Szeged és Vidéke, 1916. szeptember (15. évfolyam, 203-228. szám)

1916-09-01 / 203. szám

SZEGED ts VIDÉKE XV. híolpin, 203 (4521) sz. POLITIKAI ESTILAP. Szeged, 1916 szeptemberi, péntek BZBRKBBZTOSÉG, kiadóhivatal é. NYOMDA 1 kálvAria-utca 6. szAm. TBLBFONSZÁM 84. HBOJELEN MINDEN DÉLUTAN. FŐSZERKESZTŐ : BALASSA ARMIN dr. A ISuerke»t0 tslefonaiámft 3. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyomatott a kiadótulajdonos D^onlos>nyomda r.-t, könyvnyomd&j&baa Bsegeden, &&lv&ria-atoa 6. si. ELŐFIZETÉSI ABAK: HKLYBBN: VIDáKBH í Bgy évre . . 18.— K Bgy évre . . 24.— K Fél évre . . 9.— K Fél évre . . 12.— E Negyed évre , 4.50 K Negyed ö\re . 0.— K Bgy hóra . • 1.50 K Bgy bóra . • 2*- K EGYES SZÁM Ara 6 FILLÉR. Rendttletlenttl I A kagyló gyöngye szenvedésből születik széppé és ragyogóvá, a szenvedés adta a legnagyobb vallást a világnak, a magyarság is ma a szenvedés jelében, megdicsőülve, mint Munkácsi képén a fehér názá* réti ember, áll az ámuló világ előtt. De sziklaszilárd hittel áll, elbűvölően fönséges és bizó tekintettel, amely­től az ellenség pirulva és sáppadva érzi szégyenét, hitványságát. A ke­mény és komor, a hivő és erős magyar fájdalom ma a babiloni vizek mellett ül, egyelőre szegre akasztja hárfáját; a magyar bánat nem panaszkodik meddőn és hosz- szan, nincs olcsó könnye és szapora jajszava, méltóságos és csöndes, mint ahogy egy ezeréves néphez, harc és dicsőség nemes fiához illik. A villám nem csap az utszéli csene- vész gyomba, a gyáva féregbe, ha­nem a büszke és magas tornyokat és tölgyeket kedveli. A szenvedés villáma lesújtott, de már fölocsudott a magyar lélek az első kábulatból és tisztán, világosan látja a helyze­tet. Érzi és tudja, hogy a puszta életére törtek. Ö mindig nyilt volt, mint a szabad és végtelen puszták, ahonnan elszármazott. Ellenségei orvul törtek házára, éjszaka és ke­rül* utakon. Ö mindig a magáét védte csak, a földjét és az otthonát, ezért vérezett, ha kellett. De kancsal szemmel, ferde szándékkal, róka furfanggal soha se szemelte ki a másét magának. Az enyém, tied, övé szent volt előtte. Ellenségei most a földjére ronta­nak, a házába akarnak telepedni, a testét próbálják elszakítani. Csoda-e, ha a magyar lélek, amely tiszta és derűs, mint a falusi házak fehér fala, muskátlis ablaka, elkomorul erre, hogy elámul e rabló szándék láttára és a tervszerűen kiürített erdélyi magyar városok fájnak neki ? De ma már ez a magyar lélek ismét a régi és most már, mint Toldi Miklós, mikor a toportyánra bukkant, tudja, mi a tennivalója. A damaszkuszi pengét jégben edzik győzhetetlen acéllá, szikrázóan villogóvá, halálosan lesujtóvá. Ilyen jeges hatással volt a magyar becsületre, magyar el­szántságra ennek a legújabb, ennek a legutolsó ellenségnek hirtelen tá­madása. Megismerem a római kúria stílusát, mondotta a hátulról orvul megrohant arezzoi mester. Mi is megismertük a római kúria stílusát a román hadüzenetben, amellyel elkésve sietlek. Valóban, a római stilus ez, hiszen mondják, hogy éppen Sonnino súgta és mintegy gyönge és erőtlen másolata a tavalyi római annunciációnak. Akkor és ott legalább még a közelben volt Gabriele, a költő, akinek, ha igaz­ságai elfogytak is, szép szavai még mindig elég bőven akadtak. Szavak, szavak, szavak, — mondja a vérig sebzett magyar lélek Ham­letiéi és ezzel elintézte a dolog Írásbeli részét. Most pedig a szen­vedésben és megpróbáltatásban tör­hetetlenné edzett ereje damaszki pengéjével várja az órát, amely ütni fog, amely az ő órája lesz, a le­számolásé, az igazságtevésé, a föl­szabadulásé. Hetedhét vármegyén kell véres fejjel, gyalázatos futással, dicstelen kudarccal visszaroskadnia majd a román kalandnak, a román őrületnek, a román becstelenségnek, amelyet hazátlan szédelgők, lelketlen kufárok, szívtelen vérebek engedtek szabadjára, mint Walpurgis éjsza­káján a boszorkányokat. Ma Erdély kövei is megszólalnak és földjének minden évezredes áldott röge azt kiáltja a képzelt győzelme korai mámorában megszédült ellenségnek: Ne bántsd a magyart! Távirat, telefon. — A Szeged és Vidéke budapesti tudósitójának jelentései. -­A német birodalmi gyfliés dsszebivása BERLIN, szeptember I. A birodalmi gyűlés szeptember 26-án összeül. Politikai körökben arról beszéltek, hogy a birodalmi gyűlést még szeptem­ber 26 ika előtt összehívják. A Germania szerint a birodalmi gyűlés idő előtti összehívása nincs tervbe véve. A Kreuzzeitung szerint a kormány tanácskozott ebben az ügyben az ellenzéki politikusokkal. Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár a főhadiszállásról való vissza­érkezése után a pártvezéreket tanácskozásra hívja össze, amint azt már régebben is megtette. A bolgár vezérkar főnöke meghalt. SZÓFIA, szeptember 1. Jostoff tábornok, a bolgár vezérkar főnöke, súlyos természetű vakbélgyulladásban ma meghalt. Svájci vélemény a kőzépeurópai hatalmak helyzetéről. ZÜRICH, szeptember 1. A Bund katonai szakértője, Stegemann írja: A középeurópai hatalmak taktikája megállta helyét. Az orosz offenzivát megállították, a nyugati harctéren az áttörési kísérleteket meghiúsították és Görz átengedése után az olaszokat is föltartóztatják. Meglátjuk, milyen befolyása lesz az eseményekre Románia beavatkozásának és ezzel a keleti front meghosszabbításának. Az ántánt általános offenzivájának nyomása még nem szűnt meg, a középeurópai hatalmak föladata az lesz a jövőben, hogy e nyomás alul fölszabaduljanak és ismét magukhoz ragadják a kez­deményezést. Német módszerrel, bolgár hévvel. SZÓFIA, szeptember 1. A bolgár badögyminisztérinm lapja Írja: A háború uj szakaszában a bolgár hadsereg nagy szerepre hivatott. Ezt a szerepet Bulgária földrajzi helyzete jelöli meg. A bolgár had­sereg ma elszántabb, mint valaha. Kezünkben szilárdabban tartjuk a vaspörölyt, mint valaha, hogy le­sújtsunk ellenségeinkre. Harcolni fogunk, német módszerrel és bol­gár hévvel. A Times Kavalla bombázásáról. AMSTERDAM, szeptember I. A Ti­mes jelenti Szalonikiből: Kavalla bombázása több mint ötven percig tartott. A bombázásban résztvett egy motorhajó és egy cirkáló. A 12 erő­döt tiz mérföldről bombázták. A bolgárok megszállták Drámát. GENF, szeptember I. A Matin je­lenti ; A bolgárok megszállták Drama városát. Az oroszok és Sarrail együttes offenzivát ter­veznek. GENF, szeptember 1. A Havas- ügynökség jelenti: A balkáni fron­ton nem történt fontosabb ese­mény. A kisebb helyi akciók csak bevezetői a nagyobb harcoknak, ha majd Oroszország megkezdi offenziváját Bulgária ellen Sarrail seregével együtt. A török hadüzenet. KONSTANTINÁPOLY, szep­tember 1. A Milli-ligynökség jelenti: A Romániávahvaló dip­lomáciai viszony megszakitása után jegyzéket nyuj.ottak át a konstantinápolyi rom :n ügyvivő­nek, amelyben az ottoraán kor­mány közli, hogy úgy mint szö­vetségesei tegnap, Romániával szemben augusztus 30-án este nyolc órától kezdve hadiállapot- ban levőnek tekinti magát. Hivatalos jelentesBli. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, aug. 31. (Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Az Armentieres fölött és alatt húzódó arcvonal-szakaszon az ellen­ség élénk tevékenységet fejtett ki. Heves tüzeléssel megkísérelt rajta­ütések kapcsán előremenő földerítő osztagait visszautasítottuk. Rochlin- courtnál (Arrastól északra) egy német járőr az angolok árkában több fog­lyot ejtett. A Somme jnindkét oldalán a tüzérharc továbbra is nagy heves­séggel folyik. Utólagos jelentés sze­rint tegnap reggel Martinquichtől délre elveszett az ellenséges állások felé előugró egyik árkunk. A Maas területén, Fleury mellett vívott kisebb kézigránát-harcoktól eltekintve, nyu­galom uralkodott. Keleti hadszíntér: Rigától nyugatra, a dünaburgi hídfőnél, a Stochod-ivben, Köveitől délkeletre, Lucktól délnyugatra és Bothmer gróf tábornok hadseregének egyes szakaszain élénk tüzérségi harcok folytak. A Kárpátokban a Kukul-hegy elfoglalásánál egy tiszt és 199 főnyi legénység jutott fog­ságunkba. Az ellenség ellentáma­dásait itt visszavertük. A lucki és torcyni katonai telepek ellen légi támadásokat intéztünk, amelyek al­kalmával repülőink három ellenséges repülőgépet lelőttek, egy harmadikat augusztus 29-ikén Listopodynál (Be­rezina mellett) tettünk harcképtelenné. Balkár. hadszíntér: Jelentős esemény nem történt. (A miniszterelnöki sajtóirodától.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents