Szegedi Híradó, 1892. január-március (34. évfolyam, 1-78. szám)

1892-01-01 / 1. szám

SZEGEDI híradó. Péntek, 1892. január i. ótelességeül ismeri legjobb szándékkal és erővel csoportosulni e zászló alá s annak diadaláért meggyőződéssel sikra szállani. Különösen azt a gyakorta han­goztatott ellenzéki vádat tehát, mintha az országgyűlési szabadelvű párt a maga egészében sem lelkesülni, sem dolgozni nem volna képes, ez a tisz­telgés, ahova a párt a munkától s az akczióba szállás lelkesültsé- g é V e 1 lép, — vissza fogja utasitani, — egyúttal megfogja czáfolni azt az ellenzéki lapok által czélzatosan kür­tőit hazug híreket is, mintha a kor­mánypárt benső egysége oszladozóban, a meggyőződések erőssége gyöngüló- ben, a bizalom alászállóban s az együtt érzés és együtt cselekvés szét- szakadóban volna. Nem akarunk eléje vágni sem a pártvezért üdvözlő szónoklatnak, sem a párthoz s ezzel az ország közönsé­géhez intézett kormányelnöki szózat­nak. Csak épp figyelmeztetjük olva­sóinkat, hogy az a két beszéd, amely ma a budavári miniszterelnöki palotá­ban el fog hangzani, oly nagy fontos­ságú nyilatkozatokat tartalmaz, ame­lyek a január 28-tól február 6-ig le­folyó általános választások sorsára nem csekély hatással lesznek. Szeged egy éve­— Az 1891. esztendő. — Szeged, január 1. II. Julius 7-én Szeged uj erdöfelügye- lőt kap, Nagy Gyula személyében. Julius i6-án vasúti szeren­csétlenség a székhalmi átjárónál, két emberáldozattal. Julius 19-én az első munkaszü- netes vasárnap. — Ugyanazon éjjel Baross Gábor kereskedelmi miniszter Szegeden. Julius 23—27-én a ferenczrend tar­tományi gyűlése Szegeden. Julius 24-én 100 átutazó horvát vasúti munkás sztrájkja a szegedi állo­máson. Julius 25-én a tanyai lelkész­ségek rendezése a v. közgyűlésen. — Ugyanakkor a Szegedi Híradó fényes ered­ménynyel lezárja a gyűjtést az orosz zsi­dók javára. Julius i6-á n munkás-sztrájk a s z e- gedi kir. folyam mérnökség adai töltés, munkálatánál. Julius 26-á n L i h o s i c s Elek meggyilkolja a Teréz-utczában nejét és gyermekét. Julius 28-á n épitkezési katasztrófa a «Szeged-csongrádi» tkpénztár palotájában, 3 halottal, 6 életveszélyesen s 2 könnyű sebesülttel. A u g. i-én a zóna életbelép az ak­kor még o. m. á. vasutakon is. — Ugyan­akkor a szegedi aranyfiatalság fényes bálja, a honvédszobor javára. A u g. 9-én az aradi iparosok és a szabadkai kereskedő ifjak szegedi lá­togatása. A u g. lo-én uj katonai kórház (200.000 frtos) épitésének^elhatározása. A u g- ii-én angolok tanulmányútja Szegeden. A u g. i2-én F erdinánd bolgár fe­jedelem Szegeden. A u g. 17-én a «Fehérkereszt» be- tegsegélyző egylet fiók megalakulása Sze­geden. A u g. i8-án a '«Merkur» gőzhajó ka- rambola egy csónakkal a szegedi Tiszán. Két ember vízbe fül. Aug. ip.én a Bécsi-köruton egy la­katos legény flauberrel szivén lőtte ma­gát .s meghalt. Augusztus 20-án az Aigner ke­reskedő család kiirtásának megakadályozása. AugusZt. 29-én br. Fejérváry Géza egész családjáváP Szegeden. ' A u g u s z t. 31-én Hertelendy József torontáli főispán, konviktussának gyertyámosiak szegedi egyik megalapi- tója meghalt. Szeptember 4-én Károly ro­mán király Szegeden. S z e p t. 8-án B r o d e n Collet, a Pesteur-intézet, igazgatója Szegeden. S z e p t. l2-én a 200,000 frtos városi utépitési kölcsön fölvételét helyben hagyja a miniszter. S z e p t. 13-án a szegedi keresk. ifjak szabadkai látogatása. Szept. i6-án a király átutazik Szegeden. Szept. 16 án a szegedi tanyai vasútra az engedélyt dr. L i p c s e y Ádám és dr. Herz Gyulának megadta a keresk. miniszter. Szept. 17-én ismét halál a takarék- pénztári palota építésénél. Szept. 21-én Széchenyi-ünne- p e k a szegedi iskolákban. Szept. 21—23. a báttonyai zendülésben végtárgyalást tart a szegedi kir. tvszék. Szept. 22-én a felsőtanyai férjgyil--' kosság szenzácziós végtárgyalása. Szept. 27-én a szegedi ö n k. tűz­oltók tisztelgése Temesvárt! József fohg. előtt. Szept. 26-án id. Erdélyi Nác^i öngyilkos lett. Szept. 27-én szegedi lovak diadala a bpesti gyepen. Szept. 29-én vonatösszeütkö­zés Szatymazon. — Ugyanaklsor a szegedi csendörkerület memoran­duma, a határvédelemről alkotandó törvény tárgyában. O k t. i-én a z ó n ai d ő életbe lép a postán és távírón. — Ugyanaznap visszaál­líttatott újra a gy o r's vonat Szeged és Arad közt. Okt. i-én uj árment. társulat alakul Szegeden. Okt. 3-án négy öngyilkosság Szegeden. — Ugyanakkor a női keresk. tanfolyam megnyitása. Okt. 7-én K a r a g y o r g y e V i c s hg külön yachtján Szegeden. Okt. 15-én a szegedi szőlő-ha­tár filükszer a-z á r a 1 á helyeztetik. Okt. i6-án a csöngőiéi őskori leletek. Okt. 21-én tüntetés a főispán mellett a városi közgyűlésen. Okt. 22-én a gőzfürdő és szölőminta- telep végleges elhatározása. — Ugyanakkor , Lihos.ics Elek bűnügyének szenzácziós' végtárgyalása a szegedi kir. tvszéknél. Okt. 24—26-án Mu n ká csy Mihály és Tisza Lajos gróf Szegeden. Okt. 25-é n a felsőtanyai k u 11 u r- központ és a belv. kaszinó palotájá­nak ünnepélyes megnyjtása. rongó valómat, mikor először meghajlott karcsú dereka az erősebb öleléstől s arczán először láttam végigsuhanni lehelleletes pírjával az első csók tiszta mámorát . . . ni. Vége. Hol vannak a szép, napsütétes napok. Elmulának, csak fának látom immár a fát s nem értem többé, a mit a szálló madár pityeg. Közönséges ember vagyok, mint a többi. És igazán nem is képzelem, hogy ez másként is lehetne. A jó ebédet többre becsülöm, mint a jó szót, szeretek sokat aludni s tele torokkal kaczagok. Tár­saságban addig iszom, amig bor van előt­tem s a csibuk helyett selmeczi pipából füstölök. Az asszonyokkal épen semmit sem törődöm : meg nem javíthatom őket, kelle­metlen órákat pedig nem akarok magam­nak szerezni. A csillagokból bizony nem olvasgatok már s ha hűlni kezd a levegő : beteszem az ablakot. Heinet se olvasom már, inkább Dickens felé hajlok s a Di- vina-Comoediá-mat belepi a por. Könyv nél­kül tudtam valaha Faustot, ma csak annyit tudok felőle, hogy valami «Heinrich» megejt valami «Gräschen»-t. Szeretek az ágyban, meleg szobában olvasni s kaczagom az olyan embert, aki egyéb, mammont is is­mer a kényelemnél s nem jut eszembe, — talán nem is szeretném, ha jutna, hogy ez mégsem egész rendes állapot. Hogy hiány­zik, nagyon hiányzik, hogy parlagon maradt valami a lelkemben. Egy hang, egy szin, egy árnyalat. IV. S most, hogy az én eltemetett kicsi angyalom im meglátogat, — immár kialvó tüze előtt hidegülő kandallómnak, sötétes szobám nehezen ráraboruló ködében : egy­szerre lep meg erős, hatalmas vágya az újjászületésnek. Föltámadni. Nem azt a föl- támadást értem, ami a halál után vagyon, mert ugyan ki is számitana arra a nagy Talánra, sem azt, amire a test hivei várnak, mert ugyan mi hasznom van nekem abból, ha a jövő században egy atonomat ma­gába foglaló madár ringatózik egy másik atonomat magába foglaló faágon: hanem megváltó eljövetelét egy ujéletnek, amitől megkönynyül a nehezes fő s a szó vissza- fojthatlan vágygyal tör ki az ajkon : Éltem, újra akarok élni! . . . És Íme most, hogy csodálatos rend­szertelenségében az emberi gondolkozás­nak, — a beállott uj esztendővel megjelent e halottam emléke, mint fehér galamb meg­csillanó szárnya magasan a kék levegőben. — mondom most megpattant bennem valami. Olyas érzés fogott el, ami meglep­heti a természetet, mikor fehér estén elpi­hen s reggelre zöld a határ, — ami teszi, hogy az a szálló madár vidám csippentge- téssel röpül át, hullámos röppenésben a haj­naltól világos udvarom fölött. Amit érezhet a fa, mikor tavasz jövetén ezer háncsa alatt lassan szivárog be a mézes élet. S kitárom az ablakot, — a csípős le­vegő egész üdítő metszésével csap be a szobámba, egy itt maradt, vagy korai légy suhan el az arczom előtt, — úgy szívom be tele, szomjas tüdővel azt a lebegő, meg­váltó áramot, ami úgy jön nekem, mint va­lami üres, hiú álomnak utána az édes föl­ébredés, valami fájó kábulattól megmentett nehéz főnek- a tisztulása; szívom, várom az uj életet, az uj szerelmet. Hogy legyek em­ber, érző lélek, hogy lássak a szemeimmel, erezzek az érzékeimmel, hogy engem is megmosson, elfusson az az ár, ami meg­hozná a nagy természet ’esztendőben való újjászületését, újévét. Saáix Oéc«.

Next

/
Thumbnails
Contents