Szeged és Vidéke, 1915. április (14. évfolyam, 75-99. szám)

1915-04-01 / 75. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ SZEGEDI ESTILAP XIV. ívíolyail, 75 (4089j Sl SZEGED, 1915. Április I, csútörtlik Az orosz támadást megállítottuk Küzdelem a német-francia határon. {Saját tudósitónléól.) Napról- napra gyarapodó bzalommal ol­vassuk ki a hivatabs jelentések­ből, hogy a kárpáti átörés kísérlete csak hihetetlen vér^8sztéssel gyen­gíti, de semmi poziiv sikerrel nem koszoruzza ellensé,'ünk vállalko­zását. A Baligrod felé vivő utón, a sokat vitatott csÉnai magaslato­kon, továbbá SíanJ felé, az uzsoki szorostól északra nappal és éjjel támadtak seregeiikre, de nappal és éjjel egyazon éierséggel, szivós- sággal, elhatározdtsággal verték őket vissza. Ennek a megnyugtató jelenségnek olvastin szinte mellé­kessé válik a vezékar hadi beszá­molója a negyverezer fogolyról, hatvannyolc géppiskáról. A németek hamrosan megtisz­tították a Memetől északra eső vidéket, Poroszorság legészakibb kerületeit a pórulját betörőhadtól. Tauroggen .megszállása után tovább kergették az oroszokat, akik futva menekültek Lengyelország belse­jébe. A lengyel földön német erők ellen megkísérelt offanziva külön­ben is balul végződött az ellen­ségre. Augusztovtól északkeletre vetették vissza az oroszokat, Szeiny mocsaras, soktavu vidékére. Suvalki és Szeiny között, Erasznopolnál üldözés közben nagy csata fejlő­dött, amelyben a németek számos foglyot ejtettek. A nyugati harctéren a küzdel­mek a champagne! nagy erőfeszítés után megint föltűnően elcsöndesed- tek. Csak a francia-német határhoz közel, természetesen francia földön, folyik a harc Pont á Mousson és Regniéville között, Metztöl dél­keletre. A kezdés megint a fran­ciák kezében van, de — a vesz­tés is. Legnjab^blrelnb. Orosz oisszovonulQS Bukovinából. BUDAPEST, április 1. (Saját tudósítónk cenzúrázott távirata.) Bukarestből jelentik: Az orosz csapatoknak megparancsolták, hogy Buko­vinából Besszarábiába visszavonuljanak. Huszon- hetedikén egy egész orosz zászlóalj megsemmi­sült. A törökök háborúja. BUDAPEST, április 1. (Saját tudósítónk cenzúrázott távirata.) Konstantinápolyba jelen­tik az ottomán főhadiszállásról: Az orosz flotta tegnap a Fekete-tenger partján Zunguldakra, Ereglire, Kosiura kétezer lövést adott le, de kevés kárt okozott. Az orosz hidroplánokat elűzték. A harctéri helyzet egyebütt változatlan. Az elfoglalt Przemyslről. BUDAPEST, április 1. (Saját tudósitónk cenzúrá­zott távirata.) Przemysl ostromát Szelidanov András tábornok vezényelte. Leánya vele van, ápolónő. Przemysl orosz várparancsnoka Artamanov tábor­nok lett. Torpedó talált egy angol gőzöst. BUDAPEST, április 1. (Saját tudósítónk cenzúrázott távirata.) Botterdamból jelentik: A Crown of Castle angol gőzöst a Scilly-szigetek- nél megtorpedózták. Hivatalos jelentések. Vezérkarunk jelentése. — Márciusban elfogotf orosz foglya­ink száma: 183 tiszt, 39,942 főnyi le­génység és 68 géppuska-zsákmány. — BUDAPEST, március 31. (Táv- iraí.) A miniszterelnöki sajtó­irodától.) A kelet beszkidi arcvo­nalon a nap nyugodtabban telt el. Kelet felé, a szomszédos szaka­szokon a harc tovább tart. Cisnától északra és Kalnicától északkeletre fekvő magaslatokon az ellenségnek éjjel is megismé­telt több rohamtámadását vissza­vertük. Az uzsoki szorostól északra az ellenség súlyos veszteségei mellett szintén meghiúsultak az oroszok­nak éjjeli támadásai. Továbbá 1900 embert elfogiunk. A többi arc vonalon lényeges ese­mény nem történt, csak tüzér- harcok voltak. Március elseje óta az ellenség­nek összesen 183 tisztjét, 39,942 főnyi legénységét fogtuk el és 68 géppuskát zsákmányoltunk. — Hőfer altábornagy, a vezérkar fő­nökének helyettese. Német hivatalos jelentés. BERLIN, március 31. {Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati badszintér: Pont á Moussontől nyugatra a franciák Regnievillenál és ettől ke­letre, valamint Bois de Pretreben támadtak, de súlyos veszteségeik mellett visszavertük őket, csak egy helyen, Bois de Pretretől nyugatra folyik még a harc. Tegnap ellenséges repülők bom­bákat dobtak Brügge, Glustolles és Courtrais belga helységekbe anélkül, hogy katonai kárt okoztak volna. Courtraisben egy bomba egy kórház közelében egy belgát meg­ölt és egyet megsebesített. Keleti hadszíntér: Memeltöl északra eső orosz ha­tárterület meg van tisztítva az ellenségtől. Tauroggennél megvert ellenség Skardwilí irányában visszavonult, A legutóbbi napokban az augusz­towi erdőtől északra állásaink ellen előnyomuló orosz haderőt rövid előtörésünk visszavetette a seinyi erdővidékre és az ottani tavak te­rületére. Krasznopoltól és ettől észak­keletre vívott harcokból származó hadifoglyaink száma ötszázzal emel­kedett. Klimkinél, a Szkwa mentén, to­vábbi 220 oroszt elfogtunk. (A mi­niszterelnöki sajtóirodától.) Királyunk távirata Przemysl hős védőihez. BUDAPEST, március 31. {Táv­irat.) Kuzmanek altábornagy a legutolsó kitörés után rádió-tele­gramban tett jelentést a királynak, amelyre őfelségétől a következő válasz érkezett: Noha nagyon fájdalmasan érint, hogy Przemysl bátor védöseregé- nek merész áttörési kísérlete «az ellenség túlerején megtört, mégis bánatos büszkeséggel tekintek a derék vitézek példátlan önfeláldo­zására, akiknek nem adatott meg a siker. Mindazoknak, akik ott harcol­tak, a legszívesebben köszönöm hőstettét. ..^Idom azok dicső emlé­két, akik életüket áldozták a be­csület mezején. Még a legtávolabbi jövőben is világszerte hirdetni fogja a törté­nelem, mit vittek véghez Ausztria- Magyarország harcosai Przemysl várának elszánt védelmében. Al- hatatosak, hősök voltak mindvégig. Ferenc József király sürgönyét a przemysli Tábori Újság március huszonegyedikén közölte, amely­nek egy példánya repülöpostán Bécsbe jutott. Kombinált támadás a Dardanellák ellen. BERLIN, március 31. (Távirat.) Tenedoszból jelentik a Tribuná- nak: Csütörtökön bizonyos számú

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents