Szeged és Vidéke, 1917. május (16. évfolyam, 101-124. szám)

1917-05-02 / 101. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ iv| évfolyam, 101 (4721) %i POLITIKAI ESTILAP. Szeged, 1917 mdjüs 2, szerda tf«]IBEB8ZT06ItO, KJASOBITATAl. 4i HTÜMDA1 KAI.VÁBIA-UTCA 8. BZAM. tblbfonbíAm m. UOJ1ÍI.SN MINDBN SBI.UTÁH. FÖ8ZBRKE8ZTÖ ; BALASSA ARMIN dr. A fftMarketstO telafocsskm« S. FBLBLÖS 8ZBRKK8ZTÖ : FRANK JÓZSEF. Rjronuitotl A kÍAdótiüajdoDo« OogonlesHoyomtfA r,*|. UtaojniFODidájábAii Baegeden, R4lTArl«-ntoA D. n. BLÖFIZETÉSI AbAK: HKL.YBEN: VIDffiRRBt Rmf érre . . 18.K. Bgy érre . . 24,— % Fél ém . . 9.— K Fél évre . . 13.-- S Negyed évre • 4.50 K Negyed é\re • 0.— K Hgy taór« . . i.50 K Bgy hör« . . K.—' S Goves szAm Aka s fillBr. Az arrasi Qyőzelem. Arrasnál nem szünetelnek a har cok s még csak sejteni sem lehet, meddig húzódnak el. A németek verduni nagy támadása volt csak hozzá hasonló a világháború alatt, de azóta is fokozódott szörnyű töké­letességében a hadi tehnika főiké szültsége. Angolok és franciák ta­nultak mesterüktől, a némettől és embernek, hadianyagnak talán már fölülmulhatallan pazarlásával bizo- nyos győzelmet reméltek. De nincs s nem is lehet sikerük. Mert hiába vallják törhetetlennek a hires angol makacsságot és kitartást, nem kap­tak az angolok erre az égiektöl pa­tentot. A német is makacs s az ő hősi kitartásának az adja meg ren­dületlen hevét, hogy valóban a nem­zeti létét kell védelmeznie. A német diadal világraszóló szimbóluma annak a hitnek, hogy a harctereken nem győzhetnek le bennünket és a világ ereje is kevés ahhoz, hogy minket katonailag le- teperjenek. Katonáinkat ma is, a har­madik év alkonyán ugyanaz a köte- lességtudás vezeti győztesen minden küzdelmeken által, amely a zivatar elején a szikla erejét adta nekik, hogy megtörjön rajtuk az ellenséges tenger minden hullámverése. A ger­mán erő most mutatta a legnagyobb erőkifejtést, amikor ellenségeink az­zal biztatták katonáikat, hogy nagy szövetségesünk és vele mink is kép­telenek vagyunk ellenállni, erőink elgyöngültek, harci kedvünk el­apadt, akaratunk meghajolt a sok megpróbáltatás súlya alatt. Tragikus cáfolatát adtuk e föltevéseknek és a véres józanság ezer meg ezer francia és angol anya fájdalmán és gyászá­val szaggatja az ellenség merész álmainak szines fátyolét. Nekünk pedig, akik itthon va­gyunk, azoktól kell példát vennünk, akik e legnehezebb időkben bizo­nyultak legnagyobbaknak; a kato­náktól. Akinek szerszám van a ke­zében, dolgozzon szüntelenül, mert minden elmulasztott órát harcoló testvéreink vérével fizethetünk meg. Mindenki szolgálja minden becsüle­tes akaratával és munkájával a kö­zös nagy ügyet. Úgy látszik, sok munkával és sok nélkülözéssel tesz utolsó próbára sorsunk. Ha az élet most elég súlyosaknak talál bennün­ket, a próba után majd nyugalmat és dicső békét kinál nekünk. Az ántánt májas régéig közzéteszi békeföltételeit. BEÜLIN, május 2. A üjecs jelenti, hogy az orosz hékecéloU Uözzététele ismét elhalasztódott, mert tanács hozni fognah az ántánt-hor many ok­kal. A tanácskozásnak az a célja, hogy a szövet­ségesekkel együtt ismertessék a hékeföltételeket. A nyugati hatalmak, úgy látszik, be akarják várni a most folyó harcok eredményét és csak azután fogják békecéljaikat revideálni. Azt hi­szik, hogy a békeföltételeket erősen mérsékelni fogják. Hír szerint Angliában is bizonyos haj­landóság mutatkozik már az imperialista béke- föltételek megváltoztatására. Legkésőbb május végéig a>z ántánt előreláthatólag ismertetni fogja béke föltételeit. Akkor majd kiderül, hogy a két harcoló fél álláspontjai elég közel jutottak-e már egymáshoz, hogy a béketárgyalások megkezdőd­hessenek. Az ántánt éhínségtől fél. ROTTERDAM, május 2. A londoni Daily Chronicle- nak jelentik Newyorkból: Az itt időző francia bizottság nyíltan kijelentette, hogy a világ éhínség előtt áll. Egye­dül az Unió segíthet fokozott termeléssel és szállítással. Az ellenség veszteségei Arrasnál. Hnszezer balett és sebesült. BERLIN,májns 2. A Wolff-ügynökségközli: Megerősítik,hogy az ellenség vesztesége április 28-án és 29-én rendkívül súlyos volt. Csupán az Oppy és Roenz közti keskeny szakaszon elesett halottak megszámlálása után kitűnt, hogy a halottak és sebesül­tek száma fölnlmnlja a húszezret. Angol ötlet a német termés elpusztítására. ROTTERDAM, május 2. Londonból jelentik: Calithorpe lord levelet irt a Morning Fost-hoz, amelyben azt javasolja, hogy gyujtóbombákkal pusztítsák el a németek gabonatermését. A gyujtóbombákat repülőgépekről, közvetlen az aratás előtt dobják a német szántóföldekre. Ilyen módon ezer hektár volna elpusz­títható, anélkül, hogy a lakosság és a házak veszélyeztetve volnának. A szociáldemokraták békekongressznsa. STOCKHOLM, május 2. A holland, dán és svéd szociálista vezetők hosszasan tanácskoztak a békekongresszus előkészületeiről. Ellentétes hírekkel szemben számítanak a franciák részvételére is. A konferencia napirendjének egyetlen tárgya a nemzetközi helyzet megbeszélése. Az uj francia vezérkari főnök. GENF, május 2. Havas-jelen­tés megerősíti Retain tábornok­nak vezérkari főnőkké való kinevezését. Hivatalos jBlentéseh. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, május 1. (TáviraU (A miniszterelnöki snjtóirodálől.) A harcterek egyikén sem volt lé­nyeges esemény. Höfer, altáboma}*y. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, május 1. {Táv- írnt.i A nagy főhadiszállás jelenti; (A miniszterelnöki sajliVundától.) NyuflHti hadszíntér; Rupprecht bajor trónörökös had­csoportja : Arrasnál a tüzérség harci tevékenysége a Scarpe mindkét part­ján változó erejű maradt. Harc­vonalaink előtt St. Quentinnél meg­semmisítő csapataink és az ellenség elöcsapatai közt naponta kisebb ütközetek folytak le. St. Quentin maga gyakran tűz alatt áll. A székes- egyházat tegnap öt találat érte. A német trónörökös hadcsoportja: Az Aisne mellett, az Aisne—Marne- csatorna és a Champagneban Silleiy és a Suippe-mélyedés között kevés megszakítással tovább tartott a tüzér­ségi csata, amely Soisons és Reims között főképp estefelé volt heves. A franciáknak Berry au Bacnál, Brimontnál és Courcytól keletre éjjel előtörő földerítő osztagait visszavertük, a Champagneban a tüzelés délelőtt órákhosszat tartó legerősebb hatásra fokozódott, dél­után Prosnes és Auberrive között megkezdődött a franciák támadása. Uj hadosztályokat vetettek harcba, hogy a magaslati állásokat Nauroy és Maronwilerstől délre tőlünk el­ragadják, a rohamcsapataink szívós ellenállásán megtört. Az ott harcoló badeni, szász és brandenburgi ez- redek kemény, ide-oda hullámzó viaskodás után állásaik teljes bir­tokában vannak. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. Az ellen­ségnek Nauroytól délre este elő­törő második támadása a balsikeren mit sem változtathatott. Albert württembergi herceg had- csoportja : Nincs újság. Tegnap 22 ellenséges repülőgépet légi harcban, hármat pedig védö- ágyuinkkal lőttünk le. Három egy- üléses harci repülőgépünk Reimstöl északnyugatra megtámadott egy öt francia kötött léggömbből álló cso­portot, amelyek fölgyujtatván, mind lezuhantak. Keleti hadszíntér: Az arcvonalnak több szakaszán az

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents