Szegedi Gyorsíró, 1934. november - 1935. június (30. évfolyam, 3-10. szám)

1934-11-20 / 3. szám

XXX. Szeged, 1934 nov. hó. 3. szám. SZEGEDI gyorsíró HA.VI FOLYÓIRAT A GABELSBERGER-MARKOVITS-RENDSZER ÉS AZ EGYSEGES GYORSÍRÁS GYAKORLÁSÁRA. Kiadja : A Szegedi Gyorsírók Egyesülete. (Honvéd-tér 4.) Alapította JAKAB LAJOS. Felelős szerkesztő dr. KATONA DÁVID. Felelős kiadó VÁRNAY DEZSŐ, Előfizetési díj egy évre P 6'—, tanulóknak P 3, legalább 10 pld. rendelése esetén P 2, Az Instituut Schoevers Hollandiában. irta: Dr. Traeger Ernő miniszteri tanácsos, a gyorsirási ügyek m. kir. kormánybiztosa. II. üroote annyira ment, Iiogy voltaképpen teljes betűírást alkalmazott az ortográfia szigorú betartásával. Módszertani szempontból ezt Schoevers kifogásolta, mert rtem tartotta he­lyesnek, hogy a tanuló először mindent kiírva sajátítson el s amikor ezek az írásmódok már beidegződtek, vesse el és térjen át ugyanazon szavaknak rövidített vagy egyszerűsített formá­ban való írására. Éppen ezért Schoevers a fonetikus írásmó­dokra kezdte mindjárt tanítani növendékeit és az egyes rövidí­téseket végleges alakban mutatta be kezdetben is, amely eljá­rással képes volt 20 óra helyett az egész anyagot 8 óra alatt bemutatni. Tanítási sikerei jórészben ennek az egyszerűsített módszer alkalmazására vezethetők vissza. Ez ellen Groote a rendszer szerzője, nem emelt kifogást, mert a saját elveit lé­nyegben nem látta veszélyeztetettnek s a rendszer alapszel­leme egyébként változatlanul érvényesült. Aki Hollandiában a gyorsírásból vagy a gépírásból hiva­talos bizonyítványt akar szerezni, annak egy bizottság előtt, a „Koninklejk Erkende Vereenigung van Leeranen in Steno­grafie en Machineschrijven“ előtt kell vizsgát tenni. Ez a bi­zottság a mi Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Orszá­gos Bizottságunknak felel meg. A hollandi bizottság a gyors­írásból 130 szótag és a gépírásból 50 szótag írását követeli meg Itercenként elfogadható módon 10 percen át. A Schoevers iskolák azonban növendékeiket még e vizs­gák letétele után is egy hónapon keresztül ingyen továbbkép­zik, hogy megfelelő gyakorlatra tegyenek szert és saját tan­erőikkel egy külön vizsgának is alávetik őket. Schoevers figyelmét kiterjesztette a gépgyorsírásra is. budapesti nemzetközi gyorsírókongresszuson ismerkedett meg Grandjeün-nal és gyorsírógépével. Az itt bemutatott ered­mények őt is frappirozták s egészen szokatlan vehemenciával a gépgyorsírás tanítását is beállította intézeteinek tanrendjébe. Még pedig nemcsak Hollandiában, hanem a gyarmatokban is kísérletezett vele. Grandjean-uül szerződéses viszonyba lépett s miután gépgyorsírási rendszerét átültette holland nyelvre, kötelezte magát, hogy a hollandiai és az indiai szükséglet ki­elégítésére egyelőre 200 gyorsírógépet vesz át. El is utazott

Next

/
Thumbnails
Contents