Szabad Ifjuság, 1952. április-június (3. évfolyam, 77-151. szám)

1952-04-01 / 77. szám

2 •952 április t. ÜTKÖZET BÉKÉBEN A magyar filmhetek alkalmával kerül bemutatásra az ,,ütkö­zet békében'’ című legújabb magyar fi m, amely azt mutatja be: hogyan formál új embert, népét állhatatosan szerető, s az ellenséget olthatatlanul gyűlölő, szocialista harcost néphad­seregünk a bevonuló újoncokból, A főszerepet alakító Szirtes Adómon kívül a többiek zöme új színész: főiskolások, munkás- és parasztszármazású fiatalok. A film női főszerepét a fiatal Szentirmai Éva játssza » ■ -------- O-.............. .............. M a ünnepélyes keretek között kezdődik a nemzetközi feiszaisadulási céllövöverseny Ma befejeződik a Marőczy-emlékverseny Érdekes mérkőzések az utolsó fordulóban Mint előrelátható volt, a 15. forduló nagyszámú döntetlenje osa-k erőgyűjtést jelentett a kö­vetkező, 16 fordulóra. Ez a for­duló ismét éles, érdekfeszítő küzdelmeket hozott. Igen éles megnyitást válasz­tott Botvinnik világbajnok Ké­rész ellen. Vezérgvalog meg­nyitási játszmában huszárjával korán beállt é4-re. Ennek cse­réje után gyenge gyalogja ke­letkezett, amelynek védelme sok gondot okozott a világbajnok­nak. Sikerült azonban állását gyalogáldozat árán kiegyenlí­tenie. Ebben a kétélű állásban a felek döntetlenben egyeztek meg. Francia védelmű iátszmában Pilnik legyőzte Troianescut, O’Kelly pedig Sliva ellen nyert. A Szmiszlov—Platz katalán j megnyitási iátszmában n német mester az elmélet által legjobb nak tartott folytatással kiegyen­lített, a középiátékban azonban nem talált megfelelő védekezést ellenfelének messze előnvomuló szabad „c” gyalogja ellen. A 41. lépésben kénytelen volt a játszmát feladni. A többi játszma függőben ma­radt. Hétfőn délután a Maróczy Géza nemzetközi sakkverseny XV. és XVI. fordulójában füg­gőben maradt játszmákat fejez­ték be. Az utolsóelőtti forduló függönapján hét játszmát foly­tattak s igen heves összecsapá­soknak volt szemtanúja a nagy­számú közönség. Kérész nagy­mester Troianescu ellen rövid já­ték után biztosan győzött és így egyforma pontszámmal utolérte az eddig vezető Geller szovjet sakkmestert. Stahlberg svéd nagymester hosszú, szívós küzdelemben győzött Szily mes­ter. ellen s csak fél pont vá­lasztja el a verseny élén álló szovjet versenyzőktől. Rövid küzdelemben győzött Peíroszian Barcza nagymester ellen, míg Benkő nagy harc után biztosí­totta győzelmét az angol Golom- bek ellen. Kottnauer ellen Sli­va mester a játék tovább folyta­tása nélkül adta fel a játszmát. Igen szép küzdelemben tartot­ta biztosan a döntetlen ered­ményt Kottnauer mester Gel­ler ellen. A Szabó—Gereben- mérkőzés szintén döntetlen eredménnyel végződött. Ilyenformán az egy hónapja tartó izgalmas verseny csak a mai, utolsó fordulóban dől el, mert a jelenlegi sorrend a kö­vetkező: Geller, Kérész 11.5. Stahlberg 11, Botvinnik, Szmiszlov 10. Pilnik, Szabó 9.5, Petroszjan. O’Kelly 8.5, Barcza, Szily 8, Benkő 7.5, Golombek, Kottnauer 6.5, Gereben 6, Troia­nescu 5, Sliva 4.5, Platz 2. A végső sorrendet. eldöntő mai játszmák: Gereben—Szmisz­lov, Szily—Szabó, Benkő—Stahl­| berg, Kottnauer—Golombek, I O’Kelly—Geller, Troianescu— Sliva, Botvinnik—Pilnik, Bar­cza—Kérész, Platz—Petroszjan. Szimultánokat tartanak a szovjet sakkozók Maróczy Géza nemzetközi sakkverseny szovjet versenyzői csütörtökön és pénteken Buda­pesten és több vidéki városban az üzemek és gyárak dolgozói részére szimultán mérkőzéseket tartanak. Április 3-án Budapesten: Gel­ler szovjet mester a csepeli Rákosi Művek dolgozói részére délután 5 órakor a csepeli Sport- csarnokban. V. Ragozin szovjet nagymester délután fél 7 óra­kor a Magyar Optikai Művek­nél, Szmiszlov szovjet nagy­mester délután 5 órakor az Ál­lamvédelmi Hatóságnál, Alator- cev szovjet mester délután 6 órakor a belügyminisztérium­ban. Tolus délután fél 7 órakor a Rákosi Kultúrotthonban, Április 4-én Szmiszlov szovjet nagymester délután 5 órakor a kohó- és fémipari minisztérium­ban. Vidéken április 3-án Pet- roszjan szovjet mester délután 5 órakor Szekszárdon. Kérész szovjet nagymester délután 4 órakor Sztál invárosban. Április 4-én Botvinnik világbajnok dél­után 5 órakor Diósgyőrött ren­dez szimultán mérkőzést Nagyszabású sportesemény lesz az április 2-a és 6-a kö­pött Budapesten megrendezés­re kerülő nemzetközi felszaba­dulási cél lövőverseny. A népi demokratikus országok válo­gatott versenyzői közötti cél­lövőtalálkozó ünnepélyes meg­nyitására április 1-én, este 18.30 órai kezdette! a Duna- szálló nagytermében kerül sor. A küzdelmek négy ver- --------------------o se nynapon, kilenc verseny­számban a Marcibányi-téri, nagytétényi, csepeli lőtéren és a Margitsziget északi csú­csánál, a Sztálin-híd mellett újjáépített agyaggalamblövő- pályán kerülnek megrende­zésre. _ A csehszlovák és román céllövő válogatottak már hét­főn megérkeztek Budapestre. Kezdő céllövőknél ez is előfordul... Az alábbi részletet Korom Agnes, a Szabad Ifjúság szol­noki levelezőjének leveléből közöljük. Egy ötös csoport fekszik fenn a lőpadon. Négyen feltartóit puskacsővel várnak az ötödikre, aki hosszasan céloz, maid halk kattanás hallatszik. ■— Iái, mi van ezzel a pus­kával, csütörtököt mondott — kiáltja P. Bora lövész. Gyorsan odaszalad hozzá a DlSZ-titkár, kiveszi kezéből a puskát, céloz, elhúzza a billen­tyűt — a puska nem sül el. Párszor még megismétli ezt, nézi felülről, alulról a puskát, de az csak nem sül el. Ekkor már egy kis csoport gyülekezik köréjük és egymást túllicitálva ajánlkoznak a puska „megjaví­tására". De a puska továbbra is rakoncátlankodik. A fiatalok tü­relmetlenkednek, mert már majdnem besötétedett és még szerelnének lőni. — Adjatok neki másik puskát. Mit töltltek ilyesmivel az időt — kiabálják. A nagy zajra előkerül egy elv­társ a lőtér gondnokság épületé­ből. ö is próbálgatja a fegyvert, de eredménytelenül. Egyszer csak megkérdezi Borától: — Mondja csak, kis elvtárs- nő, megtöltötte a puskát lövés előtt? Bora felháborodott arccal néz rá, hogy ilyesmit feltételez róla. De ez nem riasztia el az elvtár­sat, kihúzza a záródugattyút. Harsány kacagásra fakad. A puskában nincs töltény. Azóta, ha bosszantani akarjuk Borát, csak ezt mondjuk neki: —■ Ejnye, ejnye, igazán nem volt szép attól a puskától, hogy nem sült el töltény nélkül... Befejeződött a szófiai nemzetközi birkózótorna Vasárnap délután folytató­dott a viadal. Először a Ma­gyarország—Szovjetunió II. mérkőzésre került sor, amely 4:4 arányban eldöntetlenül végződött. A magyar verseny­zők közül Potyák, Szilvási, üurícs és Kovács, a szovjet versenyzők közül Bardibahin, Sztaskievics, Sztafin és Priti- csenko győzött. Vasárnap es­te még két mérkőzés került sorra, ezek eredményei: Ro­mánia—Csehszlovákia 4:4, BüUfória—NDK 6:2. A szófiai nemzetközi bir­kózóverseny keretében hétfőn délután bonyolították le a Csehszlovákia—Bulgária ta­lálkozót. A mérkőzés mind­végig nagy küzdelmet hozott. A csehszlovákok megérdemel­ten arattak 5:3 arányú győ­zelmet. A birkózótorna utolsó mér­kőzéseire hétfőn este került sor. Ekkor Magyarország vá­logatottja 8:0 arányban győ­zött Baranya, Hódos, Pólyák, Gál, Szilvási, Kendi, Kovács és Soltész pontjaival a Né­met Demokratikus Köztársa­ság csapata ellen. Végül a Szovjetunió I. és II. váloga­tottja mérte össze erejét: ebből a küzdelemből a Szov­jetunió I. csapata került ki győztesen 5:3 arányban. Elek Ilona kapta meg 1952. évre a Feyerlck Kupát A Nemzetközi Vívó Szövetség párizsi kongresszusán a bizott­sági elnök javaslatára egyhangú- lag Elek 'lónkénak ítélték oda 1952-re a Feyerick Kupát. A kupát — megalapítója szán­dékának megfelelően — minden évben annak adják át, aki az előző esztendőben a vívósporínak a legnagyobb szolgálatot tette. Elek Ilonka, aki 1934-ben Var­sóban, 1935-ben Lausaraneban Európa-baj-nokságot, 1936 ban Berlinben, 1948-ban Londonban olimpiai bajnokságot és 1951-ben Stockholmban világbajnokságot nyert, az első aktív versenyző, aki a kupát megkapta.------------ ' o-------------------------------------­S port egykor és most... Az Est 1938 október 9-i száma írta: „Indul a vívószezon és mint értesültünk, az egyesületek nagy anyagi zavarban vannak. Az egyik legnagyobb magyar vívóklub most a következő felhívással fordult tagjaihoz: .Klubunk egyetlen jövedelme a tagdíj. Ez azonban még akkor sem lenne elégséges arra, hogy versenyzőink zavarta­lan készülését és eredményes versenyzését minden szükséges eszközzel segítsük, ha mindenki pontosan eleget tenne fize­tési kötelezettségének. Kérjük tehát tehetősebb tagjainkat, hogy önkéntes felajánlásaikkal támogassák egyesületünket. Az e címen befolyt összeget tehetséges fiatal vívók nevelé­sére fordítjuk. A legcsekélyebb összeget is köszönettel fo­gadjuk.’ így indult a vívószezon. Áldozatkész szívekhez fordul a vezetőség. Adományokat akar gyűjteni, hogy biztosítsa az 1938—1939. évi vívóévadot.” ★ 1952 március 26. A Műegyetem tornatermében vagyunk. Közel 40 fiatat, főiskolás vívó vesz részt a Bp. Haladás vívó­edzésén. Öt mester foglalkozik a versenyzőkkel. Van közöt­tük kezdő, haladó, kardvívó, párbajtőröző, tőrözö; fiú és leány. A terem egyik részében a bemelegítést végzik, odább kettkn közösen gyakorolnak, a vívómesterek pedig a sorrakeriüő vívókkal foglalkoznak. Ebben a sportkörben ma már közel 140 tagja van a vívószakosztálynak, ebből 30 minősített ver­senyző. A fiatalok közül a két női tőrözö, Dömölkl és Ghi- mesi, a férfiak közül Hámori, Dömölkl, Barcza, Kenderesi elsőosztályú sportoló. Valamennyien a felszabadulás óta kezdtek el vívni, minden támogatást megkaptak és így máris szép eredményt értek el ebben a hosszú munkát,-tanulást kí­vánó sportágban. A párbajtőröző Nagy András megkapta a „Magyar Népköztársaság kiváló sportolója" büszke címet. íme, hét esztendővel a felszabadulás után ilyen vidám képet fest a budapesti egyetemisták és főiskolások sportköré­ben egy vívóedzés. És országos viszonylatban is ilyen biz­tató a vívósport arculata. Vasárnap Magyarországon nem ke­vesebb, mint 7 országos versenyt rendeznek, s a minősített vívóversenyzők száma már elérte a másfélezret. Vívóévad 1951—1952. Kerékpárosok a Szabad Ifjúság vándordíjáért A legjobb magyar versenv« zők, köztük az olimpiai ke-- rét tagjai indulnak április 3-án, csütörtökön délután 16 órakor a Városmajorban, a Szabad Ifjúság szerkesztősé­gének díjáért kiírt kerékpár­versenyen. A kerékpársport hívei között nagy érdeklődést kelt, hogy melyik sportkör csapata nyeri el a vándordí­ját. Mi a vándordíj eldönté­sének módja? A vándordíjért hármas csa­patok versenyeznek. Az ütsaß! körös versenyben 5 'aC vagyis összesen 1.0 . A iám­mal részhajrá van. A patversenyt és ezzel a vándor­díját az a sportkör nyeri, amelynek első három verseny­zője a részhajrák során a legtöbb pontot szerzi. Holt­verseny esetén az utolsó hajrá helyezése számít. A verseny győztese egy évig védi a vándordíját. Ek­kor újabb verseny kerül sor­ra, ismét eldől, hogy újabb egy évig ki tartja birtokában a díjat. Ha egy sportkör csapata háromszor egymásután el­nyeri a vándordíj védelmének jogát, úgy a vándordíját vég. legesen megnyerte.-----o-----• S zép győzelmei ért el a Csepeli Vasas A labdarúgóbajnokság r*. sárnapi, hatodik fordulója bő- velkedett jó mérkőzésekben. Újpesten a Bp. Bástya—Győ­ri Vasus és a Bp. Dózsa—Cse­peli Pasas-találkozó került sorra. Mindkét mérkőzés nagy küzdelmet, jó játékot hozott. A győriek három gólt rúgtak a tavalyi bajnokcsapatnak, de védelmük gyengesége miatt ez sem volt elegendő a győze­lemhez, vagy a döntetlenhez. A Bp. Dózsa csatárai sok tiszta helyzetet hagytak ki, a csepeliek viszont jobban ki­használták helyzeteiket és ez­zel győztek. A Bp. Honvéd biztos győzelmet aratott a Bp. Kinizsi, a Pécsi Lokomotiv a Bp. Postás, a Bp. Vasas a Diósgyőri Vasas, a Szegedi Honvéd a Dorogi Bányász, a Szombathelyi Lokomotív pe­dig a Salgótarjáni Bányási ellen. Ebben a fordulóban egyetlen mérkőzés sem végző­dött döntetlenül. Eredmények: Bp. Bástya—Győri Vasas 4:3 (2:2), Csepeli Vasas— Bp. Dózsa 3:2 (1:1), Bp. Honvéd—Bp. Kinizsi 2:C (1:0), Pécsi Lokomotiv—Bp. Postás 2:0 (1:0), Bp. Vasas -—Diósgyőri Vasas 4:1 (1:0), Szombathelyi Lokomotiv— Salgótarjáni Bányász 3:1 (3:0), Szegedi Honvéd—Do­rogi Bányász 3:0 (0:0). EGYÜTT TANULNAK, EGYÜTT SZÓRAKOZNAK A Telefongyár politikai iskolája egyike a legjobbaknak a XIV-lk kerületben. A hallgatók rendszeresen résztvesznek a foglalkozásokon, de segítik egymást a tanulásban is, tanuló­párban és csoportosan készülnek a szemináriumra. Képünkön Höchst András, a politikai isko'a legjobb hajgatója, Hegedűs Margit és Drócz Istvánné ifjúmunkásoknak segít a foglalko­zásra való felkészülésben A felkészülés eredménye: vitáktól élénk szeminárium. Bátho-ri László, a politikai iskola vezetője alaposan felkészül előadásaira és a szemináriumokra. Előadásai mindig érdeke­sek, segítik hallgatói mindennapi munkáját. Legutóbb a pa­rasztkérdésről beszélt Az iskola hallgatói együtt dolgoznak, együtt tanulnak és a szeminárium után együtt is szórakoznak A kultúrteremben vidám asztalitenisz- és sakkcsaták folynak. Gráczer Gize'la és Újvári Mária az asztalitenisz hívei, Molnár László és Höchst András a sakkozás „mesterei'’. A kollektiv munka, a közös szórakozás közelebb hozza őket egymáshoz. Ezért érnek el jó eredményeket

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents