Szeged és Vidéke, 1917. június (16. évfolyam, 125-148. szám)

1917-06-01 / 125. szám

■yt^ SZEGED ÉS VIDÉKE tVI. ivfolyam, 125 (4745) u. POLITIKAI ESTILAP. Srsgeil, 1917 június 1, péntek ezER rsBZTOsfla, kiadOhivatai. «< irrouDA ■ XÁLVÁBIA-ÜTCA 8. SZÁK. TBLBFONaZlli H. MElJBLim MINDEN DÜLÜTÁN. FŐSZERKESZTŐ : BALASSA ARMIN dr. A £Sg«erK8»MS lelelcnaaAmt I. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyomatott a kladötnlajdonoa Di^onlea-nyomda kOnyTnyomd&j&ban 8ie(?eden, KAl^Krla-ntca 6. ai. ELŐFIZETÉSI ÁRAK; HBLTBBN: VTDÉKRB1 Sg7 érre . t 18.— K Bgy éne . . 24,— ■ F«1 éna . . K Fii in-e . , 13.— E Negyed érre . 4.50 K Negyed i\re . E Egy taöra . . 1.50 K Bgy bóra . , L— E Eoves 8zAm Ara b fillGr. Párturalom. Az osztrák parlament hosszú, háromévi szünetelés után megkezdte működését. Milyen lesz a munkája, meg fog-e felelni azoknak a fölada­toknak, amelyeket 1. Károly ausztriai császár, ami melegszivü IV. Károly királyunk megnyitó beszédében tű­zött ki eléje, azt még csak remélni lehet. A kilátás egyelőre nem külö­nösen kedvező arra, hogy a biro­dalmi tanácsban képviselt összes pártok egyakaratfal dolgozzanak annak a vajmi kívánatos összhang­nak a megvalósításán, amely egy­részről Ausztria nemzetiségei, más­részről a monárkia két állama kö­zött annyira szükséges, s amit a fiatal uralkodó annyira lelkén visel. A csehek első szereplése legalább nem tanúskodik erről. Ha őszintén, valóban akarnák a velünk való jó­viszonyt, akkor nem hangozhatott volna el a Reichsrat első ülésén az a megdöbbentő cseh követelés, amely Csehországnak északi magyar vár­megyékből való kikerekitését merész­kedett szóvá tenni. Kedvezőtlenné teszi egyelőre az osztrák parlament zavartalan és üdvös működésére való kilátást az is, hogy ma sincs benne egységes, tömör párt, amelyre a kormány biztosan támaszkodhatnék. Pedig a magyar országgyűlés közelmúltja is világosan bizonyltja, hogy mennyire szükség van erre. Parlamenti munka, egyen- sulyos, folytonos rázkódások nélkül való alkotmányos élet el sem kép­zelhető az úgynevezett pártiiralom nélkül, ami állandóan szajkózott köz szólama volt az ellenzéknek a Tisza- kormány ellen való hadakozásában. Szükséges a vezérnek engedelmes­kedő egységes kormánypárt, amely a törvényhozásban a maga többségi akaratát érvényesíti a kormány nyilt programjának kivitelében. S a „párt­abszolutizmust", azt, hogy a kormány­párt mindenben a maga akaratát, részletekben is a kormány program­ját akarja megvalósítani, talán a világ összes parlamenti ellenzékei között egyedül a miénk kiáltotta ki erkölcs­telenségnek. Igaz, a kormánypárt részletkérdésekben tehet engedmé­nyeket a kisebbségi pártoknak, de megkövetelheti, hogy a kisebbség ne csak tőle, az erősebb féltől követel­jen konciliáns magatartást, hanem legyen maga is konciliáns. A kisebb­ségi pártok ne törekedjenek minden apró kérdésben való bakafántosko­dással kormánybuktatásra, hanem csakis a nagyobb elvi jelentőségűek ben. Minden jelentéktelenségből mes­terségesen kitaktikázott végtelen viták, a folytonos viharok, amik olyan gyak­ran s annyira a semmiből támadnak, mint a Balaton viharai, legkevésbbé sem válhatnak előnyére a törvény­hozás munkájának. A vezér akaratát mindenben érvé­nyesíteni törekvő párturalomnak a legfőbb eszközét, a szoros és egysé­ges fegyelmet is gúnyolja a mi ellenzékünk. Holott nyilvánvaló, hogy a fegyelem és az egység az ellen­zéki pártok köreiben is kívánatos. S amikor a Tisza-kormányt a párt­uralom, vagy pártabszolutizmus szólamával támadták, elfeledkeztek még arról is, hogy soha, amióta felelős magyar kormány van, olyan nehéz helyzetben magyar komány nem volt, mint Tisza Istváné a háború alatt. S ennek a nehéz helyzetnek megfelelni egy akarat és pártfegyelem nélkül lehetetlen lett volna. Igenis, legyen párturalom nálunk is, .Ausztriában is. Minden csak azon múlik, hogy az államnak valóban a javára gyakorolják-e a párturalmat. Nem lesz negyedik téli bábom Lansing ebben az évben várja a békét. HÁGA, junius