Szegedi Gyorsíró, 1922. szeptember - 1923. június (18. évfolyam, 1-10. szám)

1922-09-20 / 1-4. szám

^Vlll. évfolyam. Szeged, 1922. szept.-dec, hó 1—4, szám. SZEGEDI gyorsíró Havi folyóirat a Gabelsberger—Markovits- és a Reform-rendszer szerint. Kiadja: A Szegedi Gyorsírók Egyesülete. (Földváry-utca 2. szám.) Alapította JAKAB LAJOS Felelős szerkesztő dr. KATONA DÁVID. Ara (előre fizetve) 155 kor., tanulóknak 105 kor. TORMA KÁROLY 1881—1922. Amikor a magyar kultúrának minden munkására a legközelibb szüksége volna,' akkor ér bennünket a legfáióbb csapás.' Nagy halottja van egyesületünknek, kiszá- i mítbatlan a vesztesége ügyünknek. Férfi- . kora delén, életének virágos tavaszán szó-: lította magához iániboréletű papját az Ur. A szívjóságú embert, a fáradhatlan neve­lőt, a természet rajongó búvárát, rendsze­rünk buzgó terjesztőjét gyilkos kór ölte meg. Nt. Torma Károly kegyes-tanítórendi áldozópap, fögimnáziumi tanár szeptember 23-án hajnali “/, 1 órakor lehelte ki nemes lelkét és szeptember 25-én reggel helyeztük örök pihenőre a belvárosi temetőben. Torma Károly 14 esztendőn keresztül volt atyja annak a gyorsírókörnek, alionnan a szegedi gyorsírási élet kiindult. A szegedi városi kegyesrendi fögimnáziumi gyorsíró­körnek volt közel másfél évtizeden át az elnöke. liódofíh .János, Varjú .lános és Ja­kab Lajos szellemében vezette tovább a kört, amelynek szerény, de értékes repre­zentánsa volt. Egyesületünk életében tevékenyen mun­kálkodott. Munkája mindenkor szakavatott, hozzáértő, az ügy iránt önzetlen volt, ke­rülte a kifelé való hivalkodást, túlzottan is szerény volt. Elhárított magától minden díszt és kitüntetést. Tanítása a Maywald- féle megalapozott tanításra emlékeztetett. Gondosan és lelkiismeretesen készült óráira, megírta tanításának módszerét is. de az nyomtatásban nem jelent meg soha. Más­fél évtizeden át jegyzője, könyvtárosa, ügyv. igazgatója volt egyesületünknek, ahol puritánságával, kedélyes és lebilincselő modorával, fáradhatlan készségével csak barátokat szerzett, — neki nem volt ellen­sége. A könyvek, a szép szabad természet, a virágok, az iskola és annak virágai: ta­nítványai voltak azok. akikért élt, akiknek dolgozott. I Elköltözött munkatársunk fogadd tőlünk i utolsó búcsű.szónkat. Szent és magasztos' ügynek, a tanításnak áldoztad rövidre sza­bott, de munkásán dolgos életedet. A haza- és vallásszeretet hirdetésének voltál felkent papja és ennek a kötelességednek mindig hűségesen és becsületesen megfeleltél. Ne­mes lélek, szerető szív voltál. Előtted is­meretlen volFxi gyűlölet fogalma, ezért min­denki szeretett Téged. Megdicsöült emléked munkára buzditja tanítványaidat, követésedre serkenti ügyünk vezetőit, mert megmutattad, miként lehet és kell zajtalanul, bensőségesen szolgálni szent ügyet. Maradi köztünk továbbra is. emlé­keztess minket a szépre, jóra és nemesre! Szívesen tanulunk Tőled. Pihenj csendesen! Torma Károlyt egyletünk tagjai közül sokan kisérték ki utolsó útjára. A ravatal­nál Szász Hugó dr. alelnök mondotta a kö­vetkező beszédet: Elkisértünk utolsó földi utadra, jó. Torma Károly, hogy elbúcsúzzunk Tőled mi is. akik mütár.said voltunk a gyorsírás művelésében. A búcsú mindenképen fáj­dalmas attól, akit .szépívű pálya delelő- ién szakit el közülünk a halál. De több­szörösen fájdalmas nekünk, akiknek sze­rencsénk volt kicsiny meghitt körben, a gyorsírók társaságában közvetlen közel­ből érezni nagy szived melegét, élvezni nemes lényed yonzó és lebilincselő sze- retctreméltóságát, egyéniséged lekötelező szíves úri modorát. Mi nagyrabecsültük. tiszteltük és sze­rettük, most pedig siratjuk Benned az igaz, a jó. az egész embert, a kiváló ta­nárt. a lelkes gyorsírót és egyletünknek feledhetlen ügyvezető-igazgatóját. Különö­sen a gyorsírás terén maradt Utánad szinte pótolhatatlan és kitölthetetlen ür. Mert a nagy mestereknek, a magyar gyorsírás lánglelkű apostolainak Bódogh .Jánosnak. Varjú .Jánosnak és .Jakab La­josnak voltál méltó utódja a kegyes atyák szegedi főgimnáziumának tündöklő tradí­ciókkal ékes gyorsírási katedráján. Es most. liogy végső búcsút rebeg aj-

Next

/
Thumbnails
Contents