Szabadság, 1946. október-december (2. évfolyam, 221-296. szám)

1946-10-01 / 221. szám

fa Országgyűlési Könyv.ur állományából törölve. KEDD 194S okiólier 3 II. évfolyaEH, 221. sz. Ára 40 fillér DEMOKRATIKUS NAPILAP Az öt községből hármat ítéltek Csehszlovákiának Hétfőn megkezdték a nürnbergi ítélet kihirdetését Döntő fordulatot jelent a magy ar belpolitikában Rákosi Mátyás hatalmas kongresszusi beszéde Bejelentette a Magyar Kommunista Párt követeléseit: 1. munkát minden dolgozónak, 2. jómódú, művelt parasztságot, virágzó mezőgazdaságot, 3. az államosítási program végrehajtáséi, ■ 1?’ a - criXiLcfáíé nagytőkések üzemeinek kisajátítását, 5. a nép ellenségeinek eltávolítását a koalícióból • Negyedmilliós tömeg a Hősök terén Nagybudapest dolgozóinak hatalmas, színpompás felvonulása és felejthetetlenül nagyszerű tö­meggyűlése nyitotta meg szombaton a Magyar Kommunista Párt III. kongresszusát. A főváros a felszabadulás óta számos tömeg megmozdulásnak volt színhelye: a két szabad május else jén és a munkásegység nagygyűlésein talán nagyobb tömegeket is láthattunk, de ennél izzóbb lelkesedést, ennél forróbb hangulatot, annál nagyobb és fegyelmezettebb erőt még soha. A sugaras, szép őszi délutánon,.a Hősök-terén beláthatatlan tömeg, a, munltásqJc százezres tömege szorongott, hogy hitét tegyen a Kommunista Párt melletti hűségről és arról az elszánt akaratáról, hogy a reakció ellenállását megtörve, tovább segíti az országot a demokrat'kus fej­lődés útján — még harc árán is! Negyedmillió dolgozó ökle emelkedett a magasba, üdvözölni a nemzetközi munkásszolidaritás harcosait, a külföldi kommunista pártok küldötteit. Negyedmillió dolgozó tapsa köszöntötte Szako­síts Árpádot, a Szociáldemokrata Párt. és Veres Pétert, a Nemzeti Parasztpárt vezetőjét. Perce­kig zúgó helyeslés fogadta Rákosi Matyó,s egyszerű, a nép leikéből jövő szavait a munkásosztály egységéről, a munkásság és parasztság széttéphetletlen szövetségéről. A lelkesedés fergeteges or­kánná dagadt, amikor Rákosi úrról beszélt, hogy a munkásosztály és a parasztság nem tűri tovább a reakció szemérmetlen kihívásait. Ütemes „Munkás-porrüszt kormányt!“-kiáltás volt a válasz, amikor Rákosi kiadta a.Magyar Kommunista Pár! új harci jelszavát: „Ki a nép ellensé­geivel a koalícióból!“ „Nem a tőkéseknek, hanem magunknak építjük as országot!“ A Rákosi-beszéd nyomán áradó lelkesedés egyszeriben elsöp örte azt a nyomasztó hangulatot, amely a nagytőkével szövetkezett reakció munkásellenes parlamenti uszítása, út széli demagógiája, célza.os szabotálása következtében nehezedett a dolgozókra. A szombati nagygyűlés bebizonyí­totta, hogy a széles néprétegek vágyai és törekvései valósulnak meg a Magyar Kommunista Párt politikájában és a magyar demokrácia élenjáró pártja azzal a biztos tudattal kezdheti meg tör­ténelmi jelentőségű III. kongresszusának tanácskozásait, hogy a munkásság, parasztság és a haladó értelmiség hatalmas tömegben, zárt sorokban, fegyelmezetten és kitartóan áll mögötte, a dolgozók népi demokratikus Magyarországának maradék.alan v glóraváltásáért indított küzdelme most kezdődő új szakaszában. Ünnepélyes díszgyűlés az Operaházb npk a pártja. Az a nemzeti és egy­ben nemzetközi népi demokrácia, amelyért a kommunista testvér­pártok Európa szerte küzdenek, fon­tos állomást jelent a szocializmus felé vezető úton. Ennek a demokrá­ciának a megerősítésére kemény harcok előtt áll a magyar dolgozó nép. Ezekben a karcokban fogja, megmutatni a munkásegység, bogy legbiztosabb pillére a magyar nép jövőjének. Szombat este az Operaházban ünnepélyes díszgyülés nyitotta meg a Magyar Kommunista Párt ül. kongresszusát. Az Operaház nézö_ terére természetesen csak a kikül­döttek és a meghívott vendégek léphettek he. A délutáni nagygyü. lés példátlanul lelkes hangulatának egyik utórezgéseként munkások százai álltak az Operaház előtt és megszólították a bejárathoz érkező kiküldötteket: „Elvtárs, nincs még egy belépőjegye?” Hat órakor a vendég delegátusok nemzetének zászlóival díszített szín­padra lépett Rákosi Mátyás, akit felállva percekig ünnepelt a zsúfolt nézőtér. Rákosi ismertette a Ma. gyár Kommunista Párt eddigi tör­ténetét, megemlékezett a párt már. tirjairól, majd üdvözölte a külföldi vendégeket és a Függetlenségi Front pártjainak megjelent képvi­selőit. — Engedjék meg — mondotta —, hogy kiemeljem azt a fel nem, becsülhető szolgálatot, amelyet a szociáldemokrata testvérpártunk a munkásegységben a reakció ellen és a demokrácia megvédéséért vL vott harcban velünk vállvetve tel­jesített. Ha a magyar demokrácia erős és mély gyökerei vannak, úgy ebben a munkásegységnek van döntő szerepe. , — Mi magyar kommunisták — folytatta — büszkén valljuk ma­gunkat a magyar nemzeti forra­dalmi hagyományok letéteményesé­nek és folytatójának. Tősgyökeres magyar párt vagyunk, de ugyan­akkor nemzetközi párt is. A de­mokrácia és a szocializmus egész emberiséget átfogó nemzetköziségé­A megnyitó beszéd után megvá­lasztották a kongresszus elnöksé­gét, akik elfoglalták helyüket az elnökségi asztalnál. Ezután Papp József, a nagybudapesti pártszerve­zetek nevében üdvözölte a kon­gresszusi, majd lelkes ünneplés kö­zött Szakosíts Árpád miniszter­elnökhelyettes szólalt fél. Kijelen­tette, hogy a Magyar Kommunista Párt büszkén tekinthet vissza a megtett útra, amely a haladás útja volt. A Magyar Kommunista Párt vezetői" és tömegei az öutnegtagadá- sig menő áldozatkészséggel vettek részt az oi-szág újjáépítésében. Ér­demüket semmi el nem homályosít- hatja. — Együtt kell haladnunk — mondotta —, ha lehet még szoro­sabb .szövetségben. A két munkás­párt együttműködése még a veze­tők akaratától is független, mert nem taktikai, hanem stratégiai együttműködésről van szó: világ- szemléleti közösségről. Kijelentette ezután, hogy se a Szociáldemokrata, se a Kommunista Pártot nem taníthatja senki haza­szeretetre, mert a két munkáspárt clyan példát mutatott hazaszeretet­ből, amiilyenre a magyar történe­lemben példa nem volt. A két mun­káspárt éberen őrködik a demo­krácia sorsa felett és elszánta ma­gát arra, hogy ,a reakciós elemeiket kiszorítja a magyar politikai élet­ből. Nem formális demokráciát akarunk, — mondota ezután —■ hanem olyan demokráciát, amely áthatja az önkormányzatot, az ál­lamapparátust* a rendőrséget és a hadsereget. Olyan demokráciát, amely a nép képére formálja az országot. SzaJci sits Árpád után Veres tér a Nemzeti Parasztpárt elnöke szólt a kongresszushoz. Köszönetét mondott a Magyar Kommunista Pártnak azért a hatalmas támoga­tásért, amelyben a parasztságot részesítette és kifejezte reményt, hegy a két dolgozó osztály harci szövetsége rövidesen kiformálódik a közös ellenség ellen. A külföldi testvérpárok szónokai Pucar Gyúró a jugoszláv kom­munistapárt nevében szólalt fel és kijelentette, hogy a Magyar Kom­munista Párt az ország demokrá­ciájáért folytatott harcában a leg­teljesebb támogatásra talált a ju­goszláv kommumstapárt részéről. Swen Linderot, a svéd konunu- nislapárt elnöko elmondotta, hogy több, mint tizenöt országban száz és száz tömeggyítlésen vett részt, de a lelkesedésnek olyan elemi erejű kitöréseit, mint a délutáni gyűlésen, sehol sem látta. Luca László a román kommu­nistapárt központi vezetőségének tagja, magyar nyelven szólalt fel. Kijelentette, hogy ha voltak is vé­leménykülönbségek a párisi béke- értekezleten magyarok és románok között, ezek nem jelenthetik, hogy Erdély a jövőben az ellenségeske­dés területe legyen, ellenkezőleg: Erdélynek kell az ösgzekötökapocs­/ f Szakosíts Árpád: Nem formális demokráciát akarunk

Next

/
Thumbnails
Contents