Szeged és Vidéke, 1913. március (12. évfolyam, 50-74. szám)

1913-03-01 / 50. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE SZEGEDI ESTILAP XII. Wolyam. 50 (3448/$2, | SZEGED, 1913. Március I, szenilist. Ptlltikti Bipllip :: (MtgjuleB bIihIm «Mán. Ftezirkmtö: BALASSA ÁRMIN dr. Ftl«l6s KtrkMzM: BALASSA JÓZSEF. Ä a Dugoniet-nyomda rétzvéay- . Hyoiaja a Dagonlos-nyomda réazvény- tÉnaaág kSnyvnyomdáJa, Lorilleux Ch. ét Tárta budapatti festékgyárot festékével. SzarkuztStég, kiadóhivatal ét nyomda: RAlvAria-iitoa 6. tzám. Ttlefon (int*'^>'t>án *t helyi) 84. — A fflazerkaazti ttitfenja S. — A felelőt «tarkaazti talafenja 828. ElMzatéal árak: íStegeden: egéea Arra 12 korona, fél évre 6 korona, károm hónapa 8 korona, egy hónapra I korona; ridékeo : egétz évre 18 ko- pima, fél évre 9 korona, negyed érre 4 korona 50 fillér, egy hónapra I ko­rona 50 fillér; kölnidre a postai ■aállitáaaal drágább. Aki elófizetni akar, annak agy hétig matatványszámot Ingyaa küld a kiadóhivatal. Egyaa azám ára 4 fillér. Kapható aa mc'iden dohánytözadében, ujsá- goaboltban ét rikkancsoknál, vidéken painden hirlapirodában. Kéziratokat nem ad viasza, névtelen levelekre nem válaszol, névtelen pana- isokat nem közöl a szerkesztőség. Hlrdatéaakat díjszabás sseiint vesz fiSl a kiadóhivatal (Kálvária-ntoa 6.), továbbá minden bel- és külföldi hir­detési iroda és hirlapiroda. Apróhirdatéaak rovatában minden szó egyszeri hirdetése négy fillér, a oim- saó, valamint minden vastagabb betű­ből szedett szó kétszeresen számító­dik. Tíz szóig terjedő apróhirdetésnek az ára 80 fillér. Osak előlegen kész- pénfizetés mellett, ha közlésre alkal­mas. A hirdetés idatt álló kis szám alapján mo^udható a cim a kiadó- hivatalban. Levélbeli tudakozódásokra pontosan válaszolunk, kérjük azonban a szükséges postabélyeget. Apró hir­detéseket postautalványnyal is lehet föladni, a szelvényen a szöveg köny- nyen elfér. Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal, minden dohánytőzsde és ujságosboli Családi értesítő (eljej^« zés, házasság, születés, haláleset) k^ lése egyszer őt korMMé ksrll. ÜZEHETEK. Tartalékos. Cikke nem közölhető. Ép­penséggel nem kell politikát belekeverni Szekeres László hadnagy tragikus esetébe. A hadbíróság előtt a szolgá­lati szabályzat szigorú megállapításai az irányadók. Ezek a megállapítások pedig ellenkeznek a hadnagy eljárá­sával. Az ítélet éppen azért szokatla­nul enyhe, mert a hadbíróság bizo­nyára az enyhítő körülményeket is tekintetbe vette. Mérnök. A közös hadügyi kormány erősen szervezi a dróttalan távírót. E óéiból nagy magassága vastornyokra van szüksége, aminőket sem Ausztriá­ban, sem Magyarországon eddig nem gyártottak. A megrendelés azonnali keresztülvitelére csapán egy buda­pesti cég vállalkozott, amely a meg­bízást meg is kapta. így a modern tehnika nagyszerű eszközének, a drót- lalan távirónak toronyszerkezetét a monárkia területén első sorban Buda­pesten készítik. író. Tény, hogy Kisfaludy Sándor katonáskodása alatt nagyon szerelmes volt egy klagenfurti grófnőbe, aki zagy hévvel viszonozta is szerelmét. A szerelmesek levélváltásából nem maradt meg semmi. Tavaszi ünnep. A szociáldemokrata párt a jövö héten tavaszi ünnepet ren­dez: megállitja a munkát, pi­henésre készteti a dolgozó ke­zeket s a tavasz elsó napsuga­rai elöl a lakásokba záratja a gyermekeket. Tavaszi ünnep készül: a tömegsztrájk, amelyet az általános, egyenlő és titkos választójog diadalma érdekében rendez a munkásság pártja. Ahogy folynak a készülődé­sek a tömegsztrájkra, amely azon a napon kezdődik, ame­lyiken a képviselöház hozzáfog a javaslat tárgyalásához, még bizonytalan, hogy mekkora tö­meg áll meg a sztrájkbahivásra munkájában. Csak egy bizonyos sztájkoló elem van máris: a parlamenti ellenzék, ök semmi­esetre sem fognak dolgozni a tavasz ünnepén, ök ugyan nem lépnek sztrájkba, mert a sztrájkba- lépés a munka abbahagyásai jelenti, már pedig ök ugyan semmiféle munkát nem hagy­hatnak abba, de nem is dol­goznak és nem is teljesitik az ellenzék parlamentáris köteles­ségét. A tavaszi ünnep a szociál­demokrata munkásság szem­pontjából nagyszerű erőpróba lehetne, ha az általános sztrájk­nak nem volna két nagy szép­séghibája. Az egyik, hogy nem javitja, hanem még sulyositja a gazdasági helyzetet és még in­kább fokozza a drágaságot, a másik, hogy éppenséggel nem érhet el politikai eredményeket. Hiszen a párt céljait nem sztrájkkal lehet elérni, hanem cselekvéssel. Azzal, ha a parla­mentben benn igyekeznek dia­dalra juttatni mindazokat a tö­rekvéseket, amelyek a kormány tervezetében nem érvényesül­hettek. Igen ám, de az ellenzék kí­vül marad a parlament kapuin s a kormány javaslatából tör­vény lesz. A szociáldemokrata párt nagy taktikai hibát követ el akkor, amikor az általános sztrájkkal a polgárságot sújtja. Higyjék el, csak a munkás és a polgár fogja érezni a tömeg- sztrájkot A gróf urak nem szenvednek majd semmiben se hiányt s nincsenek jelentések arról sem, hogy a Nemzeti Kaszinó lakájai sztrájkolnának. De a káposzta ára majdnem megkétszereződött, a kenyéré is fölment s ezt a gróf urak nem érzik. Ezt a latejner érzi, a kereskedő érzi, a munkás érzi. Mi célja van annak, hogy ezeket az embereket megnyo­morítsa a politika, azt igazán nem tudjuk. A választási javaslatból tör­vény lesz és ezzel kezdődik meg a politikai pártoknak igazi szerepe. A nemzeti munkapárt előtt áll a legnagyobb föladat: teljesen a polgárság és a demokrácia pártjának kell lennie, hogy erejét meg ne gyöngíthessék, diadalát ne ve­szélyeztethessék. Bizonyos, hogy az ellenzéki pártok, elsősorban a szociáldemokrata párt, min­dent elkövetnek az uj szavazó­elemek meghódítására. A szociá* listák azonban rosszul kezdik, mindjárt előhangnak sztrájkkal büntetik a közönséget. A nem- zeti munkapártnak a maga demokrata és liberális poli­tikája számára kell meg­nyernie a választó közönség uj rétegeit, elsősorban a városi polgárságot, amelynek állásfog­lalása szinte döntő az ország politikai fölfogása szempontjából. A tavasz a sztrájkon kivül meghozza az uj választási tör­vényt: közel egy millió ember számára választói jogosultságot. Ezeknek mégis csak ünnep lesz a tavasz. Mííyen lesz a választójogi vHa a képviselőEázban? {Budapesti tudósítónk telefon­jelentése.) A választójogi tör­vényjavaslat tárgyalása nem hét­főn, hanem valószínűleg kedden vagy szerdán kerül sorra, mint­hogy a tanítok űzetésrendezésé- ről szóló törvényjavaslat tárgyalá­sával előreláthatólag csak hétfőn, esetleg kedden végez a Ház. A szövetkezett ellenzék intéző bizottsága szombaton délelőtt 11 órakor értekezletet tartott Kossuth Ferenc lakásán. A hétfői taktiká­ról tárgyaltak. Hosszú vitatkozás volt arról, hogy részt végjén-e az ellenzék a választójogi javaslat tárgyalásán, vagy nem. Návay Lajostól került ki a gon­dolat, hogy az egész ellenzéknek részt kellene vennie a választójogi javaslat tárgyalásán, mert ezzel talán eredményeket is érhetnének el. Návay fölfogásának — kivált a Kossuth-pártban — sok hive akadt. Hosszú vitatkozás után azonban úgy határoztak, hogy to­vábbra sem vesznek részt a Ház ülésein. Hogy Návay Lajos és társai fölszólalnak-e a vita során, az kérdés. Hír szerint Sándor Pál és Bródy Ernő beszédre készülnek. Lesznek ezenfelül fölszólalások az általános választójog mellett: Oiesswein Sándor és Szabó Ist­ván, továbbá beszédet mondanak Lengyel Zoltán és Pajzs Gyula is, de már nem a radikális állás-' pont mellett. A munkapárt tagjai közül Antal Géza, Blanár Béla és Hencz Ká­roly a biztos szónokai a vitának. Elment a zászíőAÍj. Az áthelyezett honvédek. {Saját tudósítónktól.) Katona­banda szavával kisérve ment el szombaton Szegedről a Budapestre helyezett honvédzászlóalj. A sze­gedi 5. honvéd gyalogezred 4. zászlóalját Budapestre helyezték, ahol a 30. honvéd gyalogezred egyik zászlóalja lett. A zászlóalj szombaton reggel indult ei a vá­rosból Márky István őrnagy, zászlóaljparancsnok vezetésével. A Berlini-körúti kaszárnyából na­gyobb kerülővel ment ki a távozó zászlóalj az állomásra a honvéd- zenekar kíséretében. Az állomáson megjelentek távozó baj társaiktól elbúcsúzni az ezred összes tisztjei. Az áthelyezéssel megüresedett a Berlini-körúti kaszárnya, amelyet a honvédkerületi parancsnokság gazdasági célokra használ föl majd. Az 5. honvéd gyalogezrednek most már csak két zászlóalja van Sze­geden, egy ezután is Nagybeoske- reken marad. A szegedi helyőrség veszteségét majd a honvédtüzérség pótolja, amelynek idehelyezése iránt még a kaszárnyakérdés miatt függőben vannak a tárgyalások.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents