Szabadság, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 134-208. szám)

1945-07-01 / 134. szám

■ VAS iB NA F 1945 július 1. I. évfolyam, 134. sz. Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve. DEMOKRATIKUS NAPILAP re Sierkasitöbliottsdg: BARCS SÁNDOR. DARVAS JÓZSEF, GÁBOR ANDOR Az egyetemen Ha a* elmúlt évek egyetemi -szellemére gondolunk, elsötétül az arcunk. Szabad szellem a kated­rán, *?»had ifjúság a tantermek­ben? Még tréfának Is rossz. Egye­temeinken nem katedrát adtak egy füoaófl&nak, hanem filozófiát csináltak a katedrának. f;s ehhez a filozófiához válogattak hallgató­kat, akik hajlandók voltak ennek a bölcseletnek a széliemét szol­gálni, nem annyira tanulással, mint inkább fokossal, gumibottal, yo-yovaí vagy ami éppen divat­ban volt. Még az egyetem levegő­jét aaeg sem tisztították, ez a jobb oorsra érdemes fiatalság, amelynek éretlenségét a letűnt remisser bérbe vette, máris újra kezdi a knrjongatást és a fütykös forgatását, tizeknek a szomorú if­jaknak a temperamentumát majd valahogy eaak féken tartják;, de mindez kiáltó figyelmeztetés mű­velődés-politikánk számára, hogy egyetemijük munkahelyeit sürgő­sen fel kell tölteni & nép, paraszt­ságunk és munkásságunk tanidni- vágyó fiatalságával. Ne felejtsük el: a demokrácia jövőjéről van szó: ... ______ « Nincs lehetetlen" mát demokratikus szövetségünk beszámolójába*, amelyről lapunk más helyén, írunk, volt egy mon­dái, amelyet itt nálunk minden- kfinek •fi kelUme ,Nőies lehetetten”, Sz a mondat hajtotta csodálatos motorként az ellenállás harcosait, ez addti ne­kik erőt, bátorságot, fegyvert, öt­letet, kitartást, ez segítetté át őket « hosszú, harc ezer nehézségein, ez a dísztelen kát szó: ,deines le­hetetlen”. Közvetlen közelünkben Játszódott le az eposz, amelynek részleteiről csak most értesülhe­tünk. JOcU szomszédállamwnk népe a világtól elzárva, látszólagos re­ménytelenségbe rekesztve, küz­dött és végigküzdötte a harcot, mert hitte és tudta, hogy győzni Jog. jje ez, a bűvös jelszó nemcsak te}, elnyomó elleni harcban bizo­nyult erős fegyvernek, a győzelem elérésével sem vesztette el erejét. Nem, most is érvényes, amikor építésről van szó. Most is vallják, amikor az újrakezdés idejét élik. Fogadjuk el és vegyük át ezt Vasárnap megjelenik a közmunkarendelel budapesti végrehajtási utasítása Sz arssságos vonatkozású közmunkarea-del etet Nagy Ferenc miniszter adta ki és az vasárnap, július elsején életbelép. A köz­műnk arendelet nagy-budapesti alkalmazására vonatkozóan, tekin­tettel a sajátos fővárosi érdekekre, a polgármester külön végre­hajtási utasítást készített. Budapesten és a környékén ugyanis a közmunkát más módszerekkel kell megszervezni, mint a vidéken, mert a fővárosban a háborús károk lényegesen jelentékenyebb^®: voltak. A N agy-Budapestre vonatkozó kömuunkarendelet végrehaj­tási utasítása vasárnap reggel kerül nyilvánosságra és áronnál életbelép, úgy hogy attól kezdve már az új elvek alapján főlytaijás Budapesten a körmunkát. Huíúnfölá csailaJcosoíi Sszoviet-tfkrafnáJ&osz Megsemmisült a japán tengeri hatalom — Uj kormány alakult Varsóban az üzenetet a fiatal, épülő szom­szádunktól. Bízvást elfogadhatjuk tőle, -s ' -t f< ,f ? Ti' - rrflljii - Cl. azt, Vi ?e kor, *»ek r bős; .antó, • mii- -r- k>r­hán é^ roilyet) mesne kull guak a mögött, óíi csai -■■ •' hog név m tt .,?> kei- -ni. e«fwr- ók, s őt a virtéki la|H>k már kiült -7,Vk ba nnftkMeJéii konkrét ja­VB bOl^áltuök a rcakt iő yfeszásztváí gána ellCís, kérve, hogy Vi k í-inlrÁ«e mcMté --J 7j ói. hogy Ügyi­vctpíife'k rá TVfiíiüt vi* dl; ki :apek panaszkodnak, bogy a k . „ruon-'-kiiJtfi- -m­ci a o ! r>ó p;-•»popanda gócai. lauem rer réteg pénzükkel és ér­tóu ükkel ti ,e _>-'i- keresett bű­Düsök, az-• ,íág kiírr- <iói. Most is nét java-ólunk: próbálják fe­1- - i--BgálRÍ .mlndcokinek a körül­méaiyeit, a ki mondjuk 1911 szep­tömbe, úté bii került mostani lakú­helyei v. Á feladat túl bonyolultnak látszik, d e egyáltalán nrtu az. Várjuk, hn illetékes hatósá­gok ráébrs .' . se, hogy mégis va­lami <lyc< ns ív el kellene „meg- ; rzaözönlö menekülte­azfiml a v •feet, A pénteki nap számunkra legérdekesebb esemé­nye az a moszkvai közlés, mely szerint Csehszlo­vákia és a Szovjetunió kormánya között megegye­zés jött létre a csehszlovák köztársaság és a Szovjetunió új, közös határainak rnegaüapitásár ól. E határrendezés alapján Kárpátalja Szovjet- Ukrajna területéhez csatlakozik. Ruténföld tehát a tegnapi naptól fogva hivatalosan is Szovjet- Ukrajnának integráns része. Ezzel Kárpátalja né­pének régi vágya teljesül, nymodon Magyarország újra közvetlen határszomszédja kit a Szovjetunió na};. ■ÁmertkárMti ú9ír á pártáméul élé ter jesztették a scnfranciscói értekezlet határozatait. Csütörtökön a szenátus meg is kezdte az új nemzetközi béke- szervezet alapokmányának, megvitatását. A vita első felszólalói között Vandeberg szenátor köztár­sasági párti és Connolly demokrata szenátor, a külügyi bizottság elnöke a sanfraniscói charta ra­tifikálása mellett lépett fel.- Több mint valószínű, hogy az Egyesült Államok mindkét háza rövidesen aláírja és megerősíti ezt a békeokmányt. As európai tagállamok hozzájárulása azonban csak későbbi időpontban várható, mert Angliában most választják az új parlamentet, a francia tanácsadó testület 'még nem jogosult ilyen nagyfontosságú döntések ratifikálására és a Szovjetunió legfelsőbb szovjetje is csak egy későbbi ülésszakában tűzheti napirendre a kérdést. Be a szovjetsajtó áüásfog- ’alásaból annyit máris meg lehet állapítani, hogy a sa: f seer cót határozatokat nagy 61 felárossaaba» jnag&ccá teszi úgy a Szovjetunió, mint (te egész deniökrotikus világ közvéleménye, A legközelebbi hármas találkozó, amelyet londoni lap jelentések július második felére jeleznek, valószínűen foglal­kozik majd a békeokmány szentesítésével és ami még ennél is fontosabb: gyakorlati megvalósítá­sával. rendkívül nagyértékü ékszerek voltak, amelyeknek egy részét állítólag Göring bízta rá. A holt­testen oly súlyos égési sebek voltak, hogy a személyazonos* ság megállapítása nehézségekbe ütközött SVomikoy egy fényűző szállodában :?H ;» nyaralóház kibérlét h ■■- révei ctal'ík el onn , V ■ : SflBkál fává A Szovjetunió és Csehszlovákia felleshette a Stuténtöld kérését MOSZKVA, JÚNIUS 30. A Tass-iroda ma éjszakai jelentése szerint Molotov külügyi népbiztos tárgyalásokat folytatott Fieriinger csehszlovák miniszterelnökkel Kle mentis csehszlovák helyettes kül­ügyminiszter és Zolin eset. >vákiai szovjet nagykövet részvételével Kárpátaljának arról a kívánságá­ról, hogy a Szovjetunióhoz kíván csatlakozni. A baráti és bizalmas légkörben lefolyt megbeszélések folyamán megegyező-, jött létre, amelynek értelmében a Ruthénföldet Szovjet Ukrajna területéhez csa­tolták és megállapodtak az új csehszlovák-szovjet határban. Az egyezmény aláírásánál jelen volt Szt-ái:.n, a Szovjetünk generalisszimusz^ Augusztusban megkezdik a háborús főbűnösök perét Loiuknból jelentik. Húsz híre , adtak ki jelentést A - m ,k- wo- j »W szintén katona volt és veasW jogász tart Londonban napról- { kon a Szovjetuniói NUácsenkú, a- I szerepet vitt a p&etsi ellanáUái . ■ -ixt tiüíoe üi- •«‘ i, hogy élőké- k ■ --.uv> hí- ••• ■ ke. ríívfUó j -nozg -. öa - Amerika bírája a háború főbüoöaei — Gö» . -k- . ;. sz •. :seü. • j bizcí ^ágb r Je•■■Wsoru Az -ív pt . , oentrop és mások ‘ tsenia kepviatü«'».;». T>avid -'-•■w-ü j refc-n -rsbar. tárgya <jáí- ■ üé; uaéseilkről még nem s áu-. Fajce. I í MTI) ilierman tengem s %y : Tanán h fi ;1ahe. Ik, Prága, június Mint Pozsonyból jt vákiai kcimiranlsts. és m. - !.íHe- niokra« part vezetni kozó« érte­kezletükön elhatározták, hogy —< tekintettel a két párt együttmű­ködésének szükségességére — a jövőben még szorosabb és baráti együttműködésre törekszenek. Olaszországot kiürítik a szövetséges csapatok Washingtonból jelentik; McNar* ney tábornok, a földközi-tengeri térség szövetséges parancsnoká­nak helyettese, kijelentette, hogy a szövetséges csapatok szeptember, ben visszaadják az olaszhatóságok- nak úgy a polgári, mint katonai r> fa | Bel; sip B W ashington, június 30. Washing- líbani Sherman tengernagy, Nie- .itz tengernagy helyettese nyilat­kozott Japán tengeri erejéről. Kö­zölte, hogy Niemitz tengernagy jzerimt a japán hajóhad ereje nem lehet nagyobb, mint öt páncélos, harminc torpedóromboló, néhán; cirkáló és néhány reptilöanyahajó. Látnivaló — tette hozzá —, hogy a japán hajóhad, mint tengert 1 talom, nincs többé. Newyorki jelentés szerint Japé minden erejével felkészült á sz- vetségeseik partraszállására. Az anyaországban a hírhedt Kamikaze ütigyük os hadosztály létszámát nagy arányokban emelik, mert er - nek a feladata lesz a partraszálló* erők elé vetni magát. A maga módján az amerikai hadvezetés is felkészül a Japán elleni támadásra. Az Egyesült Államok hadügymi­nisztériuma közölte, hogy az észak­amerikai gyárak körülbelül 150 mill ió gyujtóbombát készítenek a •japán -katonai - központok -meg+á.­Tit ke !Ött >lko önt. ai»h«í ebi unió iát. fi aÄMÄ 1 I sereg vezérkarának főnöke volt. EhKhl í%t. í|ikfvl ‘ Dietrich megállapította. hogy : va'am aiiiyt Eép< hopv ^ftnr» Dietrich SS* i nem volt kellő tapasztalata a ve­vezérezredes, aki májusig Hitler j zérséghez. Soha még egV száza- | j. hadvezetéséért^ j hadsereg harcai testőrsé^ének par3HC3nogí&, maiid i dot ,^em vezényelt a harctéren.. a d. SS j-áücélus-!-. .. i Vü- ! i Göring- tábornagvof lustának i | háborút, legyőz zényeitr- e/eket .-i--.no! a !-; ■ ■ * li- ! 1 es hibbant elmejünek nevezte. gatásakor a . vlvrtseg.-'- ' - i nek: 1 Mftűndoaa ?íi@ggTts*cítliöí4 i j f^iimtía a úém — Nem hiszt 'last . rae-ci hogy Hitlert pit ■ - i i áléi. Népünk sí i &cioi5.Q fjücseiaek oreöjáf 1 lejteni az ön tu harcokban. Sokkai g ávaob volt. fttticlyét a nart semhogy ki merte v. - dugm í S^ornikov orosseredetií frroicia í ! •-“ nyújtott nel : Éljen Sztálin i szatxuiíté bábon fejét az óvóhelyről. . | állampolgár hoittescét nemrég Albert Jodl vezérezreu­j megtalálták Madrid egyik kaivá­aki a háború végén -a népiat-ha * ro&áh*>n* S^orBikoví - • c* i leaypi a ia-nyít . a h &MJ fel Bbb

Next

/
Thumbnails
Contents