I. A newyorki Sun jelenti: Lansing a szenátus külügyi bizottságában kijelentette, hogy még ebben az évben várja a békét. BERN, junius i. A napokban több amerikai érkezeit ide, akik barátaik megbizásából több lakosztályt akartak lefoglalni a berni Schweizerhof-szállóban. A szálló tulajdonosa kijelentette, hogy csak szeptember 17-ig adhatja a szobákat, mert azontúl minden szobát lefoglaltak a németek, akik résztvesznek a békekonferen­cián. Berni politikai körökben az a vélemény, hogy a háború már nem tart sokáig és az olasz offenziva csak sietteti a békét. Ha most sem sikerül az osztrák-magyar frontot áttörni és Triesztet elfoglalni, Olaszországban máról-holnapra kitörhet a forradalom. Valameíinyi hadviselő adjon háitaianitást. ROTTERDAM, junius 1. A Manchester Guardián pótervári tudósítója jelenti: Itt általános a vélemény, hogy az annexió és a hadikárpótlás nélküli béke elve nem zárja ki azt, hogy valamennyi hadviselőre ne rójanak ki aránylagos kárpótlást Belgium, Észak-Franciaország, Szerbia, Románia, az elpusztított Galicia és Lengyelország javára, valamint az elsülyeszett ke­reskedelmi hajókért. Belgiumot a németeknek, Galíciát az oroszoknak, Lengyelországot a németeknek és oroszoknak együttesen kell kártalanítani. Elzász és Trentino maga hatá­rozza el jövő sorsát. Níkolajevicset letartóztatták BERLIN, junius 1. A lapok egybehangzó jelentései szerint Nikolajevics nagyherceget az ideiglenes kormány parancsára letartóztatták, mert Tifliszben monárkisztikus irányú zavargások törtek ki, amelyekben Nikolajevicsnek szerepet tulajdonítanak. A munkástanács az offenziva ellen. ROTTERDAM, junius 1. A Daily Mail jelenti Péter- várról: A munkás- és katonatanács állást foglalt az orosz offenziva ujraf öl vétele ellen. Vezérkarunk mai jelentése. BUDAPEST, junius 1. (Telefon- jelentés.) A főhadiszállásról jelentik; Hivatalos jelentés, érkezett délután két órakor: Keleti és délkeleti harctér: A helyzet változatlan. Olasz harctér: Vodicénél tegnap reggel ismét visszavertük az olaszok heves támadásait. Egyébként csak tüzérségi harc volt az Isonzó mentén és helyenként a Karszton és a tiroli arcvonalon is. A vezérkar főnöke. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, május 31. (Táv­irat.) A nagy főhadiszállás jelenti: (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Nyugati hadszíntér: Rupprecht bajor trónörökös had- csoporlja: Az Ypern- és a Wyt- schaete-hajtásban az élénk tüzérségi tevékenység tovább tart. A Scarpetól közvetlenül délre több angol száza­dot, amelyek este meglepő előre­törést intéztek árkaink ellen, nagy veszteségükkel visszautasítottuk. A tűz rövid fokozását éjszaka Monchy és Guemappe között is angol tá­madások követték. Nyugatporosz­országi ezredek szívós közelharcban visszavetették a több Ízben előre­törő ellenséget. A német trónörökös hadcsoportja: A Chemin des Dames hegyhát hosz- szában és a Champagne nyugati ré­szén a tüzérségi harc ismét jelen­tékenyen erösbödött. Az Aisne déli partján nyugatrajnai csapatok kiter­jedt robbantások után több francia árkot rohammal elfoglallak és 40 fogollyal és néhány géppuskával tértek vissza, Auberrivetől keletre egy felsőrajnai ezred. osztagai egy földerítő vállalkozást hajtottak végre, amelnnek során 50 embert fogtak el. Az éjszaka folyamán a Maas nyu­gati partján is élénkebb lett a tüz- tevékenység. Albert würtemhergi herceg had­csoportja : Nincs újság. A keleti harctéren az általános helyzet nem változott. Macedón arcvonal: Német és bolgár portyázó különítmények a Cserna hajlásban és a Vardar nyu­gati partján sikeres előtéri harcokban számos foglyot ejtettek. Ludendorff, első föszállásmester. Újabb 21.500 tonna el- sülyesztése. BERLIN, május 31. A Wolff ügy­nökség jelenti: Uj buvárhajósikerek az Északi tengeren: 21.500 bruttó regisztertonna. Az elsülyesztett hajók között van többek között egy angol segédcirkáló és két angol gőzös. A tengerészeti vezérkar főnöke.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents