Szeged és Vidéke, 1915. március (14. évfolyam, 49-74. szám)

1915-03-01 / 49. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ SZEGEDI ESTILAP XIV. évfolyam, 49 (4063) sz. SZEGED, 1916. Március 1, hétfő Harcok a^orosszal. A francia offenziva kudarca. — A Dardanellák bombázása. {Saját tudósitónktól.) Tüzérségi párbaj folyik Nyugat-Galioiában és Orosz-Lengyelországban, makacs viaskodás a Dnyesztertöl délre, Sztaniszlau alatt és a Kárpátokban Viszkov környékén, a hegylánc északi, galiciai lejtőjén. A németek keményen birkóznak az uj orosz erőkkel, amelyeket ellenük a po­rosz határ közelébe vetettek, de a Grodnóra támaszkodó csapatokat visszavetették az erősség külső müvéig és közülök 1800 embert foglyul ejtettek. Osztrolenkától északkeletre, a Narev és az ömulev között szintén megverték az oroszt, de az Omulev jobbpartján Prasz- niszt, amelynek birtokába nagy erőfeszitéssel jutottak volt, áten­gedték küzdelem nélkül a túlerő­ben lévő ellenségnek. A francia oífenzivára a németek nem kevésbé energikus támadással felelnek. A német és a francia hivatalos jelentések gondos egybe­vetéséből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a francia had­sereg centrumában és jobbszárnyán nagy mozgalmak vannak és most már a franciák azok, akik a köz­vélemény nyomása alatt siettetik a döntést. A Uardanellákat tovább lövöl­dözik a franciák és az angolok. Utat szeretnének nyitni Orosz­országból és Oroszországba. Ki­hozni belőle a nyersterményt, hogy a cári birodalom ne fulladjon a tulajdon zsírjába és bevinni mind­azt az iparcikket, aminek fogytán van és aminek hijján nem állja tovább a háborút. De a bombázás nem fog a Dardanellák erősségein. Legnjab^ híreink. Bukovina megtisztult az oroszoktól. BUDAPEST, március 1. (Saját tudósítónk cenzúrázott távirata.) A Kölnische Zeitungnak jelentik Bukarestből, hogy csapataink többnapos tüzérségi harc után kikergették az oroszokat Bó­ján vidékén elsáncolt állásaikból. Az oroszok a Pruth folyótól húsz kilométernyire visszavonul­tak s ezzel Bukovina teljesen megtisztult tőlük. Szabadkéz Szerbiának Albániában. BUDAPEST, március I. (Saját tudósitónk cenzúrázott távirata.) A szófiai „Kambana‘‘ cimii újság szerint az antant-hatalmak bele­egyeztek, hogy Szerbia rendcsinálás cimén foly­tassa operációit Albániában. A törökök megsemmisitettek egy angol municiós osztagot. BUDAPEST, március I. (Saját tudósítónk cenzúrá­zott távirata.) Bagdadból jelentik: Kománál a törökök körülzárták az angol élelmet és muníciót szállító oszlo­pot. A kisérőlegénység nagyrésze elesett. A török sereg a szuezi csatorna előtt. BUDAPEST, március 1. (Saját tudósítónk cen­zúrázott távirata.) A Corriera della Sera jelenti: A török sereg a szuezi csatornánál kitünően van szer­vezve. Mihelyt egységesen támadnak, az angolok kénytelenek lesznek a partoktól Zagazigig vissza­vonulni. ElsUlyesztett angol segédcirkáló. BUDAPEST, március 1. (Saját tudósítónk cenzúrázott távirata.) A Meuter-ügynökség jelenti: Clau Mac Neugther angol segédcirkáló elsülyesz- tetvén, húsz tisztje és kétszázhatvan legénye oda­veszett. A Dardanellák bombáMsa Andfássy Gyiiía gróf nyilatkozata (Budapesti tudóaitónkiól.) An- drássy Gyula gróf a Dardanellák bombázásáról a következőket mon­dotta : A Dardanellák szorosa hatalma­san meg van erősítve, Törökország ráért a háborúra készülni, a hiá­nyokat pótolni. Lelkiismeretes, szakértő vezetés sem hiányzott. Természettől fogva pedig amúgy is igen erős a szoros. A föladat nemcsak az, hogy várainak ágyúit elhallgattassák. Az aknákat is el kell távolítani, a tábori tüzérséget is el kell hallgattatni s így ellen­séges tűz és víz alatt s a levegő­ben is támadva haladni végig a keskeny utón, mely azonfölül még jő hosszú is. Azt mondja a Times, hogy a siker akkor volna legbiz­tosabb, ha egyszerre lehetne tá­madni szárazon és vizen. Nagyon igaza van. Csak éppen ez az, ami bajos. Mert a szárazföldön Kon­stantinápoly közelében kétszázezer főnyi török katonaság van elhe­lyezve. Honnét vegye Anglia az erőket, amelyeket ez ellen az erő ellen vethessen? Hiszen még az olaszoknak, akik pedig e harctér­hez főerejükkel közelebb voltak s akiknek nem kellett ugyanakkor egy világhatalom elől határaikat megvédeni: még nekik sem sikerült a Dardanellákat forszirozniok. Pe­dig a Dardanellák akkori erődítései távolról sem lehettek olyan jók, mint a mostaniak. Bizony merész vállalkozás az angoloké, én úgy látom, hogy inkább csak bluff lesz, mint komoly kísérlet. Ha pedig csakugyan komolyan akar­nák megvalósítani fenyegetésüket: azt hiszem, sokkal több kilátásuk van a sikertelenségre, mint a sikerre. Aminthogy eddigi próbál­kozásuk valójában semmi ered­ménnyel nem járt s nagyon úgy látszik, hogy nem fog járni a jövőben sem. BUDAPEST, március 1. (Saját tudósítónk cenzúrázott távirata.) Konstantinápolyból Jelentik: A Dardanellák bom­bázása tegnap szünetelt. Huszonötödikén a Tanin szerint a törökök vesztesége mindössze tizenkét halott. Több ellen­séges bajó megsérült, köztük az Agamemnon dreadnought súlyosan. Egy angol hajó kigyulladt. Athénben mély hatást tettek Konstantinápoly meghódí­tásának szándékát beismerő orosz nyilatkozatok. A félhiva­talos Patris európai veszedelemnek mondja, ha Konstanti­nápoly orosz kézre jutna. Hivatalos jelentések. Höfer jelentése. BUDAPEST, február 27. (Táv­irat. A miniszterelnöki sajtóirodá­tól.) A lengyelországi és galiciai arcvonalon helyenkint élénkebb lövegharc folyik. A Kárpátokban az általános helyzet változatlan. A Tucholka és Wyszkow közti

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents