökken az egyes részle­gek termelése. Ezért a fiatalok el­határozták, hogy minden pénteken DISZ-müszakot rendeznek. A hulladéktömlőkből a fiatalok munkaidő után kivágják a rézszele­peket és újra felhasználják azokat. Ez évi 200.000 forint megtakarítást eredményez népgazdaságunknak. Magyar Képzőművészeti Kiállítás a \ IT-re A magyar ifjúság kultúrcsoporto- kon, irodalmi alkotásokon és zene­műveken kívül, húsz műből álló Képzőművészeti Kiállítást is visz a berlini VIT-re. A kiállításra az őszi Budanesti Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás, valamint a Moszkvában megrendezett Magyar Képzőművé­szeti Kiállítás legjobb képzőművé­szeti alkotásait válogatták ki. A nemzetközileg ismert festmé­nyeinken kívül szerepelni fognak a kiállításon fiatal képzőművészeink alkotásai is. Kiállításra kerülnek' tehetséges első-, másod-, és harmad­éves főiskolások munkái is. Bemutatja ez a kiállítás képző­művészetünkön keresztül a magyar fiatalok életét az elnyomatás kor­szakától napjainkig. Az elnvomás éveiben fiatalságunk reménytelen életét Munkácsy Mihály ,Ásító inas" című világhírű festmé­nye ábrázolja. A Hórthy-korszak illegális har­cait Kádár György festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanárának „Illegális plakátragasztók" című festménye eleveníti fel. Mai életünket több művel ábrá­zoljuk. Ezek között szerepel Fele kí­né Gáspár Anna Munkácsy-díjas festőmüvésznő. Szőke Klára müugró- bajnoknő portréja, Mácsai István nyomdásztanoncból lett festőművész „Napközi otthon” című müve. Aszódi Weil Erzsébet a MAVAG VIT-mozdony készítéséről rajzolt rézkarcai, gyönyörű békeprópa- gandarajzai és Palotai Gyula szob­rászművész két. szobra. A főiskolások közül Kiss István harmadéves hallgató építőmunkás- lányrói készült életnagyságú szob­rát, Vígh Tamás derűs hangulatú szobrát, amely éneklő fiút és lányt ábrázol, Király Róbert elsőéves hallgató Petőfi fejtanulmányát is ki­állítjuk. A legfiatalabb nemzedék életét Rácz András ötödéves hallgató, facsemetéket ültető úttörő­ket ábrázoló mozaikképében mu­tatja be a kiállítás. A .VIT Képzőművészeti Kiállítás harcos szószólója lesz Berlinben a béke ügyének. Borsod megyéből ÍOO fiatal indult Dunapentelére Vasárnap indult útnak Miskolcról 100 DISZ-tag, hogy Borsod megyét képviselje a dunapentelei építkezési munká'.atoknál. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem első évet végzett hallgatói közül harmincat ért az a kitüntetés, hogy javasolták a Dunapentelére in­duló csoportba. Rajtuk hívül ózdi, diósgyőri, miskolci, sátoraljaújhelyi fiatalok alkotják a száztagú küldöttsé­get. Benyák István, a miskolci Mikszáth- gimnázium jeles tanulója az állami gazdaságokban végzett munkájában 150 százalékos eredményt ért el­ígéri, hogy Dunapentelén sem adja alább. Tervismertető értekezlet az üzemekben Az ipari, közlekedési és kereske­delmi vállalatoknál, a bányákban, az építőipar telepített üzemeiben július 11-töl július 18-ig termelési értekezleteket tartanak a dolgozók. Ezeken az értekezleteken az 1951. évi második évnegy'ed teljesítésének eredményeit és a következő negyed­évi terv feladatait beszélik meg. Az üzemi DISZ-vezetőségek minél nagyobb számban mozgósítsák az ifjúságot a termelési értekezleteken való részvételre. Szóljanak hozzá a fiatalok, mondják el észrevételeiket a tervteljesítésben mutatkozó hibák­ról és eredményekről. A szentistváni fiatalok Több mint ötven fiatal részvételé­vel zajlott le Széntistván 'községben a Szabad Ifjúság ankétja. A fiatalok értékes javaslatokkal mutatlak meg, hogy szívügyük , az ifjúsági napilap. Birinyi József azt. javasolta, hogy. a napilap ismertesse meg a magyar fiatalokkal a népi demokratikus ál­lamok ifjúsági szervezeteinek munká­ját. Tóth Mária a-rról berzélt, hogy sok parasztfiatal nem tudja még, mi Szabad Ifjúság ankétja .a marxizmus-leninizmus. Dávid Endre kérte a. Szabad , Ifjúságot, hogy írjon arról: milyen magánéletet éljen egy 'fiatal, s írjon a babonák kérdéséről is. Kürti Julianna szeretné, ha a napi­lap minél többet írna a Komszomol- szervezetek munkamódszeréről, mert ezzel sok segítséget adna DlSZ-alap- szervezeteinknek. Számos fiatal kérte, hogy minél többet írjon a lap a Szovjet: unió kommunizmust építő munkáiról.

Next

/
Thumbnails
Contents